Umowa leasingu | Interpretacje podatkowe

Umowa leasingu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa leasingu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia czy przedmiotowa Umowa winna być uznana za umowę leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz będą do niej miały zastosowanie przepisy art. 23f ustawy PIT, czy przedmiotem leasingu jest „przedsiębiorstwo” w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy PIT, także w przypadku gdy strony zdecydują się, w odniesieniu do towarów handlowych/zapasów, na przeniesienie prawa własności już w dacie zawarcia umowy, czy opłaty (raty leasingowe) uzyskiwane przez Wnioskodawcę (wstępna, miesięczne i końcowa), w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nie stanowią przychodu podatkowego w związku z art. 23f ustawy PIT
Fragment:
Zgodnie z art. 23f ust. 1 ustawy PIT do przychodów finansującego, z zastrzeżeniem ust. 3, i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 23b ust. 1, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony; suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu: odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku gdy nie jest osobą wymienioną w lit. b, albo finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 23a pkt 2 ustawy PIT ilekroć w rozdziale 4a ustawy PIT jest mowa o podstawowym okresie umowy leasingu - rozumie się przez to czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona; w przypadku zmiany strony lub stron tej umowy podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie.
2018
10
sty

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie uznany za podatnika podatku od niektórych instytucji finansowych w przypadku zawierania umów leasingu z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, do umów leasingu, które planuje zawierać, nie będzie miał również zastosowania przepis art. 4 ust. 4 ustawy o kredycie konsumenckim, ponieważ Wnioskodawca nie będzie zawierał poza umowa leasingu dodatkowych umów, które przewidywałyby obowiązek wykupu przedmiotu leasingu przez Konsumenta, na żądanie Wnioskodawcy. Tym samym, zdaniem Spółki, skoro umowy leasingu, które planuje zawierać nie będą podlegały ustawie o kredycie konsumenckim, to Spółka nie będzie instytucją pożyczkową w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy o kredycie konsumenckim. Wnioskodawca wskazuje, że pogląd ten podzielają również organy podatkowe w wydanych indywidualnych interpretacjach. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji z dnia 26 września 2016 r. (sygn. IPPB6/4510-444/16-2/AG), odstępując od uzasadnienia podzielił pogląd zaprezentowany przez podatnika, zgodnie z którym „Jeżeli zatem art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy KK wyłączają z zakresu obowiązywania tej ustawy umowy leasingu, w sytuacji, gdy umowy nie przewidują obowiązku nabycia przedmiotu leasingu przez konsumenta/umowy odrębne nie przewidują takiego obowiązku, uzależniając go od żądania kredytodawcy, do umów takich nie znajdzie zastosowania art. 5 pkt 2a ustawy KK – w związku z czym leasingodawcy zawierający ww. umowy nie będą mogli zostać uznani za „ instytucje pożyczkowe ” oraz nie będą podlegali podatkowi PNIF”.
2017
11
gru

Istota:
Wnioskodawca może uznać umowę najmu samochodu osobowego, w świetle art. 23a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za umowę leasingu uregulowaną w przepisach kodeksu cywilnego. Raty leasingowe mogą być zaliczane w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów bez obowiązku prowadzenia przez Wnioskodawcę ewidencji przebiegu pojazdu.
Fragment:
Stosownie do art. 23b ust. 1 powołanej ustawy: opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli: umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości; umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony; suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 19 stosuje się odpowiednio. Stosownie do art. 23b ust. 2 tej ustawy: jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie: art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.
2017
11
lis

Istota:
Uznanie oddania wyrobów gotowych przez Spółkę do odpłatnego korzystania na podstawie umowy leasingu stanowi/będzie stanowiło świadczenie usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla takiej czynności.
Fragment:
W przedstawionym we wniosku opisie stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego Spółka wskazała, iż zawierając umowy leasingu będzie korzystała ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych. W konsekwencji w odniesieniu do zawieranych umów leasingu zastosowanie znajdzie m.in. przepis art. 17f updop. Z kolei zgodnie z tą regulacją (art. 17f ust. 1 pkt 3 lit. a) updop) odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy leasingu dokonuje korzystający (leasingobiorca). Mając na uwadze powyższe należy zatem stwierdzić, iż w analizowanej sprawie spełniony jest warunek określony w treści przepisu art. 7 ust. 9 ustawy o VAT pozwalający uznać, iż wydanie przedmiotu leasingu przez Wnioskodawcę stanowiłoby dostawę towarów - w świetle przepisów o podatkach dochodowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej przedmiotów umów leasingu zawieranych przez Spółkę dokonuje korzystający (leasingobiorca). Ustawodawca poza warunkiem określonym w treści przepisu art. 7 ust. 9 ustawy o VAT, którego spełnienie pozwala uznać wydanie przedmiotu umowy leasingu za dostawę towarów określił w treści przepisu art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT dodatkowe warunki. W świetle tych dodatkowych warunków w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty musi zostać przeniesione prawa własności.
