Umowa o pracę | Interpretacje podatkowe

Umowa o pracę | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa o pracę. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu zatrudnienia w warunkach opisanych powyżej będą stanowiły wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji zarządzającej wysokiego szczebla w rozumieniu art. 15 ust. 2 umowy z 18 listopada 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kataru?Niezależnie od odpowiedzi na pytanie 1, czy dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu zatrudnienia w warunkach opisanych powyżej będą stanowiły dochody, o których jest mowa w art. 14 ust. 4 umowy z 18 listopada 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kataru – w zakresie w jakim Wnioskodawca będzie przebywał na terytorium Polski (w szczególności w związku z podróżami służbowymi do Polski)?
Fragment:
Zatrudnienie Wnioskodawcy będzie miało formę umowy o pracę tzn. po przyjeździe do Kataru podpisze umowę o pracę według lokalnych warunków prawa pracy. Stanowisko pracy Wnioskodawcy będzie umiejscowione w strukturze firmy w biurze odpowiedzialnym za region, które raportuje do wysokich struktur tej organizacji. Osobiście Wnioskodawca będzie odpowiedzialny za tworzenie planów marketingowych, przyjmowanie strategii, tworzenie budżetów, dbanie i popularyzację marki linii lotniczych. Jego stanowisko jest charakteryzowane jako jeden z wyższych poziomów kadry zarządzającej w przedsiębiorstwie (w języku angielskim jest określane jako „ top-level managerial position ”). W strukturze linii lotniczych stanowiska pracy są ułożone według tzw. „ grade ” (poziom stanowiska). Stanowisko Wnioskodawcy znajduje się na poziomie 8 na 10 możliwych, co oznacza, że podlega jedynie najwyższym szczeblom przedsiębiorstwa, na które składa się przede wszystkim zarząd całych linii lotniczych. Ponieważ stanowisko Wnioskodawcy łączy się z nadzorowaniem działalności marketingowej w regionie Europy Wschodniej, do którego w strukturze firmy zaliczana jest również Polska, w ramach swoich obowiązków służbowych Wnioskodawca może co jakiś czas odbywać podróże służbowe do krajów tego regionu, w tym również sporadycznie do Polski, co zgodnie z lokalnym prawem pracy jest związane z otrzymywaniem diet za delegacje poza granice Kataru.
2017
4
sty

Istota:
Czy wartość wydatków wskazanych w opisanym powyżej stanie faktycznym ponoszonych na rzecz konkretnego pracownika finansowanego przez pracodawcę będzie stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli potrzeba ich zapewnienia jest bezpośrednio związana z czynnościami służbowymi wykonywanymi przez tego pracownika, a tym samym czy Spółka, jako płatnik, będzie zobowiązana do obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości wspomnianych powyżej świadczeń?
Fragment:
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności zatrudnia poszczególnych pracowników na podstawie umowy o pracę, w której jako miejsce wykonywania pracy wskazany został K. oraz teren województwa X zgodnie z zawartymi przez Spółkę kontraktami. Spółka postanowiła rozszerzyć działalność na pozostałe kraje Unii Europejskiej, co doprowadziło do rozpoczęcia wykonywania robót na terytorium państwa francuskiego. Spółka podpisała z poszczególnymi pracownikami porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę uprzednio zawartej, w którym zmieniono następujące elementy: miejsce pracy – poprzez wskazanie, iż będzie to Francja (...), wymiar czasu pracy – zgodnie z normami obowiązującymi na terenie Francji, tj. trzydzieści pięć godzin tygodniowo, wynagrodzenie, dodatki. W ww. porozumieniu zawarto postanowienia dotyczące tego, iż Spółka ma obowiązek zapewnić konkretnemu pracownikowi bezpłatny transport z Polski do Francji i z powrotem, jak również z miejsca pobytu każdego oddelegowanego do miejsca wykonywania, noclegi (opłaty za energię, prąd, gaz, Internet, telefon) oraz posiłki regeneracyjne zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy). Konsekwencją powyższego, tj. oddelegowaniem wyspecjalizowanych pracowników, jest ponoszenie przez Spółkę wyżej wymienionych określonych każdorazowo wydatków w odniesieniu do wszystkich pracowników wykonujących pracę na rzecz Spółki we Francji.
2016
31
gru

