Umowa o dzieło | Interpretacje podatkowe

Umowa o dzieło | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa o dzieło. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia tureckiemu artyście z tytułu umowy o dzieło.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje zawrzeć umowę o dzieło z artystą zamieszkałym na terenie Turcji. Umowa o dzieło będzie zawarta bezpośrednio z artystą ze Turcji. Przedmiotem umowy o dzieło byłoby wystąpienie artysty w koncercie. Zgodnie z zawartą umową, za wykonanie ww. dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe oraz zgodnie z zapisem w umowie, wynagrodzenie to obejmuje również przeniesienie praw pokrewnych do artystycznego wykonania. Pobyt artysty w Polsce będzie całkowicie finansowany z funduszy wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury jaką jest Filharmonia. Artysta przedstawi Wnioskodawcy certyfikat rezydencji, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania jest Turcja i że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej. Wystąpienie artysty w koncercie nie będzie odbywało się za pośrednictwem stałej placówki. W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie zastosowanie będą miały postanowienia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzona dnia 3 listopada 1993 r. w Warszawie (Dz.
2016
22
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca ma obowiązek odprowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zryczałtowany podatek od wypłacanych na podstawie umów o dzieło wynagrodzeń w sytuacji, gdy wykonawcami umów są osoby fizyczne, które nie posiadają rezydencji podatkowej w Polsce i przedstawiły certyfikat rezydencji potwierdzający ich rezydencję w innym państwie, a umowy wykonywane są w całości poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca ma obowiązek odprowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zryczałtowany podatek od wypłacanych na podstawie umów o dzieło wynagrodzeń w sytuacji, gdy wykonawcami umów są osoby fizyczne, które nie posiadają rezydencji podatkowej w Polsce i przedstawiły certyfikat rezydencji potwierdzający ich rezydencję w innym państwie, a umowy wykonywane są w całości poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej... Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma obowiązku odprowadzać zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych wykonawcom umów o dzieło, którzy nie posiadają rezydencji podatkowej w Polsce i którzy przedstawili certyfikat rezydencji potwierdzający ich rezydencję podatkową w innym państwie, w sytuacji, gdy umowy wykonywane są w całości poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca uważa, że w odniesieniu do podwykonawców będących nierezydentami, świadczącymi faktycznie swe usługi na podstawie umowy o dzieło poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie powstaje ograniczony obowiązek podatkowy w rozumieniu art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji Wnioskodawca nie jest zobowiązany odprowadzać zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych podwykonawcom. Według Wnioskodawcy, jego stanowisko opiera się na literalnym brzmieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
17
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo nie pobierając i nie odprowadzając do Urzędu Skarbowego zryczałtowanego 20% podatku dochodowego od ww. umowy o dzieło, mając dostarczony certyfikat rezydencji wykonawcy dzieła, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania jest Francja, i że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Republiką Francji?
Fragment:
Zatem, w ocenie Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę ww. uregulowania prawne do tak przedstawionego zdarzenia przyszłego należy przyjąć, że osoba, z którą Wnioskodawca zawrze umowę o dzieło posiadała w Polsce placówkę, gdyż realizacja koncertu odbędzie się w miejscu wskazanym przez Wnioskodawcę, czyli miejsce wykonywania działalności przez ww. osobę będzie ściśle określone. Mając jednak na uwadze fakt, że umowa o dzieło między Wnioskodawcą a ww. osobą zostanie zawarta na jednodniowe wystąpienie w koncercie należy stwierdzić, że nie będzie spełnione kryterium czasookresu, jaki jest niezbędny by uznać, że ww. działalność wykonywana była za pośrednictwem stałej placówki. Z powyższego wynika, że dochody uzyskane przez osobę, z którą Wnioskodawca zawrze umowę o dzieło, powinny być opodatkowane zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 7 ust. 1 powołanej Umowy, tj. tylko we Francji. W rozpatrywanej sprawie na uwagę zasługują także uregulowania zawarte w art. 12 ww. Umowy. Przepis ten ma bowiem zastosowanie do przychodów uzyskanych z tytułu przeniesienia własności majątku (różnego rodzaju, a zatem także praw majątkowych autorskich). Jako, że przychód uzyskany z przeniesienia praw majątkowych nie został wymieniony szczegółowo w treści art. 12 ust. 1-4 ww. Umowy, to ma do niego zastosowanie regulacja zawarta w ust. 5 omawianego artykułu.
2016
27
kwi

