Umowa o dzieło | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa o dzieło. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Obowiązki płatnika

Fragment:

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca planuje zawrzeć umowę o dzieło z artystą zamieszkałym na terenie Australii. Umowa o dzieło będzie zawarta bezpośrednio z artystą z Australii. Przedmiotem umowy o dzieło byłoby wystąpienie artysty w koncercie. Zgodnie z zawartą umową, za wykonanie ww. dzieła wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe oraz zgodnie z zapisem w umowie, wynagrodzenie to obejmuje również przeniesienie praw pokrewnych do artystycznego wykonania. Pobyt artysty w Polsce będzie całkowicie finansowany z funduszy wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury jaką jest ... w .... Artysta przedstawi certyfikat rezydencji, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania jest Australia i że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Australią. Wystąpienie artysty w koncercie nie będzie odbywało się za pośrednictwem stałej placówki. Występ artysty nie będzie odbywał się w ramach programu wymiany kulturalnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo nie pobierając i nie odprowadzając do Urzędu Skarbowego zryczałtowanego 20% podatku dochodowego od ww. umowy o dzieło, (...)

2018
27
kwi

Istota:

Możliwość zastosowania 50% KUP dla grafików na umowy o dzieło.

Fragment:

Tworzenie projektów graficznych przez wykonawców na podstawie zawartych z nimi umów o dzieło można zaliczyć do działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych i w związku z tym można zastosować do nich przepis art. 22. ust. 9 pkt 3 ww. ustawy. Odnosząc powyższe regulacje prawne do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że skoro: osoby z którymi Wnioskodawca zawarł umowy o dzieło są twórcami, a ich prace są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło stanowi w całości wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich, konkretne utwory są utworami sztuki plastycznej (graficznej), to w niniejszej sprawie znajduje zastosowanie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym Wnioskodawca może w stosunku do wykonawców umów o dzieło zastosować 50% koszty uzyskania przychodów, przy czym koszty te nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1. Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie skutków podatkowych przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego. Nie rozstrzyga zaś kwestii prawidłowości działań na gruncie przepisów odrębnych (w tym przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

2018
18
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika w związku poborem podatku u źródła z tytułu zawartej umowy o dzieło z amerykańskim reżyserem w 2018 r.

Fragment:

Prace na rzecz Spółki przy realizacji filmu reżyser będzie wykonywać na podstawie zawartej pomiędzy nim a Spółką umowy o dzieło. Według informacji uzyskanych przez Spółkę reżyser nie prowadzi działalności gospodarczej na terytorium Stanów Zjednoczonych (nie jest przedsiębiorcą w świetle prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych). W związku tym umowa o dzieło zawarta reżyserem będzie mieć charakter umowy zawartej z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Jednocześnie umowa o dzieło będzie przewidywała obowiązek osobistego świadczenia reżysera przy procesie tworzenia filmu. Wynagrodzenie reżysera zostanie w umowie o dzieło ustalone jako z góry określona kwota, płatna w ratach. Terminy płatności rat wynagrodzenia reżysera mogą przypadać: zanim okres pobytu reżysera w Polsce osiągnie 183 dni w roku 2018 (co zasadniczo przypadać będzie w pierwszym półroczu roku 2018); po tym, gdy okres pobytu reżysera w Polsce osiągnie 183 dni w roku 2018 (tj. co zasadniczo przypadać będzie w drugim półroczu roku 2018); zanim okres pobytu reżysera w Polsce osiągnie 183 dni w roku 2019 r., przy czym reżyser zmierza powrócić do Stanów Zjednoczonych zanim okres jego pobytu w Polsce w roku 2019 osiągnie 183 dni (tj. w pierwszym półroczu 2019 r.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

2018
18
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika w związku poborem podatku u źródła z tytułu zawartej umowy o dzieło z amerykańskim reżyserem w 2019 r.

