IPPP3/4512-581/15-2/JF | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie i odliczenie podatku naliczonego z tytułu usługi przedłużenia czasu trwania umowy najmu
IPPP3/4512-581/15-2/JFinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. opodatkowanie
 3. podatek naliczony
 4. umowa najmu
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2015 r. (data wpływu 10 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i odliczenia podatku naliczonego z tytułu usługi przedłużenia czasu trwania umowy najmu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i odliczenia podatku naliczonego z tytułu usługi przedłużenia czasu trwania umowy najmu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka N. Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest właścicielem budynku biurowego. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu powierzchni tego budynku różnym najemcom. Zgodnie z umową zawartą w 2011 r. Spółka wynajmuje najemcy pomieszczenia biurowe, magazynowe oraz miejsca parkingowe. Podjęte negocjacje, dotyczące przedłużenia czasu trwania umowy najmu o kolejne 60 miesięcy, znalazły swoje odzwierciedlenie w aneksie podpisanym dnia 12 czerwca 2015 r. (dalej: Aneks).

Na podstawie podpisanego Aneksu, w związku z wyrażeniem zgody przez Najemcę na przedłużenie czasu trwania umowy najmu, Spółka zobowiązała się zapłacić wynagrodzenie we wskazanej wysokości (dalej: Opłata). Spółka pragnie zaznaczyć, iż Opłata dotyczy rozliczeń pomiędzy stronami, odrębnych od samej umowy najmu. W szczególności - Opłata nie jest traktowana przez strony jako rabat, którego dotyczą oddzielne postanowienia zawarte w Aneksie.

Przedmiot Opłaty jest szczegółowo sprecyzowany w treści Aneksu - tj. należy ją rozumieć jako jednorazowe wynagrodzenie z tytułu przedłużenia okresu najmu, obejmujące m.in. pokrycie kosztów i wydatków Najemcy związanych z przygotowaniem i wynegocjowaniem Aneksu, a w szczególności kosztów usług doradztwa prawnego oraz kosztów zaangażowania personelu najemcy, kosztów i wydatków związanych z re-aranżacją wynajmowanych pomieszczeń, w tym usług architektów oraz innego rodzaju projektantów, jak również kosztów i wydatków związanych z pracami remontowo-konserwacyjnymi wynajmowanych pomieszczeń, które mają zostać wykonane przez najemcę. Opłata poniesiona przez Spółkę miała charakter bezzwrotny (z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w umowie najmu).

Opłata stanowiła istotny czynnik wpływający na decyzję najemcy, co do przedłużenia czasu trwania umowy najmu ze Spółką. Jednocześnie, Opłata miała zapewnić Spółce źródło przychodów na wskazany okres z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę.

Wyżej opisana Opłata została zapłacona na podstawie faktury VAT wystawionej przez najemcę. Wynagrodzenie zostało powiększone o podatek VAT obliczony według stawki 23%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w świetle opisanego stanu faktycznego Spółka prawidłowo przyjęła, że wynagrodzenie wypłacone Najemcy w związku ze zgodą przedłużenia czasu trwania umowy najmu (Opłata) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT...
 2. Czy w świetle opisanego stanu faktycznego Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowej transakcji wykazanego na fakturze VAT wystawionej przez Najemcę przez Spółkę w rozliczeniu za okres, w którym podpisano Aneks...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Czy w świetle opisanego stanu faktycznego Spółka prawidłowo przyjęła, iż wynagrodzenie wypłacone najemcy w związku ze zgodą na przedłużenie czasu trwania umowy najmu (Opłata) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%...

Ad. 2

Czy w świetle opisanego stanu faktycznego Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego ze przedmiotowej transakcji, wykazanego na fakturze VAT wystawionej przez najemcę na Spółkę, w rozliczeniu za okres, w którym podpisano Aneks...

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Spółki wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę na rzecz najemcy z tytułu przedłużenia czasu trwania umowy najmu (Opłata) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%.

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT), opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 ustawy o VAT).

