Umowa o dzieło | Interpretacje podatkowe

Umowa o dzieło | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa o dzieło. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zapłacone zaległe składki na ubezpieczenia społeczne i FP (w części przypadającej na pracodawcę jak i w części przypadającej na zleceniobiorcę) zapłacone w całości ze środków Wnioskodawcy stanowią koszt uzyskania przychodów Uczelni w dacie ich zapłaty
Fragment:
(...) umów o dzieło. Wykonawcy umów o dzieło, negocjując z Uczelnią wynagrodzenie brali pod uwagę tylko obciążenie tego wynagrodzenia z tytułu podatku dochodowego. Skoro, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami pracowniczymi w odniesieniu do umów zlecenia są składki w części pokrywanej przez zleceniobiorcę, jak i składki w części pokrywanej przez zleceniodawcę, to wpłacane obecnie, w wyniku decyzji ZUS, składki na ubezpieczenie społeczne w części, pokrywanej przez zleceniobiorcę powodują jedynie powiększenie wynagrodzenia zleceniobiorcy w tej części, w której obowiązany był on do uiszczenia tych składek jako ubezpieczony. W związku z powyższym Wnioskodawca ponosi „ koszty pracownicze ” z tytułu dodatkowego wynagrodzenia na rzecz zleceniobiorcy, które może zaliczyć na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto, zakwestionowane przez ZUS umowy o dzieło nie zawierały żadnych postanowień przewidujących przeniesienie na wykonawców dodatkowych obciążeń publiczno-prawnych w przypadku zmiany ich kwalifikacji w przyszłości. Zgodnie z decyzjami ZUS (...)
2016
31
gru

Istota:
Koszty kwalifikowane w ramach ulgi badawczo rozwojowej
Fragment:
Reasumując, wydatki poniesione na wynagrodzenia i inne należności związane z zawartymi umowami o prace w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej mogą być zaliczone do „ kosztów kwalifikowanych ”, natomiast wydatki związane z zawartymi umowami zlecenia lub umowami o dzieło, w tym również dotyczącymi wykonania ekspertyz, nabycia wyników badań naukowych, nie mogą być zaliczone do „ kosztów kwalifikowanych ” w ramach działalności badawczo rozwojowej. Biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do „ kosztów kwalifikowanych ”: wydatków związanych z pracownikami zatrudnionymi w ramach umowy o pracę w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej jest prawidłowe, wydatków związanych osobami fizycznymi z którymi zawarto umowę zlecenie lub umowę o dzieło w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej jest nieprawidłowe. W tym miejscu wskazać należy, że ustalenie czy działalność prowadzona przez Spółkę stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 i 27 updop, nie było przedmiotem interpretacji i nie podlegało ocenie. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. W zakresie pozostałych pytań zawartych we wniosku, wydano odrębne rozstrzygnięcia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
21
gru

Istota:
Koszty kwalifikowane w ramach ulgi badawczo rozwojowej
Fragment:
Reasumując, wydatki poniesione na wynagrodzenia i inne należności związane z zawartymi umowami o prace w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej mogą być zaliczone do „ kosztów kwalifikowanych ”, natomiast wydatki związane z zawartymi umowami zlecenia lub umowami o dzieło, w tym również dotyczącymi wykonania ekspertyz, nabycia wyników badań naukowych, nie mogą być zaliczone do „ kosztów kwalifikowanych ” w ramach działalności badawczo rozwojowej. Biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do „ kosztów kwalifikowanych ”: wydatków związanych z pracownikami zatrudnionymi w ramach umowy o pracę w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej jest prawidłowe, wydatków związanych osobami fizycznymi z którymi zawarto umowę zlecenie lub umowę o dzieło w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej jest nieprawidłowe. W tym miejscu wskazać należy, że ustalenie czy działalność prowadzona przez Spółkę stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 i 27 updop, nie było przedmiotem interpretacji i nie podlegało ocenie. W zakresie pozostałych pytań zawartych we wniosku wydano odrębne rozstrzygnięcia. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
21
gru

Istota:
Określenie czy z tytułu wykonywanych usług pilotażu wycieczek i przewodnictwa górskiego Wnioskodawca wykonuje samodzielną działalność gospodarczą
Fragment:
Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że: Nie prowadzi zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie zawieranych umów o dzieło, Z żadnego tytułu nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, Wszelkie uzyskane dochody z tytułu zawartych umów o dzieło Wnioskodawca rozlicza w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 13 pkt 8 (umowy o dzieło), W ramach zawartych umów Wnioskodawca wykonuje czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, W ramach zawartych umów, co wynika z ich treści Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za rezultat oraz wykonanie usług, Z tytułu wykonania czynności w ramach umowy o dzieło Wnioskodawca jest związany ze zlecającym wykonanie tych czynności więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Wnioskodawca cytuje odpowiednie zapisy umowy o dzieło: „ Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie następujących czynności: pilotaż – przewodnictwo w oparciu o program autorski w terminie od...do... Nr imprezy... ”. „ Za wykonanie prac określonych wyżej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości... brutto (słownie...).
2016
2
gru

