ILPP2/4512-1-707/15-2/MN | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem aktywów (budynków i budowli) w związku z zawartą umowa leasingu finansowego. Termin odliczenia podatku naliczonego.
ILPP2/4512-1-707/15-2/MNinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. dostawa
 4. dostawa towarów
 5. grunt zabudowany
 6. leasing
 7. leasing finansowy
 8. leasingobiorca
 9. nieruchomości
 10. nieruchomość zabudowana
 11. obniżenie podatku należnego
 12. odliczanie podatku naliczonego
 13. odliczenia
 14. odliczenie podatku od towarów i usług
 15. towar
 16. umowa leasingu
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 17 września 2015 r. (data wpływu 18 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia oraz terminu odliczenia podatku naliczonego w związku z przekazaniem Aktywów na podstawie umowy leasingu finansowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia oraz terminu odliczenia podatku naliczonego w związku z przekazaniem Aktywów na podstawie umowy leasingu finansowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową podlegającą opodatkowaniu od całości swoich dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nieograniczony obowiązek podatkowy), będącą czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca jest spółką celową, powołaną do realizacji inwestycji w grupie (...). Inwestycja ta polegała na budowie bloku energetycznego A o mocy 464 MW opalanego węglem brunatnym (dalej: „Blok”), która rozpoczęła się w 2001 r., natomiast zakończyła w 2008 r. Środki trwałe wchodzące w skład Bloku Spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z początkiem lipca 2008 r. W związku z tym Wnioskodawca dokonuje amortyzacji tych środków od sierpnia 2008 r. Niektóre inne aktywa, wchodzące w skład instalacji „Suchy koniec”, np. układ odwadniania i magazynowania gipsu, zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki w październiku 2008 r., a ich amortyzacji Spółka dokonuje od listopada 2008 r. Spółka nie prowadzi działalności zwolnionej z VAT, która ograniczałaby jej prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905, z późn. zm.; dalej: „ustawa o KDT”), a następnie rozwiązaniem kontraktów długoterminowych, Wnioskodawca został objęty systemem rekompensat z tytułu tzw. kosztów osieroconych powstałych w wyniku przedterminowego rozwiązania kontraktów długoterminowych. W związku z tym, Spółka otrzymała od S.A. (dalej: „Zarządca Rozliczeń”) pierwszą zaliczkę na rekompensatę kosztów osieroconych w sierpniu 2008 r. i otrzymuje w ratach kwartalnych do dzisiaj.

1. Sprzedaż Aktywów

Obecnie, w celu poprawy płynności finansowej Spółki oraz refinansowania istniejącego zadłużenia, podjęto decyzję o restrukturyzacji przepływów finansowych pomiędzy Spółką a jej udziałowcem – Sp. z o.o. (dalej: „Udziałowiec”), poprzez sprzedaż wybranych składników majątku należącego do Spółki do Udziałowca (dalej: „Transakcja”), a następnie ich leasing zwrotny.

Przedmiotem Transakcji będzie zestaw aktywów obejmujący (dalej: „Aktywa”):

 • budynki (wraz z gruntem, na którym są posadowione), w tym zblokowany budynek główny bloku 464 MW oraz budynki należące do instalacji „Suchy koniec” (Budynek odwadniania gipsu, Budynek magazynowania gipsu, Budynek stacji załadunku gipsu na samochody, Budynek stacji załadunku gipsu na wagony);
 • budowle (wraz z gruntem, na którym są posadowione) i urządzenia wchodzące w skład instalacji „Suchy koniec” oraz inne aktywa stanowiące budowle, takie jak elektrofiltr, turbopompa, linie kablowe i inne.

Budynki są posadowione na gruntach należących do Spółki / będących w użytkowaniu wieczystym Spółki.

Wnioskodawca podkreśla, że Aktywa nie stanowią przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 6 pkt 1 oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Planowana Transakcja będzie stanowiła dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT. Powyższe wynika z faktu, że:

 • sprzedaż Aktywów na rzecz Udziałowca nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu przepisów o VAT, a tym samym zwolnienie z VAT uregulowane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie znajdzie zastosowania;
 • Wnioskodawcy przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wytworzeniem Aktywów, a tym samym zwolnienie z VAT uregulowane w art. 43 ust. 1 pkt 2, oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT nie znajdzie zastosowania.

