Umowa najmu | Interpretacje podatkowe

Umowa najmu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa najmu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia za wcześniejsze rozwiązanie umów najmu.
Fragment:
Należy bowiem podkreślić, że opłata za wcześniejsze rozwiązanie Umowy najmu stanowi wynagrodzenie za podjęcie czynności przez Wynajmującego, tj. wyrażenie przez Wynajmującego zgody na przedterminowe skrócenie okresu najmu, określonego w Umowie najmu. Tym samym, zdaniem Spółki, nieuzasadnione byłoby traktowanie wynagrodzenia za przedterminowe rozwiązanie Umowy najmu, do którego Spółka zobowiązała się w ramach porozumień dotyczących rozwiązania pięciu Umów najmu i mającym zostać zawartym w przyszłości porozumieniem, rozwiązującym ostatnią, szóstą Umowę najmu, jako odszkodowania. Zdaniem Spółki fakt, czy dana umowa najmu przewiduje możliwość jej wcześniejszego rozwiązania czy też nie, nie ma wpływu na kwalifikację wynagrodzenia za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu, ustalonego w porozumieniu rozwiązującym umowę najmu. W tym zakresie Spółka pragnie podkreślić, że znane są wyroki sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z dnia 7 lutego 2014 r. o sygn. akt I FSK 1664/12), wydane wprawdzie na gruncie VAT ale odnoszące się do wcześniejszego rozwiązania umowy najmu, w których wyrażono pogląd, że wcześniejsze rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie daje podstaw do twierdzenia o wystąpieniu szkody i uznania wynagrodzenia za wyrażenie zgody na przedterminowe rozwiązanie umowy najmu za odszkodowanie. Ponadto, w orzeczeniu o sygn. akt I FSK 1664/12 NSA zwrócił uwagę, że fakt, czy sama umowa przewiduje możliwość jej wcześniejszego rozwiązania, czy też nie, nie ma znaczenia dla oceny charakteru wynagrodzenia za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu, określonego w porozumieniu.
2016
30
lis

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z otrzymanych od najemców faktur dotyczących kwot otrzymanych zachęt za zawarcie umowy najmu/podpisanie aneksu do umowy
Fragment:
Należy przy tym zaznaczyć, iż zachęty pieniężne będą wypłacane wyłącznie tym podmiotom, które zaakceptowały warunki umowy najmu i na rzecz których Wnioskodawca będzie świadczył usługę najmu. Tym samym, w przedmiotowym przypadku wystąpi ścisły związek pomiędzy wypłaconą przez Spółkę zachętą pieniężną, a zachowaniem Najemcy, tj. zawarciem umowy najmu/podpisaniem aneksu i wyrażeniem zgody na proponowane przez Spółkę warunki. Istnienie stosunku prawnego pomiędzy stronami Jak zostało wskazane powyżej, zasadniczo zachęty pieniężne będą wypłacane wyłącznie Najemcom, tj. podmiotom, które zawarły/przedłużyły ze Spółką umowy najmu lokali użytkowych (na podstawie zapisów tych umów). Tym samym, mając na uwadze, iż poprzez zawarcie/przedłużenie umowy pomiędzy stronami powstanie stosunek zobowiązaniowy, w ocenie Wnioskodawcy w przedmiotowym przypadku zostanie spełniona również przesłanka istnienia stosunku prawnego pomiędzy stronami. W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu/ podpisanie aneksu stanowić będzie odpłatne świadczenie usług przez Najemców na rzecz Spółki. Usługi o charakterze marketingowym Co więcej, należy zaznaczyć, iż oprócz zobowiązania do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego/podpisania aneksu każdy z Najemców świadczy na rzecz Spółki dodatkowo określone usługi marketingowe.
2016
28
lis

