Umowa o pracę | Interpretacje podatkowe

Umowa o pracę | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa o pracę. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 i ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka, działając jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma prawo zastosować 50% koszty uzyskania przychodu do tej części wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, określonego przez Spółkę na podstawie odrębnej analizy i uzgodnionego z pracownikami w umowach o pracę, która dotyczy tworzenia przez nich utworów w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim?
Fragment:
Zgodnie z ustępem 1 tego przepisu, jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowi inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Dodatkowo, ma mocy ustępu 3 powyższego przepisu, jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, z chwilą przyjęcia utworu pracodawca nabywa własność przedmiotu, na którym utwór utrwalono. Przywołane przepisy wskazują, że do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. ma niepowtarzalny, indywidualny charakter, jej efektem jest powstanie utworu, spełniającego przesłanki określone w ustawie o prawie autorskim, a podatnikiem jest twórca w rozumieniu tej ustawy. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, pracownicy w ramach swoich obowiązków tworzą utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim. Poprzez zawarcie stosownych zapisów w umowie o pracę, Spółka uregulowała kwestie związane z przeniesieniem na rzecz Spółki autorskich praw majątkowych do utworów wykonanych w ramach stosunku pracy przez pracowników.
2016
12
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego (zwolnienie od podatku odszkodowania uzyskanego z Programu Dobrowolnych Odejść, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę).
Fragment:
(...) umowy o pracę – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 2 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania świadczenia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym pismem z dnia 25 listopada 2015 r. nr ILPB2/4511-1-1079/15-2/AK, wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a uzupełnieniem wniosku nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Wezwanie wysłano w dniu 25 listopada 2015 r., skutecznie doręczono dnia 27 listopada 2015 r. W dniu 2 grudnia 2015 r. (data nadania 1 grudnia 2015 r.), do tut. organu wpłynęło pismo dotyczące ww. wezwania a następnie w dniu 4 grudnia 2015 r. (data nadania 3 grudnia 2015 r.) wpłynęła odpowiedź, w której Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek.
2016
12
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Wnioskodawczyni rozwiązała ze Spółką umowę o pracę na mocy porozumienia stron i została objęta Programem Dobrowolnych Odejść dla pracowników Spółki. Umowa o pracę została rozwiązana na podstawie art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy w związku z § 3 ust. 9, 10, 11 Programu Dobrowolnych Odejść dla Pracowników Spółki z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.). Na podstawie § 4 ust. 2 i 5 ww. programu została wypłacona Zainteresowanej w związku z przedmiotowym porozumieniem rekompensata pieniężna w wysokości 33 średnich miesięcznych pensji, tj. 109 598,28 zł (brutto) z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Wypłacona rekompensata była zadośćuczynieniem straty w związku z brakiem możliwości osiągania wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy. Wysokość otrzymanej rekompensaty i zasady jej ustalenia wynikały bezpośrednio z faktu objęcia Zainteresowanej Programem Dobrowolnych Odejść dla Pracowników Spółki. Rekompensata została wypłacona Wnioskodawczyni zgodnie z terminem ustalonym w Programie Dobrowolnych Odejść § 4 ust. 8 w jednej racie. Od otrzymanej rekompensaty została pobrana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19 728,00 zł.
2016
12
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Opodatkowanie odszkodowania, otrzymanego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (Program Dobrowolnych Odejść).
Fragment:
Co więcej, wypłata zadośćuczynienia wynikającego z wprowadzonego przez pracodawcę regulaminu, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika, nie została zawarta w wyjątkach wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 3 updof. Stanowisko potwierdzające zwolnienie z opodatkowania pdof zadośćuczynienia przyznanego pracownikom na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy, innych porozumień zbiorowych oraz regulaminów lub statutów zostało również potwierdzone w interpretacjach indywidualnych, m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora IS w Poznaniu z 25 czerwca 2015 r., sygn. ILPB2/4511-1-333/15-2/WS . Reasumując, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do obliczenia i pobrania zaliczek na pdof z tytułu wypłaconego na rzecz pracownika Zadośćuczynienia, ponieważ będzie ono korzystało ze zwolnienia z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 updof. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
12
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Opodatkowanie odszkodowania, otrzymanego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (Program Dobrowolnych Odejść).
Fragment:
