1061-IPTPB1.4511.893.2016.1.DJD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów uzyskiwanych przez lekarza zatrudnionego na umowę o pracę i na kontrakcie u tego samego pracodawcy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2016 r. (data wpływu 20 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest lekarzem internistą – reumatologiem prowadzącym indywidualną praktykę lekarską. Podatek od dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej rozlicza na zasadach ogólnych (art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: u.p.d.o.f.).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca uzyskuje przychody z tytułu:

 • udzielania indywidualnych porad medycznych osobom fizycznym w prywatnym gabinecie,
 • pełnienia dyżurów w Dziale Ratownictwa Medycznego (SOR),
 • pełnienia dyżurów na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.

Pracę na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Szpitala Specjalistycznego .... Wnioskodawca świadczy na podstawie umowy–kontraktu Nr ..., zawartej z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w .... od dnia 25 września 2008 r. Wnioskodawca jednocześnie jest zatrudniony na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2016 r. na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (1/1) przez Zespół Opieki Zdrowotnej .... w .... Centrum Reumatologii oraz w Poradni Reumatologicznej Szpitala Specjalistycznego .....

Zakres obowiązków i charakter pracy wykonywanej przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu zawartego ze Szpitalem w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej całkowicie różni się od pracy realizowanej na podstawie umowy o pracę.

Praca etatowa świadczona przez Wnioskodawcę na Oddziale Reumatologii obejmuje opiekę szpitalną w zakresie diagnostyki i leczenia schorzeń reumatycznych kości i stawów, tj. ustalanie planu leczenia oraz wykonywanie zabiegów medycznych z tym związanych, modyfikowanie dawek leków, włączanie nowych leków, umawianie i przeprowadzanie konsultacji, interpretowanie wyników badań i zlecanie kolejnych – przydatnych choremu, prowadzenie wpisów do dokumentacji medycznej. Jako lekarz specjalista Oddziału Reumatologii pracuje także (w ramach umowy o pracę) w przyszpitalnej Poradni Reumatologicznej, gdzie zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób narządów ruchu (m.in. reumatoidalne zapalenie stawów/młodzieńcze przewlekłe zapalenia stawów, toczeń rumieniowaty układowy, zapalenia skórno–mięśniowe i wielomięśniowe, twardzina układowa, układowe zapalenie stawów spondyloartropatie, odczynowe zapalenie stawów, dna moczanowa, gorączka reumatyczna, chondrokalcynoza, reumatyzm tkanek miękkich, choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych i kręgosłupa).

Natomiast praca wykonywana w ramach dyżurów kontraktowych na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii obejmuje czynności polegające na interwencji w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjentów przebywających na tym Oddziale, pod nieobecność lekarza etatowego prowadzącego ich stałe leczenie (z powodu chorób układu krążenia, układu oddechowego, przewodu pokarmowego i dróg moczowych) oraz przyjmowaniu nowych pacjentów w tzw. „trybie nagłym” (czynności obejmujące m.in. zakładanie historii choroby, zlecanie badań laboratoryjnych i podejmowanie dalszych działań w zależności od wyników badania fizykalnego).

Do zadań Wnioskodawcy w czasie pełnienia dyżurów na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym należy m.in.: wstępna diagnostyka i podjęcie wstępnego leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych, w przypadku osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia (m.in. z powodu wypadku, urazu, zatrucia, katastrofy), wstępna selekcja i kwalifikacja chorych, czynności ratujące życie lub stabilizujące funkcje życiowe pacjenta, ustalanie kierunku dalszego postępowania diagnostycznego i przygotowanie pacjentów do dalszych etapów leczenia szpitalnego na innych oddziałach.

Istotą pracy etatowej jest zatem diagnostyka i ustalanie planowanego, stałego leczenia w ramach całodobowej opieki szpitalnej, natomiast w przypadku pracy na SOR, czy też na Oddziale Chorób Wewnętrznych w ramach dyżurów kontraktowych (w zastępstwie lekarza etatowego) chodzi o czynności podejmowane w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, bądź zagrożenia życia, względnie wstępnej kwalifikacji do dalszego leczenia nowych pacjentów, a więc nie mieści się w konkretnych ramach czasowych i trudno mówić o jakimkolwiek planowaniu stałego leczenia. A zatem, można powiedzieć, że czynności wykonywane w ramach umowy o pracę nie są tożsame z czynnościami świadczonymi w ramach dyżurów kontraktowych, gdyż zakres i charakter tej pracy jest całkowicie odmienny. Zakres pracy Wnioskodawcy określają m.in.: międzynarodowe klasyfikacje procedur medycznych (ICD–9) oraz międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych (ICD–10). W ramach pracy w tej samej jednostce (Szpital Specjalistyczny) w oparciu o dwa różne stosunki pracy (umowa o pracę i umowa – kontrakt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) Wnioskodawca wykonuje odmienne procedury określone przez ICD–9 oraz zakres jednostek chorobowych określonych klasyfikacją ICD–10, co również świadczy o tym, że realizowane przez Wnioskodawcę czynności nie pokrywają się w żadnym stopniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prowadzona przez Wnioskodawcę pozarolnicza działalność gospodarcza obejmująca m.in. usługi świadczenia dyżurów lekarskich kontraktowych dla tego samego pracodawcy, u którego Wnioskodawca jest zatrudniony w ramach umowy o pracę, może być opodatkowana podatkiem liniowym (według stawki 19%) na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym istnieje możliwość wyboru opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym (według stawki 19%), tj. na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.).