Istota:
Koszty wynagrodzeń pracowników Spółka powinna kwalifikować zgodnie z art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Koszty wynagrodzeń dla osób fizycznych współpracujących ze Spółką na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło Spółka powinna potrącać nie wcześniej niż w momencie wypłaty Koszty nabywanych usług obcych Spółka powinna potrącać w dniu poniesienia.
Fragment:
Inaczej natomiast traktowane są wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło). Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, zatrudnione na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskują wynagrodzenie na podstawie art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie podlegają więc regulacji art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ani też nie można ich zaliczać do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 4d. W odniesieniu do wynagrodzeń oraz innych świadczeń dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 1 pkt 57. Jak wskazano wcześniej, zgodnie z jego regulacją, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 (...). Wyżej wskazany artykuł stanowi przepis szczególny w stosunku do unormowań dotyczących potrącalności kosztów. Wobec powyższego, koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło mogą stanowić koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że zostaną wypłacone. Nie oznacza to jednak, że stanowią koszt zawsze w momencie wypłaty.
2016
28
lis

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia tureckiemu artyście z tytułu umowy o dzieło.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje zawrzeć umowę o dzieło z artystą zamieszkałym na terenie Turcji. Umowa o dzieło będzie zawarta bezpośrednio z artystą ze Turcji. Przedmiotem umowy o dzieło byłoby wystąpienie artysty w koncercie. Zgodnie z zawartą umową, za wykonanie ww. dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe oraz zgodnie z zapisem w umowie, wynagrodzenie to obejmuje również przeniesienie praw pokrewnych do artystycznego wykonania. Pobyt artysty w Polsce będzie całkowicie finansowany z funduszy wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury jaką jest Filharmonia. Artysta przedstawi Wnioskodawcy certyfikat rezydencji, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania jest Turcja i że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej. Wystąpienie artysty w koncercie nie będzie odbywało się za pośrednictwem stałej placówki. W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie zastosowanie będą miały postanowienia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzona dnia 3 listopada 1993 r. w Warszawie (Dz.
2016
22
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca ma obowiązek odprowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zryczałtowany podatek od wypłacanych na podstawie umów o dzieło wynagrodzeń w sytuacji, gdy wykonawcami umów są osoby fizyczne, które nie posiadają rezydencji podatkowej w Polsce i przedstawiły certyfikat rezydencji potwierdzający ich rezydencję w innym państwie, a umowy wykonywane są w całości poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca ma obowiązek odprowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zryczałtowany podatek od wypłacanych na podstawie umów o dzieło wynagrodzeń w sytuacji, gdy wykonawcami umów są osoby fizyczne, które nie posiadają rezydencji podatkowej w Polsce i przedstawiły certyfikat rezydencji potwierdzający ich rezydencję w innym państwie, a umowy wykonywane są w całości poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej... Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma obowiązku odprowadzać zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych wykonawcom umów o dzieło, którzy nie posiadają rezydencji podatkowej w Polsce i którzy przedstawili certyfikat rezydencji potwierdzający ich rezydencję podatkową w innym państwie, w sytuacji, gdy umowy wykonywane są w całości poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca uważa, że w odniesieniu do podwykonawców będących nierezydentami, świadczącymi faktycznie swe usługi na podstawie umowy o dzieło poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie powstaje ograniczony obowiązek podatkowy w rozumieniu art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji Wnioskodawca nie jest zobowiązany odprowadzać zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych podwykonawcom. Według Wnioskodawcy, jego stanowisko opiera się na literalnym brzmieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
17
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo nie pobierając i nie odprowadzając do Urzędu Skarbowego zryczałtowanego 20% podatku dochodowego od ww. umowy o dzieło, mając dostarczony certyfikat rezydencji wykonawcy dzieła, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania jest Francja, i że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Republiką Francji?
Fragment:
Zatem, w ocenie Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę ww. uregulowania prawne do tak przedstawionego zdarzenia przyszłego należy przyjąć, że osoba, z którą Wnioskodawca zawrze umowę o dzieło posiadała w Polsce placówkę, gdyż realizacja koncertu odbędzie się w miejscu wskazanym przez Wnioskodawcę, czyli miejsce wykonywania działalności przez ww. osobę będzie ściśle określone. Mając jednak na uwadze fakt, że umowa o dzieło między Wnioskodawcą a ww. osobą zostanie zawarta na jednodniowe wystąpienie w koncercie należy stwierdzić, że nie będzie spełnione kryterium czasookresu, jaki jest niezbędny by uznać, że ww. działalność wykonywana była za pośrednictwem stałej placówki. Z powyższego wynika, że dochody uzyskane przez osobę, z którą Wnioskodawca zawrze umowę o dzieło, powinny być opodatkowane zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 7 ust. 1 powołanej Umowy, tj. tylko we Francji. W rozpatrywanej sprawie na uwagę zasługują także uregulowania zawarte w art. 12 ww. Umowy. Przepis ten ma bowiem zastosowanie do przychodów uzyskanych z tytułu przeniesienia własności majątku (różnego rodzaju, a zatem także praw majątkowych autorskich). Jako, że przychód uzyskany z przeniesienia praw majątkowych nie został wymieniony szczegółowo w treści art. 12 ust. 1-4 ww. Umowy, to ma do niego zastosowanie regulacja zawarta w ust. 5 omawianego artykułu.
2016
27
kwi

