Umowa najmu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa najmu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
paź

Istota:

Skutki podatkowe odpracowywania zaległości powstałych z tytułu opłat czynszowych, eksploatacyjnych i mediów oraz za bezumowne korzystanie z lokalu.

Fragment:

Z osobami zobowiązanymi do zapłaty zaległości z tytułu najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego zawierany byłby aneks do umowy najmu przewidujący, zgodnie z art. 453 K.c. i 659 § 2 K.c., możliwość zapłaty czynszu najmu, opłat eksploatacyjnych i mediów także w formie świadczenia rzeczowego, polegającego na wykonywaniu na rzecz Wnioskodawcy różnego rodzaju lekkich prac porządkowych, pomocniczych, kurierskich, transportowych itp. Następnie z najemcami podpisywane byłoby porozumienie, w którym ustalony byłby indywidualnie konkretny rodzaj pracy, termin jej wykonania oraz wysokość zadłużenia, jaka w wyniku wykonania pracy byłaby spłacona. Z osobami zajmującymi lokal bez tytułu prawnego zawierane byłoby samo porozumienie, we wskazywanym powyżej zakresie. W myśl postanowień art. 659 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. Z powyższego wynika, że wynajmujący jest zobowiązany do zapłaty czynszu najemcy, przy czym zapłata może być oznaczona w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądze.

2018
16
kwi

Istota:

Sposób dokumentowania usług najmu w sytuacji podpisania umowy najmu przez jednego z małżonków.

Fragment:

Na pytanie, który ze wspólników (małżonków) zawarł/zamierza zawrzeć umowę najmu na jeden z lokali, o której mowa w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca odpowiedział, że żona planuje zawrzeć umowę na jeden z lokali. Na pytanie, który z małżonków zawarł/zamierza zawrzeć umowy najmu na pozostałe lokale, Wnioskodawca odpowiedział, że odpowiedź na poprzednie pytanie jednoznacznie wskazuje, że mąż, czyli Wnioskodawca. Na pytanie, czy została/zostanie zawarta umowa najmu pomiędzy Panem (względnie Pana żoną) i spółką jawną (której wspólnikami jest Pan i żona), Wnioskodawca odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma umowy najmu zawartej ze spółką jawną. Na pytanie, czy zostanie przeprowadzony podział majątku, w wyniku którego poszczególne lokale zostaną przekazane do majątków odrębnych małżonków, czy też lokale pozostaną majątkiem wspólnym, jeśli podział zostanie przeprowadzony należy wyczerpująco przedstawić w jaki sposób, Wnioskodawca odpowiedział, że lokale pozostaną majątkiem wspólnym. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku), oznaczone jako pytanie nr 2. 2. Czy w sytuacji, gdy wszystkie lokale są „ własnością wspólną małżeńską ”, to wystawcą faktury VAT dla innych osób fizycznych lub podmiotów może być tylko Pan? Zdaniem Wnioskodawcy odnoszącym się do pytania nr 2, Wnioskodawca byłby opodatkowany od przychodów tylko za lokale na które osobiście podpisze umowę najmu, mimo że żona jest współwłaścicielem we wspólności małżeńskiej.

2018
15
kwi

Istota:

Czy zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 8,5% powinien być ponoszony jedynie od otrzymywanej od najemcy kwoty czynszu wynikającej z umowy (2 090 zł), czy również od ponoszonych zgodnie z umową przez najemcę opłat, które wynajmujący zobowiązał się odprowadzić do administracji nieruchomości (koszty zarządu, fundusz remontowy, koszty wywozu nieczystości stałych, koszty dostarczenia wody i odprowadzania ścieków, koszty ogrzewania, koszty podgrzewania wody użytkowej) oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej odprowadzanej do zakładu energetycznego?