Powyższy program skutkować miał zmniejszeniem zatrudnienia i rozwiązywaniem umów o pracę z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników. Celem wykonania przyjętego programu redukcji zatrudnienia w dniu 19 września 2014 r. pomiędzy X a podmiotami uprawnionymi do reprezentowania organizacji związkowych zawarte zostało Porozumienie w sprawie Programu Dobrowolnych Odejść oraz Programu Wsparcia Pracowników w X (Porozumienie). Do realizowanego w X Programu Dobrowolnych Odejść przystąpić mógł pracownik X zatrudniony na czas nieokreślony, z którym zawarto porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę w trybie i na zasadach określonych w porozumieniu (§ 1 pkt 4 Porozumienia). Tryb przystąpienia do Programu Dobrowolnych Odejść uregulowano w § 2 Porozumienia, zgodnie z którym przystąpienie do Programu Dobrowolnych Odejść ma charakter dobrowolny i uzależnione jest od zgodnej woli pracownika X i pracodawcy. Przystąpienie do PDO wymaga złożenia pisemnego wniosku o rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika. Wniosek ten winien być złożony w określonym terminie i winien wskazywać proponowany termin rozwiązania umowy o pracę nie dłuższy niż okres wypowiedzenia danego pracownika.
2016
12
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Opodatkowanie odszkodowania, otrzymanego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (Program Dobrowolnych Odejść) przed 1.01.2014 r.
Fragment:
W wyniku złożenia przez Wnioskodawczynię Oferty, w dniu 30 grudnia 2011 roku, zostało zawarte pomiędzy Zainteresowaną, a pracodawcą – Spółką Y, Porozumienie rozwiązujące umowę o pracę i ustalające warunki finansowe związane z odejściem. Porozumienie zostało zawarte w oparciu o wewnętrzne dokumenty pracodawcy powstałe w wyniku porozumienia ze związkami zawodowymi, w związku z grupowymi zwolnieniami w Grupie Kapitałowej Z (Program Dobrowolnych Odejść). Umowa Społeczna, Regulamin PDO, określały, iż w celu uniknięcia (zminimalizowania) zwolnień grupowych, pracownikom zatrudnionym do tej pory na likwidowanych stanowiskach pracy, pracodawca tworzy możliwość wzięcia udziału w procesach rekrutacji na nowotworzone stanowiska pracy. Zawarcie ww. Porozumienia wynikało z faktu, iż pracodawca przedstawił pracownikom konieczność wprowadzenia w zakładzie pracy zmian restrukturyzacyjnych skutkujących zwolnieniami grupowymi. Alternatywą dla rozwiązania umowy o pracę było złożenie wniosku o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron albowiem tylko w takiej sytuacji przysługiwało pracownikowi korzystne, zapewnione przez pracodawcę ,,odszkodowanie. Mając na uwadze powyższe z dniem 31 stycznia 2012 roku została rozwiązana umowa o pracę Zainteresowanej. W związku z rozwiązaniem umowy o pracę przyznano Zainteresowanej „ świadczenie pieniężne ” (na jego określenie w punkcie 3 Porozumienia nie użyto słowa ani „ odszkodowanie ” ani „ odprawa ”) w wysokości 192 416,92 zł.
2016
7
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Opodatkowanie odszkodowania, otrzymanego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (Program Dobrowolnych Odejść) przed 1.01.2014 r.
Fragment:
W wyniku złożenia przez Wnioskodawczynię Oferty, w dniu 3 grudnia 2012 roku, zostało zawarte pomiędzy Zainteresowaną, a pracodawcą Spółką Y, Porozumienie rozwiązujące umowę o pracę. Porozumienie zostało zawarte w oparciu o wewnętrzne dokumenty pracodawcy powstałe w wyniku porozumienia ze związkami zawodowymi, w związku z grupowymi zwolnieniami w Grupie Kapitałowej Z. Umowa Społeczna, Regulamin, PDO, określały, iż w celu uniknięcia (zminimalizowania) zwolnień grupowych, pracownikom zatrudnionym do tej pory na likwidowanych stanowiskach pracy, pracodawca tworzy możliwość wzięcia udziału w procesach rekrutacji na nowotworzone stanowiska pracy. Zawarcie ww. Porozumienia wynikało z faktu, iż pracodawca przedstawił pracownikom konieczność wprowadzenia w zakładzie pracy zmian restrukturyzacyjnych skutkujących zwolnieniami grupowymi. Alternatywą dla rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę było złożenie wniosku o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron albowiem tylko w takiej sytuacji przysługiwało pracownikowi korzystne, zapewnione przez pracodawcę „ odszkodowanie ”. Mając na uwadze powyższe z dniem 31 grudnia 2012 roku została rozwiązana umowa o pracę Zainteresowanej. W związku z rozwiązaniem umowy o pracę przyznano Zainteresowanej „ świadczenie ” (na jego określenie w par. 2 pkt 1 Porozumienia nie użyto słowa ani „ odszkodowanie ” ani „ odprawa ”) w wysokości 115 630,52 zł.
2016
7
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca w przypadku przystąpienia pracowników do Programu Dobrowolnych Odejść ma prawo zakwalifikować wypłacane pracownikom kwoty „odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę” jako przychód zwolniony od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W § 4 określono, że zasady Programu Dobrowolnych Odejść nie mają zastosowania w przypadku rozwiązania umowy o pracę w trybie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących i niedotyczących pracownika, a także rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 i art. 53 Kodeksu pracy, rozwiązania umowy o pracę z upływem okresu na który była zawarta oraz wygaśnięcia stosunku pracy. W § 5 określono, że Program Dobrowolnych Odejść realizowany w ..... S.A. obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Z tym, że w szczególnych przypadkach zaakceptowanych przez Pracodawcę rozwiązanie umowy o pracę w ramach Programu Dobrowolnych Odejść może nastąpić do dnia 31 marca 2017 r. W § 6 zawarto, że Pracownik zainteresowany rozwiązaniem umowy o pracę na mocy porozumienia stron w ramach Programu Dobrowolnych Odejść, składa wniosek o rozwiązanie umowy o pracę zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Porozumienia. Wniosek o rozwiązanie umowy o pracę pracownik będzie mógł składać w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 lipca 2016 r. W razie zaistnienia szczególnych potrzeb pracodawcy, Pracodawca będzie mógł przedłużyć przyjęty termin lub ustalić dodatkowe terminy składania wniosków. Wniosek pracownika o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron nie będzie wiążący dla pracodawcy.
2016
30
cze

