Umowa o dzieło | Interpretacje podatkowe

Umowa o dzieło | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa o dzieło. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Przychody (dochody) uzyskane przez reżysera jako osoby mającej miejsce zamieszkania w Czechach z tytułu zawartej umowy o dzieło na prowadzenie prób wznowieniowych w związku z przedłożonym przez niego certyfikatem rezydencji, będą podlegały opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania, tj. w Czechach. To oznacza, że na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek poboru 20% zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niemniej jednak na Wnioskodawcy ciąży obowiązek przesłania we właściwym terminie odpowiedniemu urzędowi oraz rezydentowi Czech stosownej informacji, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 42 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (IFT-R).
Fragment:
(...) umowy o dzieło z czeskim reżyserem w części dotyczącej wynagrodzenia za przeprowadzenie prób wznowieniowych jest : nieprawidłowe - w odniesieniu do obowiązku poboru zryczałtowanego podatku i sporządzenia informacji PIT-8AR, prawidłowe - w odniesieniu do obowiązku sporządzenia informacji IFT-R. UZASADNIENIE W dniu 11 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z poborem podatku u źródła z tytułu zawartej umowy o dzieło z czeskim reżyserem w części dotyczącej wynagrodzenia za przeprowadzenie prób wznowieniowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Teatr zawarł z reżyserem (dalej: Twórca) umowę o dzieło z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych na Teatr z chwilą przyjęcia dzieła przez Teatr. Przedmiotem umowy jest realizacja spektaklu teatralnego oraz przeniesienie na Teatr całości praw majątkowych do spektaklu. Przeniesienie praw dotyczy praw Twórcy do dzieła powstałych do momentu przyjęcia dzieła przez Teatr, a także przyszłych, powstałych w związku z kontynuowaniem współpracy Teatru z Twórcą w ramach eksploatacji dzieła scenicznego, w tym w szczególności w trakcie, tzw. prób wznowieniowych.
2017
23
cze

Istota:
W zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku z ponoszeniem przez Spółkę kosztów noclegów na rzecz osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, bądź umowy o dzieło (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3).
Fragment:
Biura 16 maja 2017 r.) Wnioskodawca wskazał, że usługi świadczone na rzecz Spółki przez osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenia, bądź umowy o dzieło są wykonywane przez osoby fizyczne, które nie posiadają działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ponoszone przez firmę koszty związane z noclegami zleceniobiorców wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło stanowią przychód tych osób z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane z noclegami osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło do prac budowalnych nie stanowią dla nich przychodów z nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 updof, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 1 updof, źródłami przychodów są przychody z nieodpłatnych świadczeń. Dla zdefiniowania pojęcia „ nieodpłatnego świadczenia ”, zasadnicze znaczenie ma wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 (Dz.U. z 2014 r., poz. 947), w którym ustalono, że nieodpłatne (...)
2017
7
cze

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków poniesionych z tytułu noclegów na rzecz osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).
Fragment:
Wydatki poniesione na noclegi na rzecz osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, bądź umowy o dzieło, nie zostały wprost wyłączone z kosztów na podstawie art. 16 updop. Jednocześnie podkreślić należy, że nieujęcie danego wydatku w katalogu kosztów niepotrącalnych, wymienionych w art. 16 ust. 1 updop, nie oznacza automatycznie, że inne koszty w nim niewymienione, tymi kosztami mogą być. Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy że wydatki z tytułu pokrycia kosztów noclegów na rzecz osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, bądź umowy o dzieło, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki jednakże pod warunkiem, że z zawartych umów wynika konieczność poniesienia ww. wydatków na rzecz tych osób. Biorąc pod uwagę powyższe oraz przedstawiony stan faktyczny sprawy, stwierdzić należy, że skoro w zawartych umowach cywilnoprawnych (umowach zlecenia, umowach o dzieło) nie ma zapisu stanowiącego o zapewnieniu noclegu osobom zatrudnionym na podstawie ww. umów, a Spółka wskazała, że są to jedynie słowne ustalenia, to tego typu wydatki nie mogą stanowić kosztów podatkowych Spółki. Wobec powyższego, przedstawione we wniosku stanowisko Spółki uznano za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
6
cze

