ILPB4/4510-1-486/15-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia czy zawarta umowa leasingu będzie stanowiła umowę leasingu finansowego.
ILPB4/4510-1-486/15-2/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. leasing
 4. leasing finansowy
 5. transakcja
 6. umowa leasingu
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Opodatkowanie stron umowy leasingu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2015 r. (data wpływu 18 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy zawarta umowa leasingu będzie stanowiła umowę leasingu finansowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy zawarta umowa leasingu będzie stanowiła umowę leasingu finansowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A” sp. z o.o. (dalej „Spółka”, „Wnioskodawca” lub „Finansujący”) jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce, należącą do Grupy Kapitałowej (dalej „Grupa”), podlegającą opodatkowaniu od całości swoich dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca posiada 100% udziałów w spółce „B” sp. z o.o. (dalej „Spółka zależna” lub „Korzystający”), będącą podatnikiem podatku CIT, która również jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

1. Zakup Aktywów przez Wnioskodawcę.

W celu poprawy płynności finansowej oraz refinansowania istniejącego zadłużenia Spółki zależnej podjęto decyzję o restrukturyzacji przepływów finansowych w ramach Grupy Y, która ma zostać przeprowadzona poprzez sprzedaż wybranych składników majątku należącego do Spółki zależnej na rzecz Wnioskodawcy (dalej „Transakcja”). Spółka zakłada, że nabycie Aktywów przez Spółkę zostanie sfinansowane kredytem bankowym.

Przedmiotem Transakcji będzie zestaw aktywów obejmujący (dalej „Aktywa”):

 • budynki (wraz z gruntem, na którym są posadowione), w tym potencjalnie zblokowany budynek główny bloku 464MW oraz budynki należące do instalacji osuszania gipsu „Suchy koniec” (budynek odwadniania gipsu, budynek magazynowania gipsu, budynek stacji załadunku gipsu na samochody, budynek stacji załadunku gipsu na wagony);
 • budowle (wraz z gruntem, na którym są posadowione) i urządzenia wchodzące w skład instalacji „Suchy koniec” oraz inne aktywa stanowiące budowle, takie jak elektrofiltr, turbopompa, linie kablowe i inne.

Budynki są posadowione na gruntach należących do Spółki zależnej/będących w użytkowaniu wieczystym Spółki zależnej.

2. Przekazanie Aktywów w leasing finansowy na rzecz Spółki zależnej.

Po Transakcji Aktywa zostaną przekazane przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki zależnej do korzystania na podstawie umowy leasingu. Spółka zależna będzie wykorzystywać otrzymane w leasing Aktywa do czynności opodatkowanych VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji energii elektrycznej.

Po Transakcji Aktywa zostaną przekazane przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki zależnej do korzystania na podstawie umowy leasingu (dalej „Umowa leasingu”). Wnioskodawca pragnie wskazać, iż w świetle postanowień Umowy leasingu, która zostanie zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką zależną:

 • Umowa leasingu zostanie zawarta na czas oznaczony;
 • suma ustalonych w Umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, będzie przewyższać wartość początkową Aktywów;
 • Umowa leasingu będzie zawierała postanowienie, zgodnie z którym w podstawowym okresie ww. umowy odpisów amortyzacyjnych od wartości Aktywów będzie dokonywał Korzystający (tj. Spółka zależna);
 • przedmiotem Umowy leasingu będą Aktywa stanowiące budynki i/lub budowle podlegające amortyzacji podatkowej;
 • Umowa leasingu będzie przewidywać również harmonogram spłat z podziałem na część kapitałową i odsetkową.

Wynagrodzenie należne Wnioskodawcy z tytułu zawarcia Umowy leasingu, na podstawie której nastąpi przekazanie Aktywów, będzie składało się z:

  • części obejmującej spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu (część kapitałowa) oraz
  • części przewyższającą spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu (część finansowa/odsetkowa).

Biorąc pod uwagę opisane wyżej zdarzenie przyszłe, Wnioskodawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że Umowa leasingu zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką zależną będzie umową leasingu finansowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Umowa leasingu, która zostanie zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Leasingobiorcą, spełnia przesłanki wskazane w art. 17f ust. 1 pkt 1-3 ustawy CIT, a tym samym powinna zostać uznana za umowę leasingu finansowego, o której mowa w art. 17f ust. 1 ustawy CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy Umowa leasingu, która zostanie zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Leasingobiorcą, spełnia przesłanki wskazane w art. 17f ust. 1 pkt 1-3 ustawy CIT, a tym samym powinna zostać uznana za umowę leasingu finansowego, o której mowa w art. 17f ust. 1 ustawy CIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

1. Regulacje ustawy o CIT normujące instytucję leasingu finansowego.

Zgodnie z art. 17a ustawy CIT przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana finansującym oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej korzystającym, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.