2. Przekazanie Aktywów na rzecz Wnioskodawcy w leasing zwrotny

Po Transakcji Aktywa zostaną przekazane Spółce przez Udziałowca do korzystania na podstawie umowy leasingu finansowego. Spółka będzie wykorzystywać otrzymane w leasing Aktywa do czynności opodatkowanych VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji energii elektrycznej.

Umowa leasingu, jaka zostanie zawarta przez Spółkę z Udziałowcem, będzie miała charakter umowy leasingu finansowego i będzie spełniała przesłanki wskazane w art. 17f ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851, dalej: „ustawa o CIT”), tj.:

 • suma opłat leasingowych ustalonych w umowie leasingu, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, będzie przewyższać wartość początkową Aktywów;
 • umowa ta zostanie zawarta na czas określony, a z chwilą zapłaty ostatniej raty leasingowej prawo własności zostanie przeniesione na leasingobiorcę (Wnioskodawcę);
 • umowa leasingu będzie zawierała zapis, że odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje korzystający (Wnioskodawca).

Aktywa będące przedmiotem leasingu, będą zatem stanowić dla Wnioskodawcy środki trwałe, od których w okresie trwania umowy Wnioskodawca będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych dla potrzeb bilansowych i podatkowych.

Wynagrodzenie płatne przez Wnioskodawcę z tytułu zawarcia umowy leasingu, na podstawie której nastąpi przekazanie Aktywów będzie składało się z:

 1. części obejmującej spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu (część kapitałowa) oraz
 2. części przewyższającą spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu (część finansowa/odsetkowa).

W konsekwencji, każda z rat leasingowych będzie zawierała część odsetkową oraz część kapitałową. Wnioskodawca wskazuje przy tym, że wysokość części kapitałowej i odsetkowej rat leasingowych może ulegać zmianom w różnych okresach umowy leasingu.

W świetle powyższego Umowa leasingu, jako umowa leasingu finansowego – spełni przesłanki uznania, że wydanie na jej podstawie Aktywów do korzystania na rzecz Wnioskodawcy stanowi dostawę towarów dla celów VAT. Ponadto, z uwagi na fakt, że oddanie do używania Aktywów na rzecz Wnioskodawcy nastąpi przed upływem 2 lat od momentu pierwszego zasiedlenia, a Udziałowcowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem Aktywów, dostawa ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej 23%. Przekazanie Aktywów w ramach leasingu finansowego będzie zatem stanowiło dostawę towarów opodatkowaną VAT, niepodlegającą zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Przekazanie Aktywów Wnioskodawcy na podstawie umowy leasingu finansowego nastąpi w momencie zawarcia umowy leasingu. Jednocześnie, Spółka nie dokona na rzecz Udziałowca płatności przed datą zawarcia ww. umowy wynikającej z zaliczki, przedpłaty, zadatku lub innej płatności o podobnym charakterze. Tym samym, Udziałowiec rozpozna obowiązek podatkowy w VAT z tytułu przekazania Aktywów w leasing w momencie zawarcia ww. umowy i udokumentuje ten fakt wystawiając fakturę VAT, na której uwzględni podatek VAT należny.

Wnioskodawca podkreśla, że Udziałowiec wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidulanej przepisów prawa podatkowego, mającej na celu potwierdzenie opodatkowania VAT transakcji przekazania Aktywów na rzecz Wnioskodawcy na podstawie umowy leasingu finansowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z przekazaniem na jego rzecz Aktywów (w postaci budynków i budowli) na podstawie umowy leasingu finansowego z uwagi na fakt, że objęte Aktywa będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych VAT...
 2. W jakim okresie Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z przyjęciem Aktywów do korzystania na podstawie umowy leasingu finansowego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z przekazaniem na jego rzecz Aktywów na podstawie umowy leasingu finansowego z uwagi na fakt, że nabyte Aktywa będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT.
 2. Będzie miał on prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z przyjęciem Aktywów do korzystania na podstawie umowy leasingu finansowego w rozliczeniu za okres, w którym po stronie Udziałowca (leasingodawcy) powstanie obowiązek podatkowy z tytułu przykazania Aktywów na podstawie umowy leasingu finansowego, jednak nie wcześniej niż w momencie otrzymania faktury VAT dokumentującej dostawę tych składników w ramach leasingu finansowego.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

