Umowa leasingu | Interpretacje podatkowe

Umowa leasingu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa leasingu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy opłata wstępna z tytułu zawarcia umowy leasingu będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia?
Fragment:
Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka planuje podpisanie umowy leasingu. W związku z tą umową Spółka będzie zobowiązana do zapłaty opłaty wstępnej. Opłata ma charakter samoistny - niezależny od późniejszych rat leasingowych. Jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy leasingu. Została ustanowiona przez leasingodawcę w celu zabezpieczenia utraty przedmiotu leasingu, jego przygotowania i wydania leasingobiorcy a także ma na celu pokrycie kosztów administracyjnych zawarcia samej umowy. Przedmiotem umowy leasingu będą autobusy. Opłata wstępna będzie miała charakter opłaty samoistnej, bezzwrotnej, niezależnej od pozostałych rat leasingowych uiszczanych w trakcie trwania umowy, zaś jej poniesienie będzie| warunkiem koniecznym do zawarcia umowy leasingu. W związku z tym nie będzie miała charakteru opłaty za korzystanie z przedmiotu umowy leasingu i nie będzie zaliczona na poczet umowy leasingu oraz nie będzie dotyczyć okresu przekraczającego rok podatkowy. Wobec powyższego opisu należy zauważyć, że cytowany na wstępie przepis art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie precyzuje, w którym momencie korzystający winien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wynikające z umowy leasingu opłaty.
2016
29
kwi

Istota:
Ustalenie skutków podatkowych cesji umowy leasingu budynków i budowli oraz gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów.
Fragment:
Ponadto, Wnioskodawca zwrócił uwagę na okoliczność, że zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w ustawie regulacyjnej – do umów leasingu zawartych przed dniem wejścia w życie powyższych zmian, stosuje się przepisy ustawy o CIT w dotychczasowym brzmieniu. Oznacza to, że w przypadku umów leasingu zawartych przed 1 stycznia 2013 r., jakiekolwiek zmiany podmiotowe w umowach leasingu nie będą mogły korzystać z zasady kontynuacji przy ustalaniu podstawowego okresu obowiązywania umowy leasingu. Dodanie dodatkowego zdania w definicji podstawowego okresu umowy leasingu w kontekście przepisów przejściowych ustawy regulacyjnej jednoznacznie wskazuje, że nowa regulacja ma zastosowanie do umów leasingu zawartych po dniu 31 grudnia 2012 r. Natomiast w zakresie umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2013 r. powyższa nowelizacja nie ma zastosowania, wówczas więc cesjonowane umowy leasingu mogą być zakwalifikowane przez „ nowego ” korzystającego jako leasing finansowy jedynie wtedy, gdy na moment dokonania cesji spełniają przesłanki określone w przepisie art. 17f ustawy o CIT. Niemniej jednak, jak Wnioskodawca już wskazywał w opisie zdarzenia przyszłego, w przedmiotowej sytuacji wszystkie umowy leasingu, które będą przedmiotem cesji, były zawarte po 31 grudnia 2012 r., wobec czego w odniesieniu do nich zastosowanie mają przepisy ustawy o CIT w brzmieniu po wprowadzeniu zmian ustawy regulacyjnej, dopuszczające możliwość podmiotowej zmiany stron umowy leasingu.
2016
9
kwi

Istota:
Czy zawierane przez Wnioskodawcę jako Korzystającego z Finansującym Umowy oddania w odpłatne używanie środków trwałych stanowić będą umowę leasingu finansowego
Fragment:
(...) Umowy leasingu ŚT będącego już uprzednio przedmiotem takiej umowy z podmiotem trzecim suma opłat ustalonych Umową leasingu odpowiada co najmniej wartości rynkowej ŚT z dnia zawarcia z Wnioskodawcą takiej następnej Umowy leasingu; z zastrzeżeniem zastosowania się do treści art. 14 updop, w Umowie leasingu zostanie określona cena, po której Wnioskodawca jako korzystający będzie miał prawo nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego okresu tej Umowy (opcja wykupu ŚT) i cena ta zostanie uwzględniona w sumie opłat, o których mowa w art. 17f ust. 1 pkt 2 updop, suma ustalonych w Umowie leasingu opłat nie będzie uwzględniać ewentualnych płatności dla Finansującego za dodatkowe świadczenia wykonane na rzecz Korzystającego, czy kaucji wpłaconej Finansującemu, które ewentualnie naliczane będą odrębnie, odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie Umowy leasingu finansowego (w rozumieniu art. 17a pkt 2 updop) będzie dokonywać Wnioskodawca jako Korzystający, Umowa leasingu finansowego będzie również w myśl art. 17f ust. 2 updop przewidywać harmonogram spłat wartości ŚT z podziałem na część kapitałową i odsetkową, Wnioskodawca nie (...)
2016
31
mar