Istota:
Opodatkowanie rekompensaty, otrzymanej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Fragment:
Wniosek o przystąpienie do Programu Dobrowolnych Odejść miał prawo złożyć każdy pracownik zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę, natomiast skorzystanie z Programu było uzależnione od uzyskania zgody pracodawcy. Celem wprowadzenia przez Spółkę PDO była restrukturyzacja zatrudnienia u pracodawcy, jak też wprowadzenie dodatkowych świadczeń dla pracowników rozwiązujących umowy o pracę w ramach Programu. Niniejszy Program nie wprowadzał u pracodawcy zwolnień grupowych w rozumieniu ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zmianami). Wnioskodawczyni będąc pracownikiem Spółki w związku z niepewną sytuacją działu (możliwość jej likwidacji) skorzystała z wdrożonego Programu i złożyła stosowny wniosek, w obawie o swoje miejsce pracy. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez pracodawcę. Z dniem 31 stycznia 2015 r. Wnioskodawczyni rozwiązała z Spółką umowę o pracę w ramach PDO na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika. Na podstawie porozumienia w sprawie Dobrowolnych Odejść zawartego między pracodawcą a związkami zawodowymi Zainteresowana otrzymała 33-krotność wynagrodzenia za pracę w postaci rekompensaty, obliczonej według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy w kwocie 125 763,33 zł brutto, którą zakład pracy wypłacił Wnioskodawczyni w jednej racie dnia 10 lutego 2015 r., od której to rekompensaty zakład pracy odprowadził podatek w wysokości 22 638 zł.
2016
26
cze

