Umowa leasingu | Interpretacje podatkowe

Umowa leasingu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa leasingu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych w związku z umową leasingu finansowego, ustalenia podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych w związku z umową leasingu finansowego, zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych oraz części odsetkowej opłat w związku z umową leasingu finansowego.
Fragment:
W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 23a pkt 7 ustawy o PDOF, zgodnie z którym ilekroć w rozdziale 4a ustawy o PDOF jest mowa o spłacie wartości początkowej – rozumie się przez to faktycznie otrzymaną przez finansującego w opłatach ustalonych w umowie leasingu równowartość wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, określoną zgodnie z art. 22g, w podstawowym okresie umowy leasingu; spłaty tej nie koryguje się o kwotę wypłaconą korzystającemu, o której mowa w art. 23d albo art. 23h. Z uwagi na brak regulacji szczegółowych dotyczących zasad ustalania wartości początkowej przez podmiot korzystający ze środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na podstawie umowy leasingu oraz mając na uwadze treść przywołanego powyżej art. 23a pkt 7 ustawy o PDOF, zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkową przedmiotu umowy leasingu w rozumieniu art. 23f ust. 1 ustawy o PDOF należy ustalać zgodnie z zasadami dotyczącymi amortyzacji, tj. w szczególności w oparciu o art. 22g ustawy o PDOF. Mając na względzie charakter umowy leasingu finansowego, najbardziej adekwatną w analizowanej sprawie metodą ustalenia wartości początkowej, spośród uregulowanych w wyżej wymienionym przepisie, jest cena nabycia, tj. określona w art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOF. Powyższe jest zasadne w szczególności ze względu na to, że umowę leasingu, ze względu na jej charakterystykę, można porównywać do umowy nabycia danego składnika majątku na raty, gdzie część odsetkowa raty leasingowej odpowiada kosztom finansowania takiego nabycia.
2017
18
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji zawarcia umowy leasingu finansowego, sposobu ustalenia podstawy dla dokonywania odpisów amortyzacyjnych w sytuacji zawarcia umowy leasingu finansowego, kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zawarcia umowy leasingu finansowego.
Fragment:
(...) umowy leasingu finansowego – jest prawidłowe, kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zawarcia umowy leasingu finansowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji zawarcia umowy leasingu finansowego, sposobu ustalenia podstawy dla dokonywania odpisów amortyzacyjnych w sytuacji zawarcia umowy leasingu finansowego, kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zawarcia umowy leasingu finansowego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca będzie wspólnikiem w spółce osobowej, innej niż spółka komandytowo-akcyjna (dalej: Spółka). Spółka oraz inna spółka osobowa, również niebędąca spółką komandytowo-akcyjną (dalej: Finansujący), będą stronami umowy leasingu (dalej: Umowa). Na podstawie Umowy Spółka będzie odpłatnie korzystała z należącego do Finansującego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy o PDOF lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PDOF (dalej: Przedsiębiorstwo), na które składać się będą m.in.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie obowiązku podawania danych adresowych nieruchomości będących przedmiotem umów leasingu operacyjnego i finansowego
Fragment:
(...) umów leasingu operacyjnego i finansowego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 października 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie obowiązku podawania danych adresowych nieruchomości będących przedmiotem umów leasingu operacyjnego i finansowego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Podstawową działalnością G. Sp. z o.o. (zwana dalej „ Spółką ”) jest leasing, w tym leasing nieruchomości. W ramach prowadzonej działalności Spółka, jako Finansujący, zawiera z Korzystającymi umowy leasingu nieruchomości, które stanowią leasing operacyjny lub finansowy, zgodnie z klasyfikacją ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zmianami) rozdział 4a. Przedmiotem leasingu nieruchomości są m.in. budynki handlowe, biurowe, magazynowe, lokale użytkowe, hotele, grunty, prawa wieczystego użytkowania gruntu. Zgodnie z zawartymi umowami leasingu, Korzystający zobowiązuje się ponosić w okresie leasingu wszelkie koszty i ciężary związane z własnością budynków, użytkowaniem wieczystym gruntów, posiadaniem i eksploatacją nieruchomości oraz realizacją transakcji objętej dokumentami leasingu.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zmiany podmiotowej w umowie leasingu operacyjnego
Fragment:
W ocenie organu w przypadku cesji umowy leasingu u przejmuj1cego warunki umowy, okres umowy leasingu liczy sie od dnia zawarcia cesji. Nie ma tu miejsca "przejecie" dotychczasowego okresu trwania umowy. Podstawowy okres umowy leasingu zdefiniowany w art. 17a pkt 2 updop jest to czas oznaczony, na jaki zosta3a zawarta umowa z wy31czeniem czasu, na który mo?e bya przed3u?ona lub skrócona. Jest to okres w którym ustala sie, czy finansuj1cy otrzyma3 w op3atach leasingowych sp3ate ca3ej wartooci pocz1tkowej przedmiotu umowy leasingu. Podstawowy okres umowy leasingu stanowi równie? zamkniety przedzia3 czasu, po up3ywie którego strony umowy leasingu zobowi1zane s1 do wykazania uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytu3u sprzeda?y przedmiotu leasingu. Wywodzenie przez Spó3ke wniosku: „ w przypadku gdy jedyn1 zmian1 w trakcie trwania umowy zakwalifikowanej na moment jej zawarcia jako umowa leasingu operacyjnego (na gruncie updop) jest zmiana po stronie korzystaj1cego fakt, ?e na moment zmiany korzystaj1cego okres pozostaj1cy do zakonczenia umowy leasingu bedzie krótszy ni? 40% normatywnego okresu amortyzacji, nie powinien wp3ywaa na podatkowe rozliczenie umowy leasingu po stronie Spó3ki, w tym w zakresie transakcji sprzeda?y przedmiotu leasingu dokonanej na warunkach okreolonych w tej umowie leasingu (cena wykupu) ” jest nieprawid3owe.
2017
20
sty

