IPTPB2/436-167/14-5/KK | Interpretacja indywidualna

Czy podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy odpłatnego przekazania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych?
IPTPB2/436-167/14-5/KKinterpretacja indywidualna
 1. przekazanie
 2. umowa nienazwana
 3. wodociągi
 4. zaopatrzenie w wodę
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umów przeniesienia własności sieci wodociągowo-kanalizacyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 oraz art. 14f § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 6 lutego 2015 r., Nr IPTPB1/415-676/14-2/MR, IPTPB2/436-167/14-2/KK, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 6 lutego 2015 r. (data doręczenia 11 lutego 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 18 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej dnia 18 lutego 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858, z późn. zm.). Na podstawie ustawy, na Spółce ciąży obowiązek przejmowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej od osób, które z własnych środków wybudowały urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: „osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie”.

Spółka przejmuje wyżej wymienione urządzenia odpłatnie, na podstawie zawieranych umów przeniesienia prawa własności odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudowanej przez osoby fizyczne z ich środków. Zawarcie przedmiotowych umów oparte jest na art. 31 ww. ustawy oraz na art. 49 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), zgodnie z którym „osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1 i jest ich właścicielem, może żądać aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba, że w umowie strony postanowiły inaczej”.

Z chwilą podpisania umów i protokołów przekazania, zostaje przekazane prawo własności sieci na Spółkę.

Wskazane powyżej czynności cywilnoprawne, to jest podpisanie umowy o przeniesieniu własności sieci, nie zostały wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako czynności cywilnoprawne podlegające opodatkowaniu.

Natomiast kwota wypłaconego wynagrodzenia za odpłatne przejęcie sieci stanowi dla podatnika będącego osobą fizyczną, przychód, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Spółka w 2014 r. podpisała dwie umowy o przeniesienie prawa własności odcinka sieci oraz będzie zawierać takie same umowy w przyszłości.

W uzupełnienie wniosku z dnia 18 lutego 2015 r. wskazano, że:

 1. Umowa sprzedaży jest odrębnym i nazwanym typem umowy, odmiennym niż umowa przeniesienia własności za wynagrodzeniem, o której mowa w art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego. W tego typu umowie nie mamy do czynienia z jej zawarciem w sposób dobrowolny na podstawie zgodnych oświadczeń woli. Przepis ten bowiem kreuje po stronie osoby, która poniosła koszty budowy urządzeń, roszczenie o zapłatę wynagrodzenia.
 2. Sposób ustalania wynagrodzenia określony został w obowiązujących w Spółce „Zasadach odpłatnego przejęcia prawa własności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”. Wartość przejmowanego urządzenia stanowiąca podstawę ustalenia odpłatności, wynika ze sporządzonej przez Spółkę wyceny z zastosowaniem metody dochodowej stosowanej przez Spółkę. Ogólne zasady sporządzania wyceny metodą dochodową, o której wyżej mowa, określone zostały w załączniku do niniejszych Zasad. Odpłatność nie może przewyższać kosztu wytworzenia przejmowanego urządzenia, pomniejszonego o wartość zużycia. Model obliczeniowy stosowany przez Spółkę został oparty na obowiązujących przepisach prawa, w tym ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r., Nr 115, poz. 741, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 207 poz. 2109, z późń. zm.), w których ustawodawca wskazał czym jest wartość rynkowa, jak i wskazał podejścia, metody i techniki w oparciu, o które wartość rynkową można szacować. W wycenie wartości wykupu urządzeń stosuje się podejście kosztowe, lub metodę dochodową, w której dochód jest podstawowym czynnikiem wpływającym na wartość. W metodzie kosztowej określa się koszty odtworzenia poszczególnych części składowych urządzenia przy zastosowaniu tej samej technologii i materiałów, które wykorzystano do wzniesienia lub powstania elementów składowych, pomniejszone o wartość zużycia (amortyzację). Drugą metodą wyceny jest podejście dochodowe. Stosownie do zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, podejście dochodowe polega na określaniu wartości nieruchomości/budowli (urządzenia wod. i/lub kan.) przy założeniu, że przedsiębiorca zapłaci za nią cenę, której wysokość jest uzależniona od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nabywanego urządzenia. Taka metoda stosowana jest przy wycenie urządzeń przynoszących lub mogących przynosić dochód. Zastosowany do wyceny model oparty jest na metodach analizy finansowej, w których podstawą oceny opłacalności inwestycji są wpływy oraz wydatki związane z eksploatacją planowanego do przejęcia urządzenia. Sposób szacowania wartości urządzenia planowanego do odpłatnego przejęcia - WMD – określa się w wyniku różnicy aktualnej (zdyskontowanej) wartości przyszłych wpływów generowanych przez to urządzenie (PVB), tj. przede wszystkim przychody z tytułu świadczonych usług w zakresie zaopatrzenia w wodę/odbioru ścieków oraz aktualnej wartości strumienia kosztów generowanych w przyszłości przez planowane do przejęcia urządzenie (PVC), tj. w szczególności koszty eksploatacyjne, podatek od nieruchomości oraz opłaty związane z uzyskaniem tytułu prawnego do gruntu, w którym urządzenie się znajduje (z reguły opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz służebność przesyłu). Wykorzystywany przez Spółkę program zakłada dwie możliwości szacowania przyszłych przychodów związanych z ilością dostarczonej wody/odprowadzonych ścieków przez odbiorcę usług, według ilości osób oraz przypisanego im jednostkowego/dziennego zużycia wody/odprowadzanych ścieków lub przyjętą dla danego gospodarstwa domowego - ilość zużycia w okresie 1 roku.