Istota:
Zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 16 Ustawy PIT w związku z wypłatą odprawy w przypadku rozwiązania Umowy w wyniku zawarcia porozumienia stron.
Fragment:
Fakt, iż odprawa ma zostać wypłacona w takiej samej wysokości jak w aneksie do umowy o pracę nie prowadzi automatycznie do stwierdzenia, że podstawą wypłaty odprawy ma być właśnie umowa o pracę. Takie stanowisko byłoby daleko nieprawidłowe i niespójne z intencjami X, która chciała w sposób odmienny, niż zostało to zawarte w umowie o pracę, uregulować sposób rozwiązania umowy z Wnioskodawcą. Jednoznacznie stwierdzić należy, iż wypłata odprawy dla Wnioskodawcy nie wynika z łączącego z X stosunku pracy, ale z zawartego Porozumienia, które w tym zakresie zastąpiło postanowienia umowy o pracę. Logicznym zatem jest, mając na względzie treść art. 30 ust. 1 pkt 16 Ustawy PIT, iż przepis ten nie znajdzie zastosowania na gruncie przedmiotowej sprawy, albowiem rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w drodze porozumienia a nie wypowiedzenia, o którym mowa była w umowie o pracę. Powyższe stanowisko znajduje również uzasadnienie w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2016 r., zgodnie z którą powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie przewidują wypłacania pracownikom w przypadku rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron odszkodowań, rekompensat, ewentualnie innych dodatkowych świadczeń (także np. określanych przez strony w treści porozumienia jako odprawy).
2016
10
gru

Istota:
W zakresie obowi1zków p3atnika zwi1zanych z wprowadzeniem programu motywacyjnego
Fragment:
W ramach Programu, Spó3ka zawar3a z uczestnikami („ Osoby Uprawnione ”) ca3kowicie odrebne od umów o prace umowy pochodnego instrumentu finansowego („ Umowy ”; w liczbie pojedynczej „ Umowa ”). Niewykluczone, ?e w przysz3ooci Umowy tego typu mog1 zostaa zawarte ze Spó3k1 równie? przez inne osoby (np. w przypadku zmian personalnych na stanowiskach cz3onków zarz1du). Na podstawie Umowy, Osobom Uprawnionym przys3uguje warunkowe prawo („ Prawo ”) do otrzymania od Spó3ki w przysz3ooci kwoty Rozliczenia Pienie?nego („ Rozliczenie Pienie?ne ”), którego wysokooa uzale?niona jest od wskaYników finansowych Spó3ki. WskaYniki te obliczane bed1 na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym Spó3ki, pozytywnie ocenionym przez Rade Nadzorcz1, w oparciu o zysk netto Spó3ki w uzyskany w danym roku („ WskaYniki ”). Prawo do otrzymania Rozliczenia Pienie?nego zosta3o przyznane Osobom Uprawnionym odp3atnie - s1 one zobowi1zane do uiszczenia na rzecz Spó3ki kwoty wskazanej w Umowie w gotówce do kasy Spó3ki. Op3ata ta musi zostaa wniesiona w terminie uzgodnionym w Umowie. Ponadto, Prawo do Rozliczenia Pienie?nego jest niezbywalne do chwili, gdy jego realizacja zgodnie z Umow1 stanie sie mo?liwa. Prawa wynikaj1ce z Umowy mog1 natomiast bya dziedziczone.
2016
28
lis