Istota:
W zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych będących przedmiotem Umowy leasingu finansowego
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: W jakiej wysokości Wnioskodawca jako Korzystający powinien określić w swoich księgach podatkowych wartość początkową środków trwałych (ŚT) będących przedmiotem Umowy leasingu finansowego... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkowa ŚT będących przedmiotem Umowy leasingu do wykazania w jego ewidencji podatkowej, stanowiąca dla niego podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych w rozumieniu updop, będzie co do zasady równa sumie rat kapitałowych opłat leasingowych ustalonych Umową leasingu, tzw. wartość netto przedmiotu leasingu. Wartość ta powinna zostać powiększona o kwotę wynikającą z opcji wykupu przewidzianej w Umowie leasingu oraz o ewentualne koszty związane z zawarciem Umowy leasingu ŚT a naliczone do dnia przekazania tych ŚT do używania. Wnioskodawca uważa, że wartość początkową ŚT będących przedmiotem Umowy leasingu do wykazania w jego ewidencji podatkowej ŚT, równa sumie rat kapitałowych opłat leasingowych ustalonych Umową leasingu, będzie zasadniczo odpowiadać wartości początkowej środków trwałych ustalonej przez Finansującego. Wartość ta powinna zostać powiększona o kwotę wynikającą z opcji wykupu przewidzianej w Umowie leasingu oraz o ewentualne koszty związane z zawarciem Umowy leasingu ŚT a naliczone do dnia przekazania tych ŚT do używania.
2016
31
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia czy zawarta umowa leasingu będzie stanowiła umowę leasingu finansowego.
Fragment:
W związku z tym Aktywa stanowiące środki trwałe (budynki i/lub budowle) mogą stanowić przedmiot umowy leasingu dla celów podatkowych, co wynika wprost z literalnej wykładni art. 17a ust. 1 ustawy CIT. W konsekwencji, zawarta Umowa leasingu będzie spełniała warunki wskazane w art. 17a ust. 1 ustawy o CIT. 3. Spełnienie przez Umowę leasingu warunków uregulowanych w art. 17f ustawy o CIT. Jak zostało wskazane w treści zdarzenia przyszłego, Umowa leasingu zostanie zawarta na czas oznaczony. Ponadto suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, będzie przewyższała wartość początkową Aktywów, przyjętą przez Wnioskodawcę dla celów podatkowych. Umowa leasingu będzie również przewidywała, że odpisów amortyzacyjnych od Aktywów będzie dokonywała Spółka zależna (Korzystający). W konsekwencji Umowa leasingu będzie spełniała wszystkie przesłanki do uznania jej za umowę leasingu finansowego w rozumieniu art. 17f ustawy o CIT, w szczególności: zostanie zawarta na czas określony, a w konsekwencji zostanie spełniony warunek wskazany w art. 17f ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT; suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, będzie przewyższać wartość początkową Aktywów, przyjętą przez Wnioskodawcę dla celów podatkowych, a tym samym spełniony zostanie warunek wskazany w art. 17f ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT; Umowa leasingu będzie przewidywać, że odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych będzie dokonywała Spółka zależna (Korzystający), w konsekwencji zostanie spełniony warunek wskazany w art. 17f ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.
2016
24
sty

Istota:
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu nierozliczonej podatkowo opłaty wstępnej związanej z zawartą umową leasingu
Fragment:
Na podstawie art. 17b ust. 1 updop, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli: umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości; umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony; suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 14 stosuje się odpowiednio. W myśl art. 17b ust. 2 updop, jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie: art. 6, przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych, art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U. z 1997 r.
2016
21
sty

Istota:
Zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu dodatkowej opłaty naliczonej w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy leasingu
Fragment:
Na podstawie art. 17b ust. 1 updop, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli: umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości; umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony; suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 14 stosuje się odpowiednio. W myśl art. 17b ust. 2 updop, jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie: art. 6, przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych, art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U. z 1997 r.
2016
21
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem aktywów (budynków i budowli) w związku z zawartą umowa leasingu finansowego. Termin odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
W świetle przytoczonych przepisów, zdaniem Wnioskodawcy, aby móc rozstrzygnąć o uprawnieniu Wnioskodawcy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku VAT naliczonego związanego z zawarciem umowy leasingu Aktywów, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, niezbędne jest rozstrzygnięcie, czy: Wnioskodawca posiada status podatnika VAT; Udziałowiec posiada status podatnika VAT; umowa leasingu finansowego Aktywów będzie podlegała opodatkowaniu VAT; nabycie Aktywów przez Wnioskodawcę w ramach umowy leasingu nastąpi w celu wykorzystywania tych składników majątku w działalności opodatkowanej VAT. Wnioskodawca i Udziałowiec jako podatnicy VAT Należy podkreślić, że w chwili obecnej, jak i w momencie zawarcia umowy leasingu Aktywów, zarówno Wnioskodawca, jak i Udziałowiec będą zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT, zgodnie z art. 15 ustawy o VAT. Opodatkowanie VAT przekazania Aktywów na rzecz Wnioskodawcy w ramach umowy leasingu finansowego Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei, jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, rozumie się natomiast rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.
2016
17
sty