W modelu stosowane są obiektywne i spójne zasady określania parametrów i założeń:

 • stawki amortyzacji zbieżne ze stawkami stosowanymi przez przedsiębiorstwo w aktualnym wniosku taryfowym,
 • jednakowa stopa dyskontowa wyznaczana zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami i odpowiada kosztowi pozyskania kapitału,
 • wskaźnik inflacji zgodny z prognozą Ministerstwa Finansów,
 • przyjęcie jednolitego okresu prognozy - 15 lat,
 • uwzględnienie wartości rezydualnej przejmowanych urządzeń,
 • podatek od nieruchomości oraz opłaty za umieszczenie urządzeń, według obowiązujących stawek,
 • koszty eksploatacyjne odzwierciedlają jedynie koszty związane z eksploatacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (bez kosztów ogólnozakładowych, podatków i opłat lokalnych).

W przypadku zakwestionowania przez Wnioskodawcę dokonanej przez Spółkę wyceny, strony wyznaczą rzeczoznawcę majątkowego, który dokona sprawdzenia prawidłowości dokonanej wyceny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy czynności cywilnoprawne w postaci zawieranych przez Spółkę specyficznych umów nienazwanych przeniesienia za wynagrodzeniem prawa własności wykonanego odcinka sieci umożliwiającego podłączenie nieruchomości do istniejącej sieci z osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej, stanowią czynności cywilnoprawne, o których mowa art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i w związku z tym są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych...
 2. Czy wynagrodzenie za odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych Spółce stanowi dla podatnika przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy osobie fizycznej Spółka ma obowiązek wystawić PIT-8C...
 4. Czy osobie fizycznej z wynagrodzenia za przekazane urządzenia Spółce należy potracić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania Nr 1, dotyczące podatku od czynności cywilnoprawych. Natomiast w zakresie pozostałych pytań Nr 2, 3, 4 oraz pytania Nr 1 w zakresie stanu faktycznego, zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, czynności cywilnoprawne w postaci zawieranych przez Spółkę umów nienazwanych przeniesienia prawa własności wykonanego nowego odcinka sieci umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, skutkujące przejęciem urządzeń sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, nie stanowią czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) i w związku z tym nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlegają:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 4. umowy dożywocia,
 5. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 6. ustanowienie hipoteki,
 7. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 8. umowy depozytu nieprawidłowego,
 9. umowy spółki.

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie wprowadził zasadę, zgodnie z którą o prawnej kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem, decyduje jej treść (tj. elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób, to dla oceny, czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikacje pod względem prawnym.

Ustawodawca wprowadzając zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, wyłączył od opodatkowania wszystkie inne czynności, w tym także czynności tożsame lub podobne w skutkach, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu, nie podlegają opodatkowaniu.

Spółka zawiera z osobami, które z własnych środków wybudowały urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne umowę, na podstawie której takiej osobie za przekazanie przedmiotowych urządzeń Wnioskodawcy, dokonana zostanie wypłata środków pieniężnych.

Jak już wskazano powyżej, umowę zawarto w oparciu o art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858, z późn. zm.) oraz art. 49 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), na podstawie których przeniesiona zostanie własność wybudowanej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 tej ustawy. Z kolei stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy, osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, mogą je przekazać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu, na warunkach uzgodnionych w umowie. Stosownie do art. 31 ust. 2 ww. ustawy, przekazywane urządzenia powinny odpowiadać warunkom technicznym, określonym w odrębnych przepisach.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca zauważa, że osoby, które wybudowały wskazane w tym przepisie urządzenia, mogą skorzystać z uprawnienia do ich odpłatnego przeniesienia, a Spółka może odmówić przyjęcia tylko wtedy, gdy nie odpowiada ono wymogom technicznym, określonym w odrębnych przepisach.

Reasumując, jak wspomniał Wnioskodawca powyżej, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnej podlegają czynności enumeratywnie wskazane w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wśród wymienionych czynności cywilnoprawnych nie wymieniono umowy o przeniesienie prawa własności sieci, co oznacza, że umowy te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowy te mają za cel refundację kosztów budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Biorąc pod uwagę powyższe, zgodnie z przepisem art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zauważyć należy również, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów - z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego - zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawcy, nie zaś pozostałych stron umów przejęcia sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.