Istota:
W zakresie kwalifikacji przychodów otrzymywanych przez Spółkę jako przychodów uzyskanych w roku podatkowym przez podatników prowadzących działalność polegającą na udostępnianiu składników majątkowych na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym przychody ze sprzedaży przedmiotu umowy leasingu, o których mowa w art. 15c ust. 5 pkt 2 lit. a powołanej ustawy
Fragment:
Do czynności, w związku z którymi Spółka pobiera od Korzystającego opłaty manipulacyjne, zgodnie z tabelą opłat i prowizji, należą w szczególności opłaty związane z: dokonaniem zmian w umowie leasingu (przykładowo w związku ze zmianą waluty umowy leasingu, zmianą waluty płatności umowy leasingu, zmianą harmonogramu opłat, zmianą terminu płatności okresowych opłat leasingowych, symulacją zmiany harmonogramu opłat w związku z wnioskiem Korzystającego, przygotowaniem oferty przedterminowego zakończenia umowy leasingu, sporządzeniem i zwarciem umowy cesji praw i zobowiązań wynikających z umowy leasingu, przygotowaniem restrukturyzacji umowy leasingu na wniosek Korzystającego, wydłużeniem umowy leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy, przedterminowym zakończeniem umowy leasingu na wniosek Korzystającego, przygotowaniem aneksu w przedmiocie skrócenia umowy leasingu w miesiącu jej planowanego wygaśnięcia, zmianą danych Korzystającego w związku z przekształceniem spółki, połączeniem spółek, podziałem spółki, zmianą danych Korzystającego w związku z wniesieniem na pokrycie udziału przez osobę fizyczną wkładu w postaci przedsiębiorstwa do spółki niemającej osobowości prawnej, zmianą danych Korzystającego w związku ze zmianą wspólników w spółce osobowej); czynnościami administracyjnymi (przykładowo za wyłączenie lub zmianę przedmiotu leasingu w umowie leasingu (...)
2017
3
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży samochodu wykupionego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego
Fragment:
(...) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony; suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 19 stosuje się odpowiednio. Z treści powyższego przepisu wynika, że opłaty ustalone w umowie leasingu i ponoszone w trakcie obowiązywania umowy, tj. od momentu jej zawarcia do momentu rozwiązania stanowią koszt uzyskania przychodów dla korzystającego. Podstawą zaliczenia opłat związanych z umową leasingu jest spełnienie przez tę umowę warunków określonych w art. 23b ust. 1 UPDOF. Przy ocenie możliwości zaliczenia wydatków związanych z umową leasingu do kosztów uzyskania przychodów, należy także mieć na uwadze generalną zasadę kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, o której mowa w ww. art. 22 ust. 1 UPDOF.
2016
6
gru

