Umowa leasingu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa leasingu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
kwi

Istota:

W zakresie uznania planowanych umów leasingu lokalu wyłącznie za usługę oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego

Fragment:

Art. 7 ust. 9 ustawy o VAT stanowi natomiast, iż „przez umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się umowy w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotami są grunty. Zgodnie z powołaną regulacją, umowa leasingu może być uznana za dostawę towarów jedynie w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące warunki: w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych w umowie leasingu lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności przedmiotu leasingu zostaje przeniesione na korzystającego, umowa leasingu zawarta została na czas oznaczony, zgodnie z u.p.d.o.p. odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający. Podkreślić należy, iż usługa leasingu operacyjnego świadczona jest przez cały czas trwania umowy leasingu, co oznacza, że jest to usługa o charakterze ciągłym, wykonywana w okresach rozliczeniowych. W przedmiotowym stanie faktycznym mamy do czynienia z leasingiem, który nie wynika z umowy określonej w art. 7 ust. 9, i w którym zgodnie z zapisami umowy odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący. Na pewno za dostawę towarów nie może być uznane wydanie towaru w oparciu o tzw. umowę leasingu operacyjnego, która zbliżona jest swoim charakterem do umowy najmu, wobec czego nie jest w rozumieniu ustawy o VAT traktowana jako dostawa towarów, lecz jako świadczenie usług (por.

2018
16
kwi

Istota:

Czy na skutek zmiany leasingobiorcy poprzez wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w skład, której wchodzi m.in. trwająca umowa leasingu na inny podmiot nie zachodzi potrzeba przeprowadzania z tego tylko powodu weryfikacji umowy pod kątem spełnienia warunków leasingu z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy sama już zmiana osoby korzystającego w trakcie trwania umowy leasingu powoduje jakieś skutki na gruncie przepisów podatkowych?
Czy po dokonaniu aportu i zmianie strony korzystającej, spółka komandytowa, której wspólnikiem będzie również Wnioskodawca będzie mogła traktować ponoszone przez nią opłaty ustalone w umowie leasingu, jako koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Jak wynika z art. 23b ust. 1 ww. ustawy, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli: umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości; umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony; suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 19 stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 23b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie: art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.

2018
16
kwi

Istota:

Czy na skutek zmiany leasingobiorcy poprzez wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w skład, której wchodzi m.in. trwająca umowa leasingu na inny podmiot nie zachodzi potrzeba przeprowadzania z tego tylko powodu weryfikacji umowy pod kątem spełnienia warunków leasingu z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy sama już zmiana osoby korzystającego w trakcie trwania umowy leasingu powoduje jakieś skutki na gruncie przepisów podatkowych?
Czy po dokonaniu aportu i zmianie strony korzystającej, spółka komandytowa, której wspólnikiem będzie również Wnioskodawca będzie mogła traktować ponoszone przez nią opłaty ustalone w umowie leasingu, jako koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Jak wynika z art. 23b ust. 1 ww. ustawy, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli: umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości; umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony; suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 19 stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 23b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie: art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie kwalifikacji Umowy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w związku ze zmianą warunków Umowy, o której mowa we wniosku

Fragment:

Jednocześnie, zgodnie z art. 17a pkt 7 Ustawy CIT, ilekroć w rozdziale 4a Ustawy CIT jest mowa o „ spłacie wartości początkowej ” rozumie się przez to: faktycznie otrzymaną przez finansującego w opłatach ustalonych w umowie leasingu równowartość wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, określoną zgodnie z art. 16g Ustawy CIT, w podstawowym okresie umowy leasingu; spłaty tej nie koryguje się o kwotę wypłaconą korzystającemu, o której mowa w art. 17d Ustawy CIT albo art. 17h Ustawy CIT. Mając powyższe na uwadze, skoro zatem, stosownie do treści art. 16g ust. 13 Ustawy CIT, ulepszenie środków trwałych powoduje zwiększenie ich wartości początkowej, to tym samym w wyniku podwyższenia opłat tak, aby suma nowo ustalonych kapitałowych części opłat, pomniejszonych o należny podatek VAT, była co najmniej równa wartości rynkowej środków trwałych z dnia zawarcia umowy leasingu powiększonej o wartość dokonanego ulepszenia, nie będzie skutkować naruszeniem wyżej opisanego warunku, o którym mowa w art. 17f ust. 1 Ustawy CIT. Wprost przeciwnie: zwiększenie opłat we wskazany powyżej sposób przyczyni się do tego, że umowa leasingu w pełniejszy sposób będzie ten warunek spełniać. Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, po ulepszeniu ŚT, zmiany warunków Umowy w zakresie zwiększenia opłat tak, aby suma nowo ustalonych kapitałowych części opłat (w tym: opłaty inicjalnej) oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek VAT, była co najmniej równa wartości rynkowej ŚT z dnia zawarcia Umowy powiększonej o wartość dokonanego ulepszenia, nie wpłyną na kwalifikacje Umowy dla celów podatku CIT.

