ILPB2/4511-1-757/15-2/WS | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika – umowa o dzieło.
ILPB2/4511-1-757/15-2/WSinterpretacja indywidualna
  1. Ukraina
  2. osoby fizyczne
  3. umowa o dzieło
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu 18 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, zajmującą się badaniami historycznymi. Rozlicza się w formie księgi przychodów i rozchodów, nie jest płatnikiem VAT. Zainteresowany planuje zatrudnić na umowę o dzieło obywatela Ukrainy do pracy w archiwum na terenie Ukrainy.

Zleceniobiorca jest rezydentem podatkowym Ukrainy i pracować będzie wyłącznie na terenie Ukrainy, a w związku z wykonywaną pracą jego przyjazd na teren Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie wymagany.

Umowa podpisana zostanie drogą pocztową i będzie jednoznacznie wskazywać, że miejsce wykonywania pracy przez zleceniobiorcę było na terytorium Ukrainy.

Zleceniodawca dostarczy zleceniobiorcy certyfikat rezydencji podatkowej poświadczający, że zleceniobiorca jest rezydentem podatkowym Ukrainy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na Wnioskodawcy, jako stronie posiadającej siedzibę w Polsce i zlecającej wykonanie pracy w formie umowy o dzieło spoczywa obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego z tytułu zawartej umowy, czy też ze względu na to, że zleceniobiorca jest rezydentem podatkowym Ukrainy i pracować będzie wyłącznie na terenie Ukrainy, obowiązek odprowadzenia podatków spoczywać będzie na zleceniobiorcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 3. ust. 2: osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawca uważa zatem, że w rozumieniu niniejszego ustępu kryterium decydującym o tym, na kim spoczywa obowiązek odprowadzenia podatku, jest miejsce wykonywania pracy osoby fizycznej wykonującej pracę a nie siedziba osoby fizycznej zlecającej pracę. W efekcie w omawianym kontekście nie ma znaczenia siedziba zleceniodawcy. W związku z powyższym to na zleceniobiorcy, jako osobie:

  • nie wykonującej pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nie będącej rezydentem podatkowym w Polsce,

spoczywa obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego z tytułu zawartej umowy o dzieło.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 2b ww. ustawy, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

  1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
  2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
  3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, ze Wnioskodawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, planuje zatrudnić na umowę o dzieło obywatela Ukrainy do pracy w archiwum na terenie Ukrainy.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 63, poz. 269).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. Konwencji, dochody, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z wykonywania wolnego zawodu albo z innej działalności o samodzielnym charakterze, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że osoba ta dysponuje zwykle stałą placówką w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania swej działalności. Jeżeli dysponuje ona taką stałą placówką, to dochody mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takim zakresie, w jakim mogą być przypisane tej stałej placówce.

Z treści powyższego przepisu wynika, że dochód obywatela (rezydenta) Ukrainy z tytułu działalności wykonywanej osobiście podlega opodatkowaniu tylko na Ukrainie. Dochody te podlegałyby opodatkowaniu również w Polsce, tylko wtedy, gdyby osoba (Zleceniobiorca) dysponowała stałą placówką służącą do wykonywania swojej działalności, położoną na terytorium Polski.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika jednak wprost, że Zleceniobiorca pracować będzie wyłącznie na terenie Ukrainy, a w związku z wykonywaną pracą jego przyjazd na teren Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie wymagany.

Umowa podpisana zostanie drogą pocztową i będzie jednoznacznie wskazywać, że miejsce wykonywania pracy przez zleceniobiorcę było na terytorium Ukrainy.

Mając zatem na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz opierając się na przytoczonych powyżej przepisach prawa, stwierdzić należy, że zgodnie z art. 14 polsko-ukraińskiej konwencji uzyskane przez Zleceniobiorcę dochody nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce. W konsekwencji na Wnioskodawcy w związku z wypłaconym wynagrodzeniem na rzecz zatrudnionego na podstawie umowy o dzieło obywatela Ukrainy, nie będą ciążyły obowiązki płatnika w zakresie obliczenia, pobrania i zapłacenia podatku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.