Umowa o pracę | Interpretacje podatkowe

Umowa o pracę | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa o pracę. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wypłacona Wnioskodawcy odprawa jak i dodatkowe jednorazowe świadczenie w łącznej kwocie 95 730 zł nie są zwolnione od podatku.
Fragment:
W kontekście rozwiązania umowy o pracę ustawodawca przewiduje odszkodowanie, w sytuacji gdy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę (art. 45 Kodeksu pracy), bądź rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie (art. 56 Kodeksu pracy). Jednocześnie zgodnie z art. 471 Kodeksu pracy, odszkodowanie, o którym mowa ww. art. 45, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, natomiast odszkodowanie, o którym mowa w art. 56 przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia (art. 58 Kodeksu pracy). Należy zatem uznać, że funkcję odszkodowawczą w Kodeksie pracy oraz Kodeksie cywilnym, pełnią wyłącznie te świadczenia, których celem jest zrekompensowanie pracownikowi skutków zdarzeń, które noszą cechy czynu niedozwolonego lub zawinionego przez pracodawcę.
2018
26
lut

Istota:
Obowiązek płatnika.
Fragment:
Przepis art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT wyraźnie wskazuje, że przychód powinien zostać osiągnięty z tytułu odprawy lub wskazanych odszkodowań, które są określone w umowie o pracę (lub w umowie o świadczenie usług zarządzania, co jest jednak poza zakresem niniejszego wniosku). Obligatoryjną przesłanką poddania tych świadczeń zryczałtowanemu podatkowi określonemu w art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT jest więc określenie tych świadczeń (odpraw i/lub odszkodowań) już w samej umowie o pracę, czyli na etapie nawiązywania współpracy pomiędzy stronami. Tymczasem, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym świadczenie przyznane danej osobie określone jest w porozumieniu stron, na podstawie którego umowa o pracę jest rozwiązywana i które przyznaje danemu pracownikowi odpowiednią Rekompensatę. Umowy o pracę opisane we wniosku nie zawierają postanowień, które określałyby odprawy lub odszkodowania przysługujące Dyrektorom-Członkom Zarządu z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania danej Umowy przed upływem terminu, na który została zawarta. Zakres przedmiotowy omawianego przepisu obejmuje natomiast wyłącznie te sytuacje, w których wypłata odprawy lub odszkodowania stanowi wypełnienie postanowień umowy o pracę. Ustawodawca wyraźnie określił rodzaj umowy, z której ma wynikać prawo podatnika do odprawy lub wskazanego w przepisie odszkodowania.
2018
15
lut

Istota:
1) Jak rozliczyć podatek cudzoziemca o obywatelstwie ukraińskim, który pracuje w Polsce na umowę zlecenie, a okres jego przebywania na terenie Polski nie przekracza łącznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego, przekracza łącznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego lub złożył oświadczenie, iż centrum jego interesów życiowych znajduje się w Polsce?

2) Jak rozliczyć podatek cudzoziemca, który pracuje na podstawie umowy o pracę, gdy przebywa on w Polsce i innych krajach UE w roku podatkowym dłużej niż 183 dni lub złoży oświadczenie, iż centrum jego interesów życiowych znajduje się w Polsce?
Fragment:
Wnioskodawca jest zdania, że w przypadku wypłacania wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę dla osoby fizycznej objętej w Polsce ograniczonym obowiązkiem podatkowym (cudzoziemiec przebywający na terytorium RP i innych krajów UE dłużej niż 183 dni lub złoży oświadczenie, iż centrum jego interesów życiowych znajduje się w Polsce), spółka jest płatnikiem podatku dochodowego i pobiera zaliczki na podatek zgodnie z art. 32 updof, a więc na takich samych zasadach, jak przy zatrudnieniu polskiego pracownika. Przy obliczaniu zaliczki pracodawca stosuje koszty uzyskania przychodu i kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 46,33 zł. Zaliczkę na podatek wpłaca w terminie do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni do urzędu skarbowego właściwego dla swojej siedziby. Płatnik przy obliczaniu i poborze zaliczki na podatek uwzględnia także składkę na ubezpieczenie zdrowotne pracownika, ponieważ na podstawie art. 27b updof, nierezydent może odliczyć od podatku ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli pracuje w Polsce na umowę o pracę. Do końca stycznia następnego roku polski pracodawca składa do urzędu skarbowego właściwego według swojej siedziby roczną deklarację PIT-4R, a na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy updof, w terminie do końca lutego następnego roku, składa informację roczną o dochodach i pobranych zaliczkach PIT-11 i przekazuje ją nierezydentowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu dla rozliczenia nierezydentów.
2018
3
lut

