Umowa najmu | Interpretacje podatkowe

Umowa najmu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa najmu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego po stronie Spółki powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń w sytuacji, gdy najemca pozostawi wszelkie nakłady poczynione na lokal (w tym również te sfinansowane w ramach tzw. „kontrybucji Najemcy”) ?
Fragment:
Natomiast wieloletnia praktyka biznesowa Spółki pokazuje, iż nakłady poniesione na dostosowywanie powierzchni biurowej dla konkretnego najemcy, po okresie obowiązywania umowy najmu, stają się dla Spółki bezużyteczne, co wynika z faktu, iż każdy najemca ma własne potrzeby na zagospodarowanie przestrzeni biurowej i dla każdej umowy najmu uzgadnia się indywidualny zakres prac adaptacyjnych. Przy negocjacjach w zakresie wynajęcia przestrzeni biurowej aranżacja wnętrza oraz zakres prac adaptacyjnych jest ustalana indywidualnie na potrzeby każdego poszczególnego najemcy. Należy zaznaczyć, iż prace adaptacyjne dostosowujące lokal, jego możliwy rozmiar, plan przestrzenny oraz potrzebne wyposażenie są ustalane i wykonywane na nowo niemalże każdorazowo przy zmianie najemców. Podsumowując, prace adaptacyjne przedstawiają jedynie wartość dodaną wyłącznie na potrzeby konkretnego najemcy, dla którego zostały wykonane. Pozostawienie w lokalu w przypadku rozwiązania umowy najmu, czy jej wygaśnięcia, z perspektywy Wynajmującego jest bezwartościowe, jako że dla kolejnych najemców konieczne będzie wykonanie nowych prac adaptacyjnych. Biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby przedsiębiorców/najemców prawdopodobieństwo pozostawienia lokalu w stanie niezmienionym na potrzeby przyszłych umów najmu jest znikome. Zazwyczaj najemca przejmujący lokal nie wykorzystuje pozostawionych w lokalu ulepszeń w zastanej formie i domaga się zastąpienia przez wskazane ulepszenia, czy też odpowiedniego dostosowania lokalu do własnych potrzeb.
2017
29
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości przez syndyka w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika w części stanowiącej majątek prywatny oraz opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości przez syndyka w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika w odniesieniu do części będącej przedmiotem najmu.
Fragment:
Jak wynika z treści wniosku nieruchomość gruntowa, stanowiąca działkę zabudowaną nr ew. 169 z obrębu 2-08-25, wchodząca w skład masy upadłości jest obciążona umowami najmu: Umową najmu lokalu z dnia 14 marca 2013 r., w ramach której najemcy został oddany lokal położony w budynku znajdującym się na nieruchomości w części piwnicznej budynku (powierzchnia 10 m 2 ). Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Umową najmu lokalu z dnia 1 lipca 2011 r., w ramach której najemcy został oddany lokal położony w budynku znajdującym w części piwnicznej budynku (powierzchnia 60 m 2 ). Umowa została zawarta na czas określony, tj. do dnia 30 czerwca 2031 roku. Umową najmu gruntu z dnia 15 maja 2013 r. gdzie przedmiotem najmu jest część działki, o wielkości 175 m 2 , tj. na szerokości działki ok. 12,5 m i ok. 14 m od murowanego płotu mieszczącego się na tyłach działki. Umowa została zawarta na czas określony - 10 lat od zawarcia niniejszej umowy. W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 659 § 1 ustawy Kodeks cywilny przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Jak wynika z tego przepisu umowa najmu jest umową cywilnoprawną o charakterze zobowiązaniowym przysparzającym obydwie strony zawartej umowy.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie uznania Wynagrodzenia w zamian za rozwiązanie Umowy Przedwstępnej oraz modyfikację Umowy Najmu za czynność opodatkowaną VAT
Fragment:
Sp. z o.o.) jako wynajmującym a I. jako najemcą umowa najmu sporządzona w zwykłej formie pisemnej (dalej: „ Umowa Najmu ”), na podstawie której P. oddał I. w najem części ww. budynku , w tym w szczególności pomieszczenia biurowe i miejsca postojowe. Przedmiot najmu został oddany w najem na okres 84 miesięcy, który liczony jest od dnia 1 grudnia 2015 r. I. poniósł nakłady na adaptacje przedmiotu Umowy Najmu pod kątem potrzeb prowadzonej przez siebie działalności. Przed dniem zawarcia Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży, Strony Umowy Przedwstępnej poczyniły kroki zmierzające do rozwiązania tej umowy w drodze wzajemnego porozumienia. W wyniku przeprowadzonych negocjacji, I. oraz P. zawarły w formie aktu notarialnego porozumienie w przedmiocie rozwiązania Umowy Przedwstępnej oraz zmiany Umowy Najmu (dalej: „ Porozumienie ”), na podstawie którego P. oraz I. zgodziły się na (i) rozwiązanie Umowy Przedwstępnej (tj. przede wszystkim odstąpienie od zawarcia Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży) oraz (ii) modyfikację Umowy Najmu. m.in. pod następującymi najważniejszymi warunkami: P. został zobowiązany do zwrotu Zadatku w wysokości netto 13 000 000,00 zł (trzynaście milionów złotych), tj. w kwocie brutto (...)
2017
9
lis