Istota:
Opodatkowanie rekompensaty, otrzymanej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Fragment:
Wniosek o przystąpienie do Programu Dobrowolnych Odejść miał prawo złożyć każdy pracownik zatrudniony Spółce na podstawie umowy o pracę, natomiast skorzystanie z Programu było uzależnione od uzyskania zgody pracodawcy. Celem wprowadzenia przez Spółkę programu była restrukturyzacja zatrudnienia u pracodawcy, jak też wprowadzenie dodatkowych świadczeń dla pracowników rozwiązujących umowy o pracę w ramach Programu. Niniejszy Program nie wprowadzał u pracodawcy zwolnień grupowych w rozumieniu ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.). Wnioskodawca będąc pracownikiem Spółki w związku z niepewną sytuacją spółki (możliwość likwidacji) skorzystał z wdrożonego Programu i złożył stosowny wniosek, w obawie o swoje miejsce pracy. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez pracodawcę. Z dniem 31 stycznia 2015 r. Wnioskodawca rozwiązał z Spółką umowę o pracę w ramach PDO na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika. Na podstawie porozumienia w sprawie Dobrowolnych Odejść zawartego między pracodawcą, a związkami zawodowymi Zainteresowany otrzymał 22-krotność wynagrodzenia za pracę w postaci rekompensaty (stanowiącej odszkodowanie, którego wysokość i zasady ustalania wynikają z regulaminu PDO dla pracowników Spółki, o którym mowa w art. 991 ustawy Kodeks Pracy) obliczonej według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy w kwocie 45 567,89 zł brutto, od której to rekompensaty zakład pracy odprowadził podatek w wysokości 8 202 zł.
2016
26
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Opodatkowanie rekompensaty, otrzymanej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Fragment:
Program Dobrowolnych Odejść został skierowany do wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w Spółce. Przystąpienie pracownika do Programu jest dobrowolne uwarunkowane złożeniem w nieprzekraczalnym terminie od dnia 29 grudnia 2014 r. do 15 stycznie 2015 r. wniosku. Program Dobrowolnych Odejść określa zasady i wysokość wypłaty odpraw pieniężnych i dodatkowych, jednorazowych świadczeń pieniężnych (rekompensat). Skorzystanie z Programu Dobrowolnych Odejść uzależnione jest od woli pracodawcy i uprawnionego pracownika. Z PDO mogą skorzystać pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, z wyjątkiem pracowników pozostających w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, lub z którymi zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę. Pracownik korzystający z PDO otrzyma odprawę pieniężną, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.). W zależności od okresu zatrudnienia Pracownika u pracodawcy dodatkowe, jednorazowe świadczenie pieniężne (rekompensata) - uzależnione jest od rodzaju posiadanego przez Pracownika na dzień 31.12.2015 r. uprawnienia wynikającego z gwarancji zatrudnienia przysługującego Pracownikowi na podstawie § 3 Paktu Gwarancji Pracowniczych z dnia 2 września 2013 r.
2016
26
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. . Opodatkowanie rekompensaty, otrzymanej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Fragment:
Skoro zatem w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść na rzecz Wnioskodawczyni wypłacona została rekompensata pieniężna, to nie podlega ona zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Świadczenia otrzymane w ramach programu dobrowolnych odejść (inne niż wprost nazwane w prawie pracy odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem (np. odprawa lub rekompensata) nie są objęte dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma przy tym znaczenia, że rekompensata ma spełniać funkcję odszkodowawczą i ma na celu zadośćuczynienie strat związanych z brakiem możliwości osiągania wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy. Świadczenia te nie są bowiem sensu stricto odszkodowaniem, gdyż pracownik dobrowolnie przystępuje do ww. programu, a rozwiązanie umowy o pracę następuje w drodze porozumienia stron. Ponadto, zakończenie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy nie jest równoznaczne z utratą możliwości zarobkowania w ogólności. Pracownik nie ponosi uszczerbku majątkowego, a wręcz przeciwnie dostaje dodatkowe świadczenie ponad to, które przewiduje zwyczajowo ustawa Kodeks pracy lub ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
2016
26
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Opodatkowanie rekompensaty, otrzymanej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Fragment:
Spółka Zakład z dniem 31 stycznia 2015 r. rozwiązał z Wnioskodawcą umowę o pracę w drodze porozumienia stron, na podstawie art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Rozwiązanie umowy o pracę zostało zawarte na mocy porozumienia stron w związku z art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Rozwiązanie umowy nastąpiło wyłącznie z przyczyn niedotyczących pracownika. Po rozwiązaniu umowy o pracę zakład wypłacił Wnioskodawcy rekompensatę, zadośćuczynienie, odszkodowanie pieniężne w wysokości 54 450 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt zł) i od tej kwoty potrącił podatek dochodowy w wysokości 9 801 zł (dziewięć tysięcy osiemset jeden zł). Zdaniem Wnioskodawcy jest to sprzeczne z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 4 października 2014 r. W uzupełnieniu do powyższego Wnioskodawca wskazał, że dokument, na podstawie którego przyznano świadczenie, jest źródłem prawa, w którym pracodawca powołuje się na Kodeks Pracy i porozumienie stron na podstawie art. 30 § 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r., o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.
2016
24
cze

Istota:
Czy wypłacona rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników Spółki jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Dalej Wnioskodawca wyjaśnił, że § 4 ust. 2 Regulaminu precyzuje świadczenia wypłacane w ramach Programu: „W związku z rozwiązaniem umowy o pracę w ramach Programu, Pracownikowi przysługują następujące świadczenia: Odprawa pieniężna, o której mowa w art. 8 Ustawy Dodatkowe, jednorazowe świadczenie pieniężne (Rekompensata)” Natomiast § 4 ust. 4 stwierdza, że „ Wysokość Rekompensat jest uzależniona od rodzaju posiadanego przez pracownika na dzień 31 stycznia 2015 r. uprawnienia wynikającego z gwarancji zatrudnienia (...) przysługującej Pracownikowi na podstawie § 3 Paktu Gwarancji Pracowniczych z dnia 2 września 2013 r. (...) i jest wypłacona w wysokości obliczonej według zasad określonych w ust. 5-7 i 9 (...) ”. W każdym z tych punktów świadczenie to jest nazwane Rekompensatą. Ponadto wymienione wyżej podpisane przez Wnioskodawcę Porozumienie Stron Rozwiązujące Umowę o Pracę w § 2 ust. 2 zawiera warunek: „ Mając na względzie tryb rozwiązywania stosunku pracy w ramach Programu Dobrowolnych Odejść, Pracownikowi przysługiwać będzie Rekompensata w wysokości 8 krotności wynagrodzenia (...) ” W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie: Czy wypłacona rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników Spółki jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
2016
23
cze