Przez odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju rozumie się w szczególności przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Natomiast przez świadczenie usług na terytorium kraju rozumie się w szczególności każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi odpłatnej dostawy towarów w tym również:

 • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT).

W tym miejscu można wskazać, iż konstrukcyjnie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT stanowi dopełnienie art. 7 ust. 1 tej ustawy, mające na celu objęcie opodatkowaniem każdej transakcji wykonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która nie stanowi odpłatnej dostawy towarów.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu.

Niemniej jednak, aby mieć do czynienia ze świadczeniem usług podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT ze stosunku prawnego musi wynikać po pierwsze - korzyść po stronie otrzymującego świadczenie i po drugie - konieczny jest element wzajemności tj. w tym przypadku, związane z tą korzyścią wynagrodzenie (tj. powinien istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę).

Zgodnie z ustawą o VAT podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (art. 29a ust. 1 ustawy o VAT). Otrzymane wynagrodzenie za świadczenie wzajemne, jest niczym innym jak zapłatą za przedmiotowe świadczenie (stanowi ono kwotę należną od nabywcy z tytułu świadczenia).

W opisanym stanie faktycznym należy uznać, iż między stronami doszło do nawiązania innego stosunku zobowiązaniowego (odrębnego od samej umowy najmu). W szczególności w ramach tego porozumienia Najemca zaakceptował warunki Spółki co do kontynuowania dotychczasowego stosunku najmu w zamian za świadczenie wzajemne - tj. wypłatę wynagrodzenia. W takiej sytuacji należałoby uznać, iż występuje tu wyraźny związek wypłaconego wynagrodzenia przez Spółkę ze wzajemnym zachowaniem najemcy – tj. przyjęciem warunków dotyczących przedłużenia umowy najmu na kolejny okres.

Dodatkowo aneks szczegółowo precyzuje szereg kosztów i wydatków najemcy, które są objęte Opłatą (w kwocie ustalonej przez strony), a mianowicie są to koszty i wydatki związane z:

 • przygotowaniem i wynegocjowaniem Aneksu (w szczególności koszty usług doradztwa prawnego oraz koszty zaangażowania personelu najemcy),
 • re-aranżacją wynajmowanych pomieszczeń (w szczególności koszty usług architektów oraz innego rodzaju projektantów),
 • pracami remontowo-konserwacyjnymi wynajmowanych pomieszczeń, które zostaną wykonane przez najemcę.

Konsekwentnie, zdaniem Spółki, Opłata jest bezpośrednio związana z określonym działaniem najemcy, które stanowi świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 (w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT), według stawki 23%.

Dla poparcia swojego stanowiska Spółka pragnie przywołać przykładowe interpretacje indywidualne w podobnych sprawach, tj:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 r. (sygn. IPPP1/443-455/14-2/MPe), w której wskazano, iż „W przestawionych okolicznościach i zachowanie najemcy w świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT uznać należy za usługę świadczoną odpłatnie i w związku z tym podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT”.
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. IPPP2/443-1305/12-5/RR), zgodnie z którą: „W takiej sytuacji występuje wyraźny związek wypłaconego przez Wynajmującego wynagrodzenia za wzajemne zachowanie Najemcy – przyjęcie przez Najemcę proponowanych warunków umowy najmu. Tak więc otrzymana przez Najemcę kwota jest związana z określonym zachowaniem Najemcy, a zatem świadczeniem przez niego usługi. Zatem występuje konieczny element wzajemności, wystarczający do uznania, że płatność jest wynagrodzeniem za świadczoną usługę”.
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012 r. (sygn. IPPP1/443-100/12-2/AW), z której wynika wprost stanowisko analogiczne do stanowiska Spółki: „Reasumując przedmiotową czynność - określone zachowanie Wnioskodawcy - w świetle art. 8 ust. 1 ustawy uznać należy za usługę świadczoną odpłatnie i w związku z tym podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy”.