Fragment:

W umowie najmu czynsz został ustalony w wysokości 2 090 zł miesięcznie. Oprócz czynszu najmu najemca ponosi opłaty, które wynajmujący zobowiązał się odprowadzić do odpowiednich instytucji. Są to opłaty do administracji nieruchomości w wysokości 555,10 zł miesięcznie, zgodnie z informacją administracji o opłatach za lokal mieszkalny z dnia 1 stycznia 2017 r., stanowiący załącznik do umowy najmu oraz opłata za zużycie energii elektrycznej w wysokości 100 zł miesięcznie. Na kwotę 555,10 zł miesięcznie składa się zaliczka na koszty zarządu – mieszkanie 182,05 zł, zaliczka na koszty zarządu – garaż 67,09 zł, fundusz remontowy – 32,11 zł, zaliczka na koszty dostarczenia wody i odbioru ścieków – 34,20 zł, zaliczka na koszty wywozu nieczystości stałych – 36 zł, zaliczka na koszty ogrzewania – opłata stała – 82,20 zł, zaliczka na koszty ogrzewania zużycie – 97,46 zł, zaliczka na koszty podgrzania wody użytkowej – zużycie – 24 zł. W umowie najmu wynajmujący i najemca uzgodnili, że rozliczenie opłat za media, tj. ogrzewanie, ciepłą wodę, zimną wodą nastąpi co dwa miesiące według stanu liczników, natomiast rozliczenie energii elektrycznej będzie mieć miejsce według rachunków raz w miesiącu.

2017
29
gru

Istota:

Czy w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego po stronie Spółki powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń w sytuacji, gdy najemca pozostawi wszelkie nakłady poczynione na lokal (w tym również te sfinansowane w ramach tzw. „kontrybucji Najemcy”) ?

Fragment:

Natomiast wieloletnia praktyka biznesowa Spółki pokazuje, iż nakłady poniesione na dostosowywanie powierzchni biurowej dla konkretnego najemcy, po okresie obowiązywania umowy najmu, stają się dla Spółki bezużyteczne, co wynika z faktu, iż każdy najemca ma własne potrzeby na zagospodarowanie przestrzeni biurowej i dla każdej umowy najmu uzgadnia się indywidualny zakres prac adaptacyjnych. Przy negocjacjach w zakresie wynajęcia przestrzeni biurowej aranżacja wnętrza oraz zakres prac adaptacyjnych jest ustalana indywidualnie na potrzeby każdego poszczególnego najemcy. Należy zaznaczyć, iż prace adaptacyjne dostosowujące lokal, jego możliwy rozmiar, plan przestrzenny oraz potrzebne wyposażenie są ustalane i wykonywane na nowo niemalże każdorazowo przy zmianie najemców. Podsumowując, prace adaptacyjne przedstawiają jedynie wartość dodaną wyłącznie na potrzeby konkretnego najemcy, dla którego zostały wykonane. Pozostawienie w lokalu w przypadku rozwiązania umowy najmu, czy jej wygaśnięcia, z perspektywy Wynajmującego jest bezwartościowe, jako że dla kolejnych najemców konieczne będzie wykonanie nowych prac adaptacyjnych. Biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby przedsiębiorców/najemców prawdopodobieństwo pozostawienia lokalu w stanie niezmienionym na potrzeby przyszłych umów najmu jest znikome. Zazwyczaj najemca przejmujący lokal nie wykorzystuje pozostawionych w lokalu ulepszeń w zastanej formie i domaga się zastąpienia przez wskazane ulepszenia, czy też odpowiedniego dostosowania lokalu do własnych potrzeb.

2017
6
gru

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości przez syndyka w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika w części stanowiącej majątek prywatny oraz opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości przez syndyka w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika w odniesieniu do części będącej przedmiotem najmu.

