Umowa o pracę | Interpretacje podatkowe

Umowa o pracę | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa o pracę. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania świadczenia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Fragment:
W kontekście rozwiązania umowy o pracę ustawodawca przewiduje odszkodowanie, w sytuacji gdy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę (art. 45 Kodeksu pracy), przepisy o wypowiadaniu warunków pracy i płacy (art. 45 w zw. z art. 42 § 1 Kodeksu pracy) bądź rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie (art. 56 Kodeksu pracy). Jednocześnie zgodnie z art. 471 Kodeksu pracy, odszkodowanie, o którym mowa ww. art. 45, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, natomiast odszkodowanie, o którym mowa w art. 56 przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia (art. 58 Kodeksu pracy). Należy zatem uznać, że funkcję odszkodowawczą w Kodeksie pracy oraz Kodeksie cywilnym, pełnią wyłącznie te świadczenia, których celem jest zrekompensowanie pracownikowi skutków zdarzeń, które noszą cechy czynu niedozwolonego lub zawinionego przez pracodawcę.
2017
20
cze

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania wypłaconego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w trybie art. 55 § 1 Kodeksu cywilnego
Fragment:
W myśl art. 55 § 1 1 ww. ustawy Kodeks pracy, pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni była zatrudniona na podstawie umowy o pracę, którą rozwiązała zgodnie z art. 55 § 1 1 Kodeksu pracy z powodu ciężkiego naruszenia praw pracowniczych, tj. niewypłacenia w terminie wynagrodzenia za pracę. Z tytułu rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 55 § 1 1 Kodeksu pracy Wnioskodawczyni przysługiwało odszkodowanie za okres wypowiedzenia, tj. za okres 3 miesięcy. Pracodawca nie wypłacił Wnioskodawczyni należnej kwoty, więc sprawa została skierowana do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Pomimo wydanego nakazu zapłaty Wnioskodawczyni nie otrzymała od byłego pracodawcy należnych pieniędzy, więc wyegzekwowaniem zasądzonych należności zajęła się kancelaria komornicza.
2017
15
cze

Istota:
Czy Spółka powinna potrącać zryczałtowany podatek wskazany w art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wypłatą opisanych we wniosku świadczeń w przypadku rozwiązania Umowy zawartej z Wnioskodawczynią w wyniku zawarcia porozumienia stron?
Fragment:
Fakt, iż odprawa ma zostać wypłacona w takiej samej wysokości jak w umowie o pracę nie prowadzi automatycznie do stwierdzenia, że podstawą wypłaty odprawy ma być właśnie umowa o pracę. Takie stanowisko byłoby daleko nieprawidłowe i niespójne z intencjami E., która chciała w sposób odmienny, niż zostało to zawarte w umowie o pracę, uregulować sposób rozwiązania umowy z Wnioskodawczynią. Wypłata odprawy dla Wnioskodawczyni nie wynika z łączącego Ją z E. stosunku pracy, ale z zawartego porozumienia, które w tym zakresie zastąpiło postanowienia umowy o pracę. Logicznym zatem jest, mając na względzie treść art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy, iż przepis ten nie znajdzie zastosowania na gruncie przedmiotowej sprawy, albowiem rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w drodze porozumienia a nie wypowiedzenia, o którym mowa była w umowie o pracę. Powyższe stanowisko znajduje również uzasadnienie w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2016 r., zgodnie z którą powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie przewidują wypłacania pracownikom w przypadku rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron odszkodowań, rekompensat, ewentualnie innych dodatkowych świadczeń (także np. określanych przez strony w treści porozumienia jako odprawy).
2017
8
cze

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym ... S.A. prawidłowo naliczyła i pobrała zryczałtowany podatek w wysokości 70% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Odnosząc powyższe uwagi do treści umowy o pracę (wraz z jej aneksami) oraz do treści Porozumienia wskazać należy, iż w umowie o pracę, która łączyła Wnioskodawcę z ... S.A. co prawda przewidziano odprawę, ale tylko w sytuacji, gdy umowa o pracę zostanie rozwiązana przez Pracodawcę (... S.A.) za wypowiedzeniem. Jednak w niniejszej sprawie ... S.A. nie złożyła nigdy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę z Wnioskodawcą, a tym samym nigdy nie wystąpiła okoliczność, od której umowa o pracę uzależniała nabycie przez Wnioskodawcę (pracownika) odprawy. Umowa o pracę pomiędzy ... S.A. a Wnioskodawcą nie uległa, jak wyżej wskazano, rozwiązaniu w trybie jej wypowiedzenia przez ... S.A., ale na podstawie zawartego pomiędzy stronami umowy o pracę (Wnioskodawcą i ... S.A.) Porozumienia z dnia 23 marca 2016 r. Tym samym podstawą wypłaty odprawy w wysokości 8-miesiecznego wynagrodzenia obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nie jest umowa o pracę, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy, lecz Porozumienie stron dotyczące rozwiązania umowy o pracę, które to Porozumienie określiło sposób i wysokość odprawy. Należy ponadto zauważyć, że zgodnie z umową o pracę w przypadku rozwiązania umowy przez Pracodawcę (...
2017
27
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Zauważyć należy, że w kontekście rozwiązania umowy o pracę ustawodawca przewiduje odszkodowanie, w sytuacji gdy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę (art. 45 Kodeksu pracy), przepisy o wypowiadaniu warunków pracy i płacy (art. 45 w zw. z art. 42 § 1 Kodeksu pracy) bądź rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie (art. 56 Kodeksu pracy). Jednocześnie zgodnie z art. 471 Kodeksu pracy, odszkodowanie, o którym mowa w ww. art. 45, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, natomiast odszkodowanie, o którym mowa w art. 56 przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia (art. 58 Kodeksu pracy). Należy zatem uznać, że funkcję odszkodowawczą w Kodeksie pracy oraz Kodeksie cywilnym, pełnią wyłącznie te świadczenia, których celem jest zrekompensowanie pracownikowi skutków zdarzeń, które noszą cechy czynu niedozwolonego lub zawinionego przez pracodawcę.
2017
24
maj

