Umowa najmu | Interpretacje podatkowe

Umowa najmu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa najmu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie momentu rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń dodatkowych wynikających z umów najmu
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2017 r. (data wpływu 11 lipca2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń dodatkowych wynikających z umów najmu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 lipca 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczania rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń dodatkowych wynikających z umów najmu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności wynajmuje lokale mieszkalne. Oprócz opłaty z tytułu czynszu najmu, zgodnie z zawieranymi umowami, najemcy są zobowiązani do regularnego i bieżącego wnoszenia opłat za świadczenia dodatkowe. Świadczeniami dodatkowymi mogą być: zapewnienie centralnego ogrzewania, dostarczanie wody zimnej, odprowadzanie ścieków, podgrzanie wody, dostarczenie energii elektrycznej i gazu. Opłaty za świadczenia dodatkowe mogą być uiszczane miesięcznie „ z góry ” lub „ z dołu ” a ich wysokość ustalona jest w umowie. Wnioskodawca na opłaty z powyższych tytułów wystawia faktury VAT. Opłaty są uiszczane przez najemców miesięcznie na podstawie wystawionych przez Wnioskodawcę faktur. Zdarza się, również, że najemca dokonuje zapłaty za dany miesiąc przed wystawieniem faktury (na podstawie zapisów umowy).
2017
19
wrz

Istota:
W zakresie uznania czy Koszty Umów Najmu stanowią dla wnioskodawcy koszty bezposrednio związane z przychodami, którymi były wynagrodzenia otrzymywane od spółek celowych.
Fragment:
Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając, iż: możliwe jest przypisanie Kosztów Umów Najmu do konkretnych przychodów, którymi były wynagrodzenia otrzymane przez Spółkę za przejęcie umów najmu (możliwe jest połączenie Kosztów Umów Najmu z konkretnie oznaczonymi przychodami i ustalenie w jakich okresach oraz w jakiej wysokości powstały przychody związane z tymi przychodami); Koszty Umów Najmu nie stanowiły ani też nie stanowią kosztów ogólnych funkcjonowania Spółki (nie służą bieżącej działalności Spółki, ani też nie służą zachowaniu istniejących bądź pozyskaniu nowych źródeł przychodów, lecz stanowią konsekwencję przejęcia przez Spółkę umów najmu od Spółek Celowych w drodze odpłatnych cesji, z czym wiązało się otrzymanie przez Spółkę wynagrodzeń), w ocenie Spółki Koszty Umów Najmu stanowią koszty bezpośrednio związane z przychodami, którymi były wynagrodzenia otrzymywane przez Spółkę od Spółek Celowych za przejęcie (na podstawie odpłatnych cesji) poszczególnych umów najmu. W konsekwencji: Koszty Umów Najmu poniesione w roku podatkowym kończącym się w 2015 r. oraz po zakończeniu tego roku, jednak nie później niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych, powinny być potrącone w roku podatkowym kończącym się w 2015 r.; Koszty Umów Najmu poniesione po upływie terminu określonego do złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy kończący się w 2015 r., powinny być potrącone w roku podatkowym następującym po roku podatkowym kończącym się w 2015 r.
2017
3
sie

Istota:
Czy płatność czynszu z tytułu umowy najmu na czas określony lub nieokreślony, którego wartość w ujęciu za jeden okres rozliczeniowy, w tym wypadku miesięczny, nie przekracza 15.000,00 zł, bez pośrednictwa rachunku płatniczego (gotówką do kasy) nigdy nie będzie stanowić podstawy do zastosowania regulacji z art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, niezależnie jak długo trwać będzie umowa najmu, a tym samym Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć w całości ten czynsz do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) umowa najmu i czy będzie to umowa najmu na czas określony, czy też nieokreślony, a Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć w całości ten czynsz do kosztów uzyskania przychodów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest: prawidłowe – w przypadku umowy najmu na czas nieokreślony. nieprawidłowe - w przypadku umowy najmu na czas określony. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.; dalej: „ updop ”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. W myśl tego przepisu, podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą (...)
2017
22
cze

