Umowa o pracę | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa o pracę. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
gru

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe.

Fragment:

W kontekście rozwiązania umowy o pracę ustawodawca przewiduje odszkodowanie w sytuacji gdy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę (art. 45 Kodeksu pracy), bądź rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie (art. 56 Kodeksu pracy). Jednocześnie zgodnie z art. 471 Kodeksu pracy, odszkodowanie, o którym mowa w ww. art. 45, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, natomiast odszkodowanie, o którym mowa w art. 56 przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia (art. 58 Kodeksu pracy). Należy zatem uznać, że funkcję odszkodowawczą w Kodeksie pracy oraz Kodeksie cywilnym pełnią wyłącznie te świadczenia, których celem jest zrekompensowanie pracownikowi skutków zdarzeń, które noszą cechy czynu niedozwolonego lub zawinionego przez pracodawcę.

2018
30
lis

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca (a w przypadku rozliczenia wspólnego z Małżonką ‒ Wnioskodawca i Małżonka) może skorzystać z odliczenia od podatku dochodowego (tzw. ulgi abolicyjnej), o którym mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do dochodów z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę z Pracodawcą na terytorium Arabii Saudyjskiej?

Fragment:

W odniesieniu do drugiej z wymienionych powyżej przesłanek należy wskazać, że do dochodów Wnioskodawcy z tytułu umowy o pracę zawartej z Pracodawcą zastosowanie znajduje metoda zaliczenia proporcjonalnego, o której mowa w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o PDOF. Taka kwalifikacja wynika z art. 23 ust. 1 Konwencji, który dla rozliczenia dochodów polskiego rezydenta, które mogą być opodatkowane na terytorium Arabii Saudyjskiej, przewiduje metodę zaliczenia proporcjonalnego. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca uzyskuje przychody (dochody) będące wynikiem świadczenia na terytorium Arabii Saudyjskiej pracy na rzecz Pracodawcy, a tytułem prawnym tego świadczenia jest umowa o pracę. Kwestię opodatkowania dochodów pracowniczych reguluje art. 15 Konwencji (praca najemna). Z art. 15 ust. 1 Konwencji wynika, że dochody tego typu podlegają co do zasady opodatkowaniu w państwie rezydencji podatnika (tu: Polska), chyba że praca wykonywana jest w drugim państwie będącym stroną Konwencji (tu: Arabia Saudyjska). Jeżeli praca jest wykonywana w tym kraju, to otrzymane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane zarówno w Polsce jak i w Arabii Saudyjskiej, zgodnie z przepisami podatkowymi tego państwa. W przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania reguły opodatkowania (...)

2018
16
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca w latach 2018 – 2020, jeśli będzie przez ponad 183 dni w roku zamieszkiwał na terenie Francji oraz posiadał w tym kraju centrum interesów osobistych i gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), nie będzie polskim rezydentem podatkowym i związku z tym nie będzie podlegał w Polsce opodatkowaniu od dochodu uzyskanego na podstawie umowy o pracę zawartej z E. w G.?

Fragment:

(...) umowy o pracę, Wnioskodawca posiada i będzie posiadać w latach 2018 – 2020 polskie obywatelstwo. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca w latach 2012 – 2016 nie był polskim rezydentem podatkowym i związku z tym Jego dochód uzyskany na podstawie umowy o pracę zawartej z E. w G. nie podlegał opodatkowaniu w Polsce? Czy Wnioskodawca w związku z przeniesieniem w 2017 r. centrum swoich interesów osobistych i gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) do Polski stanie się w 2017 r. polskim rezydentem podatkowym i czy w takim przypadku dochód, który uzyskał w 2017 r. na podstawie umowy o pracę zawartej z E. w G. będzie zwolniony z opodatkowania? Czy Wnioskodawca w latach 2018 – 2020, jeśli będzie przez ponad 183 dni w roku zamieszkiwał na terenie Francji oraz posiadał w tym kraju centrum interesów osobistych i gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), nie będzie polskim rezydentem podatkowym i związku z tym nie będzie podlegał w Polsce opodatkowaniu od dochodu uzyskanego na podstawie umowy o pracę zawartej z E. w G.? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest udzielenie odpowiedzi na pytanie oznaczone nr 3, natomiast w zakresie pytań nr 1 i nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

2018
14
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca w latach 2012 – 2017 był polskim rezydentem podatkowym i związku z tym Jego dochód uzyskany na podstawie umowy o pracę nie podlegał opodatkowaniu w Polsce?

