Umowa nazwana | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa nazwana. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy umowa cash pooling oparta na subrogacji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2009r. (data wpływu do tut. Biura – 06 kwietnia 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy cash pooling opartej na subrogacji - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06 kwietnia 2009r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie (...)

2011
1
lip

Istota:

1.Czy umowa nazwana „UMOWA MAGAZYNOWANIA” może być przedmiotem oceny w podatku dochodowym od osób fizycznych?,
2.Czy umowa nazwana „UMOWA MAGAZYNOWANIA” może być przedmiotem oceny w podatku od towarów i usług?,
3.Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym sprzedaż towarów następuje w momencie pobrania ich przez Kupującego z magazynu czy też w momencie przekazania towaru przez sprzedającego do magazynu administrowanego przez kupującego?,
4.Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaż towarów następuje w momencie pobrania ich przez Kupującego z magazynu czy też w momencie przekazania towaru przez sprzedającego do magazynu administrowanego przez kupującego?

Fragment:

(...) dochodzi do skutku umowa sprzedaży. Rozliczenie towarów handlowych będzie dokonywane na podstawie pobrań towarów z magazynu przez Kupującego, który udostępni sprzedającemu zestawienia w takich okresach w jakich zażąda sprzedający. Takie warunki określa ww. umowa, którą kopię Wnioskodawca załącza. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy umowa nazwana „UMOWA MAGAZYNOWANIA” może być przedmiotem oceny w podatku dochodowym od osób fizycznych..., Czy umowa nazwana „UMOWA MAGAZYNOWANIA” może być przedmiotem oceny w podatku od towarów i usług..., Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym sprzedaż towarów następuje w momencie pobrania ich przez Kupującego z magazynu czy też w momencie przekazania towaru przez sprzedającego do magazynu administrowanego przez kupującego..., Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaż towarów następuje w momencie pobrania ich przez Kupującego z magazynu czy też w momencie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przekazanie przez Spółkę oznaczonej kwoty pieniężnej spółce X w celu nabycia przez tę spółkę udziałów w spółce Y podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 21 listopada 2005 roku (wpływ do Urzędu 25 listopad 2005 roku), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, potwierdza stanowisko przedstwione w zapytaniu. UZASADNIENIE Spółka zawarła w B... B... ze spółką J... z siedzibą w B... B..., w Republice Słowacji umowę o cichym wspólniku. Na gruncie prawa słowackiego Umowa jest typem umowy nazwanej - umową o cichym wspólniku, która jest przewidziana przez Kodeks Handlowy Republiki Słowacji (§ 673 i nast.kh). W Umowie Spółka, jako cichy wspólnik, zobowiązał się do przekazania na rzecz J... oznaczonej kwoty pieniężnej z zastrzeżeniem ściśle określonego celu w jakim środki te mają zostać (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy koszty usług związanych z testowaniem, szkoleniem i wdrożeniem systemu informatycznego należy zakwalifikować do wartości początkowej licencji na użytkowanie systemu komputerowego, czy też należy je zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) Zgodnie z art.16g ust.3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t.Dz.U. z 2000r. Nr 54 poz.654 ze zm.), za „ cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy , powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania , a w szczególności o koszty transportu, załadunku lub wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych , skarbowych i innych, odsetek , prowizji oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług,...”Kwalifikowanie poniesionych kosztów związanych z zakupem programów komputerowych do kosztów wchodzących w skład ich ceny nabycia powinno być poprzedzone analizą postanowień konkretnej umowy licencyjnej (sublicencji) na okoliczność korzystania z tych programów (systemów), której postanowienia powinny ściśle precyzować warunki korzystania z programów bądź systemów (...)