Istota:
Czy po dacie Przekształcenia II umowy leasingu zawarte przez Przedsiębiorstwo oraz SPZOO, powinny podlegać ponownej ocenie pod kątem spełniania wymogów uznania za tzw. leasing operacyjny lub leasing finansowy w rozumieniu updof?
Fragment:
Z powyższych regulacji wynika, że przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową także nie wiąże się z cesją umów leasingu, ani tym bardziej z rozwiązaniem i zawarciem nowych umów leasingu przez spółkę przekształconą po dniu przekształcenia. Spółka przekształcona staje się z mocy prawa z dniem przekształcenia stroną umów leasingu zawartych przed dniem przekształcenia przez przedsiębiorcę przekształcanego. Dlatego też – w opinii Wnioskodawcy – brak jest podstaw do przyjęcia, że po dniu Przekształcenia II należy dokonać ponownej oceny umów leasingu zawartych przed Przekształceniem II pod kątem spełnienia przez te umowy definicji umowy leasingu w rozumieniu art. 23a, 23b oraz 23f updof. Stanowisko Wnioskodawcy na gruncie analogicznych przepisów updop potwierdzone zostało przez Ministra Finansów. W dniu 16 marca 2012 r. Minister Finansów wydał odpowiedź na interpelację poselską o numerze 1628, w której na gruncie analogicznych przepisów updop, wskazał, że: „Wyjaśniając kwestie dotyczące umowy leasingu i jej kwalifikacji dla potrzeb podatkowych, pragnę podkreślić, że instytucja leasingu podlega ogólnemu reżimowi przepisów Ustawy o pdop. Wszelkie opłaty związane z używaniem przedmiotu leasingu mogą więc zostać uznane za koszty uzyskania przychodów po spełnieniu przesłanek wynikających z art. 15 ust. 1 Ustawy o pdop (poniesienia kosztu w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania lub zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16).
2016
13
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodów z działalności polegającej na udostępnieniu składników majątkowych na podstawie umowy leasingu
Fragment:
Do przychodów z działalności leasingowej należy, w ocenie Spółki, zaliczyć przychody należące do kategorii 1, tj. wszelkie opłaty i prowizje pobierane przez Spółkę od leasingobiorcy oraz refakturowane na klientów koszty niezbędne do skutecznego i zgodnego z prawem udostępniania przedmiotu leasingu, pobierane zgodnie z postanowieniami umów leasingu oraz ogólnych warunków umowy leasingu (stanowiących integralny element zawieranych umów leasingu), o ile skutkują one rozpoznaniem po stronie Spółki przychodu podatkowego. Specyfika umów leasingu skutkuje tym, iż leasingodawca jest uprawniony – zgodnie z postanowieniami umowy leasingu – do pobierania od leasingobiorcy oprócz czynszu leasingowego, tj. opłaty za korzystanie z przedmiotu leasingu – także innych opłat i prowizji, w szczególności z tytułu czynności związanych z wykonaniem postanowień umowy leasingu, dokonywanych przez leasingodawcę na rzecz leasingobiorcy. Wszystkie te opłaty i prowizje, pobierane w oparciu o zapisy umów leasingu oraz ogólnych warunków umowy leasingu stanowią przychody z działalności leasingowej. Zdaniem Wnioskodawcy w zakres przychodów z działalności polegającej na udostępnianiu składników majątkowych na podstawie umowy leasingu wchodzą również przychody powstałe w wyniku uiszczania przez klientów określonych opłat o charakterze odszkodowawczym, przewidzianych w umowach leasingu oraz w ogólnych warunkach umowy leasingu, określone w kategorii 2. Wnioskodawca podkreśla, że świadczenie usługi złożonej, jaką jest usługa leasingu, jest procesem długotrwałym oraz złożonym i nie kończy się w momencie wydania przedmiotu leasingu leasingobiorcy.
2015
20
gru
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.