Istota:
Czy w przedstawionym stanie przyszłym Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wykazanego na fakturach wystawionych przez najemców z tytułu przeprowadzonych prac wykończeniowych (adaptacyjnych) w wynajmowanych lokalach ?
Fragment:
Spółka (wynajmujący), dla dokonania zabezpieczenia własnych interesów, zamierza wprowadzić do umowy zapisy, iż w przypadku rozwiązania umowy najmu w okresie przykładowo pierwszych pięciu lat od daty rozpoczęcia działalności przez najemcę w przedmiocie najmu z przyczyn leżących po stronie najemcy i jednocześnie bez przyczyn po stronie wynajmującego, najemca będzie zobowiązany do zwrotu kwoty nakładów pomniejszonych o ich amortyzację ustaloną w umowie. Oznacza to, że najemca obowiązany będzie zwrócić wynajmującemu poniesiony przez niego wcześniej koszt (według ustalanych zasad partycypowania w kosztach adaptacji) w wysokości ustalonej przez strony umowy. Poszczególne zapisy zawarte w umowach, co do wysokości lub sposobu ustalenia wartości nakładów, które ma zwrócić najemca w razie przedterminowego rozwiązania umowy najmu mogą się różnić od zaprezentowanego powyżej. Niemniej Spółka przewiduje, że w każdym wypadku rozwiązanie umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta będzie skutkowało koniecznością zwrotu przez najemcę (odpowiednio określonej przez strony umowy najmu) kwoty nakładów. Spółka przewiduje, że umowy najmu najczęściej będą zawarte na okres lat pięciu. Niezależnie od obowiązku zwrotu kwoty nakładów adaptacyjnych Spółce (wynajmującemu), najemca może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania (kary umownej) za przedterminowe rozwiązanie umowy.
2017
4
paź

Istota:
Prawo do odliczenia przez wynajmującego podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wykonanie prac wykończeniowych (adaptacyjnych) zrealizowanych przez najemców.
Fragment:
Wnioskodawca (wynajmujący), dla dokonania zabezpieczenia własnych interesów, zamierza wprowadzić do umowy zapisy, że w przypadku rozwiązania umowy najmu w okresie przykładowo pierwszych pięciu lat od daty rozpoczęcia działalności przez najemcę w przedmiocie najmu z przyczyn leżących po stronie najemcy i jednocześnie bez przyczyn po stronie wynajmującego, najemca będzie zobowiązany do zwrotu kwoty nakładów pomniejszonych o ich amortyzację ustaloną w umowie. Oznacza to, że najemca obowiązany będzie zwrócić wynajmującemu poniesiony przez niego wcześniej koszt (według ustalanych zasad partycypowania w kosztach adaptacji) w wysokości ustalonej przez strony umowy. Poszczególne zapisy zawarte w umowach, co do wysokości lub sposobu ustalenia wartości nakładów, które ma zwrócić najemca w razie przedterminowego rozwiązania umowy najmu mogą się różnić od zaprezentowanego powyżej. Niemniej Spółka przewiduje, że w każdym wypadku rozwiązanie umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta będzie skutkowało koniecznością zwrotu przez najemcę (odpowiednio określonej przez strony umowy najmu) kwoty nakładów. Wnioskodawca przewiduje, że umowy najmu najczęściej będą zawarte na okres lat pięciu. Niezależnie od obowiązku zwrotu kwoty nakładów adaptacyjnych Spółce (wynajmującemu), najemca może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania (kary umownej) za przedterminowe rozwiązanie umowy.
2017
30
wrz

Istota:
Prawo do odliczenia przez wynajmującego podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wykonanie prac wykończeniowych (adaptacyjnych) zrealizowanych przez najemców.
Fragment:
Wnioskodawca (wynajmujący), dla dokonania zabezpieczenia własnych interesów, zamierza wprowadzić do umowy zapisy, że w przypadku rozwiązania umowy najmu w okresie przykładowo pierwszych pięciu lat od daty rozpoczęcia działalności przez najemcę w przedmiocie najmu z przyczyn leżących po stronie najemcy i jednocześnie bez przyczyn po stronie wynajmującego, najemca będzie zobowiązany do zwrotu kwoty nakładów pomniejszonych o ich amortyzację ustaloną w umowie. Oznacza to, że najemca obowiązany będzie zwrócić wynajmującemu poniesiony przez niego wcześniej koszt (według ustalanych zasad partycypowania w kosztach adaptacji) w wysokości ustalonej przez strony umowy. Poszczególne zapisy zawarte w umowach, co do wysokości lub sposobu ustalenia wartości nakładów, które ma zwrócić najemca w razie przedterminowego rozwiązania umowy najmu mogą się różnić od zaprezentowanego powyżej. Niemniej Spółka przewiduje, że w każdym wypadku rozwiązanie umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta będzie skutkowało koniecznością zwrotu przez najemcę (odpowiednio określonej przez strony umowy najmu) kwoty nakładów. Wnioskodawca przewiduje, że umowy najmu najczęściej będą zawarte na okres lat pięciu. Niezależnie od obowiązku zwrotu kwoty nakładów adaptacyjnych Spółce (wynajmującemu), najemca może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania (kary umownej) za przedterminowe rozwiązanie umowy.
2017
30
wrz