Zgodnie z art. 9a ust. 3 pkt 2 u.p.d.o.f., jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie (...) przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik (...) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

A zatem, możliwość opodatkowania podatkiem liniowym jest wyłączona jedynie w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik wykonuje w ramach stosunku pracy. W przypadku Wnioskodawcy usługi przez Niego świadczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz obecnego pracodawcy (Szpitala) są różne od czynności, które wykonuje dla swojego pracodawcy w ramach stosunku pracy. Tak więc Wnioskodawca uważa, że zgodnie z art. 9a ust. 2 u.p.d.o.f. ma możliwość wyboru sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f., pod warunkiem złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o zastosowanie tej formy opodatkowania do dnia 20 stycznia 2017 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta (pkt 1);
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

Podział ten ma istotny wpływ nie tylko na sposób prowadzenia dokumentacji finansowej, ustalenie podstawy opodatkowania, ale także na sposób opodatkowania i jego wysokość.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy – w myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy – uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Jednocześnie, stosownie do art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Stosownie do zapisu art. 9a ust. 1 powołanej ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek (art. 9a ust. 3 pkt 2 cyt. ustawy).

Przy czym, w myśl art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stosownie zaś do art. 30c ust. 1 cyt. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W świetle powyższych przepisów, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona m.in. w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy (w sytuacji, gdy usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej) wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy). Zauważyć przy tym należy, że wskazany powyżej przepis nie ogranicza możliwości wyłączenia jedynie do sytuacji, gdy wszystkie czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej, odpowiadają czynnościom wykonywanym na rzecz pracodawcy. Oznacza to, że jeśli chociaż część czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej pokrywa się z czynnościami wykonywanymi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, to stanowi to podstawę wyłączenia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest lekarzem internistą – reumatologiem prowadzącym indywidualną praktykę lekarską w formie pozarolniczej działalności gospodarczej, rozliczanej na zasadach ogólnych. W ramach tej działalności uzyskuje przychody z tytułu udzielania indywidualnych porad medycznych osobom fizycznym w prywatnym gabinecie, pełnienia dyżurów w Oddziale Ratownictwa Medycznego (SOR), pełnienia dyżurów na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii. Pracę na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Szpitala Specjalistycznego Wnioskodawca świadczy na podstawie umowy – kontraktu od dnia 25 września 2008 r., zawartej z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej. Ponadto, Wnioskodawca jest zatrudniony na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2016 r. na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez Zespół Opieki Zdrowotnej w ... Centrum Reumatologii oraz w Poradni Reumatologicznej tego samego Szpitala Specjalistycznego. Zakres obowiązków i charakter pracy wykonywanej przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu zawartego ze Szpitalem w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej całkowicie różni się od pracy realizowanej na podstawie umowy o pracę. Praca w ramach etatu polega na diagnostyce i ustalaniu planowanego, stałego leczenia w ramach całodobowej opieki szpitalnej, natomiast w przypadku pracy na SOR, czy też na Oddziale Chorób Wewnętrznych w ramach dyżurów kontraktowych (w zastępstwie lekarza etatowego) chodzi o czynności podejmowane w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, bądź zagrożenia życia, względnie wstępnej kwalifikacji do dalszego leczenia nowych pacjentów, a więc nie mieści się w konkretnych ramach czasowych i trudno mówić o jakimkolwiek planowaniu stałego leczenia. Czynności wykonywane w ramach umowy o pracę nie są tożsame z czynnościami świadczonymi w ramach dyżurów kontraktowych, gdyż zakres i charakter tej pracy jest całkowicie odmienny. Zakres pracy Wnioskodawcy określają m.in.: międzynarodowe klasyfikacje procedur medycznych (ICD–9) oraz międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych (ICD–10). W ramach pracy w tej samej jednostce (Szpital Specjalistyczny) w oparciu o dwa różne stosunki pracy (umowa o pracę i umowa – kontrakt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) Wnioskodawca wykonuje odmienne procedury określone przez ICD–9 oraz zakres jednostek chorobowych określonych klasyfikacją ICD–10, co świadczy o tym, że realizowane przez Wnioskodawcę czynności nie pokrywają się w żadnym stopniu.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku zdarzenie przyszłe w świetle obowiązujących przepisów prawa stwierdzić należy, że jeżeli w istocie – jak wskazano we wniosku – czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę w Centrum Reumatologii oraz w Poradni Reumatologicznej Szpitala Specjalistycznego, nie są tożsame z czynnościami leczniczymi, które wykonuje On w ramach dyżurów kontraktowych pełnionych na Oddziale Ratownictwa Medycznego (SOR) oraz na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii tego samego Szpitala Specjalistycznego (w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej), to nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, stwierdzić należy, że Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania dochodu uzyskanego z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podkreślić jednak należy, że wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny załączonych do wniosku ORD-IN dokumentów (jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i Jego stanowiskiem).

Wskazać również należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Tak więc, jeżeli opis przedstawionego we wniosku zdarzenia nie będzie zgodny ze zdarzeniem, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.