Ad. 2

W ocenie Spółki, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wykazanego na fakturze VAT z tytułu przedłużenia czasu trwania umowy najmu wystawionej przez najemcę i otrzymanej przez Spółkę, w rozliczeniu za okres, w którym podpisano Aneks.

Zgodnie z ustawą o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Kwotę podatku naliczonego stanowi w szczególności suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT).

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynika z samej konstrukcji podatku VAT i zapewnia neutralność tego podatku dla czynnych podatników VAT. Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem, iż nabyte usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych wykonywanych przez Spółkę oraz braku zastosowania wyłączeń wskazanych w ustawie o VAT (art. 88 ustawy o VAT).

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT). Natomiast prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT). W opisywanym przypadku prawo do odliczenia podatku naliczonego powstało nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę od najemcy.

Zdaniem Spółki, nabyta usługa, która została wyświadczona przez najemcę (polegająca na wyrażeniu zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu oraz na poniesienie związanych z tą usługą wskazanych wydatków i kosztów) niewątpliwie służy Spółce do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W tym bowiem przypadku przedłużenie umowy najmu zagwarantowało Spółce możliwość odpłatnego świadczenia usług najmu polegających na udostępnieniu najemcy pomieszczeń biurowych, magazynowych oraz miejsc parkingowych przez dłuższy czas wskazany w Aneksie.

Związek między wypłatą wynagrodzenia a świadczonymi przez Spółkę usługami wynajmu powierzchni budynku jest oczywisty.

W konsekwencji, należy uznać, iż kwota podatku VAT wykazana na wystawionej przez najemcę fakturze VAT obejmującej wynagrodzenie z tytułu wydłużenia czasu trwania okresu najmu stanowi dla Spółki podatek naliczony, który Spółka ma prawo odliczyć. Jako, że wykonanie usługi (tj. m.in. wyrażenie zgody na przedłużenie czasu trwania umowy najmu) przez najemcę następuje niejako w momencie podpisania Aneksu Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym został podpisany przedmiotowy Aneks, jednakże nie wcześniej niż w miesiącu, w którym Spółka otrzymała fakturę z tego tytułu (tj. czerwiec 2015 r.).

Stanowisko Spółki w tym zakresie również znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych jak np.

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 lipca czerwca 2014 r. (sygn. IPPP3/443-468/14-2/MKw), w której potwierdzono iż: „W konsekwencji, z uwagi na powołany art. 86 ust. 1 ustawy oraz przedstawione we wniosku okoliczności sprawy należy stwierdzić, że w opisanej sprawie został spełniony podstawowy warunek uprawniający Wnioskodawcę do odliczenia podatku VAT, gdyż wydatek związany z zachętą finansową będzie związany niewątpliwie z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy (podatnika podatku VAT) w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnych, a przesłanki ograniczające prawo do odliczania w omawianej sprawie nie zaistnieją. Zatem, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze VAT dokumentującej wypłaconą zachętę finansową, wystawionej przez Najemcę na Spółkę na mocy art. 86 ust. 1 ustawy”,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 3 czerwca 2013 r. (sygn. IPPP1/443-217/13-5/AS), zgodnie z którą „faktura wystawiana Spółce przez, najemcę z tytułu otrzymanej kwoty pieniężnej stanowiącej zachętę do zawarcia umowy najmu, dokumentuje czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w myśl ad. 8 ust. 1 ustawy o VAT. W związku z powyższym Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w otrzymanej fakturze, ponieważ nabyta usługa jest wykorzystywana przez Wnioskodawcę, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, do wykonywania czynności podlegających i opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, związanych ze świadczeniem usług najmu.

W związku z powyższym Spółka wnosi o potwierdzenie stanowiska, iż Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wykazanego na fakturze VAT otrzymanej od najemcy, z tytułu przedłużenia czasu trwania umowy najmu wystawionej przez najemcę i otrzymanej przez Spółkę, w rozliczeniu za miesiąc, w którym podpisano przedmiotowy Aneks.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.