Umowa nabycia know-how | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa nabycia know-how. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Jakie są zasady opodatkowania podatkiem VAT licencji typu know-how?

Fragment:

(...) Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.03.2004 r. (data wpływu: 16.03.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, kierując się dyspozycją art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Przedmiotem zapytania Podatnika jest ustalenie, czy licencja typu know-how podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Przedmiotem umowy licencyjnej typu know-how jest udostępnienie nieopatentowanych, nieujawnionych do wiadomości publicznej poufnych niematerialnych technicznych i technologicznych informacji. Zdaniem Podatnika licencja typu know-how nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tutejszy Urząd po analizie przedmiotowej sprawy potwierdza przedstawione w (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług umów licencyjnych dotyczących udzielenia uprawnień do korzystania z know-how

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 31.05.2004 r. (znak: HFG/946/2004, z datą wpływu do tut. Urzędu 4.06.2004 r.), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż zapytanie spółki dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług udostępnienia informacji technicznych i technologicznych nieujawnionych do wiadomości powszechnej, określanych w praktyce jako know-how , na podstawie umowy licencyjnej zawartej 31.03.2004 r., tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Umowa ta nie dotyczy sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej. W myśl przepisu art. 147 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług w okresie do 31.12.2005 r. (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy umowy o udostępnienie know-how podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy know-how udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli pismem z dnia 29.01.2004 r. (znak: US.IV-436/1/PCC/04), w następujący sposób: Artykuł 1 ust. 1 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających temu podatkowi. Użyty w treści tego przepisu wyraz „następujące” wskazuje na to, iż podatkowi podlegają tylko te czynności cywilnoprawne, które zostały w nim wymienione. Umowa o udostępnienie know-how stanowi typ umowy nienazwanej, która zarówno ze względu na swój przedmiot (specjalistyczna wiedza na dany temat), jak i treść (...)

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 25.03.2003 r., Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów, odpłatne świadczenie usług na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz eksport, import towarów i usług wymienionych w tym przepisie. Przedmiotem umowy know-how jest obrót wiedzą poufną, nie prowadzi ona do przenoszenia praw majątkowych, a jej zakres dotyczy wyłącznie dóbr niematerialnych. Zbywanie i sprzedaż praw niematerialnych, które nie są towarami lub usługami w rozumieniu art. 4 pkt. 1 i 2 ustawy, nie jest więc czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W świetle powyższego umowa typu know-how nie podlega ustawie o podatku VAT. W praktyce głównym problemem staje się więc trafna kwalifikacja danej umowy. Należałoby stwierdzić czy ta umowa należy do typu (...)

2011
1
sty

Istota:

Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT udostępnienia know-how

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem spółki z dnia 2.04.2004 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 5.04.2004 r. dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług udostępniania do korzystania określonych informacji technicznych i technologicznych nie ujawnionych do wiadomości powszechnej ( knoty-how ), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu informuje: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług. Przepis art. 4 pkt 2 lit. c ww. ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w brzmieniu nadanym ustawą nowelizacyjną z dnia 15.02.2002 r. stanowi, iż usługą w rozumieniu ustawy jest sprzedaż praw lub udzielanie licencji i sublicencji w rozumieniu przypisów prawa (...)