Fragment:

Prace na rzecz Spółki przy realizacji filmu reżyser będzie wykonywać na podstawie zawartej pomiędzy nim a Spółką umowy o dzieło. Według informacji uzyskanych przez Spółkę reżyser nie prowadzi działalności gospodarczej na terytorium Stanów Zjednoczonych (nie jest przedsiębiorcą w świetle prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych). W związku tym umowa o dzieło zawarta reżyserem będzie mieć charakter umowy zawartej z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Jednocześnie umowa o dzieło będzie przewidywała obowiązek osobistego świadczenia reżysera przy procesie tworzenia filmu. Wynagrodzenie reżysera zostanie w umowie o dzieło ustalone jako z góry określona kwota, płatna w ratach. Terminy płatności rat wynagrodzenia reżysera mogą przypadać: zanim okres pobytu reżysera w Polsce osiągnie 183 dni w roku 2018 (co zasadniczo przypadać będzie w pierwszym półroczu roku 2018); po tym, gdy okres pobytu reżysera w Polsce osiągnie 183 dni w roku 2018 (tj. co zasadniczo przypadać będzie w drugim półroczu roku 2018); zanim okres pobytu reżysera w Polsce osiągnie 183 dni w roku 2019 r., przy czym reżyser zmierza powrócić do Stanów Zjednoczonych zanim okres jego pobytu w Polsce w roku 2019 osiągnie 183 dni (tj. w pierwszym półroczu 2019 r.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

2018
2
lut

Istota:

W zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu umowy o dzieło ze zrzeczeniem się praw autorskich

Fragment:

Na początku 2017 r., w ramach umowy o dzieło ze zrezczeniem się praw autorskich, Wnioskodawczyni pisała teksty piosenek do serialu telewizyjnego dla polskiej firmy. W czasie wykonywania pracy fizycznie Wnioskodawczyni znajdowała się w Wielkiej Brytanii. Umowa o dzieło wraz ze zrzeczeniem się praw autorskich nie była zawarta w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni nie dysponowała stałą placówką dla wykonania swej działalności na podstawie umowy o dzieło. Mając na względzie opisany stan faktyczny stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie Konwencja z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840). Zgodnie z art. 12 ust. 1 powołanej powyżej Konwencji, należności licencyjne powstające w Umawiającym się Państwie i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

2017
7
gru

Istota:

Obowiązek potrącenia podatku u źródła od wynagrodzenia wypłacanego kontrahentom zagranicznym za wykonane usługi.

Fragment:

(...) umowy o dzieło oraz w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów wypłaconych nierezydentowi mającemu miejsce zamieszkania w Rosji. UZASADNIENIE W dniu 10 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty wynagrodzenia osobie fizycznej zatrudnionej na umowę o dzieło, która przedstawi certyfikat rezydencji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. A) Spółka będzie nabywała usługi od osoby fizycznej zatrudnionej na umowę o dzieło (z przekazaniem praw autorskich). Zakup usługi dubbingu, voice overu (opracowań lektorskich filmu), subtitles (opracowanie w napisach), wykonania tłumaczeń audio wraz z przekazaniem praw autorskich. Zakup od osoby fizycznej z krajów: Węgry, Czechy, Rumunia, Rosja. Osoby zatrudnione na umowę o dzieło będą wykonywać swoją pracę w kraju, w którym mają stały ośrodek życia czyli adekwatnie Węgry, Czechy, Rumunia, Rosja. Spółka otrzyma od osoby zatrudnionej na umowę o dzieło certyfikat rezydencji, lub też nie otrzyma certyfikatu rezydencji podatkowej.

2017
7
gru

Istota:

Obowiązek potrącenia podatku u źródła od wynagrodzenia wypłacanego kontrahentom zagranicznym za wykonane usługi.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2017 r. (data wpływu 10 października 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o dzieło osoby zagranicznej nieposiadającej certyfikatu rezydencji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o dzieło osoby zagranicznej nieposiadającej certyfikatu rezydencji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. A) Spółka będzie nabywała usługi od osoby fizycznej zatrudnionej na umowę o dzieło (z przekazaniem praw autorskich). Zakup usługi dubbingu, voice overu (opracowań lektorskich filmu), subtitles (opracowanie w napisach), wykonania tłumaczeń audio wraz z przekazaniem praw autorskich. Zakup od osoby fizycznej z krajów: Węgry, Czechy, Rumunia, Rosja. Osoby zatrudnione na umowę o dzieło będą wykonywać swoją pracę w kraju, w którym mają stały ośrodek życia czyli adekwatnie Węgry, Czechy, Rumunia, Rosja. Spółka otrzyma od osoby zatrudnionej na umowę o dzieło certyfikat rezydencji, lub też nie otrzyma certyfikatu rezydencji podatkowej. Usługi opisane powyżej, będą nabywane wraz z prawami autorskimi do utworu powstałego w ramach świadczonej usługi.