Istota:
Czy jeżeli osoba fizyczna wykonująca tłumaczenia tekstów w oparciu o umowę zlecenia lub umowę o dzieło, zawartą ze Spółką, ma miejsce zamieszkania poza terytorium Polski i tam wykonuje zlecone jej zadanie, to jej wynagrodzenie należy uznać za przychód osiągany na terytorium Polski, co skutkowałoby obowiązkiem pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20% przychodu oraz przekazania go na konto właściwego urzędu skarbowego?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane ze Spółki, jako Zleceniodawcy, przez osobę mieszkającą poza terytorium Polski i wykonującą na rzecz Spółki tłumaczenia tekstów również poza granicami Polski w oparciu o umowę zlecenia lub umowę o dzieło i otrzymującą zapłatę ze środków pieniężnych Spółki - nie są przychodami uzyskanymi na terytorium Polski. W konsekwencji od przychodów tych nie należy pobierać zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20% przychodu na podstawie art. 41 ust. 4, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko Spółki wynika z faktu, że pod pojęciem terytorium, z którym wiąże się osiąganie dochodów należy rozumieć miejsce, gdzie dokonywane są czynności, które generują dochód Zleceniobiorców i są jego przyczyną sprawczą, czyli miejsce gdzie faktycznie wykonywana jest umowa zlecenia lub umowa o dzieło. Czynnością taką nie jest natomiast ani wypłata wynagrodzenia, ani wykorzystanie rezultatów zawieranych przez Spółkę umów zleceń lub umów o dzieło. Te okoliczności jednoznacznie wskazują na fakt, że osiągane przez nierezydentów dochody w wyniku realizacji zawieranych ze Spółką umów zleceń lub umów o dzieło, wykonywanych poza terytorium Polski - nie podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, wynikającemu z art. 3 ust. 2a ustawy (updof), a w konsekwencji Spółka nie jest zobowiązana do pobierania jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego.
2016
17
kwi

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia szwajcarskiemu artyście z tytułu umowy o dzieło
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Filharmonia ... chce zawrzeć umowę o dzieło z artystą zamieszkałym na terenie Szwajcarii. Umowa o dzieło będzie zawarta bezpośrednio z artystą ze Szwajcarii. Przedmiotem umowy o dzieło byłoby wystąpienie artysty w koncercie. Zgodnie z zawartą umową, za wykonanie ww. dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe oraz zgodnie zapisem w umowie wynagrodzenie to obejmuje również przeniesienie praw pokrewnych do artystycznego wykonania. Pobyt artysty w Polsce będzie całkowicie finansowany z funduszy wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury jaką jest Filharmonia .... Artysta przedstawi Filharmonii ... certyfikat rezydencji, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania jest Szwajcaria i że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konfederacją Szwajcarską. Wystąpienie artysty w koncercie nie będzie odbywało się za pośrednictwem stałej placówki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Filharmonia ... postąpi prawidłowo nie pobierając i nie odprowadzając do Urzędu Skarbowego zryczałtowanego 20% podatku dochodowego od ww. umowy o dzieło, mając dostarczony certyfikat rezydencji wykonawcy dzieła, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania jest Szwajcaria i że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konfederacją Szwajcarską.
2016
15
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.