Istota:
W zakresie opodatkowania przychodów z najmu.
Fragment:
Dz.U. z 2016 r. poz. 2180 ze zm.) ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast w myśl art. 2 ust. 1a ww. ustawy - osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Stosownie do zapisu art. 6 ust. 1a ww. ustawy - opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym. Z przytoczonych powyżej uregulowań prawnych wynika, że podstawą generowania przychodów z najmu jest fakt zawarcia stosownej umowy między stronami.
2017
27
wrz

Istota:
W zakresie momentu rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń dodatkowych wynikających z umów najmu
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2017 r. (data wpływu 11 lipca2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń dodatkowych wynikających z umów najmu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 lipca 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczania rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń dodatkowych wynikających z umów najmu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności wynajmuje lokale mieszkalne. Oprócz opłaty z tytułu czynszu najmu, zgodnie z zawieranymi umowami, najemcy są zobowiązani do regularnego i bieżącego wnoszenia opłat za świadczenia dodatkowe. Świadczeniami dodatkowymi mogą być: zapewnienie centralnego ogrzewania, dostarczanie wody zimnej, odprowadzanie ścieków, podgrzanie wody, dostarczenie energii elektrycznej i gazu. Opłaty za świadczenia dodatkowe mogą być uiszczane miesięcznie „ z góry ” lub „ z dołu ” a ich wysokość ustalona jest w umowie. Wnioskodawca na opłaty z powyższych tytułów wystawia faktury VAT. Opłaty są uiszczane przez najemców miesięcznie na podstawie wystawionych przez Wnioskodawcę faktur. Zdarza się, również, że najemca dokonuje zapłaty za dany miesiąc przed wystawieniem faktury (na podstawie zapisów umowy).
2017
19
wrz

Istota:
W zakresie uznania czy Koszty Umów Najmu stanowią dla wnioskodawcy koszty bezposrednio związane z przychodami, którymi były wynagrodzenia otrzymywane od spółek celowych.
Fragment:
Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając, iż: możliwe jest przypisanie Kosztów Umów Najmu do konkretnych przychodów, którymi były wynagrodzenia otrzymane przez Spółkę za przejęcie umów najmu (możliwe jest połączenie Kosztów Umów Najmu z konkretnie oznaczonymi przychodami i ustalenie w jakich okresach oraz w jakiej wysokości powstały przychody związane z tymi przychodami); Koszty Umów Najmu nie stanowiły ani też nie stanowią kosztów ogólnych funkcjonowania Spółki (nie służą bieżącej działalności Spółki, ani też nie służą zachowaniu istniejących bądź pozyskaniu nowych źródeł przychodów, lecz stanowią konsekwencję przejęcia przez Spółkę umów najmu od Spółek Celowych w drodze odpłatnych cesji, z czym wiązało się otrzymanie przez Spółkę wynagrodzeń), w ocenie Spółki Koszty Umów Najmu stanowią koszty bezpośrednio związane z przychodami, którymi były wynagrodzenia otrzymywane przez Spółkę od Spółek Celowych za przejęcie (na podstawie odpłatnych cesji) poszczególnych umów najmu. W konsekwencji: Koszty Umów Najmu poniesione w roku podatkowym kończącym się w 2015 r. oraz po zakończeniu tego roku, jednak nie później niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych, powinny być potrącone w roku podatkowym kończącym się w 2015 r.; Koszty Umów Najmu poniesione po upływie terminu określonego do złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy kończący się w 2015 r., powinny być potrącone w roku podatkowym następującym po roku podatkowym kończącym się w 2015 r.
2017
3
sie

Istota:
Czy płatność czynszu z tytułu umowy najmu na czas określony lub nieokreślony, którego wartość w ujęciu za jeden okres rozliczeniowy, w tym wypadku miesięczny, nie przekracza 15.000,00 zł, bez pośrednictwa rachunku płatniczego (gotówką do kasy) nigdy nie będzie stanowić podstawy do zastosowania regulacji z art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, niezależnie jak długo trwać będzie umowa najmu, a tym samym Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć w całości ten czynsz do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) umowa najmu i czy będzie to umowa najmu na czas określony, czy też nieokreślony, a Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć w całości ten czynsz do kosztów uzyskania przychodów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest: prawidłowe – w przypadku umowy najmu na czas nieokreślony. nieprawidłowe - w przypadku umowy najmu na czas określony. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.; dalej: „ updop ”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. W myśl tego przepisu, podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą (...)
2017
22
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Umowa najmu
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.