Fragment:

Jak wynika z treści wniosku nieruchomość gruntowa, stanowiąca działkę zabudowaną nr ew. 169 z obrębu 2-08-25, wchodząca w skład masy upadłości jest obciążona umowami najmu: Umową najmu lokalu z dnia 14 marca 2013 r., w ramach której najemcy został oddany lokal położony w budynku znajdującym się na nieruchomości w części piwnicznej budynku (powierzchnia 10 m 2 ). Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Umową najmu lokalu z dnia 1 lipca 2011 r., w ramach której najemcy został oddany lokal położony w budynku znajdującym w części piwnicznej budynku (powierzchnia 60 m 2 ). Umowa została zawarta na czas określony, tj. do dnia 30 czerwca 2031 roku. Umową najmu gruntu z dnia 15 maja 2013 r. gdzie przedmiotem najmu jest część działki, o wielkości 175 m 2 , tj. na szerokości działki ok. 12,5 m i ok. 14 m od murowanego płotu mieszczącego się na tyłach działki. Umowa została zawarta na czas określony - 10 lat od zawarcia niniejszej umowy. W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 659 § 1 ustawy Kodeks cywilny przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Jak wynika z tego przepisu umowa najmu jest umową cywilnoprawną o charakterze zobowiązaniowym przysparzającym obydwie strony zawartej umowy.

2017
9
lis

Istota:

W zakresie uznania Wynagrodzenia w zamian za rozwiązanie Umowy Przedwstępnej oraz modyfikację Umowy Najmu za czynność opodatkowaną VAT

Fragment:

Sp. z o.o.) jako wynajmującym a I. jako najemcą umowa najmu sporządzona w zwykłej formie pisemnej (dalej: „ Umowa Najmu ”), na podstawie której P. oddał I. w najem części ww. budynku , w tym w szczególności pomieszczenia biurowe i miejsca postojowe. Przedmiot najmu został oddany w najem na okres 84 miesięcy, który liczony jest od dnia 1 grudnia 2015 r. I. poniósł nakłady na adaptacje przedmiotu Umowy Najmu pod kątem potrzeb prowadzonej przez siebie działalności. Przed dniem zawarcia Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży, Strony Umowy Przedwstępnej poczyniły kroki zmierzające do rozwiązania tej umowy w drodze wzajemnego porozumienia. W wyniku przeprowadzonych negocjacji, I. oraz P. zawarły w formie aktu notarialnego porozumienie w przedmiocie rozwiązania Umowy Przedwstępnej oraz zmiany Umowy Najmu (dalej: „ Porozumienie ”), na podstawie którego P. oraz I. zgodziły się na (i) rozwiązanie Umowy Przedwstępnej (tj. przede wszystkim odstąpienie od zawarcia Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży) oraz (ii) modyfikację Umowy Najmu. m.in. pod następującymi najważniejszymi warunkami: P. został zobowiązany do zwrotu Zadatku w wysokości netto 13 000 000,00 zł (trzynaście milionów złotych), tj. w kwocie brutto (...)

2017
4
paź

Istota:

Czy w przedstawionym stanie przyszłym Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wykazanego na fakturach wystawionych przez najemców z tytułu przeprowadzonych prac wykończeniowych (adaptacyjnych) w wynajmowanych lokalach ?

Fragment:

Spółka (wynajmujący), dla dokonania zabezpieczenia własnych interesów, zamierza wprowadzić do umowy zapisy, iż w przypadku rozwiązania umowy najmu w okresie przykładowo pierwszych pięciu lat od daty rozpoczęcia działalności przez najemcę w przedmiocie najmu z przyczyn leżących po stronie najemcy i jednocześnie bez przyczyn po stronie wynajmującego, najemca będzie zobowiązany do zwrotu kwoty nakładów pomniejszonych o ich amortyzację ustaloną w umowie. Oznacza to, że najemca obowiązany będzie zwrócić wynajmującemu poniesiony przez niego wcześniej koszt (według ustalanych zasad partycypowania w kosztach adaptacji) w wysokości ustalonej przez strony umowy. Poszczególne zapisy zawarte w umowach, co do wysokości lub sposobu ustalenia wartości nakładów, które ma zwrócić najemca w razie przedterminowego rozwiązania umowy najmu mogą się różnić od zaprezentowanego powyżej. Niemniej Spółka przewiduje, że w każdym wypadku rozwiązanie umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta będzie skutkowało koniecznością zwrotu przez najemcę (odpowiednio określonej przez strony umowy najmu) kwoty nakładów. Spółka przewiduje, że umowy najmu najczęściej będą zawarte na okres lat pięciu. Niezależnie od obowiązku zwrotu kwoty nakładów adaptacyjnych Spółce (wynajmującemu), najemca może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania (kary umownej) za przedterminowe rozwiązanie umowy.