Istota:
Czy jeżeli osoba fizyczna wykonująca tłumaczenia tekstów w oparciu o umowę zlecenia lub umowę o dzieło, zawartą ze Spółką, ma miejsce zamieszkania poza terytorium Polski i tam wykonuje zlecone jej zadanie, to jej wynagrodzenie należy uznać za przychód osiągany na terytorium Polski, co skutkowałoby obowiązkiem pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20% przychodu oraz przekazania go na konto właściwego urzędu skarbowego?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane ze Spółki, jako Zleceniodawcy, przez osobę mieszkającą poza terytorium Polski i wykonującą na rzecz Spółki tłumaczenia tekstów również poza granicami Polski w oparciu o umowę zlecenia lub umowę o dzieło i otrzymującą zapłatę ze środków pieniężnych Spółki - nie są przychodami uzyskanymi na terytorium Polski. W konsekwencji od przychodów tych nie należy pobierać zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20% przychodu na podstawie art. 41 ust. 4, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko Spółki wynika z faktu, że pod pojęciem terytorium, z którym wiąże się osiąganie dochodów należy rozumieć miejsce, gdzie dokonywane są czynności, które generują dochód Zleceniobiorców i są jego przyczyną sprawczą, czyli miejsce gdzie faktycznie wykonywana jest umowa zlecenia lub umowa o dzieło. Czynnością taką nie jest natomiast ani wypłata wynagrodzenia, ani wykorzystanie rezultatów zawieranych przez Spółkę umów zleceń lub umów o dzieło. Te okoliczności jednoznacznie wskazują na fakt, że osiągane przez nierezydentów dochody w wyniku realizacji zawieranych ze Spółką umów zleceń lub umów o dzieło, wykonywanych poza terytorium Polski - nie podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, wynikającemu z art. 3 ust. 2a ustawy (updof), a w konsekwencji Spółka nie jest zobowiązana do pobierania jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego.
2016
17
kwi

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia szwajcarskiemu artyście z tytułu umowy o dzieło
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Filharmonia ... chce zawrzeć umowę o dzieło z artystą zamieszkałym na terenie Szwajcarii. Umowa o dzieło będzie zawarta bezpośrednio z artystą ze Szwajcarii. Przedmiotem umowy o dzieło byłoby wystąpienie artysty w koncercie. Zgodnie z zawartą umową, za wykonanie ww. dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe oraz zgodnie zapisem w umowie wynagrodzenie to obejmuje również przeniesienie praw pokrewnych do artystycznego wykonania. Pobyt artysty w Polsce będzie całkowicie finansowany z funduszy wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury jaką jest Filharmonia .... Artysta przedstawi Filharmonii ... certyfikat rezydencji, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania jest Szwajcaria i że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konfederacją Szwajcarską. Wystąpienie artysty w koncercie nie będzie odbywało się za pośrednictwem stałej placówki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Filharmonia ... postąpi prawidłowo nie pobierając i nie odprowadzając do Urzędu Skarbowego zryczałtowanego 20% podatku dochodowego od ww. umowy o dzieło, mając dostarczony certyfikat rezydencji wykonawcy dzieła, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania jest Szwajcaria i że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konfederacją Szwajcarską.
2016
15
kwi

Istota:
Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo nie pobierając i nie odprowadzając do Urzędu Skarbowego zryczałtowanego 20% podatku dochodowego od ww. umowy o dzieło, mając dostarczony certyfikat rezydencji wykonawcy dzieła, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania jest Austria i że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Republiką Austrii?
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca planuje zawrzeć umowę o dzieło z artystą zamieszkałym na terenie Republiki Austrii. Umowa o dzieło będzie zawarta bezpośrednio z artystą z Austrii. Przedmiotem umowy o dzieło byłoby wystąpienie artysty w koncercie. Zgodnie z zawartą umową, za wykonanie ww. dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe oraz zgodnie z zapisem w umowie, wynagrodzenie to obejmuje również przeniesienie praw pokrewnych do artystycznego wykonania. Pobyt artysty w Polsce będzie całkowicie finansowany z funduszy wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury jaką jest Filharmonia ...... Artysta przedstawi Wnioskodawcy certyfikat rezydencji, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania jest Austria i że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Republiką Austrii. Wystąpienie artysty w koncercie nie będzie odbywało się za pośrednictwem stałej placówki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo nie pobierając i nie odprowadzając do Urzędu Skarbowego zryczałtowanego 20% podatku dochodowego od ww. umowy o dzieło, mając dostarczony certyfikat rezydencji wykonawcy dzieła, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania jest Austria i że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Republiką Austrii...
2016
6
kwi

