IBPBII/1/4511-237/15/ASz | Interpretacja indywidualna

Na kogo wystawić PIT-11 - informację o dochodach i pobranych zaliczkach: na osobę zmarłą czy na matkę zmarłego, której wypłacono kwotę z tytułu umowy o dzieło jej syna?
IBPBII/1/4511-237/15/ASzinterpretacja indywidualna
  1. prawa majątkowe
  2. spadkobiercy
  3. umowa o dzieło
  4. wynagrodzenie zmarłego
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 lutego 2015 r. (wpływ do Biura – 16 marca 2015 r.), uzupełnionym 1 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 18 maja 2015 r. znak: IBPB II/1/4511-237/15/ASz wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 1 czerwca 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Pracodawca (Wnioskodawca) w dniu 20 listopada 2014 r. zawarł umowę o dzieło z osobą, która zmarła 28 listopada 2014 r. na stanowisku pracy (nie był to wypadek w pracy a nieszczęśliwe zdarzenie losowe).

Wynagrodzenie za wykonane dzieło zostało ujęte na liście płac za listopada 2014 r., zaliczka na podatek została zapłacona do urzędu skarbowego 20 grudnia 2015 r. Kwota za wykonane dzieło została wypłacona matce zmarłego w styczniu 2015 r. Zmarły nie miał swojej rodziny, mieszkał z matką.

Wnioskodawca wskazał, że z uwagi na niską kwotę wynagrodzenia (300 zł brutto), nie była przeprowadzona sprawa spadkowa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Na kogo wystawić PIT-11 - informację o dochodach i pobranych zaliczkach: na osobę zmarłą czy na matkę zmarłego, której wypłacono kwotę z tytułu umowy o dzieło jej syna...

Zdaniem Wnioskodawcy, informacja PIT-11 powinna zostać wystawiona na matkę zmarłego, gdyż to jej fizycznie zostało wypłacone wynagrodzenie.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy przepisów tejże ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z treści art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy wynika, że źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Zgodnie zaś z treścią art. 13 pkt 8 w powiązaniu z art. 10 ust. 1 pkt 2 za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Stosownie do art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie do art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11).

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca 20 listopada 2014 r. zawarł umowę o dzieło z osobą, która zmarła na stanowisku pracy 28 listopada 2014 r.

Wynagrodzenie za wykonane dzieło zostało ujęte na liście płac za listopada 2014 r., zaliczka na podatek została zapłacona do urzędu skarbowego 20 grudnia 2015 r. Kwota za wykonane dzieło została wypłacona matce zmarłego w styczniu 2015 r.

Wnioskodawca wskazał, że z uwagi na niską kwotę wynagrodzenia (300 zł brutto), nie była przeprowadzona sprawa spadkowa.

Spadek jest instytucją regulowaną przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.). Zgodnie z art. 924 cyt. ustawy, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast stosownie do przepisu art. 925 tej ustawy spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Nabycie rzeczy i praw majątkowych przez osoby fizyczne w drodze (tytułem) spadku – co do zasady - podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 86, z późn. zm.)

W myśl art. 922 § 1 ustawy Kodeks cywilny prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami (art. 922§ 2 ww. Kodeksu).

W świetle powołanych powyżej przepisów należy zauważyć, że na spadek składa się ogół praw i obowiązków należących do zmarłego w chwili jego śmierci, które ze swej istoty mogą przejść na jego następców prawnych. Natomiast nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą a także prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca matce zmarłej osoby wypłacił należność za wykonanie przez zmarłego dzieła.

Należy zauważyć, że umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną uregulowaną przepisami ustawy Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 627 ww. Kodeksu przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

W myśl art. 645 § 1 cyt. Kodeksu umowa o dzieło, którego wykonanie zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie, rozwiązuje się wskutek jego śmierci lub niezdolności do pracy.

Zgodnie z art. 646 ww. Kodeksu roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.

Skoro zatem Wnioskodawca wypłacił matce zmarłej osoby należność z tytułu wykonania przez zmarłego dzieła, to ww. świadczenie jako prawo majątkowe stało się częścią masy spadkowej. Brak jest bowiem szczególnych uregulowań, z których wynikałoby, iżby roszczenia o wypłatę należności z tytułu wykonania dzieła nie wchodziły do masy spadkowej. Nie ma przy tym znaczenia wskazana przez Wnioskodawcę okoliczność, że postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone. Jakiego rodzaju prawa i obowiązki wchodzą do masy spadkowej regulują bowiem przepisy prawa.

W konsekwencji należność wypłacona matce zmarłego podlega uregulowaniom ustawy o podatku od spadków i darowizn, a więc z mocy art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym na Wnioskodawcy jako płatniku nie ciążył obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.