IPTPB2/4514-24/15-2/KK | Interpretacja indywidualna

Czy podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy odpłatnego przekazania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych?
IPTPB2/4514-24/15-2/KKinterpretacja indywidualna
 1. przekazanie
 2. umowa nienazwana
 3. wodociągi
 4. zaopatrzenie w wodę
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekazania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych za wynagrodzeniem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekazania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych za wynagrodzeniem.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. W ramach działalności, Wnioskodawca zawiera z inwestorami umowy o refinansowaniu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, bądź umowy o przeniesieniu własności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, celem umożliwienia świadczenia usług dostawy wody i odbioru ścieków. Umowa o refinansowaniu budowy określa sposób rozliczenia z inwestorem (ryczałt) w przypadku, gdy inwestor zamierza wybudować w przyszłości urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne. Do umowy sporządza protokół przekazania wybudowanej sieci. Druga z umów reguluje stan zaszłości, kiedy nie była zawarta wcześniej umowa o refinansowaniu, natomiast Wnioskodawca zobowiązuje się do przejęcia na własność wybudowanych wcześniej urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w zamian za zwrot poniesionych przez inwestorów kosztów ich budowy. Obydwie umowy mają podobny charakter. Ich celem jest zapewnienie odpowiedniego wynagrodzenia osobom, które z własnych środków wybudowały urządzenia wodno-kanalizacyjne, a następnie przekazały je na własność Wnioskodawcy i zawierane są na podstawie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Inwestorzy w zamian zobowiązują się do przeniesienia własności wybudowanych urządzeń wodno-kanalizacyjnych, na podstawie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz dostarczenia niezbędnych dokumentów, tj. protokołu odbioru końcowego i inwentaryzacji powykonawczej oraz kopii zawiadomienia o zakończeniu budowy, w zamian za zwrot poniesionych przez nich kosztów budowy, na podstawie postanowień zawartych w wymienionych umowach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przejmowane na własność przez Wnioskodawcę od inwestorów wybudowanych przez nich urządzeń - na podstawie zawartych umów w tym przedmiocie - podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, umowa odpłatnego przejęcia urządzeń wodno-kanalizacyjnych (tak umowa o refinansowaniu, do której zostaje sporządzony protokół przekazania wybudowanych urządzeń jak i umowa o przeniesieniu własności wybudowanych urządzeń) stanowi specyficzną umowę nienazwaną niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Żadna z umów nie jest wymieniona w zamkniętym katalogu czynności cywilnoprawnych, które stanowią podstawę opodatkowania tym podatkiem. Podstawą prawną opisanych umów jest umowa mająca na celu refundację kosztów budowy urządzeń wodno-kanalizacyjnych i jako taka nie stanowi umowy sprzedaży, której cechą jest to, że sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu tę rzecz, a kupujący zobowiązuje się tę rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy jej cenę (art. 535 Kodeksu cywilnego). Stanowisko Wnioskodawcy jest oparte na interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 4 lipca 2013 r., IPTPB2/436-42/13-2/KK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626), podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki;

Stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ww. ustawy, podatkowi podlegają:

 • zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4,
 • orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

Zawarty w zacytowanym przepisie katalog czynności podlegających opodatkowaniu jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że tylko czynności enumeratywnie w nim wskazane mogą powodować powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Pamiętać przy tym należy, że o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób to dla oceny, czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikację pod względem prawnym.

Wskazać również należy, że szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ustawy ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu, nawet gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. W ramach działalności, Wnioskodawca zawiera z inwestorami umowy o refinansowaniu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, bądź umowy o przeniesieniu własności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, celem umożliwienia świadczenia usług dostawy wody i odbioru ścieków. Umowa o refinansowaniu budowy określa sposób rozliczenia z inwestorem (ryczałt) w przypadku, gdy inwestor zamierza wybudować w przyszłości urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne. Do umowy sporządza protokół przekazania wybudowanej sieci. Druga z umów reguluje stan zaszłości, kiedy nie była zawarta wcześniej umowa o refinansowaniu, natomiast Wnioskodawca zobowiązuje się do przejęcia na własność wybudowanych wcześniej urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w zamian za zwrot poniesionych przez inwestorów kosztów ich budowy. Obydwie umowy mają podobny charakter. Ich celem jest zapewnienie odpowiedniego wynagrodzenia osobom, które z własnych środków wybudowały urządzenia wodno-kanalizacyjne, a następnie przekazały je na własność Wnioskodawcy i zawierane są na podstawie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Inwestorzy w zamian zobowiązują się do przeniesienia własności wybudowanych urządzeń wodno-kanalizacyjnych, na podstawie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz dostarczenia niezbędnych dokumentów, tj. protokołu odbioru końcowego i inwentaryzacji powykonawczej oraz kopii zawiadomienia o zakończeniu budowy, w zamian za zwrot poniesionych przez nich kosztów budowy, na podstawie postanowień zawartych w wymienionych umowach.

Stosownie do treści art. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139), ustawa ta określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także zasady ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1.

Z kolei w myśl art. 31 ust 1 tej ustawy, osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie. Ustęp 2 tego przepisu stanowi natomiast, że przekazywane urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach.

Z zacytowanych przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wynika, że osoby fizyczne, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, w sytuacji gdy spełniają one określone warunki techniczne, mogą przekazać je odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Podstawą prawną takiej czynności jest natomiast art. 31 ust. 1 tej ustawy. Oznacza to, że czynność ta, pomimo że wywołuje skutki prawne zbliżone do umowy sprzedaży, nie jest nią. Czynność ta nie nosi również znamion innych czynności cywilnoprawnych, wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy, stwierdzić należy, że przeniesienie własności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zauważyć należy również, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów – z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego - zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawcy, jako występującego z wnioskiem, nie zaś pozostałych stron umów przeniesienia własności.

Nadmienia się również, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.