Umowa najmu | Interpretacje podatkowe

Umowa najmu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa najmu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie uznania Wynagrodzenia w zamian za rozwiązanie Umowy Przedwstępnej oraz modyfikację Umowy Najmu za czynność opodatkowaną VAT
Fragment:
Sp. z o.o.) jako wynajmującym a I. jako najemcą umowa najmu sporządzona w zwykłej formie pisemnej (dalej: „ Umowa Najmu ”), na podstawie której P. oddał I. w najem części ww. budynku , w tym w szczególności pomieszczenia biurowe i miejsca postojowe. Przedmiot najmu został oddany w najem na okres 84 miesięcy, który liczony jest od dnia 1 grudnia 2015 r. I. poniósł nakłady na adaptacje przedmiotu Umowy Najmu pod kątem potrzeb prowadzonej przez siebie działalności. Przed dniem zawarcia Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży, Strony Umowy Przedwstępnej poczyniły kroki zmierzające do rozwiązania tej umowy w drodze wzajemnego porozumienia. W wyniku przeprowadzonych negocjacji, I. oraz P. zawarły w formie aktu notarialnego porozumienie w przedmiocie rozwiązania Umowy Przedwstępnej oraz zmiany Umowy Najmu (dalej: „ Porozumienie ”), na podstawie którego P. oraz I. zgodziły się na (i) rozwiązanie Umowy Przedwstępnej (tj. przede wszystkim odstąpienie od zawarcia Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży) oraz (ii) modyfikację Umowy Najmu. m.in. pod następującymi najważniejszymi warunkami: P. został zobowiązany do zwrotu Zadatku w wysokości netto 13 000 000,00 zł (trzynaście milionów złotych), tj. w kwocie brutto (...)
2017
9
lis

Istota:
Czy w przedstawionym stanie przyszłym Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wykazanego na fakturach wystawionych przez najemców z tytułu przeprowadzonych prac wykończeniowych (adaptacyjnych) w wynajmowanych lokalach ?
Fragment:
Spółka (wynajmujący), dla dokonania zabezpieczenia własnych interesów, zamierza wprowadzić do umowy zapisy, iż w przypadku rozwiązania umowy najmu w okresie przykładowo pierwszych pięciu lat od daty rozpoczęcia działalności przez najemcę w przedmiocie najmu z przyczyn leżących po stronie najemcy i jednocześnie bez przyczyn po stronie wynajmującego, najemca będzie zobowiązany do zwrotu kwoty nakładów pomniejszonych o ich amortyzację ustaloną w umowie. Oznacza to, że najemca obowiązany będzie zwrócić wynajmującemu poniesiony przez niego wcześniej koszt (według ustalanych zasad partycypowania w kosztach adaptacji) w wysokości ustalonej przez strony umowy. Poszczególne zapisy zawarte w umowach, co do wysokości lub sposobu ustalenia wartości nakładów, które ma zwrócić najemca w razie przedterminowego rozwiązania umowy najmu mogą się różnić od zaprezentowanego powyżej. Niemniej Spółka przewiduje, że w każdym wypadku rozwiązanie umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta będzie skutkowało koniecznością zwrotu przez najemcę (odpowiednio określonej przez strony umowy najmu) kwoty nakładów. Spółka przewiduje, że umowy najmu najczęściej będą zawarte na okres lat pięciu. Niezależnie od obowiązku zwrotu kwoty nakładów adaptacyjnych Spółce (wynajmującemu), najemca może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania (kary umownej) za przedterminowe rozwiązanie umowy.
2017
4
paź

Istota:
Prawo do odliczenia przez wynajmującego podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wykonanie prac wykończeniowych (adaptacyjnych) zrealizowanych przez najemców.
Fragment:
Wnioskodawca (wynajmujący), dla dokonania zabezpieczenia własnych interesów, zamierza wprowadzić do umowy zapisy, że w przypadku rozwiązania umowy najmu w okresie przykładowo pierwszych pięciu lat od daty rozpoczęcia działalności przez najemcę w przedmiocie najmu z przyczyn leżących po stronie najemcy i jednocześnie bez przyczyn po stronie wynajmującego, najemca będzie zobowiązany do zwrotu kwoty nakładów pomniejszonych o ich amortyzację ustaloną w umowie. Oznacza to, że najemca obowiązany będzie zwrócić wynajmującemu poniesiony przez niego wcześniej koszt (według ustalanych zasad partycypowania w kosztach adaptacji) w wysokości ustalonej przez strony umowy. Poszczególne zapisy zawarte w umowach, co do wysokości lub sposobu ustalenia wartości nakładów, które ma zwrócić najemca w razie przedterminowego rozwiązania umowy najmu mogą się różnić od zaprezentowanego powyżej. Niemniej Spółka przewiduje, że w każdym wypadku rozwiązanie umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta będzie skutkowało koniecznością zwrotu przez najemcę (odpowiednio określonej przez strony umowy najmu) kwoty nakładów. Wnioskodawca przewiduje, że umowy najmu najczęściej będą zawarte na okres lat pięciu. Niezależnie od obowiązku zwrotu kwoty nakładów adaptacyjnych Spółce (wynajmującemu), najemca może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania (kary umownej) za przedterminowe rozwiązanie umowy.
2017
30
wrz

