IPPB3/423-1083/14-2/GJ | Interpretacja indywidualna

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych cesji umów leasingu .
IPPB3/423-1083/14-2/GJinterpretacja indywidualna
 1. cesja
 2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 3. umowa
 4. umowa leasingu
 5. wierzytelność
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Opodatkowanie stron umowy leasingu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2014r. (data wpływu 16 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych cesji umów leasingu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych cesji umów leasingu .

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe

Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce. Spółka podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych i jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

Spółka zawiera, jako finansujący, umowy leasingu operacyjnego oraz umowy leasingu finansowego (dalej: umowy leasingu) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397; dalej: ustawa o PDOP) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361; dalej: ustawa o PDOF).

Leasingobiorcami są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nieposiadające zdolności prawnej wyposażone w zdolność prawną oraz osoby prawne. Spółka zawierała umowy leasingu jako finansujący również przed 1 stycznia 2013 r.

Spółka przewiduje, źe może dojść do sytuacji, w których w stosunku do umów leasingu zawartych przed 1 stycznia 2013 r. dojdzie do cesji leasingu w wyniku zawarcia umów przejęcia długu i cesji wierzytelności, na mocy których podmioty trzecie (dalej: następcy prawni) przejmą w całości dług oraz wstąpią we wszystkie prawa i obowiązki pierwotnych leasingobiorców. Do cesji umów leasingu będzie dochodzić wyłącznie w rezultacie zdarzeń prawnych przewidzianych w art. 93 - 93e ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749, dalej: Ordynacja Podatkowa).

Przejęcie długu w ramach cesji umów leasingu będzie dokonywane za zgodą Spółki. W wyniku cesji umów leasingu będzie dochodzić wyłącznie do zmian w zakresie podmiotowym. Postanowienia umów leasingu dotyczące wysokości opłat, okresu leasingu i innych przedmiotowo istotnych elementów nie będą ulegały zmianie.

Dodatkowo, Spółka zakłada, źe zdarzenia prawne, w wyniku których będzie dochodzić do cesji umów leasingu będą każdorazowo uzasadnione ekonomicznie, tj. racjonalne z punktu widzenia działań gospodarczych realizowanych przez leasingobiorców oraz następców prawnych. Spółka rozważa uzależnienie zgody na cesję umów leasingu od potwierdzania przez leasingobiorców i następców prawnych celu gospodarczego zdarzeń prawnych, w wyniku których dochodzi do cesji umów leasingu.

W związku z powyższym Spółka pragnie potwierdzić, w jaki sposób powinny być kontynuowane rozliczenia między stronami w przypadku cesji umów leasingu. Spółka powzięła wątpliwość, czy w przypadku wystąpienia przewidzianych w art. 93 - 93e Ordynacji Podatkowej zdarzeń prawnych, w wyniku których będzie dochodzić do cesji umów leasingu zawartych pierwotnie przed 1 stycznia 2013 r., dojdzie do sukcesji praw i obowiązków wynikających z umów leasingu na rzecz następców prawnych na podstawie art. 93 - 93e Ordynacji Podatkowej.

Tym samym, umowy leasingu będą mogły być kontynuowane na dotychczasowych zasadach przez następców prawnych i Spółkę, a po zakończeniu podstawowego okresu pierwotnych umów leasingu Spółka będzie miała prawo do określenia przychodu ze sprzedaży przedmiotu leasingu na rzecz następców prawnych zgodnie z zasadami określonymi w art. 17c ustawy o PDOP (w przypadku leasingu operacyjnego) lub art. 17g ustawy o PDOP (w przypadku leasingu finansowego).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku cesji umów leasingu zawartych pierwotnie przed 1 stycznia 2013 r. w wyniku zdarzeń prawnych przewidzianych w art. 93 - 93e Ordynacji Podatkowej, dojdzie do sukcesji praw i obowiązków wynikających z umów leasingu i tym samym umowy leasingu będą mogły być kontynuowane przez Spółkę na dotychczasowych zasadach...

Zdaniem Wnioskodawcy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w przypadku cesji umów leasingu zawartych przed 1 stycznia 2013 r. w wyniku zdarzeń prawnych przewidzianych w art. 93 -93e Ordynacji Podatkowej dojdzie do sukcesji praw i obowiązków wynikających z umów leasingu i tym samym umowy leasingu będą mogły być kontynuowane przez Spółkę na dotychczasowych zasadach.

W pierwszej kolejności należy w ocenie Spółki rozważyć regulacje przepisów art. 93 - 93e Ordynacji Podatkowej, dotyczące praw i obowiązków podatkowych następców prawnych. Następstwo prawne polega na przejściu z jednego podmiotu na drugi określonych praw i obowiązków. Następstwo prawne w rozumieniu przepisów Ordynacji Podatkowej jest nabyciem o charakterze pochodnym, tj. nabyciem praw i obowiązków przysługujących poprzednikowi prawnemu, oraz o charakterze translatywnym, tj. nabyciem praw podmiotowych bez zmiany ich treści.