Istota:
Czy wypłacona rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Regulaminu PDO dla pracowników Spółki jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wypłacona rekompensata ma stanowić odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę, która zaspokoi podstawowe potrzeby życiowe w sytuacji utraty źródła dochodu oraz zadośćuczynienie doznanej szkody w postaci braku możliwości osiągania dochodu. W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie. Czy wypłacona rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Regulaminu PDO dla pracowników Spółki jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacone świadczenie nazwane umownie „ rekompensatą ” z tytułu niedotrzymania przez pracodawcę gwarancji zatrudnienia, spełniając jednocześnie wskazane w Słowniku Języka Polskiego 3 definicje – uznania danego świadczenia za odszkodowanie, korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie sposób także jednoznacznie stwierdzić czy przy braku podpisania porozumienia stron o rozwiązaniu umowy o pracę i przystąpieniu do Programu, Wnioskodawca nadal mógłby kontynuować zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy, ponieważ Spółka prowadzi dalszą restrukturyzację zatrudnienia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2016
23
cze

Istota:
Czy wypłacona rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników Spółki jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Dalej Wnioskodawca wyjaśnił, że § 4 ust. 2 Regulaminu precyzuje świadczenia wypłacane w ramach Programu: „W związku z rozwiązaniem umowy o pracę w ramach Programu, Pracownikowi przysługują następujące świadczenia: Odprawa pieniężna, o której mowa w art. 8 Ustawy Dodatkowe, jednorazowe świadczenie pieniężne (Rekompensata)” Natomiast § 4 ust. 4 stwierdza, że „ Wysokość Rekompensat jest uzależniona od rodzaju posiadanego przez pracownika na dzień 31 stycznia 2015 r. uprawnienia wynikającego z gwarancji zatrudnienia (...) przysługującej Pracownikowi na podstawie § 3 Paktu Gwarancji Pracowniczych z dnia 2 września 2013 r. (...) i jest wypłacona w wysokości obliczonej według zasad określonych w ust. 5-7 i 9 (...) ”. W każdym z tych punktów świadczenie to jest nazwane Rekompensatą. Ponadto wymienione wyżej podpisane przez Wnioskodawcę Porozumienie Stron Rozwiązujące Umowę o Pracę w § 2 ust. 2 zawiera warunek: „ Mając na względzie tryb rozwiązywania stosunku pracy w ramach Programu Dobrowolnych Odejść, Pracownikowi przysługiwać będzie Rekompensata w wysokości 27 krotności wynagrodzenia (...) ” W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie: Czy wypłacona rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników Spółki jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
2016
23
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Opodatkowanie rekompensaty, otrzymanej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę .
Fragment:
Skoro zatem w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść na rzecz Wnioskodawczyni wypłacona została rekompensata pieniężna, to nie podlega ona zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Świadczenia otrzymane w ramach programu dobrowolnych odejść (inne niż wprost nazwane w prawie pracy odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem, np. odprawa lub rekompensata) nie są objęte dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma przy tym znaczenia, że rekompensata ma spełniać funkcję odszkodowawczą i ma na celu zadośćuczynienie strat związanych z brakiem możliwości osiągania wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy. Świadczenia te nie są bowiem sensu stricto odszkodowaniem, gdyż pracownik dobrowolnie przystępuje do ww. programu, a rozwiązanie umowy o pracę następuje w drodze porozumienia stron. Ponadto, zakończenie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy nie jest równoznaczne z utratą możliwości zarobkowania w ogólności. Pracownik nie ponosi uszczerbku majątkowego, a wręcz przeciwnie dostaje dodatkowe świadczenie ponad to, które przewiduje zwyczajowo ustawa Kodeks pracy lub ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
2016
22
cze