2017
10
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania czynności oddania aktywów do odpłatnego korzystania na podstawie umowy leasingu oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z przejęciem aktywów do korzystania.
Fragment:
Udostępnienie ma się odbywać na podstawie umowy leasingu (dalej: „ Umowa leasingu ”). Umowa leasingu zostanie zawarta na czas określony. Ponadto, będzie ona zawierała postanowienie, zgodnie z którym odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z pózn. zm., dalej: „ ustawa o PDOP ”) dokonywać będzie korzystający (Spółka B). Wartość początkowa Aktywów określona w Umowie leasingu, jako suma ustalonych w Umowie leasingu kapitałowych części opłat, pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług, będzie równa wartości rynkowej Aktywów. Umowa leasingu nie będzie zawierała postanowień, zgodnie z którymi po jej zakończeniu prawo własności Aktywów będących przedmiotem Umowy leasingu przejdzie na korzystającego, niemniej Umowa leasingu będzie zawierała opcję wykupu Aktywów będących przedmiotem Umowy leasingu przez korzystającego tj. Spółkę B (dalej: „ Opcja wykupu ”). Przekazanie Aktywów na podstawie Umowy leasingu nastąpi w dniu podpisania Umowy leasingu. Należy wskazać, że wynagrodzenie będzie płatne okresowo w ratach leasingowych, w terminach przewidzianych w Umowie leasingu.
2017
17
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych w związku z umową leasingu finansowego, ustalenia podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych w związku z umową leasingu finansowego, zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych oraz części odsetkowej opłat w związku z umową leasingu finansowego.
Fragment:
W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 23a pkt 7 ustawy o PDOF, zgodnie z którym ilekroć w rozdziale 4a ustawy o PDOF jest mowa o spłacie wartości początkowej – rozumie się przez to faktycznie otrzymaną przez finansującego w opłatach ustalonych w umowie leasingu równowartość wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, określoną zgodnie z art. 22g, w podstawowym okresie umowy leasingu; spłaty tej nie koryguje się o kwotę wypłaconą korzystającemu, o której mowa w art. 23d albo art. 23h. Z uwagi na brak regulacji szczegółowych dotyczących zasad ustalania wartości początkowej przez podmiot korzystający ze środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na podstawie umowy leasingu oraz mając na uwadze treść przywołanego powyżej art. 23a pkt 7 ustawy o PDOF, zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkową przedmiotu umowy leasingu w rozumieniu art. 23f ust. 1 ustawy o PDOF należy ustalać zgodnie z zasadami dotyczącymi amortyzacji, tj. w szczególności w oparciu o art. 22g ustawy o PDOF. Mając na względzie charakter umowy leasingu finansowego, najbardziej adekwatną w analizowanej sprawie metodą ustalenia wartości początkowej, spośród uregulowanych w wyżej wymienionym przepisie, jest cena nabycia, tj. określona w art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOF. Powyższe jest zasadne w szczególności ze względu na to, że umowę leasingu, ze względu na jej charakterystykę, można porównywać do umowy nabycia danego składnika majątku na raty, gdzie część odsetkowa raty leasingowej odpowiada kosztom finansowania takiego nabycia.
2017
16
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych w związku z umową leasingu finansowego, ustalenia podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych w związku z umową leasingu finansowego, zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych oraz części odsetkowej opłat w związku z umową leasingu finansowego.
Fragment:
W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 23a pkt 7 ustawy o PDOF, zgodnie z którym ilekroć w rozdziale 4a ustawy o PDOF jest mowa o spłacie wartości początkowej – rozumie się przez to faktycznie otrzymaną przez finansującego w opłatach ustalonych w umowie leasingu równowartość wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, określoną zgodnie z art. 22g, w podstawowym okresie umowy leasingu; spłaty tej nie koryguje się o kwotę wypłaconą korzystającemu, o której mowa w art. 23d albo art. 23h. Z uwagi na brak regulacji szczegółowych dotyczących zasad ustalania wartości początkowej przez podmiot korzystający ze środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na podstawie umowy leasingu oraz mając na uwadze treść przywołanego powyżej art. 23a pkt 7 ustawy o PDOF, zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkową przedmiotu umowy leasingu w rozumieniu art. 23f ust. 1 ustawy o PDOF należy ustalać zgodnie z zasadami dotyczącymi amortyzacji, tj. w szczególności w oparciu o art. 22g ustawy o PDOF. Mając na względzie charakter umowy leasingu finansowego, najbardziej adekwatną w analizowanej sprawie metodą ustalenia wartości początkowej, spośród uregulowanych w wyżej wymienionym przepisie, jest cena nabycia, tj. określona w art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOF. Powyższe jest zasadne w szczególności ze względu na to, że umowę leasingu, ze względu na jej charakterystykę, można porównywać do umowy nabycia danego składnika majątku na raty, gdzie część odsetkowa raty leasingowej odpowiada kosztom finansowania takiego nabycia.
