ILPB2/415-703/14-4/TR | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika.
ILPB2/415-703/14-4/TRinterpretacja indywidualna
  1. parafia
  2. płatnik
  3. umowa o dzieło
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Termin przekazywania zryczałtowanych zaliczek i podatków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii, przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2014 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie 16 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 i § 4 oraz art. 14f § 1 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym pismem z dnia 10 września 2014 r. nr ILPB2/415-703/14-2/TR, wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 10 września 2014 r., skutecznie doręczono dnia 16 września 2014 r., zaś w dniu 22 września 2014 r. (data nadania 19 września 2014 r.), do tut. organu wpłynęła odpowiedź, w której Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Parafia na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 21 października 2013 r. realizowała projekt pn. Renowacja figury na cmentarzu wraz z zabezpieczeniem grobowca. Na realizację przedmiotowego projektu Parafia uzyskała dotację z Unii Europejskiej – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 17 311,85 zł, w tym dofinansowanie z UE: 80% kosztów kwalifikowalnych, tj. 13 849,48 zł. Podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie. Zadanie zostało zakończone w lipcu 2014 r., w sierpniu br. złożono wniosek o płatność końcową w Urzędzie Marszałkowskim. Celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego miejscowości M., poprawienie estetyki miejscowości, pobudzenie świadomości kulturowej i historycznej mieszkańców, kultywowanie tradycji. Projekt zakłada wykonanie prac przy grobowcu, usytuowanym na cmentarzu parafialnym, stanowiącym własność Parafii. W ramach tego projektu Parafia zawarła umowę o dzieło na wykonanie renowacji zabytkowej figury. Wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Parafia po raz pierwszy realizuje tego typu umowę i nigdy wcześniej nie odprowadzała składek na podatek dochodowy. Umowa o dzieło z dnia 22 maja 2014 r. dotycząca renowacji ceramicznej rzeźby Chrystusa oraz przeprowadzenia badań laboratoryjnych elementów grobowca została zrealizowana w dniu 21 lipca 2014 r. Łączne wynagrodzenie brutto wynikające z przedmiotowej umowy w kwocie 6 200,00 zł zostało zapłacone wykonawcy w dniu 28 lipca 2014 r. ze względu na konieczność ujęcia płatności we wniosku o płatność.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy Parafia dokonując płatności za zrealizowanie umowy o dzieło dotyczącej renowacji figury może zapłacić osobie fizycznej – wykonawcy całe wynagrodzenie brutto wynikające z umowy... Czy poniżej wskazane postępowanie Parafii jest prawidłowe: Parafia nie pobierze zaliczki na podatek dochodowy i nie odprowadzi stosownej składki do urzędu skarbowego. W tej sytuacji wykonawca w rozliczeniu rocznym za 2014 r. wykazałby dochód z umowy zawartej z Parafią i odprowadziłby podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędu skarbowego, przy czym Parafia nie wystawi i nie przekaże wykonawcy PIT-11.

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji przedstawionej we wniosku istnieje możliwość zapłacenia wykonawcy wynagrodzenia brutto wynikającego z zawartej umowy, bez pobrania zaliczki na podatek dochodowy i bez odprowadzenia stosownej składki do urzędu skarbowego, w przypadku gdy wykonawca odprowadzi podatek dochodowy do urzędu skarbowego. Parafia nie jest w tej sytuacji zobowiązana do wystawienia i przekazania wykonawcy PIT-11. Wynika to z art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określone zostały źródła przychodów, gdzie m.in. w pkt 2 wymieniono działalność wykonywaną osobiście.

Zgodnie z treścią art. 13 pkt 8 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Parafia zawarła umowę o dzieło na wykonanie renowacji zabytkowej figury. Wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Z przepisu art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1169 ze zm.) wynika, że parafia, jako terytorialna jednostka organizacyjna Kościoła, jest osobą prawną.

Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 5 ww. ustawy, organami osób prawnych wymienionych w ust. 1 i 2 są dla parafii - proboszcz lub administrator parafii.

W związku z powyższym na Parafii jako osobie prawnej, w związku z wypłatą wynagrodzenia osobie fizycznej z tytułu zawartej umowy o dzieło, ciążą obowiązki płatnika uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ww. ustawy, płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby (...).

Zgodnie natomiast z art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-4R) (...).

Z kolei stosownie do art. 42 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11).

Reasumując, na Parafii jako osobie prawnej, w związku z wypłatą wynagrodzenia osobie fizycznej z tytułu zawartej umowy o dzieło, ciążą obowiązki płatnika, uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, Parafia dokonując płatności za zrealizowanie umowy o dzieło, dotyczącej renowacji figury, nie może zapłacić osobie fizycznej – wykonawcy całego wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy, bowiem jest ona zobowiązana pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek od tego wynagrodzenia. Parafia zobowiązana jest również wystawić informację PIT-11 i przesłać ją podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu oraz informację PIT-4R i przesłać ją właściwemu urzędowi skarbowemu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.