Istota:
Wnioskodawca świadczy na rzecz podatnika niemieckiego usługi w rozumieniu art. 8 ustawy, które zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy podlegają opodatkowaniu w miejscu, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę, tj. Niemcy. Tym samym usługi te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca (Bank), jako wynajmujący, oraz dalej: Spółka A, jako najemca, zawarły w 2001 r. umowę najmu powierzchni biurowej w budynku (nieruchomości) położonej w Polsce, która miała trwać do 31.12.2017 r. W związku z procesem sprzedaży Spółki A przez jej właściciela (akcjonariusza) Bank zawarł 13.05.2010 r. kolejną umowę najmu ze Spółką A skracając okresu najmu do 31.12.2010 r., Jednocześnie właściciel Spółki A - akcjonariusz będący podatnikiem podatku od wartości dodanej z siedzibą w Niemczech prowadzący tamże stale swoja działalność gospodarczą- zawarł z Bankiem odrębne porozumienie (ang Payment Agreement) na podstawie którego wypłacił w lutym 2011 r. rekompensatę pieniężną (ang. early termination fee) z tytułu skrócenia umowy najmu przez Spółkę A. Umowa najmu między Bankiem oraz Spółką A nie przewidywała z kolei żadnego odszkodowania za skrócenie umowy najmu do 31 grudnia 2010r., w tym za faktyczne skrócenie okresu trwania umowy najmu zawartej w 2001 r. Zgodę na zaniechanie określonej czynności (umowy najmu) należy traktować jako określone świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Spełniona zatem zostanie przesłanka istnienia związku pomiędzy wypłatą należności, a otrzymaniem świadczenia wzajemnego, co jest warunkiem koniecznym do uznania, że wypłata tej kwoty podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2016
19
lip

Istota:
Czy w świetle aktualnych przepisów prawidłowym jest, że od momentu wejścia w życie umowy użyczenia i następnie podpisania umowy najmu, w której tylko Wnioskodawczyni jest wynajmującym w trakcie roku podatkowego, tylko Ona jest zobowiązana w całości rozliczać przychody z najmu i opłacać podatek w wybranej przez siebie formie ryczałtowej 8,5%?
Fragment:
Do 28 lutego 2016 r. obowiązywała umowa najmu, w której oboje małżonkowie byli stroną wynajmującą i stosownie do udziałów rozliczali przychody. W dniu 28 lutego 2016 r. mąż przekazał Wnioskodawczyni swoje udziały w ww. mieszkaniu w użyczenie (umowa użyczenia), ze zgodą na ewentualny wynajem. Zgodnie z art. 710 Kodeksu cywilnego, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu na bezpłatne używanie oddanej mu rzeczy. Cechą użyczenia jest więc nieodpłatność. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, umowa ta nie rodzi skutków podatkowych dla męża i dla Wnioskodawczyni. Umowa użyczenia może przewidywać prawo do wynajmowania użyczonego lokalu i wówczas przychód z najmu jest przychodem osoby biorącej lokal w użyczenie. Zatem, Wnioskodawczyni otrzymując w całości przychód z wynajmu (umowa najmu zawarta w dniu 29 lutego 2016 r.) i równocześnie będąc stroną w umowie najmu jako wynajmujący (mąż w umowie nie występuje), będzie rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Świadczenie to stanowi dla Wnioskodawczyni w całości przychód podlegający opodatkowaniu. Zatem, Wnioskodawczyni opłaca podatek od całości przychodu, mąż nie.
2016
26
cze

Istota:
Opodatkowanie świadczeń pieniężnych z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu.
Fragment:
Uzasadnienie - stanowisko odnośnie pytania 2 Świadczenie pieniężne otrzymane na podstawie zawartego pomiędzy Wnioskodawcą a najemcą Porozumienia o przedterminowym rozwiązaniu umowy najmu ma charakter dyscyplinujący, gdyż jest wypłacane celem zrekompensowania Wnioskodawcy strat poniesionych w wyniku przedterminowego rozwiązania umowy najmu (np. utracony czynsz). Ustalając status wypłacanej kwoty, jako podlegającej bądź niepodlegającej opodatkowaniu VAT należy przeanalizować, czy istnieje bezpośredni związek pomiędzy wypłatą tej kwoty a świadczeniem wzajemnym Wnioskodawcy. W ocenie Wnioskodawcy, świadczenie pieniężne stanowi formę zapłaty za określone działanie Wnioskodawcy - tj. wyrażenie zgody na przedterminowe rozwiązanie umowy najmu na warunkach określonych w Porozumieniu. Istnieje bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem pieniężnym a działaniem Wnioskodawcy - gdyby bowiem Wnioskodawca nie wyraził zgody na przedterminowe rozwiązanie umowy najmu w formie Porozumienia, nie otrzymałby świadczenia pieniężnego w kwocie, na warunkach i w terminie określonym w Porozumieniu. Co więcej, inaczej niż w przypadku jednostronnego wypowiedzenia umowy najmu przez Wynajmującego, rozwiązanie umowy najmu poprzez zawarcie Porozumienia nie jest bezpośrednim rezultatem jednostronnego niewywiązywania się lub nienależytego wywiązania się przez najemcę z ciążących na nim obowiązków.
2016
12
cze