2017
30
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia przez wynajmującego podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wykonanie prac wykończeniowych (adaptacyjnych) zrealizowanych przez najemców.

Fragment:

Wnioskodawca (wynajmujący), dla dokonania zabezpieczenia własnych interesów, zamierza wprowadzić do umowy zapisy, że w przypadku rozwiązania umowy najmu w okresie przykładowo pierwszych pięciu lat od daty rozpoczęcia działalności przez najemcę w przedmiocie najmu z przyczyn leżących po stronie najemcy i jednocześnie bez przyczyn po stronie wynajmującego, najemca będzie zobowiązany do zwrotu kwoty nakładów pomniejszonych o ich amortyzację ustaloną w umowie. Oznacza to, że najemca obowiązany będzie zwrócić wynajmującemu poniesiony przez niego wcześniej koszt (według ustalanych zasad partycypowania w kosztach adaptacji) w wysokości ustalonej przez strony umowy. Poszczególne zapisy zawarte w umowach, co do wysokości lub sposobu ustalenia wartości nakładów, które ma zwrócić najemca w razie przedterminowego rozwiązania umowy najmu mogą się różnić od zaprezentowanego powyżej. Niemniej Spółka przewiduje, że w każdym wypadku rozwiązanie umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta będzie skutkowało koniecznością zwrotu przez najemcę (odpowiednio określonej przez strony umowy najmu) kwoty nakładów. Wnioskodawca przewiduje, że umowy najmu najczęściej będą zawarte na okres lat pięciu. Niezależnie od obowiązku zwrotu kwoty nakładów adaptacyjnych Spółce (wynajmującemu), najemca może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania (kary umownej) za przedterminowe rozwiązanie umowy.

2017
30
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia przez wynajmującego podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wykonanie prac wykończeniowych (adaptacyjnych) zrealizowanych przez najemców.

Fragment:

Wnioskodawca (wynajmujący), dla dokonania zabezpieczenia własnych interesów, zamierza wprowadzić do umowy zapisy, że w przypadku rozwiązania umowy najmu w okresie przykładowo pierwszych pięciu lat od daty rozpoczęcia działalności przez najemcę w przedmiocie najmu z przyczyn leżących po stronie najemcy i jednocześnie bez przyczyn po stronie wynajmującego, najemca będzie zobowiązany do zwrotu kwoty nakładów pomniejszonych o ich amortyzację ustaloną w umowie. Oznacza to, że najemca obowiązany będzie zwrócić wynajmującemu poniesiony przez niego wcześniej koszt (według ustalanych zasad partycypowania w kosztach adaptacji) w wysokości ustalonej przez strony umowy. Poszczególne zapisy zawarte w umowach, co do wysokości lub sposobu ustalenia wartości nakładów, które ma zwrócić najemca w razie przedterminowego rozwiązania umowy najmu mogą się różnić od zaprezentowanego powyżej. Niemniej Spółka przewiduje, że w każdym wypadku rozwiązanie umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta będzie skutkowało koniecznością zwrotu przez najemcę (odpowiednio określonej przez strony umowy najmu) kwoty nakładów. Wnioskodawca przewiduje, że umowy najmu najczęściej będą zawarte na okres lat pięciu. Niezależnie od obowiązku zwrotu kwoty nakładów adaptacyjnych Spółce (wynajmującemu), najemca może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania (kary umownej) za przedterminowe rozwiązanie umowy.

2017
27
wrz

Istota:

W zakresie opodatkowania przychodów z najmu.

Fragment:

Dz.U. z 2016 r. poz. 2180 ze zm.) ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast w myśl art. 2 ust. 1a ww. ustawy - osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Stosownie do zapisu art. 6 ust. 1a ww. ustawy - opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym. Z przytoczonych powyżej uregulowań prawnych wynika, że podstawą generowania przychodów z najmu jest fakt zawarcia stosownej umowy między stronami.