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia niemieckiemu artyście z tytułu umowy o dzieło
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca planuje zawrzeć umowę o dzieło z artystą zamieszkałym na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Umowa o dzieło będzie zawarta bezpośrednio z artystą z Niemiec. Przedmiotem umowy o dzieło byłoby wystąpienie artysty w koncercie. Zgodnie z zawartą umową, za wykonanie ww. dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe oraz zgodnie z zapisem w umowie, wynagrodzenie to obejmuje również przeniesienie praw pokrewnych do artystycznego wykonania. Pobyt artysty w Polsce będzie całkowicie finansowany z funduszy wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury jaką jest Filharmonia ... w .... Artysta przedstawi Wnioskodawcy certyfikat rezydencji, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania są Niemcy i że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Republiką Federalną Niemiec. Wystąpienie artysty w koncercie nie będzie odbywało się za pośrednictwem stałej placówki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo nie pobierając i nie odprowadzając do Urzędu Skarbowego zryczałtowanego 20% podatku dochodowego od ww. umowy o dzieło, mając dostarczony certyfikat rezydencji wykonawcy dzieła, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania są Niemcy i, że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Republiką Federalną Niemiec? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2017
27
maj

Istota:
W zakresie zakwalifikowania przychodów z tytułu zawarcia umowy o dzieło do przychodów z działalności wykonywanej osobiście
Fragment:
Zaliczenie przychodów do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy, zależy od łącznego spełnienia następujących warunków: zleconą usługę podatnik wykona osobiście, tj. bez udziału osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które wykonywałyby czynności związane z istotą tej usługi, umowa zlecenia lub umowa o dzieło została zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną i jej jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, umowa zlecenia lub umowa o dzieło nie zostanie zawarta w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W konsekwencji, co do zasady, do przychodów z działalności wykonywanej osobiście nie można zaliczyć przychodów uzyskanych przez podatnika na podstawie umów o dzieło w warunkach określonych w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, których zakres pokrywa się z przedmiotem prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku, w którym zakres czynności wykonywanych w ramach umowy o dzieło jest identyczny z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej przychód uzyskany z tytułu tej umowy stanowi przychód z działalności gospodarczej. Ostateczne przesądzenie do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć przychody podatnika ze świadczenia usług na podstawie umowy o dzieło, które pokrywają się z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, możliwe jest tylko w konkretnym stanie faktycznym z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w art. 5a pkt 6 oraz w art. 5b ust. 1 powoływanej ustawy.
2017
18
maj

Istota:
Opodatkowanie umowy o dzieło Hong Kong.
Fragment:
W opisanym stanie faktycznym wydawać by się mogło, że ma się do czynienia z sytuacją gdy zamawiającym jest firma lub jednostka organizacyjna i taki przychód z umowy o dzieło należy traktować |jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8 ustawy). W świetle przepisów i przyjętej praktyki odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie na rachunek urzędu skarbowego podatku od przychodu od umowy o dzieło winien być zamawiający i jako płatnik byłby on zobowiązany wpłacić - w zależności od wysokości wynagrodzenia - zaliczkę na podatek dochodowy (obliczoną zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy) bądź też zryczałtowany podatek dochodowy (o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy). Jednakże z racji na charakter zamawiającego i jego siedzibę nie wypełnia on żadnych obowiązków płatnika. W związku z powyższym wydaje się słusznym na zasadzie analogii zastosować przepisy i praktykę dotyczącą zasad obowiązujących w przypadku umowy o dzieło zawartej przez dwie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, zaś uzyskany w ten sposób przychód zalicza się do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Obowiązek podatkowy ciążący na wykonawcy umowy musi zostać uregulowany osobiście i tylko kwestia wyboru najodpowiedniejszej opcji jest kwestią otwartą - rozliczenia w postaci miesięcznych zaliczek czy też w rocznym zeznaniu podatkowym.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania przychodów z tytułu zawieranych umów o dzieło pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej oraz rozliczenia przychodów w rocznym zeznaniu podatkowym PIT 37
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 17 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego ogranu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu zawieranych umów o dzieło pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej oraz rozliczenia przychodów w rocznym zeznaniu podatkowym PIT 37. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni wykonuje czynności tłumacza przysięgłego dla osób fizycznych i zamierza rozliczać się z Urzędem Skarbowym z uzyskanych z tego tytułu dochodów na podstawie umowy o dzieło pomiędzy osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni wskazuje, iż zawierane umowy byłyby okazjonalne, pozbawione charakteru ciągłego a także nie tworzyłyby relacji podporządkowania pomiędzy stronami jak to ma miejsce w przypadku umów o pracę. Pismem z dnia 7 marca 2017 r. (data wpływu 9 marca 2017 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie. Przeformułowała pytania oraz przedstawiła własne stanowisko w sprawie w zakresie pytania 2, 3. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy od umów o dzieło nalicza się koszty uzyskania przychodów? Czy na koniec roku składa się PIT 36 czy PIT 37? Czy można rozliczać się z wykonywanych czynności tłumacza przysięgłego na podstawie umowy o dzieło, płacąc 18% podatek dochodowy od osób fizycznych bez rejestrowania działalności gospodarczej? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie pyt. 2, 3.
2017
10
maj