Istota:
Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo nie pobierając i nie odprowadzając do Urzędu Skarbowego zryczałtowanego 20% podatku dochodowego od ww. umowy o dzieło, mając dostarczony certyfikat rezydencji wykonawcy dzieła, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania są Niemcy i że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Republiką Federalną Niemiec?
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca planuje zawrzeć umowę o dzieło z artystą zamieszkałym na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Umowa o dzieło będzie zawarta bezpośrednio z artystą z Niemiec. Przedmiotem umowy o dzieło byłoby wystąpienie artysty w koncercie. Zgodnie z zawartą umową, za wykonanie ww. dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe oraz zgodnie z zapisem w umowie, wynagrodzenie to obejmuje również przeniesienie praw pokrewnych do artystycznego wykonania. Pobyt artysty w Polsce będzie całkowicie finansowany z funduszy wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury jaką jest Filharmonia .... Artysta przedstawi Wnioskodawcy certyfikat rezydencji, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania są Niemcy i że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Republiką Federalną Niemiec. Wystąpienie artysty w koncercie nie będzie odbywało się za pośrednictwem stałej placówki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo nie pobierając i nie odprowadzając do Urzędu Skarbowego zryczałtowanego 20% podatku dochodowego od ww. umowy o dzieło, mając dostarczony certyfikat rezydencji wykonawcy dzieła, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania są Niemcy i że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Republiką Federalną Niemiec...
2016
6
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Szpital w latach 2005-2015 zawierał umowy o dzieło w zakresie badania lustra wody pod względem statycznym i dynamicznym. W lutym 2015 r., w trakcie przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że do zawieranych przez płatnika umów o dzieło, należało zastosować przepisy dotyczące zlecenia. Szpital został zobowiązany do odprowadzenia od podpisanych umów o dzieło, składek ZUS jak od umowy zlecenia. Korekty zgłoszeń do ZUS i deklaracji DRA zostały sporządzone w uzgodnionym terminie. Wpłata zaległych składek do ZUS miała miejsce w maju 2015 r., przy czym ze środków Wnioskodawcy pokryte zostały składki finansowane przez płatnika, jak i ubezpieczonego. W związku z zaistniałą kontrolą ZUS, przyjmujący zlecenie na badanie zwierciadła wody przestał świadczyć pracę od miesiąca kwietnia 2015 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w takiej sytuacji po Stronie ubezpieczonego powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym... Zdaniem Wnioskodawcy, przychody wykonawcy umowy o dzieło w zeznaniu rocznym zakład pracy powinien ująć w ten sposób, że należy wykazać przychód powstały z tytułu zapłaconych zaległych składek (emerytalnych, rentowych, na fundusz zdrowia) za przyjmującego zlecenie na formularzu PIT-8C za 2015 r., a przychód z tytułu świadczonej pracy – na druku PIT-11 za 2015 r.
2016
20
mar

Istota:
Obowiązki płatnika – umowa o dzieło i umowa o pracę.
Fragment:
Wnioskodawca zamierza w przyszłości, zatrudnić cudzoziemców na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło lub umów o pracę. Pracownicy ci będą mieli stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie, niektórzy zostaną czasowo zameldowani w Polsce, inni nie zostaną czasowo zameldowani w Polsce. W ciągu roku podatkowego przebywać będą w Polsce powyżej 183 dni. Wnioskodawca wskazuje, że cudzoziemcy nie posiadają certyfikatu rezydencji podatkowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Na jakim formularzu mają być rozliczani cudzoziemcy, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pracują na podstawie umów o dzieło, zlecenia lub umowy o pracę przez okres czasu nie przekraczający 183 dni w roku kalendarzowym oraz cudzoziemcy, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pracują na podstawie umów o dzieło, zlecenia lub umowy o pracę przez okres czasu powyżej 183 dni w roku kalendarzowym... Tutejszy Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na powyższe pytanie w zakresie obowiązków płatnika w stosunku do cudzoziemców zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło, natomiast w odniesieniu do obowiązków płatnika w stosunku do cudzoziemców zatrudnionych na podstawie umów o pracę, w dniu 27 listopada 2015 r. wydana została interpretacja indywidualna nr ILPB2/4511-1-833/15-4/WS.
2016
21
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Z treści tego przepisu wynika, że za przychody m.in. z umowy o dzieło w rozumieniu art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uważa się przychody otrzymane na podstawie umowy o dzieło, ale tylko od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne. Tym samym, należy stwierdzić, że przychody osiągane przez osoby zatrudnione przez Wnioskodawcę na podstawie umów o dzieło nie stanowią przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, przychody te stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ww. ustawy podatkowej. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego (...)
2015
31
gru
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.