Istota:
Czy przychód w postaci opisanego we wniosku świadczenia otrzymanego przez Wnioskodawcę na podstawie odrębnego Porozumienia, wypłacanego z tytułu rozwiązania Umowy o pracę i Umowy Menadżerskiej, będzie podlegał zryczałtowanemu podatkowi, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 70% od tej części świadczenia, która przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawcę na podstawie umów?
Fragment:
Podstawą zatrudnienia Wnioskodawcy w Spółce jest umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony (dalej: „ Umowa o pracę ”). Ponadto w związku z powołaniem Wnioskodawcy na stanowisko Członka Zarządu została zawarta z nim umowa cywilnoprawna – Umowa Menadżerska o Pełnienie Funkcji Członka Zarządu (dalej: „ Umowa Menadżerska ”). Spółka, w której zatrudniony jest Wnioskodawca, w związku z procesem sprzedaży większościowego pakietu akcji, stanie się spółką, w której Skarb Państwa będzie dysponował pośrednio większością głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka będzie stanowiła zatem podmiot określony w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji Spółki, obecny Zarząd Spółki zostanie odwołany. W takim wypadku Umowa o pracę oraz Umowa Menadżerska Wnioskodawcy zostaną rozwiązane. Ponadto, niezależnie od trybu rozwiązania Umowy o pracę i Umowy Menadżerskiej z Wnioskodawcą, może zostać zawarte porozumienie w celu ustalenia szczegółowych warunków rozwiązania tych umów (dalej: „ Porozumienie ”). W związku z rozwiązaniem Umowy o pracę i Umowy Menadżerskiej Porozumienie może przewidywać wypłatę świadczenia pieniężnego w postaci odprawy lub odszkodowania np. z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia.
2018
11
sty

Istota:
Dochody obywateli Ukrainy z tytułu umowy o pracę podlegają opodatkowaniu jako przychody ze stosunku pracy określone w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy. Spółka jako płatnik jest zobowiązana do naliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z powołanym wyżej art. 31-39 ustawy, a także do sporządzenia oraz dostarczenia zarówno podatnikowi, jak właściwemu urzędowi skarbowemu informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11.
Fragment:
W czasie, na który zawierane są umowy o pracę lub umowy zlecenie z cudzoziemcami, przebywają oni w miejscu wskazanym jako miejsce wykonywania pracy, które znajduje się co do zasady na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem cudzoziemców zatrudnionych na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego lub wykonujących w ramach umowy zlecenia czynności kierowania samochodami ciężarowymi. Cudzoziemcy w umowach o pracę lub umowach zlecenia mają wskazane stałe miejsce wykonywania pracy lub miejsce wykonywania czynności w siedzibie Wnioskodawcy lub w Oddziale. Zarówno siedziba Wnioskodawcy, jak też Oddział znajdują się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wyżej wymienieni cudzoziemcy w ramach wiążących ich z Wnioskodawcą umów o pracę lub zlecenia, obowiązani są wykonywać pracę lub zlecone czynności dla Wnioskodawcy co do zasady w miejscu wskazanym w umowie o pracę lub w umowie zlecenia jako miejsce ich wykonywania. Jednakże, biorąc pod uwagę zajmowane przez nich stanowisko kierowcy samochodu ciężarowego lub ciągnika siodłowego, w ramach wykonywania obowiązków służbowych na rzecz Wnioskodawcy, na podstawie polecenia służbowego wyjazdu, wyjeżdżają w podróże służbowe poza stałe miejsce wykonywanie pracy, które odbywają się także poza terytorium Polski.
2018
9
sty

Istota:
Czy Spółka powinna potrącać zryczałtowany podatek wskazany w art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wypłatą opisanych we wniosku świadczeń w przypadku rozwiązania Umowy zawartej z Wnioskodawcą w wyniku zawarcia porozumienia stron?
Czy Spółka powinna potrącać zryczałtowany podatek wskazany w art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku utraty przez Wnioskodawcę przymiotu pracownika zarządzającego w imieniu pracodawcy zakładem pracy (art. 128 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy) w trakcie trwania umowy o pracę?
Fragment:
Fakt, iż odprawa ma zostać wypłacona w takiej samej wysokości jak w aneksie do umowy o pracę nie prowadzi automatycznie do stwierdzenia, że podstawą wypłaty odprawy ma być właśnie umowa o pracę. Takie stanowisko byłoby daleko nieprawidłowe i niespójne z intencjami Spółki, która chciała w sposób odmienny, niż zostało to zawarte w umowie o pracę, uregulować sposób rozwiązania umowy z Wnioskodawcą. Jednoznacznie stwierdzić należy, iż wypłata odprawy dla Wnioskodawcy nie wynika z łączącego ze Spółką stosunku pracy, ale z zawartego Porozumienia, które w tym zakresie zastąpiło postanowienia umowy o pracę. Logicznym zatem jest, mając na względzie treść art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, iż przepis ten nie znajdzie zastosowania na gruncie przedmiotowej sprawy, albowiem rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w drodze porozumienia a nie wypowiedzenia, o którym mowa była w umowie o pracę. Powyższe stanowisko znajduje również uzasadnienie w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2016 r., zgodnie z którą powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie przewidują wypłacania pracownikom w przypadku rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron odszkodowań, rekompensat, ewentualnie innych dodatkowych świadczeń (także np. określanych przez strony w treści porozumienia jako odprawy).
2017
13
gru