Istota:
W zakresie sposobu rozliczenia dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej w Polsce
Fragment:
Poza dochodami uzyskiwanym z tytułu umowy o pracę wykonywanej na terytorium Szwecji oraz dochodami z tytułu prowadzonej na terytorium Polski Działalności Gospodarczej Wnioskodawca nie spodziewa się osiągać na terytorium Polski innych dochodów (np. z umowy o pracę wykonywanej na terytorium Polski). Aktualnie głównym źródłem utrzymania Wnioskodawcy jest dochód uzyskiwany z tytułu umowy o pracę wykonywanej na terytorium Szwecji. Niewykluczone, iż wraz z rozwojem Działalności Gospodarczej główne dochody Wnioskodawcy będą osiągane z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej na terytorium Polski. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania: Czy dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej przez Wnioskodawcę za granicą (na terytorium Szwecji) będą podlegały łączeniu z dochodami uzyskiwanymi przez niego w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowanej metodą liniową? Jakie zeznania podatkowe dokumentujące osiągnięte dochody na terytorium Polski będzie zobowiązany złożyć Wnioskodawca w związku z opisanym staniem faktyczny? (pytania oznaczone we wniosku nr 3 i 4) Zdaniem Wnioskodawcy, dochody z pracy (...)
2017
22
maj

Istota:
W zakresie sposobu rozliczenia dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej w Polsce
Fragment:
Poza dochodami uzyskiwanym z tytułu umowy o pracę wykonywanej na terytorium Szwecji oraz dochodami z tytułu prowadzonej na terytorium Polski Działalności Gospodarczej Wnioskodawca nie spodziewa się osiągać na terytorium Polski innych dochodów (np. z umowy o pracę wykonywanej na terytorium Polski). Aktualnie głównym źródłem utrzymania Wnioskodawcy jest dochód uzyskiwany z tytułu umowy o pracę wykonywanej na terytorium Szwecji. Niewykluczone, iż wraz z rozwojem Działalności Gospodarczej główne dochody Wnioskodawcy będą osiągane z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej na terytorium Polski. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania: Czy dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej przez Wnioskodawcę za granicą (na terytorium Szwecji) będą podlegały łączeniu z dochodami uzyskiwanymi przez niego w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowanej metodą liniową? Jakie zeznania podatkowe dokumentujące osiągnięte dochody na terytorium Polski będzie zobowiązany złożyć Wnioskodawca w związku z opisanym staniem faktyczny? (pytania oznaczone we wniosku nr 3 i 4) Zdaniem Wnioskodawcy, dochody z pracy (...)
2017
20
maj

Istota:
W zakresie sposobu rozliczenia dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej w Polsce
Fragment:
Poza dochodami uzyskiwanym z tytułu umowy o pracę wykonywanej na terytorium Szwecji oraz dochodami z tytułu prowadzonej na terytorium Polski Działalności Gospodarczej Wnioskodawca nie spodziewa się osiągać na terytorium Polski innych dochodów (np. z umowy o pracę wykonywanej na terytorium Polski). Aktualnie głównym źródłem utrzymania Wnioskodawcy jest dochód uzyskiwany z tytułu umowy o pracę wykonywanej na terytorium Szwecji. Niewykluczone, iż wraz z rozwojem Działalności Gospodarczej główne dochody Wnioskodawcy będą osiągane z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej na terytorium Polski. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania: Czy dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej przez Wnioskodawcę za granicą (na terytorium Szwecji) będą podlegały łączeniu z dochodami uzyskiwanymi przez niego w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowanej metodą liniową? Jakie zeznania podatkowe dokumentujące osiągnięte dochody na terytorium Polski będzie zobowiązany złożyć Wnioskodawca w związku z opisanym staniem faktyczny? (pytania oznaczone we wniosku nr 3 i 4) Zdaniem Wnioskodawcy, dochody z pracy (...)
2017
20
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 ww. ustawy umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem). W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy (art. 30 § 4 Kodeks pracy). W myśl natomiast art. 32 § 1 i § 2 Kp. każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem natomiast rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Przepis art. 36 § 1 pkt 3 Kp. wskazuje, że okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Natomiast zgodnie art. 45 § 1 ww. ustawy w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.
2017
18
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia płatnika z tytułu zawieranych umów.
Fragment:
Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia, kto jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku gdy jednostka organizacyjna dokonuje wypłaty świadczeń wynikających z umów o pracę na rzecz osób fizycznych będących pracownikami. Zdaniem Wnioskodawcy to jednostka organizacyjna jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzanych za pracowników tej jednostki. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie, skoro stroną umowy o pracę (pracodawcą) każdorazowo jest Dyrektor Z. to dokonując wypłaty świadczeń wynikających z umów o pracę na rzecz osób fizycznych będących pracownikami, Wnioskodawca jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tego tytułu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem jest zobowiązany do przekazania deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, tj. PIT-4R. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie określenia płatnika z tytułu zawieranych umów o pracę należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2017
11
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.