Istota:
Prawo do odliczenia przez wynajmującego podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wykonanie prac wykończeniowych (adaptacyjnych) zrealizowanych przez najemców.
Fragment:
Wnioskodawca (wynajmujący), dla dokonania zabezpieczenia własnych interesów, zamierza wprowadzić do umowy zapisy, że w przypadku rozwiązania umowy najmu w okresie przykładowo pierwszych pięciu lat od daty rozpoczęcia działalności przez najemcę w przedmiocie najmu z przyczyn leżących po stronie najemcy i jednocześnie bez przyczyn po stronie wynajmującego, najemca będzie zobowiązany do zwrotu kwoty nakładów pomniejszonych o ich amortyzację ustaloną w umowie. Oznacza to, że najemca obowiązany będzie zwrócić wynajmującemu poniesiony przez niego wcześniej koszt (według ustalanych zasad partycypowania w kosztach adaptacji) w wysokości ustalonej przez strony umowy. Poszczególne zapisy zawarte w umowach, co do wysokości lub sposobu ustalenia wartości nakładów, które ma zwrócić najemca w razie przedterminowego rozwiązania umowy najmu mogą się różnić od zaprezentowanego powyżej. Niemniej Spółka przewiduje, że w każdym wypadku rozwiązanie umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta będzie skutkowało koniecznością zwrotu przez najemcę (odpowiednio określonej przez strony umowy najmu) kwoty nakładów. Wnioskodawca przewiduje, że umowy najmu najczęściej będą zawarte na okres lat pięciu. Niezależnie od obowiązku zwrotu kwoty nakładów adaptacyjnych Spółce (wynajmującemu), najemca może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania (kary umownej) za przedterminowe rozwiązanie umowy.
2017
30
wrz

Istota:
W zakresie opodatkowania przychodów z najmu.
Fragment:
Dz.U. z 2016 r. poz. 2180 ze zm.) ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast w myśl art. 2 ust. 1a ww. ustawy - osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Stosownie do zapisu art. 6 ust. 1a ww. ustawy - opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym. Z przytoczonych powyżej uregulowań prawnych wynika, że podstawą generowania przychodów z najmu jest fakt zawarcia stosownej umowy między stronami.
2017
27
wrz

Istota:
W zakresie momentu rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń dodatkowych wynikających z umów najmu
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2017 r. (data wpływu 11 lipca2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń dodatkowych wynikających z umów najmu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 lipca 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczania rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń dodatkowych wynikających z umów najmu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności wynajmuje lokale mieszkalne. Oprócz opłaty z tytułu czynszu najmu, zgodnie z zawieranymi umowami, najemcy są zobowiązani do regularnego i bieżącego wnoszenia opłat za świadczenia dodatkowe. Świadczeniami dodatkowymi mogą być: zapewnienie centralnego ogrzewania, dostarczanie wody zimnej, odprowadzanie ścieków, podgrzanie wody, dostarczenie energii elektrycznej i gazu. Opłaty za świadczenia dodatkowe mogą być uiszczane miesięcznie „ z góry ” lub „ z dołu ” a ich wysokość ustalona jest w umowie. Wnioskodawca na opłaty z powyższych tytułów wystawia faktury VAT. Opłaty są uiszczane przez najemców miesięcznie na podstawie wystawionych przez Wnioskodawcę faktur. Zdarza się, również, że najemca dokonuje zapłaty za dany miesiąc przed wystawieniem faktury (na podstawie zapisów umowy).
2017
19
wrz