2018
16
kwi

Istota:

1. Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka rozpozna w momencie zmiany finansującego w umowie leasingu (tj. na moment przeniesienia prawa własności przedmiotu leasingu na nowego finansującego) przychód ze sprzedaży przedmiotu leasingu w wysokości równej wartości niespłaconego przez Korzystającego kapitału (wartość ekspozycji)?
2. Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka rozpozna w momencie zmiany finansującego w umowie leasingu (tj. na moment przeniesienia prawa własności przedmiotu leasingu na nowego finansującego) koszt uzyskania przychodu, w wysokości wydatków poniesionych przez Spółkę na nabycie środka, pomniejszonych o sumę odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Ustawodawca w żaden sposób nie wskazuje w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności w przepisach ó opodatkowaniu stron umowy leasingu, że transakcja ta mogłaby być inaczej traktowana, niż „ zwykłe ” zbycie rzeczy. Ponadto ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce miała na celu umożliwienie zmiany stron umowy leasingu w trakcie trwania podstawowego okresu umowy leasingu, której konsekwencją przy braku zmian innych postanowień umowy leasingu jest kontynuacja pierwotnej umowy leasingu. Ustawodawca również w tej ustawie m.in. w zakresie zmiany definicji podstawowego okresu umowy leasingu, określonej w art. 17a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (¿godnie z którym przez podstawowy okres umowy leasingu rozumie się czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, w wyłączeniem czasu, na który może być przedłużonaj lub skrócona; w przypadku zmiany strony lub stron tej umowy podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie), nie zmienia ogólnych zasad obowiązujących przy zbyciu rzeczy - środków trwałych. W świetle tego, co powiedziano wyżej należy przyjąć, że podstawę dla określenia podatkowych skutków zbicia przedmiotu leasingu(środka trwałego) stanowią przepisy ogólne, w tym art. 14 updop w zakresie przychodów oraz art. 16 ust. 1 pkt 1 w zakresie kosztów uzyskania przychodów; które nie podlegają modyfikacji ze względu na fakt, że zbycia dokonuje pierwotny finansujący nowemu finansującemu, który kontynuuje umowę leasingu.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy oddanie Aktywów przez Spółkę do odpłatnego korzystania na podstawie Umowy leasingu będzie stanowiło świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT oraz w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego tej czynności.

Fragment:

Zainteresowany zamierza przekazać Aktywa do korzystania na podstawie umowy leasingu (dalej: Umowa leasingu). Stroną Umowy leasingu będzie spółka osobowa (dalej: Spółka osobowa), która będzie czynnym podatnikiem VAT. Umowa leasingu zostanie zawarta na czas określony. Ponadto, Umowa leasingu będzie zawierała postanowienie, odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje korzystający (tj. Spółka osobowa/jej wspólnicy). Wartość początkowa Aktywów określona w Umowie leasingu, jako suma ustalonych w Umowie leasingu kapitałowych części opłat, pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług, będzie równa wartości rynkowej Aktywów. Umowa leasingu nie będzie zawierała postanowień, zgodnie z którymi po jej zakończeniu prawo własności Aktywów będących przedmiotem Umowy leasingu przejdzie na korzystającego oraz nie będzie zawierała opcji wykupu Aktywów będących przedmiotem Umowy leasingu przez korzystającego. Przekazanie Aktywów na podstawie Umowy leasingu nastąpi w dniu podpisania Umowy leasingu. Należy wskazać, że wynagrodzenie należne Wnioskodawcy z tytułu zawarcia Umowy leasingu, na podstawie której nastąpi przekazanie Aktywów będzie składało się z: części obejmującej spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu (część kapitałowa) oraz części przewyższającej spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu (część finansowa/odsetkowa).

