Umowa o dzieło | Interpretacje podatkowe

Umowa o dzieło | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa o dzieło. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązek potrącenia podatku u źródła od wynagrodzenia wypłacanego kontrahentom zagranicznym za wykonane usługi.
Fragment:
(...) umowy o dzieło oraz w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów wypłaconych nierezydentowi mającemu miejsce zamieszkania w Rosji. UZASADNIENIE W dniu 10 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty wynagrodzenia osobie fizycznej zatrudnionej na umowę o dzieło, która przedstawi certyfikat rezydencji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. A) Spółka będzie nabywała usługi od osoby fizycznej zatrudnionej na umowę o dzieło (z przekazaniem praw autorskich). Zakup usługi dubbingu, voice overu (opracowań lektorskich filmu), subtitles (opracowanie w napisach), wykonania tłumaczeń audio wraz z przekazaniem praw autorskich. Zakup od osoby fizycznej z krajów: Węgry, Czechy, Rumunia, Rosja. Osoby zatrudnione na umowę o dzieło będą wykonywać swoją pracę w kraju, w którym mają stały ośrodek życia czyli adekwatnie Węgry, Czechy, Rumunia, Rosja. Spółka otrzyma od osoby zatrudnionej na umowę o dzieło certyfikat rezydencji, lub też nie otrzyma certyfikatu rezydencji podatkowej.
2017
7
gru

Istota:
Obowiązek potrącenia podatku u źródła od wynagrodzenia wypłacanego kontrahentom zagranicznym za wykonane usługi.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2017 r. (data wpływu 10 października 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o dzieło osoby zagranicznej nieposiadającej certyfikatu rezydencji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o dzieło osoby zagranicznej nieposiadającej certyfikatu rezydencji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. A) Spółka będzie nabywała usługi od osoby fizycznej zatrudnionej na umowę o dzieło (z przekazaniem praw autorskich). Zakup usługi dubbingu, voice overu (opracowań lektorskich filmu), subtitles (opracowanie w napisach), wykonania tłumaczeń audio wraz z przekazaniem praw autorskich. Zakup od osoby fizycznej z krajów: Węgry, Czechy, Rumunia, Rosja. Osoby zatrudnione na umowę o dzieło będą wykonywać swoją pracę w kraju, w którym mają stały ośrodek życia czyli adekwatnie Węgry, Czechy, Rumunia, Rosja. Spółka otrzyma od osoby zatrudnionej na umowę o dzieło certyfikat rezydencji, lub też nie otrzyma certyfikatu rezydencji podatkowej. Usługi opisane powyżej, będą nabywane wraz z prawami autorskimi do utworu powstałego w ramach świadczonej usługi.
2017
7
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo nie pobierając i nie odprowadzając zryczałtowanego 20% podatku dochodowego od umowy o dzieło, mając dostarczony certyfikat rezydencji wykonawcy dzieła, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania jest Litwa?
Fragment:
(...) umowy o dzieło – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 sierpnia 2017 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia litewskiemu artyście z tytułu umowy o dzieło. W dniu 10 października 2017 r. do tut. Organu wpłynęło pismo Wnioskodawcy z dnia 6 października 2017 r., dotyczące złożonego wniosku. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca planuje zawrzeć umowę o dzieło z artystą zamieszkałym na terenie Republiki Litewskiej. Umowa o dzieło będzie zawarta bezpośrednio z artystą z Litwy. Przedmiotem umowy o dzieło byłoby wystąpienie artysty w koncercie. Zgodnie z zawartą umową, za wykonanie ww. dzieła wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe oraz zgodnie z zapisem w umowie, wynagrodzenie to obejmuje również przeniesienie praw pokrewnych do artystycznego wykonania. Pobyt artysty w Polsce będzie całkowicie finansowany z funduszy wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury jaką jest Filharmonia .... Artysta przedstawi certyfikat rezydencji, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania jest Litwa i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej.
2017
30
paź