Istota:
Czy wypłacona rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników Spółki jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
Wnioskodawca 1 czerwca 2015 roku złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron i został objęty Programem Dobrowolnych Odejść dla pracowników Spółki. Umowa o pracę została rozwiązana 30 czerwca 2015 roku na podstawie art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy w związku z § 3 pkt 9 Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść, który został stworzony przesz Spółkę po uprzednim zawarciu ze związkami zawodowymi Paktu Gwarancji Pracowniczych. Na podstawie § 2 pkt 2 Porozumienia stron rozwiązującego umowę o pracę w związku z Regulaminem Programu Dobrowolnych Odejść została wypłacona rekompensata pieniężna z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Wypłata rekompensaty miała na celu zadośćuczynienie straty w związku z brakiem możliwości osiągania wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy. Wysokość i zasady ustalania otrzymanej rekompensaty wynikają bezpośrednio z faktu objęcia Wnioskodawcy Programem Dobrowolnych Odejść Pracowników Spółki. Program Dobrowolnych Odejść skierowany jest do pracowników i realizowany przez pracodawcę w terminach i na zasadach określonych w opracowanym przez niego regulaminie. Rekompensata została wypłacona w lipcu 2015 roku, tj. w terminie ustalonym w § 4 pkt 8 Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść.
2016
22
cze

Istota:
Czy wypłacona rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników Spółki jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
Trudno zatem uznać, że w wyniku niewymuszonego przystąpienia pracownika do Programu Dobrowolnych Odejść umożliwiającego uzyskanie „ preferencyjnych ” warunków rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron pracownik poniósł szkodę. Z tych też względów rekompensaty nie są objęte dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczenia te nie są sensu stricto odszkodowaniem ani zadośćuczynieniem, gdyż pracownik dobrowolnie przystępuje do ww. programu a rozwiązanie umowy o pracę następuje w drodze porozumienia stron. Pracownik nie ponosi uszczerbku majątkowego, a wręcz przeciwnie dostaje dodatkowe świadczenie ponad to, które przewiduje zwyczajowo ustawa Kodeks pracy lub ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni złożyła wspólne zeznanie podatkowe wraz z mężem, który zmarł w październiku 2015 roku. W styczniu 2015 roku z mężem Wnioskodawczyni rozwiązano umowę o pracę na mocy porozumienia stron w ramach Programu Dobrowolnych Odejść i otrzymał On odprawę pieniężną oraz rekompensatę pieniężną. Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wyłącznie z przyczyn niedotyczących pracownika. Od wypłaconej rekompensaty została pobrana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.
2016
22
cze

Istota:
Czy kwoty wypłacone z tytułu rekompensaty związanej z dobrowolnym odejściem z pracy korzystają ze zwolnienia przedmiotowego wymienionego w art. 21 ust. l pkt 3 ustawy o podatku od osób fizycznych?
Fragment:
Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron na podstawie art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w rozumieniu ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. nr 90, poz. 844 ze zm.). Na podstawie § 2 Porozumienia z dnia 17 kwietnia 2015 roku i zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie w sprawie określenia zasad dobrowolnych odejść pracowników zatrudnionych w Spółce Wnioskodawcy zostało wypłacone: odprawa; rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę uzależniona od stażu pracy (określona w § 5 ust. 3 Regulaminu) w kwocie 34.400 zł; dodatkowa rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę obliczona zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu w kwocie 30.600 zł. We wstępie Regulaminu Pracodawca uzgodnił z organizacjami związkowymi Program Racjonalizacji Zatrudnienia oraz Osłon Finansowych dla Pracowników Spółki na lata 2015-2016, zgodnie z którym Pracownicy mogą składać oferty rozwiązania ich umów o pracę. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z Pracownikiem, który złożył ofertę rozwiązania umowy o pracę, Pracownik uprawniony jest do określonych w Programie Racjonalizacji zatrudnienia świadczeń pieniężnych.
2016
22
cze

Istota:
Czy wypłacona rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników Spółki jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
Regulamin Programu Dobrowolnych Odejść na podstawie którego została rozwiązana umowa o pracę jest programem w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu pracy, ponieważ reguluje prawa i obowiązki obydwu stron stosunku pracy, tj. pracodawcy i pracowników. Pracodawca wprowadzając regulamin i Program Dobrowolnych Odejść może przeprowadzić restrukturyzację zatrudnienia w zakładzie. Regulamin ten stanowi źródło prawa pracy i określa zasady ustalania otrzymanego świadczenia. Wypłacone świadczenie jest rekompensatą za brak możliwości osiągania wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy (warunkiem jest rozwiązanie umowy o pracę), a zatem jest to zadośćuczynienie. Otrzymane świadczenie nie jest określoną w prawie pracy odprawą i nie jest odszkodowaniem z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Świadczenie to nie jest również odprawą pieniężną wypłaconą na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Według Wnioskodawcy wypłacona rekompensata ma charakter zadośćuczynienia z rezygnacji wykonywania dalszej pracy i otrzymywania wynagrodzenia zgodnie z „ Gwarancją Zatrudnienia ” na podstawie § 3 Paktu Gwarancji Pracowniczych z dnia 2 września 2013 roku i regulaminu PDO w Spółce z dnia 28 listopada 2014 roku.
2016
21
cze