Istota:
Czy umowa najmu pomieszczeń dodatkowych znajdujących się w budynku mieszkalnym zawarta z osobą fizyczną z zapisem o przeznaczeniu na cele magazynowe, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy też podlega zwolnieniu z tegoż podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Spółdzielnia wynajmuje pomieszczenia dodatkowe mieszkańcom (osobom fizycznym) na podstawie umowy najmu. Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała poprzez wydzielenie się z innej Spółdzielni. W przejętych umowach najmu widnieje zapis, że pomieszczenia dodatkowe wynajmowane są na cele magazynowe. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej postanowił, że aneksuje wszystkie umowy tak aby wyraźnie określały przeznaczenie danego lokalu (czy są to cele pomocnicze do działalności mieszkaniowej czy też cele działalności gospodarczej). W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy umowa najmu pomieszczeń dodatkowych znajdujących się w budynku mieszkalnym zawarta z osobą fizyczną z zapisem o przeznaczeniu na cele magazynowe, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy też podlega zwolnieniu z tegoż podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... (pytanie wymienione we wniosku jako pierwsze) Zdaniem Wnioskodawcy, do dnia aneksowania umów najmu słusznie odprowadzano podatek dochodowy od osób prawnych, brak bowiem w tychże umowach wyraźnego wskazania jakiej działalności służą (opis, że przeznaczone są na cele magazynowe jest zapisem dość ogólnym). Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2016
3
kwi

Istota:
Czy po zmianie umów najmu z wyraźnym wskazaniem przeznaczenia tych pomieszczeń na cele mieszkaniowe będą one podlegały zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Spółdzielnia wynajmuje pomieszczenia dodatkowe mieszkańcom (osobom fizycznym) na podstawie umowy najmu. Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała poprzez wydzielenie się z innej Spółdzielni. W przejętych umowach najmu widnieje zapis, że pomieszczenia dodatkowe wynajmowane są na cele magazynowe. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej postanowił, że aneksuje wszystkie umowy tak aby wyraźnie określały przeznaczenie danego lokalu (czy są to cele pomocnicze do działalności mieszkaniowej czy też cele działalności gospodarczej). W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy po zmianie umów najmu z wyraźnym wskazaniem przeznaczenia tych pomieszczeń na cele mieszkaniowe będą one podlegały zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... (pytanie wymienione we wniosku jako drugie) Zdaniem Wnioskodawcy, po wprowadzeniu w umowach najmu pomieszczeń dodatkowych zapisu, że będą one wykorzystywane na cele mieszkaniowe-pomocnicze, można będzie zastosować zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje: Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej także: „ updop ”) w związku z art. 11 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r.
2016
3
kwi