Jednocześnie, zgodnie z poglądem prezentowanym w interpretacjach indywidualnych przez Ministra Finansów, wstąpienie podmiotów trzecich w prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego jest dopuszczalne jedynie w przypadku istnienia podstawy prawnej sukcesji. Zatem określenie przez strony umów cywilnoprawnych wzajemnych praw i obowiązków, w tym wynikających z cesji umowy leasingowej postanowień dotyczących zmiany stron umowy leasingu musi być oceniane odrębnie na gruncie prawa cywilnego oraz prawa podatkowego.

Zdarzenia prawne, w wyniku których dochodzi do sukcesji praw i obowiązków wynikających z prawa podatkowego zostały określone katalogiem zawartym w art. 93 - 93e Ordynacji Podatkowej.

Zgodnie z art. 93 § 1 Ordynacji Podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

 1. osób prawnych,
 2. osobowych i kapitałowych spółek handlowych
  • wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Dodatkowo, zgodnie z art. 93 § 2 Ordynacji Podatkowej, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

 1. innej osoby prawnej (osób prawnych);
 2. osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych)

Z kolei według art. 93a § 1 Ordynacji Podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej
 • wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Natomiast zgodnie z art. 93a § 2 Ordynacji Podatkowej, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

 1. osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:
  1. innej spółki niemającej osobowości prawnej,
  2. spółki kapitałowej;
 2. spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Powyższe przepisy określają katalog zdarzeń prawnych, których zaistnienie powoduje sukcesję praw i obowiązków na gruncie prawa podatkowego. Należy jednak zauważyć, że samo zaistnienie zdarzenia prawnego przewidzianego powyższym katalogiem może nie być wystarczające dla skutecznej cesji umowy leasingu na gruncie prawa cywilnego. W związku z tym, dla skutecznej cesji umowy leasingu i wejścia w wyniku sukcesji w prawa i obowiązki pierwotnego leasingobiorcy, konieczne będzie spełnienie warunków przewidzianych dla zmiany wierzyciela oraz dłużnika, uregulowanych odpowiednio w art. 509 - 518 oraz art. 519 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, tj. zawarcie umów przejęcia długu i cesji wierzytelności.

Zatem, jeżeli zmiana podmiotowa po stronie leasingobiorcy będzie dokonywana poprzez umowy przejęcia długu i cesji wierzytelności oraz będzie wynikała z jednego ze zdarzeń prawnych określonych w art. 93 - 93e Ordynacji Podatkowej, to w ocenie Spółki należy uznać, że następcy prawni pierwotnych leasingobiorców będą uznani za sukcesorów praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu.

Rozpatrywane umowy leasingu w momencie ich zawarcia przed 1 stycznia 2013 r. spełniały przesłanki dla uznania za umowy leasingu (operacyjnego lub finansowego) w rozumieniu ustawy o PDOP oraz ustawy o PDOF. W konsekwencji, jeśli na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej dojdzie do sukcesji praw i obowiązków wynikających z pierwotnych umów leasingu, nie będzie konieczne ponowne badanie, czy umowy leasingu po wstąpieniu w prawa i obowiązki pierwotnych leasingobiorców przez następców prawnych spełniają przesłanki dla uznania za umowy leasingu w momencie sukcesji, określone w art. 17b - w przypadku leasingu operacyjnego lub w art. 17f - w przypadku leasingu finansowego ustawy o PDOP. Następcy prawni staną się bowiem sukcesorami praw i obowiązków wynikających z pierwotnych umów leasingu.

Tym samym, będzie możliwe kontynuowanie umów leasingu na dotychczasowych zasadach, zgodnie z przepisami art. 17a - 171 ustawy o PDOP. W szczególności, Spółka będzie mogła określić przychód ze sprzedaży przedmiotu leasingu oraz ustalić koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 17c ustawy o PDOP - w przypadku leasingu operacyjnego, oraz zgodnie z art. 17g ustawy o PDOP - w przypadku leasingu finansowego.

Spółka pragnie zauważyć, że stanowisko, zgodnie z którym w przypadku cesji umów leasingu zawartych przed 1 stycznia 2013 r. w wyniku zaistnienia zdarzeń prawnych przewidzianych przepisami art. 93 - 93e Ordynacji Podatkowej dochodzi do sukcesji podatkowej i tym samym umowy leasingu mogą być kontynuowane na dotychczasowych zasadach, znajdują potwierdzenie w następujących interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 czerwca 2012 r., nr ILPB4/423-94/12-4/DS,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 września 2011r., nr/ IBPBI/1/415-651/11/AB,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 września 2011 r. nr ITPB1/415-631/11/MR,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 września 2010 r, nr ITPB3/423-348d/10/AW,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2010 r., nr IPPB1/415-764/09-5/ES,
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.