Istota:
Czy wypłacona rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników Spółki jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
Wnioskodawca 2 stycznia 2015 roku złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron i został objęty Programem Dobrowolnych Odejść Pracowników. Umowa o pracę została rozwiązana z dniem 31 stycznia 2015 roku na podstawie art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy w związku z § 3 pkt 9 Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść, który został stworzony przez Spółkę po uprzednim zawarciu ze Związkami Zawodowymi Paktu Gwarancji Pracowniczych. Na podstawie § 2 pkt 2 Porozumienia stron rozwiązującego umowę o pracę w związku z Regulaminem Programu Dobrowolnych Odejść została wypłacona rekompensata pieniężna z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Wypłata rekompensaty miała na celu zadośćuczynienie straty w związku z brakiem możliwości osiągania wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy. Wysokość i zasady ustalania otrzymanej rekompensaty wynikają bezpośrednio z faktu objęcia Wnioskodawcy Programem Dobrowolnych Odejść Pracowników. Program Dobrowolnych Odejść skierowany jest do pracowników i realizowany przez Pracodawcę w terminach i na zasadach określonych w opracowanym przez niego regulaminie. Rekompensata w wysokości 161.716,47 zł została wypłacona w miesiącu lutym 2015 roku, tj. w terminie ustalonym w § 4 pkt 8 Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść.
2016
21
cze

Istota:
Czy wypłacona w 2015 r. rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników Spółki jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. l pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) umowy o pracę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Rozwiązanie umów o pracę w ramach Programu Dobrowolnych Odejść nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracowników. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.). Pracodawca wskazał w indywidualnych świadectwach pracy pracowników, że umowa o pracę uległa rozwiązaniu z przyczyn wynikających z powyżej wskazanej ustawy. Wnioskodawca wskazuje, że był zatrudniony w Spółce do dnia 31 stycznia 2015 r. na stanowisku: starszy specjalista mechanik oraz korzystając z PDO z tytułu rozwiązania umowy o pracę otrzymał następujące świadczenia finansowe: 11.711, 22 zł brutto – odprawa pieniężna w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia na podstawie art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) od której potrącono podatek w wysokości 2 108 zł, 128.823,42 zł brutto – rekompensata z Programu Dobrowolnych Odejść z dnia 28 listopada 2014 r. od której potrącono podatek w wysokości 23.188 zł.
2016
21
cze

Istota:
Czy wypłacona w 2015 r. rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników Spółki jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. l pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) umowy o pracę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Rozwiązanie umów o pracę w ramach Programu Dobrowolnych Odejść nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracowników. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.). Pracodawca wskazał w indywidualnych świadectwach pracy pracowników, że umowa o pracę uległa rozwiązaniu z przyczyn wynikających z powyżej wskazanej ustawy. Wnioskodawca wskazuje, że był zatrudniony w Spółce do dnia 31 stycznia 2015 r. na stanowisku: specjalista operator maszyn oraz korzystając z PDO z tytułu rozwiązania umowy o pracę otrzymał następujące świadczenia finansowe: 10.227,57 zł brutto – odprawa pieniężna w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia na podstawie art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) od której potrącono podatek w wysokości 1.841 zł, 51.137,85 zł brutto – rekompensata z Programu Dobrowolnych Odejść z dnia 28 listopada 2014 r. od której potrącono podatek w wysokości 9.205 zł.
2016
21
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania świadczenia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Fragment:
Wniosek o przystąpienie do Programu Dobrowolnych Odejść miał prawo złożyć każdy pracownik zatrudniony w Spółce A. na podstawie umowy o pracę, natomiast skorzystanie z Programu PDO było uzależnione od uzyskania zgody pracodawcy. Celem wprowadzenia przez Spółkę Programu była restrukturyzacja zatrudnienia u pracodawcy, jak też wprowadzenie dodatkowych świadczeń dla pracowników rozwiązujących umowy o pracę w ramach Programu. Niniejszy Program nie wprowadzał u pracodawcy zwolnień grupowych w rozumieniu ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.). Wnioskodawca będąc pracownikiem Spółki A. w związku z niepewną sytuacją sekcji (możliwość likwidacji) skorzystał z wdrożonego Programu i złożył stosowny wniosek w obawie o swoje miejsce pracy. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez pracodawcę i z dniem 31 stycznia 2015 r. Wnioskodawca rozwiązał ze Spółką A. w B. umowę o pracę w ramach Programu PDO, na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika. Na podstawie porozumienia w sprawie Dobrowolnych Odejść zawartego między pracodawcą, a Związkami Zawodowymi Zainteresowany otrzymał w roku 2015 - 15-krotność wynagrodzenia za pracę w postaci (...)
2016
17
cze

