Umowa leasingu | Interpretacje podatkowe

Umowa leasingu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa leasingu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie kwalifikacji przychodów otrzymywanych przez Spółkę jako przychodów uzyskanych w roku podatkowym przez podatników prowadzących działalność polegającą na udostępnianiu składników majątkowych na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym przychody ze sprzedaży przedmiotu umowy leasingu, o których mowa w art. 15c ust. 5 pkt 2 lit. a powołanej ustawy
Fragment:
Do czynności, w związku z którymi Spółka pobiera od Korzystającego opłaty manipulacyjne, zgodnie z tabelą opłat i prowizji, należą w szczególności opłaty związane z: dokonaniem zmian w umowie leasingu (przykładowo w związku ze zmianą waluty umowy leasingu, zmianą waluty płatności umowy leasingu, zmianą harmonogramu opłat, zmianą terminu płatności okresowych opłat leasingowych, symulacją zmiany harmonogramu opłat w związku z wnioskiem Korzystającego, przygotowaniem oferty przedterminowego zakończenia umowy leasingu, sporządzeniem i zwarciem umowy cesji praw i zobowiązań wynikających z umowy leasingu, przygotowaniem restrukturyzacji umowy leasingu na wniosek Korzystającego, wydłużeniem umowy leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy, przedterminowym zakończeniem umowy leasingu na wniosek Korzystającego, przygotowaniem aneksu w przedmiocie skrócenia umowy leasingu w miesiącu jej planowanego wygaśnięcia, zmianą danych Korzystającego w związku z przekształceniem spółki, połączeniem spółek, podziałem spółki, zmianą danych Korzystającego w związku z wniesieniem na pokrycie udziału przez osobę fizyczną wkładu w postaci przedsiębiorstwa do spółki niemającej osobowości prawnej, zmianą danych Korzystającego w związku ze zmianą wspólników w spółce osobowej); czynnościami administracyjnymi (przykładowo za wyłączenie lub zmianę przedmiotu leasingu w umowie leasingu (...)
2017
3
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży samochodu wykupionego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego
Fragment:
(...) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony; suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 19 stosuje się odpowiednio. Z treści powyższego przepisu wynika, że opłaty ustalone w umowie leasingu i ponoszone w trakcie obowiązywania umowy, tj. od momentu jej zawarcia do momentu rozwiązania stanowią koszt uzyskania przychodów dla korzystającego. Podstawą zaliczenia opłat związanych z umową leasingu jest spełnienie przez tę umowę warunków określonych w art. 23b ust. 1 UPDOF. Przy ocenie możliwości zaliczenia wydatków związanych z umową leasingu do kosztów uzyskania przychodów, należy także mieć na uwadze generalną zasadę kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, o której mowa w ww. art. 22 ust. 1 UPDOF.
2016
6
gru

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat wynikających z tytułu zawartej umowy leasingu
Fragment:
(...) umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 14 stosuje się odpowiednio. Umowa leasingu jaka została zawarta pomiędzy Finansującym a Wnioskodawcą - korzystający niebędącym osobą fizyczną, o której mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, spełnia warunki określone w art. 17b ustawy o CIT, tj.: zawarta została na czas określony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji dla przedmiotowych WNiP; suma ustalonych opłat w umowie leasingu, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej WNiP będących przedmiotem umowy leasingu; W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, wartość opłat leasingowych ustalonych w umowie leasingu stanowiła będzie koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy.
2016
5
gru

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat wynikających z tytułu zawartej umowy leasingu
Fragment:
(...) umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 14 stosuje się odpowiednio. Umowa leasingu jaka została zawarta pomiędzy Finansującym a Wnioskodawcą - korzystający niebędącym osobą fizyczną, o której mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, spełnia warunki określone w art. 17b ustawy o CIT, tj.: zawarta została na czas określony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji dla przedmiotowych WNiP; suma ustalonych opłat w umowie leasingu, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej WNiP będących przedmiotem umowy leasingu; W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, wartość opłat leasingowych ustalonych w umowie leasingu stanowiła będzie koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy.
2016
5
gru