2018
10
sty

Istota:

W zakresie ustalenia czy przedmiotowa Umowa winna być uznana za umowę leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz będą do niej miały zastosowanie przepisy art. 23f ustawy PIT, czy przedmiotem leasingu jest „przedsiębiorstwo” w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy PIT, także w przypadku gdy strony zdecydują się, w odniesieniu do towarów handlowych/zapasów, na przeniesienie prawa własności już w dacie zawarcia umowy, czy opłaty (raty leasingowe) uzyskiwane przez Wnioskodawcę (wstępna, miesięczne i końcowa), w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nie stanowią przychodu podatkowego w związku z art. 23f ustawy PIT

Fragment:

Zgodnie z art. 23f ust. 1 ustawy PIT do przychodów finansującego, z zastrzeżeniem ust. 3, i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 23b ust. 1, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony; suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu: odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku gdy nie jest osobą wymienioną w lit. b, albo finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 23a pkt 2 ustawy PIT ilekroć w rozdziale 4a ustawy PIT jest mowa o podstawowym okresie umowy leasingu - rozumie się przez to czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona; w przypadku zmiany strony lub stron tej umowy podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie.

2017
11
gru

Istota:

W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie uznany za podatnika podatku od niektórych instytucji finansowych w przypadku zawierania umów leasingu z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, do umów leasingu, które planuje zawierać, nie będzie miał również zastosowania przepis art. 4 ust. 4 ustawy o kredycie konsumenckim, ponieważ Wnioskodawca nie będzie zawierał poza umowa leasingu dodatkowych umów, które przewidywałyby obowiązek wykupu przedmiotu leasingu przez Konsumenta, na żądanie Wnioskodawcy. Tym samym, zdaniem Spółki, skoro umowy leasingu, które planuje zawierać nie będą podlegały ustawie o kredycie konsumenckim, to Spółka nie będzie instytucją pożyczkową w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy o kredycie konsumenckim. Wnioskodawca wskazuje, że pogląd ten podzielają również organy podatkowe w wydanych indywidualnych interpretacjach. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji z dnia 26 września 2016 r. (sygn. IPPB6/4510-444/16-2/AG), odstępując od uzasadnienia podzielił pogląd zaprezentowany przez podatnika, zgodnie z którym „Jeżeli zatem art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy KK wyłączają z zakresu obowiązywania tej ustawy umowy leasingu, w sytuacji, gdy umowy nie przewidują obowiązku nabycia przedmiotu leasingu przez konsumenta/umowy odrębne nie przewidują takiego obowiązku, uzależniając go od żądania kredytodawcy, do umów takich nie znajdzie zastosowania art. 5 pkt 2a ustawy KK – w związku z czym leasingodawcy zawierający ww. umowy nie będą mogli zostać uznani za „ instytucje pożyczkowe ” oraz nie będą podlegali podatkowi PNIF”.

2017
11
lis

Istota:

Wnioskodawca może uznać umowę najmu samochodu osobowego, w świetle art. 23a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za umowę leasingu uregulowaną w przepisach kodeksu cywilnego. Raty leasingowe mogą być zaliczane w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów bez obowiązku prowadzenia przez Wnioskodawcę ewidencji przebiegu pojazdu.

Fragment:

Stosownie do art. 23b ust. 1 powołanej ustawy: opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli: umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości; umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony; suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 19 stosuje się odpowiednio. Stosownie do art. 23b ust. 2 tej ustawy: jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie: art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.

2017
10
wrz

Istota:

Uznanie oddania wyrobów gotowych przez Spółkę do odpłatnego korzystania na podstawie umowy leasingu stanowi/będzie stanowiło świadczenie usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla takiej czynności.

Fragment:

W przedstawionym we wniosku opisie stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego Spółka wskazała, iż zawierając umowy leasingu będzie korzystała ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych. W konsekwencji w odniesieniu do zawieranych umów leasingu zastosowanie znajdzie m.in. przepis art. 17f updop. Z kolei zgodnie z tą regulacją (art. 17f ust. 1 pkt 3 lit. a) updop) odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy leasingu dokonuje korzystający (leasingobiorca). Mając na uwadze powyższe należy zatem stwierdzić, iż w analizowanej sprawie spełniony jest warunek określony w treści przepisu art. 7 ust. 9 ustawy o VAT pozwalający uznać, iż wydanie przedmiotu leasingu przez Wnioskodawcę stanowiłoby dostawę towarów - w świetle przepisów o podatkach dochodowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej przedmiotów umów leasingu zawieranych przez Spółkę dokonuje korzystający (leasingobiorca). Ustawodawca poza warunkiem określonym w treści przepisu art. 7 ust. 9 ustawy o VAT, którego spełnienie pozwala uznać wydanie przedmiotu umowy leasingu za dostawę towarów określił w treści przepisu art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT dodatkowe warunki. W świetle tych dodatkowych warunków w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty musi zostać przeniesione prawa własności.