Istota:
1.Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z najmu mieszkań, przedstawione w opisie stanu faktycznego, podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5% ?2.Czy uzyskane w przyszłości przez Wnioskodawcę przychody z najmu mieszkań, przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, podlegać będą opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5% ?
Fragment:
W rezultacie, jeżeli znajdzie się osoba fizyczna zainteresowana wzięciem danego lokalu w najem na warunkach przewidzianych przez Wnioskodawcę (czyli najem wyłącznie w celach mieszkaniowych, bez możliwości prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej), wówczas Wnioskodawca zawiera z taką osobą umowę najmu danego lokalu. Wnioskodawca nie podejmuje innych ciągłych czynności związanych z wynajmem lokali mieszkalnych, w tym przykładowo: nie prowadzi strony internetowej zawierającej informacje o wolnych lokalach do wynajmu, cenach wynajmu, charakterystyce lokali mieszkalnych, nie zatrudnia pracowników ani zleceniobiorców, którzy podejmowaliby czynności zmierzające do uzyskania lub zachowania przychodów z najmu lokali mieszkalnych. W świetle powyższego w ocenie Wnioskodawcy należałoby uznać, że przesłanka ciągłości jest nieodłączną cechą umowy najmu jako takiej, tj. po zawarciu umowy najmu danego lokalu trwa ona przez czas na jaki została zawarta lub do momentu jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron. Natomiast w zakresie samych czynności podejmowanych przez Wnioskodawcę w związku z przedmiotowym najmem, w ocenie Wnioskodawcy należałoby uznać, że mają one charakter raczej okazjonalny. Zauważyć bowiem należy, że to czy dana umowa najmu zostanie w ogóle zawarta zależy wyłącznie od woli Wnioskodawcy oraz tego, czy znajdzie się osoba zainteresowana wzięciem danego lokalu w najem na warunkach przewidzianych przez Wnioskodawcę (tj. najem wyłącznie w celach mieszkaniowych bez możliwości prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej).
2016
24
mar

Istota:
Czy wypłacona kwota stanowi odszkodowanie - czy podlega opodatkowaniu VAT?
Fragment:
(...) umowy najmu – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i zasad dokumentowania należnej kwoty z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na wynajmie powierzchni usługowych. Umowy z najemcami zawierane są zazwyczaj na czas określony, które przechodzą następnie w umowę podpisaną na czas nieokreślony z 6-ścio miesięcznym okresem wypowiedzenia. Zgodnie z umową nie jest możliwe wypowiedzenie umowy najmu przed zakończeniem wynajmu na czas określony. Najemcy przy podpisaniu umowy najmu wpłacają kaucję gwarancyjną w wysokości dwumiesięcznego czynszu najmu brutto określonego w umowie. Kaucja stanowi zabezpieczenie opłat czynszowych, eksploatacyjnych oraz ewentualnych szkód i zanieczyszczeń wykraczających poza zakres normalnego zużycia w substancji lokalu lub jego wyposażeniu w okresie najmu. Umowa może zostać rozwiązana przez wynajmującego ze skutkiem natychmiastowym między innymi w przypadku kiedy najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu oraz należnych kosztów eksploatacyjnych za dwa pełne okresy rozliczeniowe.
2016
28
sty

Istota:
Czy Spółka prawidłowo zalicza koszt z tytułu pośrednictwa w wynajmie powierzchni związany z zawarciem umowy najmu do kosztów podatkowych rozliczanych w czasie, proporcjonalnie do czasu, na jaki zawarto umowę najmu?
Fragment:
BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków z tytułu pośrednictwa związanego z zawarciem umowy najmu. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca (dalej również jako: „ Spółka ”) z końcem listopada br. rozpocznie prowadzenie działalności w zakresie wynajmowania lokali użytkowych w Galerii Handlowej. Spółka zleciła pozyskanie najemców firmie zewnętrznej, która wyszukuje potencjalnych najemców, negocjuje z nimi warunki wynajmu i doprowadza do zawarcia umowy. Prowizja wypłacona agentowi wynosi wysokość ustalonego procentu rocznego czynszu, który oznacza średni roczny czynsz najmu netto należny na podstawie zawartej umowy najmu, ustalony za cały okres najmu na jaki została zawarta umowa najmu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka prawidłowo zalicza koszt z tytułu pośrednictwa w wynajmie powierzchni związany z zawarciem umowy najmu do kosztów podatkowych rozliczanych w czasie, proporcjonalnie do czasu, na jaki zawarto umowę najmu... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, koszt dotyczący pośrednictwa w wynajmie powierzchni jest kosztem uzyskania przychodów poniesionym zarówno w celu osiągnięcia przychodów, jak również w celu zachowania ich źródła. Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli koszty dotyczą przychodów przyszłych okresów sprawozdawczych.
2016
12
sty
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Umowa najmu
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.