Z powyższej definicji wynika, że za umowę leasingu może zostać uznana również umowa, która nie stanowi umowy nazwanej leasingu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, o ile spełnia ona warunki dla uznania jej za podatkową umowę leasingu. Ponadto przedmiotem leasingu podatkowego mogą być nie tylko środki trwałe, lecz także wartości niematerialne i prawne, jeżeli podlegają one amortyzacji podatkowej.

Zgodnie z art. 17f ust. 1 Ustawy CIT, regulującym instytucję leasingu finansowego, do przychodów finansującego i do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat ustalonych w umowie leasingu, ponoszonych przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony,
 2. suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 3. umowa zawiera postanowienie że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający.

Przy tym wskazane powyżej warunki muszą być spełnione łącznie. Niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków spowoduje opodatkowanie umowy na zasadach określonych w art. 17l ustawy CIT, chyba że spełniać będzie ona przesłanki określone dla leasingu operacyjnego w art. 17b ust. 1 ustawy CIT.

W konsekwencji, aby stwierdzić, czy Umowa leasingu będzie spełniała warunki uznania jej za umowę leasingu finansowego w rozumieniu ustawy o CIT, konieczna jest analiza:

 • przedmiotu umowy leasingu - w szczególności konieczne jest zbadanie, czy przedmiotem umowy będą aktywa podlagające amortyzacji podatkowej;
 • czy zostały spełnione warunki wskazane w art. 17f ustawy o CIT.

2. Przedmiot umowy leasingu przedmiotem Umowy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że przedmiotem Umowy leasingu będą Aktywa stanowiące budynki i/lub budowle, podlegające amortyzacji. Z punktu widzenia przepisów ustawy CIT (art. 17a ust. 1 ustawy o CIT) dla zakwalifikowania danej umowy jako umowy leasingu dla celów podatkowych istotne jest, aby przedmiotem leasingu był składnik majątkowy, który zgodnie z obowiązującymi przepisami może podlegać amortyzacji podatkowej. W związku z tym Aktywa stanowiące środki trwałe (budynki i/lub budowle) mogą stanowić przedmiot umowy leasingu dla celów podatkowych, co wynika wprost z literalnej wykładni art. 17a ust. 1 ustawy CIT.

W konsekwencji, zawarta Umowa leasingu będzie spełniała warunki wskazane w art. 17a ust. 1 ustawy o CIT.

3. Spełnienie przez Umowę leasingu warunków uregulowanych w art. 17f ustawy o CIT.

Jak zostało wskazane w treści zdarzenia przyszłego, Umowa leasingu zostanie zawarta na czas oznaczony. Ponadto suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, będzie przewyższała wartość początkową Aktywów, przyjętą przez Wnioskodawcę dla celów podatkowych. Umowa leasingu będzie również przewidywała, że odpisów amortyzacyjnych od Aktywów będzie dokonywała Spółka zależna (Korzystający).

W konsekwencji Umowa leasingu będzie spełniała wszystkie przesłanki do uznania jej za umowę leasingu finansowego w rozumieniu art. 17f ustawy o CIT, w szczególności:

 • zostanie zawarta na czas określony, a w konsekwencji zostanie spełniony warunek wskazany w art. 17f ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT;
 • suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, będzie przewyższać wartość początkową Aktywów, przyjętą przez Wnioskodawcę dla celów podatkowych, a tym samym spełniony zostanie warunek wskazany w art. 17f ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT;
 • Umowa leasingu będzie przewidywać, że odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych będzie dokonywała Spółka zależna (Korzystający), w konsekwencji zostanie spełniony warunek wskazany w art. 17f ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, Umowa leasingu, która zostanie zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Leasingobiorcą, spełnia przesłanki wskazane w art. 17a ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 17f ust. 1 pkt 1-3 ustawy CIT, a tym samym powinna zostać uznana za umowę leasingu finansowego, o której mowa w art. 17f ust. 1 ustawy CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.