Istota:
W zakresie uznania czy Koszty Umów Najmu stanowią dla wnioskodawcy koszty bezposrednio związane z przychodami, którymi były wynagrodzenia otrzymywane od spółek celowych.
Fragment:
Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając, iż: możliwe jest przypisanie Kosztów Umów Najmu do konkretnych przychodów, którymi były wynagrodzenia otrzymane przez Spółkę za przejęcie umów najmu (możliwe jest połączenie Kosztów Umów Najmu z konkretnie oznaczonymi przychodami i ustalenie w jakich okresach oraz w jakiej wysokości powstały przychody związane z tymi przychodami); Koszty Umów Najmu nie stanowiły ani też nie stanowią kosztów ogólnych funkcjonowania Spółki (nie służą bieżącej działalności Spółki, ani też nie służą zachowaniu istniejących bądź pozyskaniu nowych źródeł przychodów, lecz stanowią konsekwencję przejęcia przez Spółkę umów najmu od Spółek Celowych w drodze odpłatnych cesji, z czym wiązało się otrzymanie przez Spółkę wynagrodzeń), w ocenie Spółki Koszty Umów Najmu stanowią koszty bezpośrednio związane z przychodami, którymi były wynagrodzenia otrzymywane przez Spółkę od Spółek Celowych za przejęcie (na podstawie odpłatnych cesji) poszczególnych umów najmu. W konsekwencji: Koszty Umów Najmu poniesione w roku podatkowym kończącym się w 2015 r. oraz po zakończeniu tego roku, jednak nie później niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych, powinny być potrącone w roku podatkowym kończącym się w 2015 r.; Koszty Umów Najmu poniesione po upływie terminu określonego do złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy kończący się w 2015 r., powinny być potrącone w roku podatkowym następującym po roku podatkowym kończącym się w 2015 r.
2017
3
sie

Istota:
Czy płatność czynszu z tytułu umowy najmu na czas określony lub nieokreślony, którego wartość w ujęciu za jeden okres rozliczeniowy, w tym wypadku miesięczny, nie przekracza 15.000,00 zł, bez pośrednictwa rachunku płatniczego (gotówką do kasy) nigdy nie będzie stanowić podstawy do zastosowania regulacji z art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, niezależnie jak długo trwać będzie umowa najmu, a tym samym Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć w całości ten czynsz do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) umowa najmu i czy będzie to umowa najmu na czas określony, czy też nieokreślony, a Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć w całości ten czynsz do kosztów uzyskania przychodów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest: prawidłowe – w przypadku umowy najmu na czas nieokreślony. nieprawidłowe - w przypadku umowy najmu na czas określony. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.; dalej: „ updop ”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. W myśl tego przepisu, podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą (...)
2017
22
cze

Istota:
Czy najem lokalu musi być rozliczany przez wszystkich współwłaścicieli?
Fragment:
Przez umowę najmu – zgodnie z art. 659 § 1 ustawy Kodeks cywilny wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Natomiast przez umowę najmu okazjonalnego lokalu – na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610) – należy rozumieć umowę najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawartą na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Właściciel będący osobą fizyczną, nieprowadzący działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu (art. 19b ust. 1 tej ustawy). Natomiast na mocy art. 2 ust. 1 pkt 2 tej ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o właścicielu – należy przez to rozumieć wynajmującego lub inną osobę, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu. W myśl (...)
2017
20
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy najmu przez jednego ze wspó3w3aocicieli budynku
Fragment:
W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie: Czy w przypadku zawarcia przez wspó3w3aocicieli budynku niepisanej umowy o podzia3 do korzystania (quoad usum) i w przypadku zawarcia przez jednego ze wspó3w3aocicieli (Wnioskodawce) umowy najmu lokalu, z którego mo?e on samodzielnie korzystaa (zgodnie z umow1 quoad usum), czynsz najmu stanowi przychód wy31cznie tego ze wspó3w3aocicieli, który zawar3 umowe najmu i tylko on obowi1zany jest do uiszczenia podatku dochodowego oraz sk3adania deklaracji z tego tytu3u, czy te? zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - czynsz najmu takiego lokalu traktowany winien bya jako przychód z rzeczy wspólnej i dzielia sie miedzy wszystkich wspó3w3aocicieli proporcjonalnie do ich udzia3u w zysku? Zdaniem Wnioskodawcy, Zgodnie z treoci1 art. 206 Kodeksu cywilnego „ ka?dy ze wspó3w3aocicieli jest uprawniony do wspó3posiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje sie pogodzia ze wspó3posiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozosta3ych wspó3w3aocicieli. ” Wspó3w3aociciele mog1 jednak w drodze umowy quoad usum okreolia sposób i zakres korzystania z poszczególnych czeoci rzeczy wspólnej. Umowa quoad usum mo?e kszta3towaa stosunki wzajemne miedzy wspó3w3aocicielami na tle korzystania z rzeczy wspólnej inaczej ni? to wynika z treoci art. 206 ww. Kodeksu i postanowienia takiej umowy s1 wi1?1ce. W piomiennictwie prawniczym i orzecznictwie istnieje zgodny pogl1d co do tego, ?e umowa quoad usum nie wymaga okreolonej formy i mo?e dojoa do skutku poprzez takie zachowanie wspó3w3aocicieli, które w danych okolicznoociach nie budzi w1tpliwooci, co do ujawnionej w taki sposób ich woli (art. 65 ww.
2017
16
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Umowa najmu
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.