Istota:
Czy najem lokalu musi być rozliczany przez wszystkich współwłaścicieli?
Fragment:
Przez umowę najmu – zgodnie z art. 659 § 1 ustawy Kodeks cywilny wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Natomiast przez umowę najmu okazjonalnego lokalu – na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610) – należy rozumieć umowę najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawartą na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Właściciel będący osobą fizyczną, nieprowadzący działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu (art. 19b ust. 1 tej ustawy). Natomiast na mocy art. 2 ust. 1 pkt 2 tej ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o właścicielu – należy przez to rozumieć wynajmującego lub inną osobę, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu. W myśl (...)
2017
20
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy najmu przez jednego ze wspó3w3aocicieli budynku
Fragment:
W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie: Czy w przypadku zawarcia przez wspó3w3aocicieli budynku niepisanej umowy o podzia3 do korzystania (quoad usum) i w przypadku zawarcia przez jednego ze wspó3w3aocicieli (Wnioskodawce) umowy najmu lokalu, z którego mo?e on samodzielnie korzystaa (zgodnie z umow1 quoad usum), czynsz najmu stanowi przychód wy31cznie tego ze wspó3w3aocicieli, który zawar3 umowe najmu i tylko on obowi1zany jest do uiszczenia podatku dochodowego oraz sk3adania deklaracji z tego tytu3u, czy te? zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - czynsz najmu takiego lokalu traktowany winien bya jako przychód z rzeczy wspólnej i dzielia sie miedzy wszystkich wspó3w3aocicieli proporcjonalnie do ich udzia3u w zysku? Zdaniem Wnioskodawcy, Zgodnie z treoci1 art. 206 Kodeksu cywilnego „ ka?dy ze wspó3w3aocicieli jest uprawniony do wspó3posiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje sie pogodzia ze wspó3posiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozosta3ych wspó3w3aocicieli. ” Wspó3w3aociciele mog1 jednak w drodze umowy quoad usum okreolia sposób i zakres korzystania z poszczególnych czeoci rzeczy wspólnej. Umowa quoad usum mo?e kszta3towaa stosunki wzajemne miedzy wspó3w3aocicielami na tle korzystania z rzeczy wspólnej inaczej ni? to wynika z treoci art. 206 ww. Kodeksu i postanowienia takiej umowy s1 wi1?1ce. W piomiennictwie prawniczym i orzecznictwie istnieje zgodny pogl1d co do tego, ?e umowa quoad usum nie wymaga okreolonej formy i mo?e dojoa do skutku poprzez takie zachowanie wspó3w3aocicieli, które w danych okolicznoociach nie budzi w1tpliwooci, co do ujawnionej w taki sposób ich woli (art. 65 ww.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie zaliczania do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych w związku z zawartymi umowami najmu
Fragment:
W związku z powyższym przewidziana w umowie najmu zapłata przez Spółkę najemcy oznaczonej w umowie najmu kwoty tytułem zwrotu kosztów prac budowlano-adaptacyjnych, stanowi w ocenie Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu związany z zawarciem umowy najmu. Ad Model biznesowy nr 3. Wydatki poniesione przez Spółkę na podstawie umów najmu lokali w centrum handlowym w modelu biznesowym nr 3 w ocenie Wnioskodawcy nie zwiększają wartości początkowej budynku i mogą zostać zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodu, jako koszty poniesione w związku z zawarciem umów najmu. Taka kwalifikacja przedmiotowych wydatków wynika w przypadku zawarcia umowy najmu w Modelu biznesowym nr 3 z treści zawartych z umów najmu, z których wynika, że przewidują one wypłatę przez Spółkę na rzecz najemców określonej kwoty. Zgodnie z umową uzgodniona kwota zostanie wypłacona, gdyż Spółka jest zainteresowana zawarciem umowy najmu z takim najemcą z powodu jego doświadczenia i ugruntowanej pozycji na rynku, które zapewniają, że Spółka będzie osiągnąć zyski z najmu lokalu przez okres najmu, że marka najemcy będzie miała pozytywny wpływ na atrakcyjność galerii handlowej a najemca ponosił koszty rozpoczęcia działalności w centrum handlowym (np. koszty zakupu wyposażenia).
2017
10
maj

Istota:
Przychód z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
Fragment:
W zależności od różnego skonstruowania stosunku prawnego umowy najmu w zakresie pokrywania przez najemcę pewnych płatności (świadczeń) związanych z przedmiotem najmu, różne będą skutki podatkowe. Jeśli strony umowy najmu określiły wysokość wynagrodzenia z tytułu najmu (czynsz), to otrzymana przez Wynajmującego kwota jest jego przychodem. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni wynajmuje mieszkanie, a zgodnie z umową najmu najemca zobowiązany jest do ponoszenia kosztu czynszu administracyjnego w wysokości 368 zł. Reasumując, w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów prawa przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym są otrzymywane kwoty czynszu (odstępnego). Natomiast otrzymane przez Wynajmującego od Najemcy należności z tytułu czynszu eksploatacyjnego w wysokości 368 zł - skoro do jego ponoszenia zobowiązany jest Najemca - nie stanowią przychodu ze źródła jakim jest najem i tym samym nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opłaty te bowiem nie mieszczą się w pojęciu „ świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń ”, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie Wynajmującego.
2016
15
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług obrotu osiąganego z tytułu umowy najmu lub dzierżawy
Fragment:
Organ z dnia 25 sierpnia 2016 r. nr IPPP2/4512-507/16-2/MT, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług obrotu osiąganego z tytułu umowy najmu lub dzierżawy - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług obrotu osiąganego z tytułu umowy najmu lub dzierżawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Mąż Wnioskodawczyni zawrze umowę najmu lub dzierżawy nieruchomości (całej lub jej części), która jest wspólną własnością małżonków. Umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta przez małżonka Wnioskodawczyni, i tylko on podpisze umowę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy z tytułu umowy najmu lub dzierżawy podpisanej przez męża Wnioskodawczyni osiąga obrót podlegający podatkowi od towarów i usług? Stanowisko Wnioskodawczyni: Zdaniem Wnioskodawczyni nie osiąga ona obrotu podlegającego podatkowi od towarów i usług. Umowę najmu zawrze mąż Wnioskodawczyni, więc to on uzyskuje obrót, a nie Wnioskodawczyni. Stanowisko Wnioskodawczyni wspiera wiele interpretacji przepisów dokonanych przez Ministra Finansów, np.: „ W tym miejscu należy jednak wskazać, że ustawa o podatku od towarów i usług nie wymienia małżonków jako odrębnej kategorii podatników.
2016
15
gru

