ILPB1/4511-1-1205/15-3/AN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
ILPB1/4511-1-1205/15-3/ANinterpretacja indywidualna
 1. Ukraina
 2. gospodarstwo rolne
 3. pracownik
 4. płatnik
 5. rolnicy
 6. sezonowość
 7. umowa o dzieło
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2015 r. (data wpływu 26 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 5 listopada 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika:

 • w części dotyczącej obowiązku potrącania i wpłacania zaliczki do urzędu skarbowego od wypłacanych kwot z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych – jest prawidłowe,
 • w części dotyczącej możliwości wystąpienia do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaconych kwot w latach 2012-2014 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Wniosek uzupełniono w dniu 5 listopada 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne - plantację truskawek i malin - zarejestrowanym jako podatnik Vat. W okresie zbiorów owoców zatrudnia On na umowy cywilnoprawne pracowników pochodzących z Ukrainy oraz pracowników sezonowych z kraju. Od 3 lat Zainteresowany płacił za wszystkich ww. podatek dochodowy z tytułu wypłaconych wynagrodzeń. Jednak w bieżącym roku przeglądając przepisy dotyczące potrącania zaliczek na podatek dochodowy w Internecie Wnioskodawca przeczytał odpowiedź podsekretarza stanu w ministerstwie finansów na zapytanie 1492. Z treści ww. odpowiedzi wynika, że nie ma On obowiązków płatnika, czyli odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od umów cywilnoprawnych. W związku z powyższym Zainteresowany prosi o indywidualną interpretację podatkową w tym zakresie.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że w związku z zapytaniem o podatek od zatrudnienia sezonowego do zbiorów truskawek i malin, obywateli Ukrainy i Polski, dotyczy ono zatrudnienia na umowę o dzieło.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma obowiązek potrącać i wpłacać zaliczki do urzędu skarbowego od wypłacanych kwot z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych... Jeżeli nie ma takiego obowiązku to czy ma On prawo wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaconych kwot w latach 2012-2014...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przytoczoną wcześniej odpowiedzią nr 1492 będąc rolnikiem Zainteresowany jest osobą fizyczną, która nie ma obowiązku potrącania zaliczek na podatek dochodowy od umów cywilnoprawnych z innymi osobami fizycznymi. Wnioskodawca ma prawo ubiegać się o zwrot nadpłaconego w latach poprzednich podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie obowiązków płatnika:
 • w części dotyczącej obowiązku potrącania i wpłacania zaliczki do urzędu skarbowego od wypłacanych kwot z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych – jest prawidłowe,
 • w części dotyczącej możliwości wystąpienia do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaconych kwot w latach 2012-2014 – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.), za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

W myśl art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych –działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy zalicza do źródeł przychodów działy specjalne produkcji rolnej.

Stosownie do treści art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

W myśl art. 2 ust. 3a ww. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym "załącznikiem nr 2".

Jak wskazano we wniosku Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne – plantację truskawek i malin. W okresie zbiorów owoców zatrudnia On na umowy cywilnoprawne (umowy o dzieło) pracowników pochodzących z Ukrainy oraz pracowników sezonowych z kraju.

Zgodnie z art. 3 ust. 2a powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 4a ww. ustawy, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu zaliczona została działalność wykonywania osobiście.

W myśl art. 13 pkt 8 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

 1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Z treści tego przepisu wynika, że za przychody m.in. z umowy o dzieło w rozumieniu art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uważa się przychody otrzymane na podstawie umowy o dzieło, ale tylko od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne. Tym samym, należy stwierdzić, że przychody osiągane przez osoby zatrudnione przez Wnioskodawcę na podstawie umów o dzieło nie stanowią przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, przychody te stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ww. ustawy podatkowej.

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. (art. 20 ust. 1 ww. ustawy).

Użyte w tym przepisie sformułowanie „w szczególności” oznacza, że przepis zawiera przykładowe wyliczenie przychodów zaliczonych do przychodów z innych źródeł. Tym samym, do przychodów tych zalicza się przychody nie zaliczone do pozostałych źródeł przychodów, w tym m.in. przychody osiągane przez osoby fizyczne z tytułu umów o dzieło otrzymywanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Obowiązki podmiotu wypłacającego przychody z innych źródeł zostały uregulowane przepisem art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl zasady wynikającej z tegoż przepisu, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Jak wynika z tego przepisu, na podmiotach w nim wymienionych, wypłacających przychody z innych źródeł nie ciąży obowiązek poboru zaliczek, a jedynie obowiązek wystawienia we wskazanym w nim terminie informacji PIT-8C. Jednakże zauważyć należy, że w rozpatrywanej sprawie do Wnioskodawcy nie ma zastosowania powołany wyżej przepis, gdyż – jak wynika z wniosku – nie prowadzi działalności gospodarczej, a zatem nie można uznać Zainteresowanego za podmiot, na którym ciążą obowiązki określone w ww. art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, Wnioskodawca w związku z zawieranymi, z sezonowymi pracownikami pochodzących z Ukrainy jak i z kraju, umowami o dzieło nie staje się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązanym do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłacanych zatrudnionym cudzoziemcom i rodakom wynagrodzeń. Na Zainteresowanym nie ciąży również obowiązek wystawienia PIT-8C w związku z wypłacanymi wynagrodzeniami na rzecz zatrudnionych na podstawie umów o dzieło.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika w części dotyczącej obowiązku potrącania i wpłacania zaliczki do urzędu skarbowego od wypłacanych kwot z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych należy uznać za prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do możliwości wystąpienia do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaconych kwot w latach 2012-2014, tut. Organ stwierdza co następuje.

Ustawodawca ukształtował rolę płatnika, jako pośrednika pomiędzy podatnikiem i organem podatkowym. Czynności podejmowane przez płatnika, polegające na obliczeniu, pobraniu i wpłaceniu należności mają charakter czynności materialno-technicznych. Obowiązek podatkowy ciąży ostatecznie na podatniku. Płatnik natomiast, przekazuje organowi podatkowemu pieniądze podatnika. Z chwilą pobrania podatku i przekazania jego równowartości na rachunek właściwego urzędu skarbowego obowiązek płatnika wygasa.

Zatem płatnikowi nie przysługuje prawo złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Przysługuje ono natomiast podatnikowi (w omawianej sprawie pracownikom sezonowym). Jest on jedynym podmiotem, który może wystąpić o stwierdzenie nadpłaty i odzyskać należność.

Mając powyższe na względzie należy uznać, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika w części dotyczącej możliwości wystąpienia do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaconych kwot w latach 2012-2014 jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.