IPTPB2/436-167/14-4/KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy odpłatnego przekazania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umów przeniesienia własności sieci wodociągowo-kanalizacyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 oraz art. 14f § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 6 lutego 2015 r., Nr IPTPB1/415-676/14-2/MR, IPTPB2/436-167/14-2/KK, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 6 lutego 2015 r. (data doręczenia 11 lutego 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 18 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej dnia 18 lutego 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858, z późn. zm.). Na podstawie ustawy, na Spółce ciąży obowiązek przejmowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej od osób, które z własnych środków wybudowały urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: „osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie”.

Spółka przejmuje wyżej wymienione urządzenia odpłatnie, na podstawie zawieranych umów przeniesienia prawa własności odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudowanej przez osoby fizyczne z ich środków. Zawarcie przedmiotowych umów oparte jest na art. 31 ww. ustawy oraz na art. 49 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), zgodnie z którym „osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1 i jest ich właścicielem, może żądać aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba, że w umowie strony postanowiły inaczej”.

Z chwilą podpisania umów i protokołów przekazania, zostaje przekazane prawo własności sieci na Spółkę.

Wskazane powyżej czynności cywilnoprawne, to jest podpisanie umowy o przeniesieniu własności sieci, nie zostały wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako czynności cywilnoprawne podlegające opodatkowaniu.

Natomiast kwota wypłaconego wynagrodzenia za odpłatne przejęcie sieci stanowi dla podatnika będącego osobą fizyczną, przychód, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Spółka w 2014 r. podpisała dwie umowy o przeniesienie prawa własności odcinka sieci oraz będzie zawierać takie same umowy w przyszłości.

W uzupełnienie wniosku z dnia 18 lutego 2015 r. wskazano, że:

 1. Umowa sprzedaży jest odrębnym i nazwanym typem umowy, odmiennym niż umowa przeniesienia własności za wynagrodzeniem, o której mowa w art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego. W tego typu umowie nie mamy do czynienia z jej zawarciem w sposób dobrowolny na podstawie zgodnych oświadczeń woli. Przepis ten bowiem kreuje po stronie osoby, która poniosła koszty budowy urządzeń, roszczenie o zapłatę wynagrodzenia.
 2. Sposób ustalania wynagrodzenia określony został w obowiązujących w Spółce „Zasadach odpłatnego przejęcia prawa własności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”. Wartość przejmowanego urządzenia stanowiąca podstawę ustalenia odpłatności, wynika ze sporządzonej przez Spółkę wyceny z zastosowaniem metody dochodowej stosowanej przez Spółkę. Ogólne zasady sporządzania wyceny metodą dochodową, o której wyżej mowa, określone zostały w załączniku do niniejszych Zasad. Odpłatność nie może przewyższać kosztu wytworzenia przejmowanego urządzenia, pomniejszonego o wartość zużycia.Model obliczeniowy stosowany przez Spółkę został oparty na obowiązujących przepisach prawa, w tym ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r., Nr 115, poz. 741, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 207 poz. 2109, z późń. zm.), w których ustawodawca wskazał czym jest wartość rynkowa, jak i wskazał podejścia, metody i techniki w oparciu, o które wartość rynkową można szacować. W wycenie wartości wykupu urządzeń stosuje się podejście kosztowe, lub metodę dochodową, w której dochód jest podstawowym czynnikiem wpływającym na wartość. W metodzie kosztowej określa się koszty odtworzenia poszczególnych części składowych urządzenia przy zastosowaniu tej samej technologii i materiałów, które wykorzystano do wzniesienia lub powstania elementów składowych, pomniejszone o wartość zużycia (amortyzację). Drugą metodą wyceny jest podejście dochodowe. Stosownie do zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, podejście dochodowe polega na określaniu wartości nieruchomości/budowli (urządzenia wod. i/lub kan.) przy założeniu, że przedsiębiorca zapłaci za nią cenę, której wysokość jest uzależniona od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nabywanego urządzenia. Taka metoda stosowana jest przy wycenie urządzeń przynoszących lub mogących przynosić dochód. Zastosowany do wyceny model oparty jest na metodach analizy finansowej, w których podstawą oceny opłacalności inwestycji są wpływy oraz wydatki związane z eksploatacją planowanego do przejęcia urządzenia. Sposób szacowania wartości urządzenia planowanego do odpłatnego przejęcia - WMD – określa się w wyniku różnicy aktualnej (zdyskontowanej) wartości przyszłych wpływów generowanych przez to urządzenie (PVB), tj. przede wszystkim przychody z tytułu świadczonych usług w zakresie zaopatrzenia w wodę/odbioru ścieków oraz aktualnej wartości strumienia kosztów generowanych w przyszłości przez planowane do przejęcia urządzenie (PVC), tj. w szczególności koszty eksploatacyjne, podatek od nieruchomości oraz opłaty związane z uzyskaniem tytułu prawnego do gruntu, w którym urządzenie się znajduje (z reguły opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz służebność przesyłu). Wykorzystywany przez Spółkę program zakłada dwie możliwości szacowania przyszłych przychodów związanych z ilością dostarczonej wody/odprowadzonych ścieków przez odbiorcę usług, według ilości osób oraz przypisanego im jednostkowego/dziennego zużycia wody/odprowadzanych ścieków lub przyjętą dla danego gospodarstwa domowego - ilość zużycia w okresie 1 roku.