2017
16
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie:
- ustalenia wartości początkowej środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych w związku z umową leasingu finansowego,
- ustalenia podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych w związku z umową leasingu finansowego,
- zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych oraz części odsetkowej opłat w związku z umową leasingu finansowego.
Fragment:
W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 23a pkt 7 ustawy o PDOF, zgodnie z którym ilekroć w rozdziale 4a ustawy o PDOF jest mowa o spłacie wartości początkowej – rozumie się przez to faktycznie otrzymaną przez finansującego w opłatach ustalonych w umowie leasingu równowartość wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, określoną zgodnie z art. 22g, w podstawowym okresie umowy leasingu; spłaty tej nie koryguje się o kwotę wypłaconą korzystającemu, o której mowa w art. 23d albo art. 23h. Z uwagi na brak regulacji szczegółowych dotyczących zasad ustalania wartości początkowej przez podmiot korzystający ze środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na podstawie umowy leasingu oraz mając na uwadze treść przywołanego powyżej art. 23a pkt 7 ustawy o PDOF, zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkową przedmiotu umowy leasingu w rozumieniu art. 23f ust. 1 ustawy o PDOF należy ustalać zgodnie z zasadami dotyczącymi amortyzacji, tj. w szczególności w oparciu o art. 22g ustawy o PDOF. Mając na względzie charakter umowy leasingu finansowego, najbardziej adekwatną w analizowanej sprawie metodą ustalenia wartości początkowej, spośród uregulowanych w wyżej wymienionym przepisie, jest cena nabycia, tj. określona w art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOF. Powyższe jest zasadne w szczególności ze względu na to, że umowę leasingu, ze względu na jej charakterystykę, można porównywać do umowy nabycia danego składnika majątku na raty, gdzie część odsetkowa raty leasingowej odpowiada kosztom finansowania takiego nabycia.
2017
11
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych w związku z umową leasingu finansowego, ustalenia podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych w związku z umową leasingu finansowego, zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych oraz części odsetkowej opłat w związku z umową leasingu finansowego.
Fragment:
W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 23a pkt 7 ustawy o PDOF, zgodnie z którym ilekroć w rozdziale 4a ustawy o PDOF jest mowa o spłacie wartości początkowej – rozumie się przez to faktycznie otrzymaną przez finansującego w opłatach ustalonych w umowie leasingu równowartość wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, określoną zgodnie z art. 22g, w podstawowym okresie umowy leasingu; spłaty tej nie koryguje się o kwotę wypłaconą korzystającemu, o której mowa w art. 23d albo art. 23h. Z uwagi na brak regulacji szczegółowych dotyczących zasad ustalania wartości początkowej przez podmiot korzystający ze środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na podstawie umowy leasingu oraz mając na uwadze treść przywołanego powyżej art. 23a pkt 7 ustawy o PDOF, zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkową przedmiotu umowy leasingu w rozumieniu art. 23f ust. 1 ustawy o PDOF należy ustalać zgodnie z zasadami dotyczącymi amortyzacji, tj. w szczególności w oparciu o art. 22g ustawy o PDOF. Mając na względzie charakter umowy leasingu finansowego, najbardziej adekwatną w analizowanej sprawie metodą ustalenia wartości początkowej, spośród uregulowanych w wyżej wymienionym przepisie, jest cena nabycia, tj. określona w art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOF. Powyższe jest zasadne w szczególności ze względu na to, że umowę leasingu, ze względu na jej charakterystykę, można porównywać do umowy nabycia danego składnika majątku na raty, gdzie część odsetkowa raty leasingowej odpowiada kosztom finansowania takiego nabycia.
2017
18
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji zawarcia umowy leasingu finansowego, sposobu ustalenia podstawy dla dokonywania odpisów amortyzacyjnych w sytuacji zawarcia umowy leasingu finansowego, kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zawarcia umowy leasingu finansowego.
Fragment:
(...) umowy leasingu finansowego – jest prawidłowe, kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zawarcia umowy leasingu finansowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji zawarcia umowy leasingu finansowego, sposobu ustalenia podstawy dla dokonywania odpisów amortyzacyjnych w sytuacji zawarcia umowy leasingu finansowego, kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zawarcia umowy leasingu finansowego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca będzie wspólnikiem w spółce osobowej, innej niż spółka komandytowo-akcyjna (dalej: Spółka). Spółka oraz inna spółka osobowa, również niebędąca spółką komandytowo-akcyjną (dalej: Finansujący), będą stronami umowy leasingu (dalej: Umowa). Na podstawie Umowy Spółka będzie odpłatnie korzystała z należącego do Finansującego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy o PDOF lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PDOF (dalej: Przedsiębiorstwo), na które składać się będą m.in.
2017
18
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.