Istota:
Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo nie pobierając i nie odprowadzając do Urzędu Skarbowego zryczałtowanego 20% podatku dochodowego od ww. umowy o dzieło, mając dostarczony certyfikat rezydencji wykonawcy dzieła, z którego wynika, że miejscem zamieszkania artysty jest Finlandia i że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej a Republiką Finlandii?
Fragment:
(...) umowy o dzieło – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 czerwca 2017 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia artyście z Finlandii, z tytułu umowy o dzieło. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca planuje zawrzeć umowę o dzieło z artystą zamieszkałym na terenie Finlandii. Umowa o dzieło będzie zawarta bezpośrednio z artystą z Finlandii. Przedmiotem umowy o dzieło byłoby wystąpienie artysty w koncercie. Zgodnie z zawartą umową, za wykonanie ww. dzieła wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe oraz zgodnie z zapisem w umowie, wynagrodzenie to obejmuje również przeniesienie praw pokrewnych do artystycznego wykonania. Pobyt artysty w Polsce będzie całkowicie finansowany z funduszu wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury jaką jest Filharmonia.... Artysta przedstawi certyfikat rezydencji, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania jest Finlandia i że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Republiką Finlandii.
2017
27
wrz

Istota:
Czy dochody osiągane przez Stepana G. z tytułu wykonania dzieła, polegającego na napisaniu artykułu do publikacji, prowadzonej przez Wnioskodawcę platformie analitycznej on-line, a wypłacane na podstawie umowy o dzieło, będą opodatkowane wyłącznie w Federacji Rosyjskiej?
Fragment:
W dniu 20 lutego 2017 r. została zawarta (Rzeczpospolita Polska) umowa o dzieło pomiędzy Wnioskodawcą (Rzeczpospolita Polska) a Stepanem G., zamieszkałym w Moskwie (Federacja Rosyjska), zwanej dalej „ umową o dzieło ”. Przedmiotem umowy o dzieło jest wykonanie przez Stepana G. dzieła, polegającego na napisaniu artykułu do publikacji, prowadzonej przez Wnioskodawcę platformie analitycznej on-line, na której ukazują się oryginalne analizy, raporty i eseje ekspertów i naukowców dotyczące zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych w Rosji oraz ich konsekwencji regionalnych, europejskich i światowych. Na podstawie umowy o dzieło Stepan G. zobowiązał się do wykonania zamówionego dzieła w języku rosyjskim i dostarczenia go Wnioskodawcy w postaci elektronicznej w formacie .RTF, .DOC. lub DOCX za pośrednictwem poczty elektronicznej. Postanowienia umowy o dzieło zawierają oświadczenie Stepana G. o przeniesieniu na Wnioskodawcy całości autorskich praw majątkowych do dzieła oraz prawa do udzielania zezwolenia na korzystanie z opracowania dzieła i rozporządzenia nim. Strony określiły w umowie o dzieło pola eksploatacji, których będzie dotyczyć to przeniesienie. Na podstawie umowy o dzieło Wnioskodawca zobowiązał się do zapłaty Stepanowi G. wynagrodzenia w ustalonej wysokości, w tym obejmującego wynagrodzenie za wykonanie dzieła i dostarczenie go w umówiony sposób i w umówione formie oraz za przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła w zakresie, o którym mowa w umowie o dzieło.
2017
27
wrz

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło kanadyjskiemu artyście
Fragment:
(...) umowy o dzieło – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia artyście zamieszkałemu na terenie Kanady z tytułu umowy o dzieło. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca planuje zawrzeć umowę o dzieło z artystą zamieszkałym na terenie Kanady. Umowa o dzieło będzie zawarta bezpośrednio z artystą z Kanady. Przedmiotem umowy o dzieło byłoby wystąpienie artysty w koncercie. Zgodnie z zawartą umową, za wykonanie ww. dzieła wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe oraz zgodnie z zapisem w umowie, wynagrodzenie to obejmuje również przeniesienie praw pokrewnych do artystycznego wykonania. Pobyt artysty w Polsce będzie całkowicie finansowany z funduszy wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury jaką jest Wnioskodawca. Artysta przedstawi certyfikat rezydencji, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania jest Kanada i że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Kanadą.
2017
26
wrz