W zakresie Pytania 1

Jak wynika z treści art. 86 ust. 1 ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.; dalej: „ustawa o VAT”), podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do wykonywania przez podatnika czynności opodatkowanych VAT. Jeżeli zatem, dane towary lub usługi są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości VAT naliczonego przy ich nabyciu. Z kolei, na podstawie art. 87 ustawy o VAT, w przypadku wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym w rozliczeniu miesięcznym/kwartalnym podatnika, podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego za następne okresy lub zwrotu podatku naliczonego na rachunek bankowy w terminach określonych w art. 87 ustawy o VAT.

Należy przy tym wskazać, że ustawa o VAT, w art. 88 przewiduje pewne ograniczenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z tym przepisem, prawo do odliczenia podatku naliczonego nie przysługuje w przypadku zaistnienia przesłanki wskazanej w tym przepisie, w tym zakupu usług noclegowych lub gastronomicznych lub też wystawienia faktury VAT sprzedażowej przez podmiot nieistniejący.

W świetle przytoczonych przepisów, zdaniem Wnioskodawcy, aby móc rozstrzygnąć o uprawnieniu Wnioskodawcy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku VAT naliczonego związanego z zawarciem umowy leasingu Aktywów, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, niezbędne jest rozstrzygnięcie, czy:

 • Wnioskodawca posiada status podatnika VAT;
 • Udziałowiec posiada status podatnika VAT;
 • umowa leasingu finansowego Aktywów będzie podlegała opodatkowaniu VAT;
 • nabycie Aktywów przez Wnioskodawcę w ramach umowy leasingu nastąpi w celu wykorzystywania tych składników majątku w działalności opodatkowanej VAT.

Wnioskodawca i Udziałowiec jako podatnicy VAT

Należy podkreślić, że w chwili obecnej, jak i w momencie zawarcia umowy leasingu Aktywów, zarówno Wnioskodawca, jak i Udziałowiec będą zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT, zgodnie z art. 15 ustawy o VAT.

Opodatkowanie VAT przekazania Aktywów na rzecz Wnioskodawcy w ramach umowy leasingu finansowego

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei, jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, rozumie się natomiast rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione na rzecz leasingobiorcy.

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 9 ustawy o VAT, przez umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się umowy, w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotami są grunty. Dostawą towarów jest więc wydanie towaru w ramach tylko takiej umowy leasingu, w której przewidziano, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z zapłatą ostatniej raty, prawo własności rzeczy zostanie przeniesione na korzystającego, a w wyniku takiej umowy zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, lub przedmiotem tej umowy są grunty (tzw. leasing finansowy). Zatem w rozumieniu ww. przepisów, umowa leasingu finansowego jest dla celów VAT traktowana jako odpłatna dostawa towarów.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, umowa leasingu jaka zostanie zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Udziałowcem:

 • zostanie zawarta na czas określony, a z chwilą z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione na leasingobiorcę (Wnioskodawcę);
 • będzie zawierała zapis, że odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje korzystający (Wnioskodawca).

W konsekwencji, z uwagi na spełnienie przesłanek wskazanych w ww. art. 7 ust. 9 ustawy o VAT, w ocenie Wnioskodawcy, przekazanie Aktywów w ramach leasingu finansowego powinno być traktowane na gruncie VAT jak dostawa towarów.

