Umowa licencyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa licencyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
16
paź

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT wynagrodzenia wypłacanego na podstawie zawartej ugody za zrzeczenie się roszczeń wynikających z umów licencyjnych oraz wynagrodzenia wypłacanego na podstawie zawartej ugody z tytułu udzielenia licencji na korzystanie ze środowiska informatycznego oraz przedterminowego rozwiązania umów licencyjnych.

Fragment:

(...) umów licencyjnych – jest nieprawidłowe, wynagrodzenia wypłacanego na podstawie zawartej ugody z tytułu udzielenia licencji na korzystanie ze środowiska informatycznego oraz przedterminowego rozwiązania umów licencyjnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 czerwca 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT otrzymanego wynagrodzenia wypłacanego na podstawie zawartej ugody za zrzeczenie się roszczeń wynikających z umów licencyjnych i z tytułu udzielenia licencji na korzystanie ze środowiska informatycznego oraz przedterminowego rozwiązania umów licencyjnych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: „ Wnioskodawca ” lub „ Spółka ” jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Spółka prowadzi działalność w zakresie tworzenia specjalistycznego oprogramowania komputerowego, administracji systemów komputerowych i innych szeroko pojętych usług IT. Spółka, w latach 2006-2011 zawarła umowy licencyjne („ Umowy Licencyjne ”) ze spółką O. Sp. z o.o. („ Licencjobiorca ”), na podstawie których zobowiązała się do wdrożenia, licencjonowania i utrzymywania środowiska informatycznego Licencjobiorcy („ Środowisko ”).

2013
6
kwi

Istota:

Zakres momentu powstania przychodu w związku z udzieleniem spółce z o.o. licencji do wykorzystania wynalazków i wzorów użytkowych.

Fragment:

W myśl natomiast art. 66 ust. 2 prawa własności przemysłowej, uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (umowa licencyjna). Warunki udzielenia tej licencji, jak również forma i sposób zawarcia umowy na jej udzielenie określają przepisy zawarte w Tytule II, Dziale II rozdziale 6 prawa własności przemysłowej „ Umowy licencyjne ”. Przy czym, zgodnie z art. 79 prawa własności przemysłowej, do umowy o korzystanie z wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym, na który nie udzielono jeszcze patentu, jak również do umowy o korzystanie z wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy, stosuje się odpowiednio przepisy o umowie licencyjnej, chyba że strony postanowiły inaczej. Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci (art. 94 ust. 1 powołanej ustawy). Zgodnie z art. 100. ust. 1 w/w ustawy do wzorów użytkowych i praw ochronnych na wzory użytkowe stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 2, przepisy art. 25, 28, 29, 35-37, 39-52, 55-60, 62, 66-90 i 92. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy przychód uzyskiwany przez podatnika z tytułu wynagrodzenia otrzymanego za udostępnienie prawa do wykorzystywania wynalazków i wzorów użytkowych, jako wprost wymieniony w cyt. art. 18 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi przychód z praw majątkowych, o którym mowa w tym przepisie.

2012
1
cze

Istota:

Czy Spółka powinna ująć w kosztach podatkowych wydatki poniesione na nabycie Znaków objętych procedurą rejestracji proporcjonalnie do okresu na jaki została zawarta umowa licencji na korzystanie z tych Znaków, tj. w powiązaniu z przychodami podatkowymi, która Spółka uzyskuje z tytułu realizacji tej umowy?

Fragment:

Warunki te są następujące: prawo ochronne musi być nabyte, prawo ochronne musi nadawać się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, jego przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok, prawo ochronne jest wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przezeń działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej, umowy najmu lub umowy leasingu. Wszystkie z powyższych warunków wypełnią się w przypadku Znaków. W szczególności, Znaki będą nadawały się do gospodarczego używania. Spółka będzie udostępniać je do korzystania innemu podmiotowi na podstawie zawartej z tym innym podmiotem umowy licencyjnej. Przewidywany okres używania Znaków przez Spółkę będzie przekraczać rok. Znaki zostały nabyte przez Spółkę w znaczeniu wynikającym z treści art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP. Znaki towarowe po ponownej rejestracji i uzyskaniu praw ochronnych wypełniają wszelkie warunki niezbędne do ich klasyfikacji jako wartości niematerialne i prawne. W sytuacji opisanej we wniosku, Znaki będą wypełniały wszelkie przesłanki do ich klasyfikacji jako wartości niematerialne i prawne: zostały nabyte, mają gospodarczą przydatność dla Spółki w okresie przekraczającym rok, będą oddane przez Spółkę do używania na podstawie umowy licencyjnej innemu podmiotowi. W konsekwencji, Spółka będzie mogła ująć je w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w miesiącu uzyskania rejestracji (polskiej lub wspólnotowej) Znaków jako praw ochronnych oraz rozpocząć amortyzację podatkową Znaków od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Znaki zostaną przez nią wprowadzone do tej ewidencji.

2011
1
lip

Istota:

Czy wydatki z tytułu opłaty licencyjnej za korzystanie ze Znaków stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia, stosownie do art. 15 ust. 4d tej ustawy?

Fragment:

Umowa licencyjna jest umową nazwaną. Na jej mocy, podmiot, któremu przysługuje wyłączne prawo do określonego dobra o charakterze niematerialnym (licencjodawca), upoważnia inny podmiot (licencjobiorcę) do korzystania z tego dobra na warunkach ustalonych w tej umowie. Umowa ma charakter zobowiązaniowy. Licencjodawca nie przenosi na licencjobiorcę swoich praw, a jedynie udziela mu – nieodpłatnie albo za wynagrodzeniem (tzw. opłata licencyjna) – prawa do korzystania z nich w ograniczonym zakresie. Zasady udzielania licencji do poszczególnych dóbr niematerialnych wynikają z przepisów odnoszących się do tych dóbr, a w zakresie w nich nieuregulowanym - z przepisów ogólnych prawa cywilnego. Do dóbr niematerialnych, których dotyczyć mogą umowy licencyjne, należą prawa regulowane ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo autorskie i prawa pokrewne (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz prawa, o których mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.). W szczególności, przedmiotem umowy licencyjnej może być udzielenie przez podmiot uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy innej osobie upoważnienia do używania tego znaku (art. 163 ust. 1 ustawy - Prawo własności przemysłowej).

2011
1
kwi

Istota:

Czy sprzedaż licencji systemu informacji prawnej dla jednostek Straży Pożarnej może korzystać z opodatkowania 7% stawką podatku VAT?

Fragment:

U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik zawiera jako licencjodawca umowy licencyjne na używanie systemu informacji prawnej. Prawo używania w/w systemu obejmuje przede wszystkim uprawnienie użytkownika do przeszukiwania stale aktualizowanej bazy danych programu (tekstu aktów prawnych, orzecznictwa, komentarzy etc.), drukowania wyników tego przeszukiwania oraz edycji wzorów formularzy objętych systemem. Licencjobiorca ma możliwość nabycia systemu w formie elektronicznej, stanowiącej kod dostępu do oprogramowania znajdującego się w Internecie, bądź w wersji znajdującej się na nośniku CD, na którym jest nagrane oprogramowanie. Sprzedaż licencji przedmiotowego systemu Spółka opodatkowuje według podstawowej stawki VAT 22%. Na tle przedstawionego stanu faktycznego Podatnik zwrócił się z pytaniem: Czy sprzedaż licencji systemu informacji prawnej dla jednostek Straży Pożarnej może korzystać z opodatkowania 7% stawką podatku VAT? Spółka wskazuje, iż oprogramowanie definiowane jest jako zestaw instrukcji i zintegrowanych danych przeznaczonych do uruchomienia i wykonania na komputerze, którego celem jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Zdaniem Spółki sprzedawany przez nią system informacji prawnej spełnia definicję oprogramowania, a jego sprzedaż jednostkom Straży Pożarnej winna być opodatkowana stawką VAT 7%, zgodnie z art. 41 ust. 10 ustawy o VAT w związku z poz. 130 pkt 3 załącznika nr 3 do ustawy.