Istota:
Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo nie pobierając i nie odprowadzając do Urzędu Skarbowego zryczałtowanego 20% podatku dochodowego od ww. umowy o dzieło, mając dostarczony certyfikat rezydencji wykonawcy dzieła, z którego wynika, że miejscem zamieszkania artysty jest Ukraina i że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy?
Fragment:
(...) umowy o dzieło – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia ukraińskiemu artyście z tytułu umowy o dzieło. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca planuje zawrzeć umowę o dzieło z artystą zamieszkałym na terenie Ukrainy. Umowa o dzieło będzie zawarta bezpośrednio z artystą z Ukrainy. Przedmiotem umowy o dzieło byłoby wystąpienie artysty w koncercie. Zgodnie z zawartą umową, za wykonanie ww. dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe oraz zgodnie z zapisem w umowie, wynagrodzenie to obejmuje również przeniesienie praw pokrewnych do artystycznego wykonania. Pobyt artysty w Polsce będzie całkowicie finansowany z funduszy wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury jaką jest Filharmonia .... Artysta przedstawi certyfikat rezydencji, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania jest Ukraina i że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy.
2017
24
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo nie pobierając i nie odprowadzając do Urzędu Skarbowego zryczałtowanego 20% podatku dochodowego od ww. umowy o dzieło, mając dostarczony certyfikat rezydencji wykonawcy dzieła, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania jest Austria?
Fragment:
(...) umowy o dzieło – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 czerwca 2017 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia austriackiemu artyście z tytułu umowy o dzieło. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca planuje zawrzeć umowę o dzieło z artystą zamieszkałym na terenie Republiki Austrii. Umowa o dzieło będzie zawarta bezpośrednio z artystą z Austrii. Przedmiotem umowy o dzieło byłoby wystąpienie artysty w koncercie. Zgodnie z zawartą umową, za wykonanie ww. dzieła wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe oraz zgodnie z zapisem w umowie, wynagrodzenie to obejmuje również przeniesienie praw pokrewnych do artystycznego wykonania. Pobyt artysty w Polsce będzie całkowicie finansowany z funduszy wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury jaką jest ... w ... Artysta przedstawi certyfikat rezydencji, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania jest Austria i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii.
2017
23
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo nie pobierając i nie odprowadzając zryczałtowanego 20% podatku dochodowego od umowy o dzieło, mając dostarczony certyfikat rezydencji wykonawcy dzieła, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania jest Litwa?
Fragment:
(...) umowy o dzieło – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 czerwca 2017 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia litewskiemu artyście z tytułu umowy o dzieło. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca planuje zawrzeć umowę o dzieło z artystą zamieszkałym na terenie Republiki Litewskiej. Umowa o dzieło będzie zawarta bezpośrednio z artystą z Litwy. Przedmiotem umowy o dzieło byłoby wystąpienie artysty w koncercie. Zgodnie z zawartą umową, za wykonanie ww. dzieła wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe oraz zgodnie z zapisem w umowie, wynagrodzenie to obejmuje również przeniesienie praw pokrewnych do artystycznego wykonania. Pobyt artysty w Polsce będzie całkowicie finansowany z funduszy wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury jaką jest ... w .... Artysta przedstawi certyfikat rezydencji, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania jest Litwa i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej.
2017
23
sie

Istota:
Wynagrodzenie osoby z Białorusi nie podlega opodatkowaniu w Polsce z uwagi na posiadanie przez tę osobę certyfikatu rezydencji i treść art. 14 ust. 1 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zatem od wynagrodzenia tej osoby Wnioskodawca nie pobierze podatku. Natomiast od wynagrodzenia osoby mającej miejsce zamieszkania na Ukrainie Wnioskodawca jako płatnik jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego 20% podatku dochodowego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak już wyjaśniono, fakt, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej nie zwalnia go z obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zawartych umów o dzieło, gdyż osoby fizyczne, z którymi zawarto umowy o dzieło nie uzyskują przychodu z tytułu działalności rolniczej, tylko z tytułu działalności wykonywanej osobiście. Zatem do przychodów tych osób nie ma zastosowania wyłączenie wynikające a art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto osoby te nie uzyskują przychodów z innych źródeł.
Fragment:
(...) umową o dzieło. Mając powyższe na uwadze do wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło osobom fizycznym z Ukrainy i Białorusi mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wynika z treści art. 29 ust. 1 ustawy, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów m.in. z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu. Natomiast stosownie do art. 29 ust. 2 ustawy, w sytuacji przedłożenia przez osobę fizyczną certyfikatu rezydencji, ww. art. 29 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że osoby z Białorusi posiadają certyfikat rezydencji, natomiast osoby z Ukrainy nie posiadają takiego certyfikatu. Wskazać należy, że do przychodów uzyskiwanych z tytułu umowy o dzieło przez osoby mające miejsce zamieszkania na Białorusi, mają zastosowanie uregulowania zawarte w art. 14 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Mińsku dnia 18 listopada 19992 r. (Dz.
2017
3
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.