Badając kwestię opodatkowania VAT przekazania Aktywów w leasing finansowy należy wziąć pod uwagę fakt, że przedmiotem dostawy będą budynki oraz/lub budowle, a tym samym analizie należy poddać możliwość zastosowania w odniesieniu do przedmiotowej transakcji zwolnień uregulowanych w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Jak natomiast wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, przekazanie Aktywów w ramach leasingu finansowego nastąpi przed upływem 2 lat od momentu ich pierwszego zasiedlenia a Udziałowcowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem Aktywów. W konsekwencji, przekazanie Aktywów w ramach leasingu finansowego będzie podlegało opodatkowaniu VAT, w związku z faktem, że w odniesieniu do przedmiotowej transakcji nie znajdą zastosowania zwolnienia wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Tym samym przekazanie Aktywów w ramach leasingu finansowego nastąpi w ramach czynności opodatkowanej VAT.

Wykorzystanie przez Wnioskodawcę Aktywów do czynności opodatkowanych VAT

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, Aktywa nabyte w ramach umowy leasingu finansowego będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę, będącego podatnikiem VAT, do wykonywania czynności opodatkowanych VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej.

W kontekście powyższego należy podkreślić, że w dacie zawarcia umowy leasingu finansowego, Wnioskodawca będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT w Polsce i będzie spełniał ustawową definicję podatnika zawartą w art. 15 ustawy o VAT. Aktywa zostaną przekazane na rzecz Wnioskodawcy w ramach odpłatnej umowy leasingu finansowego. Ponadto, jak zostało wskazane w treści zdarzenia przyszłego, przekazanie Aktywów w ramach leasingu finansowego będzie stanowiło dostawę towarów opodatkowaną VAT, niepodlegającą zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 43 ust. 1 pkt 10 ani też art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. W konsekwencji, spełnione zostaną wszystkie przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem Aktywów wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zawarcia umowy leasingu finansowego i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT dokumentującej nabycie Aktywów, będzie mu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony związany z ich nabyciem, gdyż spełniony będzie warunek niezbędny do dokonania takiego obniżenia, określony w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, tj. związek zawartej umowy leasingu finansowego Aktywów z czynnościami opodatkowanymi w ramach wykorzystywania Aktywów w prowadzonej działalności gospodarczej.

W zakresie Pytania 2

Ustawodawca uregulował moment skorzystania z prawa pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługującego podatnikowi w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT. Zgodnie z tą regulacją, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Dodatkowo, zgodnie z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT, prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w przypadku opisanym w art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Należy podkreślić, że ww. art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT reguluje sytuacje, gdy podatek naliczony wynika z nabycia towarów i usług albo dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Tym samym, prawo do odliczenia z tytułu nabycia towarów i usług co do zasady przysługuje podatnikowi pod warunkiem zaistnienia obu powyższych przesłanek łącznie, tj. aby po stronie nabywcy powstało prawo do odliczenia podatku naliczonego:

 • po stronie dostawcy musi powstać obowiązek podatkowy;
 • nabywca musi otrzymać od dostawcy fakturę VAT dokumentującą dostawę towarów/wykonanie usług.

Zgodnie natomiast z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W konsekwencji, w związku z faktem, że przekazanie Aktywów na podstawie umowy leasingu finansowego nastąpi w momencie jej zawarcia, obowiązek podatkowy w VAT po stronie Udziałowca w tym zakresie nastąpi w momencie zawarcia ww. umowy.

Wobec powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z przekazaniem na jego rzecz Aktywów (w postaci budynków i budowli) na podstawie umowy leasingu finansowego z uwagi na fakt, że objęte Aktywa będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie miał on prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z przyjęciem Aktywów do korzystania na podstawie umowy leasingu finansowego w rozliczeniu za okres, w którym po stronie Udziałowca (leasingodawcy) powstanie obowiązek podatkowy z tytułu przykazania Aktywów w leasing finansowy, jednak nie wcześniej niż w momencie otrzymania faktury VAT dokumentującej dostawę tych składników na podstawie umowy leasingu finansowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto, tut. Organ pragnie zauważyć, iż granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14 b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. Organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Z powyższych przepisów wynika, że organ rozpatrując wniosek o wydanie interpretacji nie podejmuje wyjaśnienia stanu faktycznego, tj. nie przeprowadza dowodów oraz nie analizuje załączonych do wniosku dokumentów, lecz dokonuje oceny prawnej przedstawionych we wniosku okoliczności w kontekście zadanego pytania przyporządkowanego do danego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Z uwagi na powyższe, tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.