Istota:
Czy wypłacona rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Trudno zatem uznać, że w wyniku niewymuszonego przystąpienia pracownika do Programu Dobrowolnych Odejść umożliwiającego uzyskanie „ preferencyjnych ” warunków rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron pracownik poniósł szkodę. Z tych też względów rekompensaty nie są objęte dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczenia te nie są sensu stricto odszkodowaniem ani zadośćuczynieniem, gdyż pracownik dobrowolnie przystępuje do ww. programu a rozwiązanie umowy o pracę następuje w drodze porozumienia stron. Pracownik nie ponosi uszczerbku majątkowego, a wręcz przeciwnie dostaje dodatkowe świadczenie ponad to, które przewiduje zwyczajowo ustawa Kodeks pracy lub ustawa o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Uwzględniając powyższe należy uznać, że kwota wypłaconej Wnioskodawcy rekompensaty w związku z dobrowolnym odejściem z pracy w ramach Programu Dobrowolnych Odejść nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pomimo, że Regulamin Programu Dobrowolnych Odejść, będący podstawą otrzymania ww. rekompensaty stanowi normatywne źródło prawa pracy, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy. Wejście w życie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
2016
16
cze

Istota:
Czy wypłacone Wnioskodawcy dobrowolne odszkodowanie na podstawie regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników zatrudnionych w spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Dodatkowo należy również wskazać, że w świadectwie pracy jako przyczyna ustania stosunku pracy, zostało wskazane, iż „ Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron w związku z art. 10 ustawy 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r., nr 91, poz. 844 ze zm.) przyczyny ekonomiczne-zmniejszenie zatrudnienia ”. W związku z powyższym na rzecz Wnioskodawcy zostało wypłacone świadczenie, obejmujące kwotę dobrowolnego odszkodowania co wynika z treści regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść. W regulaminie Programu Dobrowolnych Odejść w § 3 pkt 4 zostało wskazane, że „ Dobrowolne odszkodowanie, wypłacone Uprawnionemu Pracownikowi w ramach Programu stanowi kwotę wypłaconą przez Pracodawcę, w celu zaspokojenia wszelkich roszczeń tego pracownika ze stosunku pracy, związanych z rozwiązaniem umowy o prace ”. Powyższe oznacza, że wypłacone Wnioskodawcy dobrowolne odszkodowanie ma na celu zadośćuczynienie straty w związku z brakiem możliwości osiągnięcia wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy oraz umożliwienie zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych w sytuacji nagłej utraty źródła dochodu. W przesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wyjaśnił, iż Program Dobrowolnych Odejść (Regulamin) na podstawie, którego przyznano świadczenia, stanowi normatywne źródło prawa pracy o którym mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
2016
15
cze

Istota:
Czy wypłacona w lutym 2015 r. oraz styczniu 2016 r. rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Trudno zatem uznać, że w wyniku niewymuszonego przystąpienia pracownika do Programu Dobrowolnych Odejść umożliwiającego uzyskanie „ preferencyjnych ” warunków rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron pracownik poniósł szkodę. Z tych też względów rekompensaty nie są objęte dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczenia te nie są sensu stricto odszkodowaniem ani zadośćuczynieniem, gdyż pracownik dobrowolnie przystępuje do ww. programu a rozwiązanie umowy o pracę następuje w drodze porozumienia stron. Pracownik nie ponosi uszczerbku majątkowego, a wręcz przeciwnie dostaje dodatkowe świadczenie ponad to, które przewiduje zwyczajowo ustawa Kodeks pracy lub ustawa o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Uwzględniając powyższe należy uznać, że kwota wypłaconej Wnioskodawcy rekompensaty w związku z dobrowolnym odejściem z pracy w ramach Programu Dobrowolnych Odejść nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pomimo, że Regulamin Programu Dobrowolnych Odejść, będący podstawą otrzymania ww. rekompensaty stanowi normatywne źródło prawa pracy, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy. Wejście w życie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
2016
15
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.