IBPBII/1/4511-124/15/MK | Interpretacja indywidualna

Do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować przychody z tytułu zawartej umowy o dzieło, której zakres nie pokrywa się z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej?
IBPBII/1/4511-124/15/MKinterpretacja indywidualna
 1. przychód
 2. umowa o dzieło
 3. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 30 stycznia 2015 r. (data wpływu do Biura – 18 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania przychodów z tytułu zawarcia umowy o dzieło do odpowiedniego źródła przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania przychodów z tytułu zawarcia umowy o dzieło do odpowiedniego źródła przychodu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Od 1 września 2013 r. Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioskodawczyni korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT, a przychody opodatkowuje na zasadach ogólnych.

Działalnością firmy jest organizacja i przeprowadzanie szkoleń (zgodnie z PKD 85.59.B). Wnioskodawczyni prowadzi szkolenia związane z tematyką psychologiczną dla firmy T(...) P(...) oraz zajmuje się tworzeniem, edycją i drukiem ćwiczeń i materiałów szkoleniowych.

Dodatkowo, poza działalnością gospodarczą, Wnioskodawczyni zamierza realizować fotoreportaże dla firmy T(...) P(...) na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy o dzieło). Przedmiotem tej umowy będzie realizacja dla zamawiającego cyklicznych fotoreportaży z przeprowadzanych przez niego szkoleń.

Czynności wykonywane z tytułu umowy o dzieło będą dotyczyć szkoleń, w których Wnioskodawczyni nie będzie brać udziału jako trener prowadzący zajęcia, zatem będą one niezależne od głównej współpracy i nie będą łączyły się ze świadczonymi przez Wnioskodawczynię usługami szkoleniowymi dla tego podmiotu.

Zadaniem Wnioskodawczyni będzie fotografowanie przebiegu szkoleń realizowanych przez zamawiającego oraz obróbka fotografii, w efekcie czego, z każdego szkolenia powstanie autorski fotoreportaż, przekazany zamawiającemu na płycie CD wraz z przekazaniem do niego praw autorskich.

Z treści zawartej umowy o dzieło ma jasno wynikać, że będzie ona zawarta poza prowadzoną przez Wnioskodawczynię działalnością gospodarczą, ponieważ jej przedmiot nie mieści się w zakresie PKD jej firmy, a czynności wykonywane w jej ramach Wnioskodawczyni traktuje jako niezależne i nie łączące się z jej działalnością gospodarczą, która ma pozostać wyłącznie działalnością trenerską i doradczą, skupioną na prowadzeniu zajęć i opracowywaniu materiałów merytorycznych. Dlatego propozycję tworzenia autorskich fotoreportaży Wnioskodawczyni traktuje dodatkowo, jako usługi niezwiązane z prowadzoną firmą. Z tytułu umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich mają Wnioskodawczyni przysługiwać 50% koszty uzyskania przychodu. W umowie o dzieło ma znaleźć się także zapis, że to Wnioskodawczyni jako wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat wykonywanych czynności. Czynności nie będą wykonywane pod kierownictwem zamawiającego, a także miejsce wykonywania tych czynności nie będzie narzucone przez zamawiającego, ale za każdym razem z nim uzgodnione, w zależności od miejsca i terminu przeprowadzanego szkolenia, z którego Wnioskodawczyni będzie miała opracować fotoreportaż.

W ramach wykonywania umowy o dzieło Wnioskodawczyni nie będzie ponosić ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychody uzyskane w ramach przedmiotowej umowy o dzieło Wnioskodawczyni może zakwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pomimo, że ze zlecającym czynności, których dotyczy umowa o dzieło, łączy ją współpraca w ramach działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawczyni, przychody otrzymane z tytułu umowy o dzieło powinny zostać zakwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Umowa o dzieło, pomimo tego, że zostanie zawarta z podmiotem, z którym na co dzień Wnioskodawczyni współpracuje w ramach działalności gospodarczej, realizując usługi szkoleniowe, nie będzie zawarta w ramach tej działalności, ponieważ dotyczyć będzie czynności odrębnych, nie łączących się i nie mieszczących się w zakresie działalności jej firmy.

W tej sytuacji przychody z tytułu przedmiotowej umowy o dzieło mogą być kwalifikowane jako pochodzące ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z działalności wykonywanej osobiście.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wśród źródeł przychodów określonych w art. 10 ust. 1 wymienia m.in.:

 • działalność wykonywaną osobiście (pkt 2),
 • pozarolniczą działalność gospodarczą (pkt 3).

W myśl definicji zawartej w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Definicję powyższą uzupełnia regulacja zawarta w art. 5b ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którą za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Katalog przychodów, które należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, określony został w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 pkt 8 powołanej ustawy do przychodów tych należy zaliczyć przychody z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

 1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

-z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy mają okoliczności czy zawarta przez Wnioskodawczynię umowa zlecenia jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, co jest przedmiotem tej działalności i czy umowa została zawarta w ramach działalności czy poza nią.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń (zgodnie z PKD 85.59.B), w ramach której Wnioskodawczyni prowadzi szkolenia związane z tematyką psychologiczną dla firmy T(...) P(...) oraz zajmuje się tworzeniem, edycją i drukiem ćwiczeń i materiałów szkoleniowych. Dodatkowo, poza działalnością gospodarczą, Wnioskodawczyni zamierza realizować fotoreportaże dla firmy T(...) P(...) na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy o dzieło). Przedmiotem tej umowy będzie realizacja dla zamawiającego cyklicznych fotoreportaży z przeprowadzanych przez niego szkoleń. Czynności wykonywane z tytułu umowy o dzieło będą dotyczyć szkoleń, w których Wnioskodawczyni nie będzie brać udziału jako trener prowadzący zajęcia, zatem będą one niezależne od głównej współpracy i nie będą łączyły się ze świadczonymi przez Wnioskodawczynię usługami szkoleniowymi dla tego podmiotu.

Z treści zawartej umowy o dzieło ma jasno wynikać, że będzie ona zawarta poza prowadzoną przez Wnioskodawczynię działalnością gospodarczą, ponieważ jej przedmiot nie mieści się w zakresie PKD jej firmy, a czynności wykonywane w jej ramach Wnioskodawczyni traktuje jako niezależne i nie łączące się z jej działalnością gospodarczą, która ma pozostać wyłącznie działalnością trenerską i doradczą, skupioną na prowadzeniu zajęć i opracowywaniu materiałów merytorycznych.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawczyni prowadząca pozarolniczą działalności gospodarczą, zawrze umowę o dzieło w celu świadczenia określonych usług na rzecz innego podmiotu, której zakres nie będzie pokrywał się z przedmiotem prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, a z treści umowy będzie jasno wynikać, że będzie ona zawarta poza prowadzoną przez Wnioskodawczynię działalnością gospodarczą, to wówczas istotnie przychody z tytułu takiej umowy – jak słusznie stwierdziła Wnioskodawczyni – nie będą stanowić przychodów z działalności gospodarczej. Takie przychody należy – co do zasady – zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8 ww. ustawy). Nadmienić przy tym należy, że jeżeli z przychodami tymi wiążą się prawa autorskie to w tej części przychody te będą kwalifikowane jako przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.