Istota:
Czy na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 i ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka, działając jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma prawo zastosować 50% koszty uzyskania przychodu do tej części wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, określonego przez Spółkę na podstawie odrębnej analizy i uzgodnionego z pracownikami w umowach o pracę, która dotyczy tworzenia przez nich utworów w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim?
Fragment:
Zgodnie z ustępem 1 tego przepisu, jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowi inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Dodatkowo, ma mocy ustępu 3 powyższego przepisu, jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, z chwilą przyjęcia utworu pracodawca nabywa własność przedmiotu, na którym utwór utrwalono. Przywołane przepisy wskazują, że do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. ma niepowtarzalny, indywidualny charakter, jej efektem jest powstanie utworu, spełniającego przesłanki określone w ustawie o prawie autorskim, a podatnikiem jest twórca w rozumieniu tej ustawy. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, pracownicy w ramach swoich obowiązków tworzą utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim. Poprzez zawarcie stosownych zapisów w umowie o pracę, Spółka uregulowała kwestie związane z przeniesieniem na rzecz Spółki autorskich praw majątkowych do utworów wykonanych w ramach stosunku pracy przez pracowników.
2016
12
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego (zwolnienie od podatku odszkodowania uzyskanego z Programu Dobrowolnych Odejść, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę).
Fragment:
(...) umowy o pracę – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 2 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania świadczenia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym pismem z dnia 25 listopada 2015 r. nr ILPB2/4511-1-1079/15-2/AK, wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a uzupełnieniem wniosku nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Wezwanie wysłano w dniu 25 listopada 2015 r., skutecznie doręczono dnia 27 listopada 2015 r. W dniu 2 grudnia 2015 r. (data nadania 1 grudnia 2015 r.), do tut. organu wpłynęło pismo dotyczące ww. wezwania a następnie w dniu 4 grudnia 2015 r. (data nadania 3 grudnia 2015 r.) wpłynęła odpowiedź, w której Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek.
2016
12
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Wnioskodawczyni rozwiązała ze Spółką umowę o pracę na mocy porozumienia stron i została objęta Programem Dobrowolnych Odejść dla pracowników Spółki. Umowa o pracę została rozwiązana na podstawie art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy w związku z § 3 ust. 9, 10, 11 Programu Dobrowolnych Odejść dla Pracowników Spółki z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.). Na podstawie § 4 ust. 2 i 5 ww. programu została wypłacona Zainteresowanej w związku z przedmiotowym porozumieniem rekompensata pieniężna w wysokości 33 średnich miesięcznych pensji, tj. 109 598,28 zł (brutto) z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Wypłacona rekompensata była zadośćuczynieniem straty w związku z brakiem możliwości osiągania wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy. Wysokość otrzymanej rekompensaty i zasady jej ustalenia wynikały bezpośrednio z faktu objęcia Zainteresowanej Programem Dobrowolnych Odejść dla Pracowników Spółki. Rekompensata została wypłacona Wnioskodawczyni zgodnie z terminem ustalonym w Programie Dobrowolnych Odejść § 4 ust. 8 w jednej racie. Od otrzymanej rekompensaty została pobrana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19 728,00 zł.
2016
12
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Opodatkowanie odszkodowania, otrzymanego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (Program Dobrowolnych Odejść).
Fragment:
Co więcej, wypłata zadośćuczynienia wynikającego z wprowadzonego przez pracodawcę regulaminu, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika, nie została zawarta w wyjątkach wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 3 updof. Stanowisko potwierdzające zwolnienie z opodatkowania pdof zadośćuczynienia przyznanego pracownikom na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy, innych porozumień zbiorowych oraz regulaminów lub statutów zostało również potwierdzone w interpretacjach indywidualnych, m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora IS w Poznaniu z 25 czerwca 2015 r., sygn. ILPB2/4511-1-333/15-2/WS . Reasumując, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do obliczenia i pobrania zaliczek na pdof z tytułu wypłaconego na rzecz pracownika Zadośćuczynienia, ponieważ będzie ono korzystało ze zwolnienia z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 updof. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
12
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Opodatkowanie odszkodowania, otrzymanego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (Program Dobrowolnych Odejść).
Fragment:
Powyższy program skutkować miał zmniejszeniem zatrudnienia i rozwiązywaniem umów o pracę z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników. Celem wykonania przyjętego programu redukcji zatrudnienia w dniu 19 września 2014 r. pomiędzy X a podmiotami uprawnionymi do reprezentowania organizacji związkowych zawarte zostało Porozumienie w sprawie Programu Dobrowolnych Odejść oraz Programu Wsparcia Pracowników w X (Porozumienie). Do realizowanego w X Programu Dobrowolnych Odejść przystąpić mógł pracownik X zatrudniony na czas nieokreślony, z którym zawarto porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę w trybie i na zasadach określonych w porozumieniu (§ 1 pkt 4 Porozumienia). Tryb przystąpienia do Programu Dobrowolnych Odejść uregulowano w § 2 Porozumienia, zgodnie z którym przystąpienie do Programu Dobrowolnych Odejść ma charakter dobrowolny i uzależnione jest od zgodnej woli pracownika X i pracodawcy. Przystąpienie do PDO wymaga złożenia pisemnego wniosku o rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika. Wniosek ten winien być złożony w określonym terminie i winien wskazywać proponowany termin rozwiązania umowy o pracę nie dłuższy niż okres wypowiedzenia danego pracownika.
2016
12
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Opodatkowanie odszkodowania, otrzymanego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (Program Dobrowolnych Odejść) przed 1.01.2014 r.
Fragment:
W wyniku złożenia przez Wnioskodawczynię Oferty, w dniu 30 grudnia 2011 roku, zostało zawarte pomiędzy Zainteresowaną, a pracodawcą – Spółką Y, Porozumienie rozwiązujące umowę o pracę i ustalające warunki finansowe związane z odejściem. Porozumienie zostało zawarte w oparciu o wewnętrzne dokumenty pracodawcy powstałe w wyniku porozumienia ze związkami zawodowymi, w związku z grupowymi zwolnieniami w Grupie Kapitałowej Z (Program Dobrowolnych Odejść). Umowa Społeczna, Regulamin PDO, określały, iż w celu uniknięcia (zminimalizowania) zwolnień grupowych, pracownikom zatrudnionym do tej pory na likwidowanych stanowiskach pracy, pracodawca tworzy możliwość wzięcia udziału w procesach rekrutacji na nowotworzone stanowiska pracy. Zawarcie ww. Porozumienia wynikało z faktu, iż pracodawca przedstawił pracownikom konieczność wprowadzenia w zakładzie pracy zmian restrukturyzacyjnych skutkujących zwolnieniami grupowymi. Alternatywą dla rozwiązania umowy o pracę było złożenie wniosku o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron albowiem tylko w takiej sytuacji przysługiwało pracownikowi korzystne, zapewnione przez pracodawcę ,,odszkodowanie. Mając na uwadze powyższe z dniem 31 stycznia 2012 roku została rozwiązana umowa o pracę Zainteresowanej. W związku z rozwiązaniem umowy o pracę przyznano Zainteresowanej „ świadczenie pieniężne ” (na jego określenie w punkcie 3 Porozumienia nie użyto słowa ani „ odszkodowanie ” ani „ odprawa ”) w wysokości 192 416,92 zł.
2016
7
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.