2017
30
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo nie pobierając i nie odprowadzając zryczałtowanego 20% podatku dochodowego od umowy o dzieło, mając dostarczony certyfikat rezydencji wykonawcy dzieła, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania jest Litwa?

Fragment:

(...) umowy o dzieło – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 sierpnia 2017 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia litewskiemu artyście z tytułu umowy o dzieło. W dniu 10 października 2017 r. do tut. Organu wpłynęło pismo Wnioskodawcy z dnia 6 października 2017 r., dotyczące złożonego wniosku. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca planuje zawrzeć umowę o dzieło z artystą zamieszkałym na terenie Republiki Litewskiej. Umowa o dzieło będzie zawarta bezpośrednio z artystą z Litwy. Przedmiotem umowy o dzieło byłoby wystąpienie artysty w koncercie. Zgodnie z zawartą umową, za wykonanie ww. dzieła wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe oraz zgodnie z zapisem w umowie, wynagrodzenie to obejmuje również przeniesienie praw pokrewnych do artystycznego wykonania. Pobyt artysty w Polsce będzie całkowicie finansowany z funduszy wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury jaką jest Filharmonia .... Artysta przedstawi certyfikat rezydencji, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania jest Litwa i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej.

2017
27
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo nie pobierając i nie odprowadzając do Urzędu Skarbowego zryczałtowanego 20% podatku dochodowego od ww. umowy o dzieło, mając dostarczony certyfikat rezydencji wykonawcy dzieła, z którego wynika, że miejscem zamieszkania artysty jest Finlandia i że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej a Republiką Finlandii?

Fragment:

(...) umowy o dzieło – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 czerwca 2017 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia artyście z Finlandii, z tytułu umowy o dzieło. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca planuje zawrzeć umowę o dzieło z artystą zamieszkałym na terenie Finlandii. Umowa o dzieło będzie zawarta bezpośrednio z artystą z Finlandii. Przedmiotem umowy o dzieło byłoby wystąpienie artysty w koncercie. Zgodnie z zawartą umową, za wykonanie ww. dzieła wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe oraz zgodnie z zapisem w umowie, wynagrodzenie to obejmuje również przeniesienie praw pokrewnych do artystycznego wykonania. Pobyt artysty w Polsce będzie całkowicie finansowany z funduszu wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury jaką jest Filharmonia.... Artysta przedstawi certyfikat rezydencji, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania jest Finlandia i że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Republiką Finlandii.

2017
27
wrz

Istota:

Czy dochody osiągane przez Stepana G. z tytułu wykonania dzieła, polegającego na napisaniu artykułu do publikacji, prowadzonej przez Wnioskodawcę platformie analitycznej on-line, a wypłacane na podstawie umowy o dzieło, będą opodatkowane wyłącznie w Federacji Rosyjskiej?

Fragment:

W dniu 20 lutego 2017 r. została zawarta (Rzeczpospolita Polska) umowa o dzieło pomiędzy Wnioskodawcą (Rzeczpospolita Polska) a Stepanem G., zamieszkałym w Moskwie (Federacja Rosyjska), zwanej dalej „ umową o dzieło ”. Przedmiotem umowy o dzieło jest wykonanie przez Stepana G. dzieła, polegającego na napisaniu artykułu do publikacji, prowadzonej przez Wnioskodawcę platformie analitycznej on-line, na której ukazują się oryginalne analizy, raporty i eseje ekspertów i naukowców dotyczące zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych w Rosji oraz ich konsekwencji regionalnych, europejskich i światowych. Na podstawie umowy o dzieło Stepan G. zobowiązał się do wykonania zamówionego dzieła w języku rosyjskim i dostarczenia go Wnioskodawcy w postaci elektronicznej w formacie .RTF, .DOC. lub DOCX za pośrednictwem poczty elektronicznej. Postanowienia umowy o dzieło zawierają oświadczenie Stepana G. o przeniesieniu na Wnioskodawcy całości autorskich praw majątkowych do dzieła oraz prawa do udzielania zezwolenia na korzystanie z opracowania dzieła i rozporządzenia nim. Strony określiły w umowie o dzieło pola eksploatacji, których będzie dotyczyć to przeniesienie. Na podstawie umowy o dzieło Wnioskodawca zobowiązał się do zapłaty Stepanowi G. wynagrodzenia w ustalonej wysokości, w tym obejmującego wynagrodzenie za wykonanie dzieła i dostarczenie go w umówiony sposób i w umówione formie oraz za przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła w zakresie, o którym mowa w umowie o dzieło.