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia za wcześniejsze rozwiązanie umów najmu.
Fragment:
Należy bowiem podkreślić, że opłata za wcześniejsze rozwiązanie Umowy najmu stanowi wynagrodzenie za podjęcie czynności przez Wynajmującego, tj. wyrażenie przez Wynajmującego zgody na przedterminowe skrócenie okresu najmu, określonego w Umowie najmu. Tym samym, zdaniem Spółki, nieuzasadnione byłoby traktowanie wynagrodzenia za przedterminowe rozwiązanie Umowy najmu, do którego Spółka zobowiązała się w ramach porozumień dotyczących rozwiązania pięciu Umów najmu i mającym zostać zawartym w przyszłości porozumieniem, rozwiązującym ostatnią, szóstą Umowę najmu, jako odszkodowania. Zdaniem Spółki fakt, czy dana umowa najmu przewiduje możliwość jej wcześniejszego rozwiązania czy też nie, nie ma wpływu na kwalifikację wynagrodzenia za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu, ustalonego w porozumieniu rozwiązującym umowę najmu. W tym zakresie Spółka pragnie podkreślić, że znane są wyroki sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z dnia 7 lutego 2014 r. o sygn. akt I FSK 1664/12), wydane wprawdzie na gruncie VAT ale odnoszące się do wcześniejszego rozwiązania umowy najmu, w których wyrażono pogląd, że wcześniejsze rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie daje podstaw do twierdzenia o wystąpieniu szkody i uznania wynagrodzenia za wyrażenie zgody na przedterminowe rozwiązanie umowy najmu za odszkodowanie. Ponadto, w orzeczeniu o sygn. akt I FSK 1664/12 NSA zwrócił uwagę, że fakt, czy sama umowa przewiduje możliwość jej wcześniejszego rozwiązania, czy też nie, nie ma znaczenia dla oceny charakteru wynagrodzenia za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu, określonego w porozumieniu.
2016
30
lis

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z otrzymanych od najemców faktur dotyczących kwot otrzymanych zachęt za zawarcie umowy najmu/podpisanie aneksu do umowy
Fragment:
Należy przy tym zaznaczyć, iż zachęty pieniężne będą wypłacane wyłącznie tym podmiotom, które zaakceptowały warunki umowy najmu i na rzecz których Wnioskodawca będzie świadczył usługę najmu. Tym samym, w przedmiotowym przypadku wystąpi ścisły związek pomiędzy wypłaconą przez Spółkę zachętą pieniężną, a zachowaniem Najemcy, tj. zawarciem umowy najmu/podpisaniem aneksu i wyrażeniem zgody na proponowane przez Spółkę warunki. Istnienie stosunku prawnego pomiędzy stronami Jak zostało wskazane powyżej, zasadniczo zachęty pieniężne będą wypłacane wyłącznie Najemcom, tj. podmiotom, które zawarły/przedłużyły ze Spółką umowy najmu lokali użytkowych (na podstawie zapisów tych umów). Tym samym, mając na uwadze, iż poprzez zawarcie/przedłużenie umowy pomiędzy stronami powstanie stosunek zobowiązaniowy, w ocenie Wnioskodawcy w przedmiotowym przypadku zostanie spełniona również przesłanka istnienia stosunku prawnego pomiędzy stronami. W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu/ podpisanie aneksu stanowić będzie odpłatne świadczenie usług przez Najemców na rzecz Spółki. Usługi o charakterze marketingowym Co więcej, należy zaznaczyć, iż oprócz zobowiązania do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego/podpisania aneksu każdy z Najemców świadczy na rzecz Spółki dodatkowo określone usługi marketingowe.
2016
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Umowa najmu
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.