W modelu stosowane są obiektywne i spójne zasady określania parametrów i założeń:

 • stawki amortyzacji zbieżne ze stawkami stosowanymi przez przedsiębiorstwo w aktualnym wniosku taryfowym,
 • jednakowa stopa dyskontowa wyznaczana zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami i odpowiada kosztowi pozyskania kapitału,
 • wskaźnik inflacji zgodny z prognozą Ministerstwa Finansów,
 • przyjęcie jednolitego okresu prognozy - 15 lat,
 • uwzględnienie wartości rezydualnej przejmowanych urządzeń,
 • podatek od nieruchomości oraz opłaty za umieszczenie urządzeń, według obowiązujących stawek,
 • koszty eksploatacyjne odzwierciedlają jedynie koszty związane z eksploatacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (bez kosztów ogólnozakładowych, podatków i opłat lokalnych).

W przypadku zakwestionowania przez Wnioskodawcę dokonanej przez Spółkę wyceny, strony wyznaczą rzeczoznawcę majątkowego, który dokona sprawdzenia prawidłowości dokonanej wyceny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy czynności cywilnoprawne w postaci zawieranych przez Spółkę specyficznych umów nienazwanych przeniesienia za wynagrodzeniem prawa własności wykonanego odcinka sieci umożliwiającego podłączenie nieruchomości do istniejącej sieci z osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej, stanowią czynności cywilnoprawne, o których mowa art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i w związku z tym są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych...
 2. Czy wynagrodzenie za odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych Spółce stanowi dla podatnika przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy osobie fizycznej Spółka ma obowiązek wystawić PIT-8C...
 4. Czy osobie fizycznej z wynagrodzenia za przekazane urządzenia Spółce należy potracić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania Nr 1, dotyczące podatku od czynności cywilnoprawych. Natomiast w zakresie pozostałych pytań Nr 2, 3, 4 oraz pytania Nr 1 w zakresie zdarzenia przyszłego, zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, czynności cywilnoprawne w postaci zawieranych przez Spółkę umów nienazwanych przeniesienia prawa własności wykonanego nowego odcinka sieci umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, skutkujące przejęciem urządzeń sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, nie stanowią czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) i w związku z tym nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlegają:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 4. umowy dożywocia,
 5. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 6. ustanowienie hipoteki,
 7. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 8. umowy depozytu nieprawidłowego,
 9. umowy spółki.

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie wprowadził zasadę, zgodnie z którą o prawnej kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem, decyduje jej treść (tj. elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób, to dla oceny, czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikacje pod względem prawnym.

Ustawodawca wprowadzając zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, wyłączył od opodatkowania wszystkie inne czynności, w tym także czynności tożsame lub podobne w skutkach, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu, nie podlegają opodatkowaniu.

Spółka zawiera z osobami, które z własnych środków wybudowały urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne umowę, na podstawie której takiej osobie za przekazanie przedmiotowych urządzeń Wnioskodawcy, dokonana zostanie wypłata środków pieniężnych.

Jak już wskazano powyżej, umowę zawarto w oparciu o art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858, z późn. zm.) oraz art. 49 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), na podstawie których przeniesiona zostanie własność wybudowanej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 tej ustawy. Z kolei stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy, osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, mogą je przekazać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu, na warunkach uzgodnionych w umowie. Stosownie do art. 31 ust. 2 ww. ustawy, przekazywane urządzenia powinny odpowiadać warunkom technicznym, określonym w odrębnych przepisach.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca zauważa, że osoby, które wybudowały wskazane w tym przepisie urządzenia, mogą skorzystać z uprawnienia do ich odpłatnego przeniesienia, a Spółka może odmówić przyjęcia tylko wtedy, gdy nie odpowiada ono wymogom technicznym, określonym w odrębnych przepisach.

Reasumując, jak wspomniał Wnioskodawca powyżej, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnej podlegają czynności enumeratywnie wskazane w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wśród wymienionych czynności cywilnoprawnych nie wymieniono umowy o przeniesienie prawa własności sieci, co oznacza, że umowy te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowy te mają za cel refundację kosztów budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Biorąc pod uwagę powyższe, zgodnie z przepisem art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym

Zauważyć należy również, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów - z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego - zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawcy, nie zaś pozostałych stron umów przejęcia sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.