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat wynikających z tytułu zawartej umowy leasingu
Fragment:
(...) umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 14 stosuje się odpowiednio. Umowa leasingu jaka została zawarta pomiędzy Finansującym a Wnioskodawcą - korzystający niebędącym osobą fizyczną, o której mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, spełnia warunki określone w art. 17b ustawy o CIT, tj.: zawarta została na czas określony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji dla przedmiotowych WNiP; suma ustalonych opłat w umowie leasingu, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej WNiP będących przedmiotem umowy leasingu; W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, wartość opłat leasingowych ustalonych w umowie leasingu stanowiła będzie koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy.
2016
5
gru

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat wynikających z tytułu zawartej umowy leasingu
Fragment:
(...) umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 14 stosuje się odpowiednio. Umowa leasingu jaka została zawarta pomiędzy Finansującym a Wnioskodawcą - korzystający niebędącym osobą fizyczną, o której mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, spełnia warunki określone w art. 17b ustawy o CIT, tj.: zawarta została na czas określony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji dla przedmiotowych WNiP; suma ustalonych opłat w umowie leasingu, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej WNiP będących przedmiotem umowy leasingu; W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, wartość opłat leasingowych ustalonych w umowie leasingu stanowiła będzie koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy.
2016
5
gru

Istota:
Czy opłata wstępna z tytułu zawarcia umowy leasingu będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia?
Fragment:
Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka planuje podpisanie umowy leasingu. W związku z tą umową Spółka będzie zobowiązana do zapłaty opłaty wstępnej. Opłata ma charakter samoistny - niezależny od późniejszych rat leasingowych. Jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy leasingu. Została ustanowiona przez leasingodawcę w celu zabezpieczenia utraty przedmiotu leasingu, jego przygotowania i wydania leasingobiorcy a także ma na celu pokrycie kosztów administracyjnych zawarcia samej umowy. Przedmiotem umowy leasingu będą autobusy. Opłata wstępna będzie miała charakter opłaty samoistnej, bezzwrotnej, niezależnej od pozostałych rat leasingowych uiszczanych w trakcie trwania umowy, zaś jej poniesienie będzie| warunkiem koniecznym do zawarcia umowy leasingu. W związku z tym nie będzie miała charakteru opłaty za korzystanie z przedmiotu umowy leasingu i nie będzie zaliczona na poczet umowy leasingu oraz nie będzie dotyczyć okresu przekraczającego rok podatkowy. Wobec powyższego opisu należy zauważyć, że cytowany na wstępie przepis art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie precyzuje, w którym momencie korzystający winien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wynikające z umowy leasingu opłaty.
2016
29
kwi

Istota:
Ustalenie skutków podatkowych cesji umowy leasingu budynków i budowli oraz gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów.
Fragment:
Ponadto, Wnioskodawca zwrócił uwagę na okoliczność, że zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w ustawie regulacyjnej – do umów leasingu zawartych przed dniem wejścia w życie powyższych zmian, stosuje się przepisy ustawy o CIT w dotychczasowym brzmieniu. Oznacza to, że w przypadku umów leasingu zawartych przed 1 stycznia 2013 r., jakiekolwiek zmiany podmiotowe w umowach leasingu nie będą mogły korzystać z zasady kontynuacji przy ustalaniu podstawowego okresu obowiązywania umowy leasingu. Dodanie dodatkowego zdania w definicji podstawowego okresu umowy leasingu w kontekście przepisów przejściowych ustawy regulacyjnej jednoznacznie wskazuje, że nowa regulacja ma zastosowanie do umów leasingu zawartych po dniu 31 grudnia 2012 r. Natomiast w zakresie umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2013 r. powyższa nowelizacja nie ma zastosowania, wówczas więc cesjonowane umowy leasingu mogą być zakwalifikowane przez „ nowego ” korzystającego jako leasing finansowy jedynie wtedy, gdy na moment dokonania cesji spełniają przesłanki określone w przepisie art. 17f ustawy o CIT. Niemniej jednak, jak Wnioskodawca już wskazywał w opisie zdarzenia przyszłego, w przedmiotowej sytuacji wszystkie umowy leasingu, które będą przedmiotem cesji, były zawarte po 31 grudnia 2012 r., wobec czego w odniesieniu do nich zastosowanie mają przepisy ustawy o CIT w brzmieniu po wprowadzeniu zmian ustawy regulacyjnej, dopuszczające możliwość podmiotowej zmiany stron umowy leasingu.
2016
9
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.