Fragment:

(...) umowy o pracę, Wnioskodawca posiada i będzie posiadać w latach 2018 – 2020 polskie obywatelstwo. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca w latach 2012 – 2016 nie był polskim rezydentem podatkowym i związku z tym Jego dochód uzyskany na podstawie umowy o pracę zawartej z E. w G. nie podlegał opodatkowaniu w Polsce? Czy Wnioskodawca w związku z przeniesieniem w 2017 r. centrum swoich interesów osobistych i gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) do Polski stanie się w 2017 r. polskim rezydentem podatkowym i czy w takim przypadku dochód, który uzyskał w 2017 r. na podstawie umowy o pracę zawartej z E. w G. będzie zwolniony z opodatkowania? Czy Wnioskodawca w latach 2018 – 2020, jeśli będzie przez ponad 183 dni w roku zamieszkiwał na terenie Francji oraz posiadał w tym kraju centrum interesów osobistych i gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), nie będzie polskim rezydentem podatkowym i związku z tym nie będzie podlegał w Polsce opodatkowaniu od dochodu uzyskanego na podstawie umowy o pracę zawartej z E. w G.? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest udzielenie odpowiedzi na pytania oznaczone nr 1 i nr 2, natomiast w zakresie pytania nr 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

2018
13
cze

Istota:

ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE – ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ I WYPŁATA ŚWIADCZENIA.

Fragment:

W kontekście rozwiązania umowy o pracę ustawodawca przewiduje odszkodowanie w sytuacji gdy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę (art. 45 Kodeksu pracy), bądź rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie (art. 56 Kodeksu pracy). Jednocześnie zgodnie z art. 47 1 Kodeksu pracy, odszkodowanie, o którym mowa w ww. art. 45, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, natomiast odszkodowanie, o którym mowa w art. 56 przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia (art. 58 Kodeksu pracy). Należy zatem uznać, że funkcję odszkodowawczą w Kodeksie pracy oraz Kodeksie cywilnym pełnią wyłącznie te świadczenia, których celem jest zrekompensowanie pracownikowi skutków zdarzeń, które noszą cechy czynu niedozwolonego lub zawinionego przez pracodawcę.

2018
2
cze

Istota:

Dodatkowe świadczenie pieniężne przyznane związku z rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron nie korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 3 PIT.

Fragment:

W kontekście rozwiązania umowy o pracę ustawodawca przewiduje odszkodowanie w sytuacji gdy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę (art. 45 Kodeksu pracy), bądź rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie (art. 56 Kodeksu pracy). Jednocześnie zgodnie z art. 471 Kodeksu pracy, odszkodowanie, o którym mowa ww. art. 45, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, natomiast odszkodowanie, o którym mowa w art. 56 przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia (art. 58 Kodeksu pracy). Należy zatem uznać, że funkcję odszkodowawczą w Kodeksie pracy oraz Kodeksie cywilnym pełnią wyłącznie te świadczenia, których celem jest zrekompensowanie pracownikowi skutków zdarzeń, które noszą cechy czynu niedozwolonego lub zawinionego przez pracodawcę.

2018
20
kwi

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania świadczenia pieniężnego wypłaconego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na mocy porozumienia.