Istota:
Czy zapłacone zaległe składki na ubezpieczenia społeczne i FP (w części przypadającej na pracodawcę jak i w części przypadającej na zleceniobiorcę) zapłacone w całości ze środków Wnioskodawcy stanowią koszt uzyskania przychodów Uczelni w dacie ich zapłaty
Fragment:
(...) umów o dzieło. Wykonawcy umów o dzieło, negocjując z Uczelnią wynagrodzenie brali pod uwagę tylko obciążenie tego wynagrodzenia z tytułu podatku dochodowego. Skoro, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami pracowniczymi w odniesieniu do umów zlecenia są składki w części pokrywanej przez zleceniobiorcę, jak i składki w części pokrywanej przez zleceniodawcę, to wpłacane obecnie, w wyniku decyzji ZUS, składki na ubezpieczenie społeczne w części, pokrywanej przez zleceniobiorcę powodują jedynie powiększenie wynagrodzenia zleceniobiorcy w tej części, w której obowiązany był on do uiszczenia tych składek jako ubezpieczony. W związku z powyższym Wnioskodawca ponosi „ koszty pracownicze ” z tytułu dodatkowego wynagrodzenia na rzecz zleceniobiorcy, które może zaliczyć na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto, zakwestionowane przez ZUS umowy o dzieło nie zawierały żadnych postanowień przewidujących przeniesienie na wykonawców dodatkowych obciążeń publiczno-prawnych w przypadku zmiany ich kwalifikacji w przyszłości. Zgodnie z decyzjami ZUS (...)
2016
31
gru

Istota:
Koszty kwalifikowane w ramach ulgi badawczo rozwojowej
Fragment:
Reasumując, wydatki poniesione na wynagrodzenia i inne należności związane z zawartymi umowami o prace w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej mogą być zaliczone do „ kosztów kwalifikowanych ”, natomiast wydatki związane z zawartymi umowami zlecenia lub umowami o dzieło, w tym również dotyczącymi wykonania ekspertyz, nabycia wyników badań naukowych, nie mogą być zaliczone do „ kosztów kwalifikowanych ” w ramach działalności badawczo rozwojowej. Biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do „ kosztów kwalifikowanych ”: wydatków związanych z pracownikami zatrudnionymi w ramach umowy o pracę w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej jest prawidłowe, wydatków związanych osobami fizycznymi z którymi zawarto umowę zlecenie lub umowę o dzieło w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej jest nieprawidłowe. W tym miejscu wskazać należy, że ustalenie czy działalność prowadzona przez Spółkę stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 i 27 updop, nie było przedmiotem interpretacji i nie podlegało ocenie. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. W zakresie pozostałych pytań zawartych we wniosku, wydano odrębne rozstrzygnięcia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
21
gru

Istota:
Koszty kwalifikowane w ramach ulgi badawczo rozwojowej
Fragment:
Reasumując, wydatki poniesione na wynagrodzenia i inne należności związane z zawartymi umowami o prace w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej mogą być zaliczone do „ kosztów kwalifikowanych ”, natomiast wydatki związane z zawartymi umowami zlecenia lub umowami o dzieło, w tym również dotyczącymi wykonania ekspertyz, nabycia wyników badań naukowych, nie mogą być zaliczone do „ kosztów kwalifikowanych ” w ramach działalności badawczo rozwojowej. Biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do „ kosztów kwalifikowanych ”: wydatków związanych z pracownikami zatrudnionymi w ramach umowy o pracę w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej jest prawidłowe, wydatków związanych osobami fizycznymi z którymi zawarto umowę zlecenie lub umowę o dzieło w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej jest nieprawidłowe. W tym miejscu wskazać należy, że ustalenie czy działalność prowadzona przez Spółkę stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 i 27 updop, nie było przedmiotem interpretacji i nie podlegało ocenie. W zakresie pozostałych pytań zawartych we wniosku wydano odrębne rozstrzygnięcia. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
21
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.