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
W dniu 24 maja 2015 r. pracownik Wnioskodawcy złożył wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem obowiązującego go trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczął się z dniem 1 czerwca 2016 r. Wobec powzięcia przez Wnioskodawcę nowych informacji w okresie trwania wypowiedzenia, Wnioskodawca złożył w dniu 21 czerwca 2016 r. oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, w trybie art. 52 par. 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Wobec braku potwierdzenia odbioru przesyłki z wypowiedzeniem przez Pracownika, przyjęto jako datę doręczenia datę złożenia przez Pracownika rezygnacji z odbioru przesyłki, tj. 23 czerwca 2016 r. i wydano stosowne świadectwo pracy. Pracownik wniósł pozew do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. W dniu 7 czerwca 2017 r. Wnioskodawca i pracownik zawarli w przedmiotowej sprawie ugodę sądową o następującej treści: Pozwany wycofuje swoje oświadczenie woli z dnia 21 czerwca 2016 r. o rozwiązaniu z powodem umowy o pracę bez wypowiedzenia, na co powód wyraża zgodę. Strony zgodnie ustalają, iż umowa o pracę ulega rozwiązaniu na mocy porozumienia stron z dniem 23 czerwca 2016 r. Pozwany zobowiązuje się zapłacić powodowi kwotę 42.534,23 zł tytułem odszkodowania, odpowiadającego wartości półtorakrotności miesięcznego wynagrodzenia pracownika w terminie 21 dni od uprawomocnienia się postanowienia.
2017
6
gru

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania świadczenia pieniężnego wypłaconego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na mocy porozumienia.
Fragment:
W kontekście rozwiązania umowy o pracę ustawodawca przewiduje odszkodowanie, w sytuacji gdy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę (art. 45 Kodeksu pracy), bądź rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie (art. 56 Kodeksu pracy). Jednocześnie zgodnie z art. 47 1 Kodeksu pracy, odszkodowanie, o którym mowa ww. art. 45, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, natomiast odszkodowanie, o którym mowa w art. 56 przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia (art. 58 Kodeksu pracy). Należy zatem uznać, że funkcję odszkodowawczą w Kodeksie pracy oraz Kodeksie cywilnym, pełnią wyłącznie te świadczenia, których celem jest zrekompensowanie pracownikowi skutków zdarzeń, które noszą cechy czynu niedozwolonego lub zawinionego przez pracodawcę.
2017
6
gru

Istota:
Gdy wypowiedzenie Wnioskodawczyni umowy o pracę nastąpiło zgodnie z przepisami prawa, wypłacone z tego tytułu świadczenie wynikające z obowiązujących u pracodawcy wewnętrznych aktów prawa pracy nie mieści się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
W kontekście rozwiązania umowy o pracę ustawodawca przewiduje odszkodowanie, w sytuacji gdy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę (art. 45 Kodeksu pracy), bądź rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie (art. 56 Kodeksu pracy). Jednocześnie zgodnie z art. 47 1 Kodeksu pracy, odszkodowanie, o którym mowa ww. art. 45, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, natomiast odszkodowanie, o którym mowa w art. 56 przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia (art. 58 Kodeksu pracy). Powyższe oznacza, że zarówno w Kodeksie pracy jak i Kodeksie cywilnym odszkodowaniami są te świadczenia, których celem jest zrekompensowanie pracownikowi skutków zdarzeń, które noszą cechy czynu niedozwolonego lub zawinionego przez pracodawcę.
2017
6
gru

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania odpraw w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Fragment:
Zauważyć należy, że w kontekście rozwiązania umowy o pracę ustawodawca przewiduje odszkodowanie, w sytuacji gdy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę (art. 45 Kodeksu pracy), przepisy o wypowiadaniu warunków pracy i płacy (art. 45 w zw. z art. 42 § 1 Kodeksu pracy) bądź rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie (art. 56 Kodeksu pracy). Jednocześnie zgodnie z art. 471 Kodeksu pracy, odszkodowanie, o którym mowa ww. art. 45, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, natomiast odszkodowanie, o którym mowa w art. 56 przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia (art. 58 Kodeksu pracy). Należy zatem uznać, że funkcję odszkodowawczą w Kodeksie pracy oraz Kodeksie cywilnym, pełnią wyłącznie te świadczenia, których celem jest zrekompensowanie pracownikowi skutków zdarzeń, które noszą cechy czynu niedozwolonego lub zawinionego przez pracodawcę.
2017
20
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.