Fragment:

W kontekście rozwiązania umowy o pracę ustawodawca przewiduje odszkodowanie w sytuacji gdy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę (art. 45 Kodeksu pracy), bądź rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie (art. 56 Kodeksu pracy). Jednocześnie zgodnie z art. 471 Kodeksu pracy, odszkodowanie, o którym mowa ww. art. 45, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, natomiast odszkodowanie, o którym mowa w art. 56 przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia (art. 58 Kodeksu pracy). Należy zatem uznać, że funkcję odszkodowawczą w Kodeksie pracy oraz Kodeksie cywilnym pełnią wyłącznie te świadczenia, których celem jest zrekompensowanie pracownikowi skutków zdarzeń, które noszą cechy czynu niedozwolonego lub zawinionego przez pracodawcę.

2018
20
kwi

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania świadczenia pieniężnego wypłaconego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na mocy porozumienia.

Fragment:

W kontekście rozwiązania umowy o pracę ustawodawca przewiduje odszkodowanie w sytuacji gdy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę (art. 45 Kodeksu pracy), bądź rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie (art. 56 Kodeksu pracy). Jednocześnie zgodnie z art. 47 1 Kodeksu pracy, odszkodowanie, o którym mowa ww. art. 45, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, natomiast odszkodowanie, o którym mowa w art. 56 przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia (art. 58 Kodeksu pracy). Należy zatem uznać, że funkcję odszkodowawczą w Kodeksie pracy oraz Kodeksie cywilnym pełnią wyłącznie te świadczenia, których celem jest zrekompensowanie pracownikowi skutków zdarzeń, które noszą cechy czynu niedozwolonego lub zawinionego przez pracodawcę.

2018
16
kwi

Istota:

Możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów uzyskiwanych przez lekarza zatrudnionego na umowę o pracę i na kontrakcie u tego samego pracodawcy.

Fragment:

Czynności wykonywane w ramach umowy o pracę nie są tożsame z czynnościami świadczonymi w ramach dyżurów kontraktowych, gdyż zakres i charakter tej pracy jest całkowicie odmienny. Zakres pracy Wnioskodawcy określają m.in.: międzynarodowe klasyfikacje procedur medycznych (ICD–9) oraz międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych (ICD–10). W ramach pracy w tej samej jednostce (Szpital Specjalistyczny) w oparciu o dwa różne stosunki pracy (umowa o pracę i umowa – kontrakt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) Wnioskodawca wykonuje odmienne procedury określone przez ICD–9 oraz zakres jednostek chorobowych określonych klasyfikacją ICD–10, co świadczy o tym, że realizowane przez Wnioskodawcę czynności nie pokrywają się w żadnym stopniu. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku zdarzenie przyszłe w świetle obowiązujących przepisów prawa stwierdzić należy, że jeżeli w istocie – jak wskazano we wniosku – czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę w Centrum Reumatologii oraz w Poradni Reumatologicznej Szpitala Specjalistycznego, nie są tożsame z czynnościami leczniczymi, które wykonuje On w ramach dyżurów kontraktowych pełnionych na Oddziale Ratownictwa Medycznego (SOR) oraz na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii tego samego Szpitala Specjalistycznego (w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej), to nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
16
kwi

Istota:

Czy rekompensata (odszkodowanie) z tytułu niezastosowania się przez pracodawcę do postanowień umowy o pracę w zakresie obowiązującego pracownika długości okresu wypowiedzenia stosunku pracy, zasądzone prawomocnym wyrokiem przez Sąd pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) w zw. z art. 21 ust.1 pkt 3 tej ustawy, czy też jest to świadczenie od takiego podatku zwolnione?

Fragment:

Kwestie zasad i podstawy do wypłaty odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę reguluje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). Przepis art. 52 § 1 ustawy Kodeks pracy stanowi, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie: ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Stosownie do treści art. 30 § 1 pkt 1 ww. ustawy, umowę o pracę rozwiązuje się na mocy porozumienia stron. W myśl art. 300 ustawy, w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy, do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. Zgodnie z art. 417 ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380), dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.