Istota:
Czy opłata wstępna z tytułu zawarcia umowy leasingu będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia?
Fragment:
Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka planuje podpisanie umowy leasingu. W związku z tą umową Spółka będzie zobowiązana do zapłaty opłaty wstępnej. Opłata ma charakter samoistny - niezależny od późniejszych rat leasingowych. Jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy leasingu. Została ustanowiona przez leasingodawcę w celu zabezpieczenia utraty przedmiotu leasingu, jego przygotowania i wydania leasingobiorcy a także ma na celu pokrycie kosztów administracyjnych zawarcia samej umowy. Przedmiotem umowy leasingu będą autobusy. Opłata wstępna będzie miała charakter opłaty samoistnej, bezzwrotnej, niezależnej od pozostałych rat leasingowych uiszczanych w trakcie trwania umowy, zaś jej poniesienie będzie| warunkiem koniecznym do zawarcia umowy leasingu. W związku z tym nie będzie miała charakteru opłaty za korzystanie z przedmiotu umowy leasingu i nie będzie zaliczona na poczet umowy leasingu oraz nie będzie dotyczyć okresu przekraczającego rok podatkowy. Wobec powyższego opisu należy zauważyć, że cytowany na wstępie przepis art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie precyzuje, w którym momencie korzystający winien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wynikające z umowy leasingu opłaty.
2016
29
kwi

Istota:
Ustalenie skutków podatkowych cesji umowy leasingu budynków i budowli oraz gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów.
Fragment:
Ponadto, Wnioskodawca zwrócił uwagę na okoliczność, że zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w ustawie regulacyjnej – do umów leasingu zawartych przed dniem wejścia w życie powyższych zmian, stosuje się przepisy ustawy o CIT w dotychczasowym brzmieniu. Oznacza to, że w przypadku umów leasingu zawartych przed 1 stycznia 2013 r., jakiekolwiek zmiany podmiotowe w umowach leasingu nie będą mogły korzystać z zasady kontynuacji przy ustalaniu podstawowego okresu obowiązywania umowy leasingu. Dodanie dodatkowego zdania w definicji podstawowego okresu umowy leasingu w kontekście przepisów przejściowych ustawy regulacyjnej jednoznacznie wskazuje, że nowa regulacja ma zastosowanie do umów leasingu zawartych po dniu 31 grudnia 2012 r. Natomiast w zakresie umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2013 r. powyższa nowelizacja nie ma zastosowania, wówczas więc cesjonowane umowy leasingu mogą być zakwalifikowane przez „ nowego ” korzystającego jako leasing finansowy jedynie wtedy, gdy na moment dokonania cesji spełniają przesłanki określone w przepisie art. 17f ustawy o CIT. Niemniej jednak, jak Wnioskodawca już wskazywał w opisie zdarzenia przyszłego, w przedmiotowej sytuacji wszystkie umowy leasingu, które będą przedmiotem cesji, były zawarte po 31 grudnia 2012 r., wobec czego w odniesieniu do nich zastosowanie mają przepisy ustawy o CIT w brzmieniu po wprowadzeniu zmian ustawy regulacyjnej, dopuszczające możliwość podmiotowej zmiany stron umowy leasingu.
2016
9
kwi

Istota:
Czy zawierane przez Wnioskodawcę jako Korzystającego z Finansującym Umowy oddania w odpłatne używanie środków trwałych stanowić będą umowę leasingu finansowego
Fragment:
(...) Umowy leasingu ŚT będącego już uprzednio przedmiotem takiej umowy z podmiotem trzecim suma opłat ustalonych Umową leasingu odpowiada co najmniej wartości rynkowej ŚT z dnia zawarcia z Wnioskodawcą takiej następnej Umowy leasingu; z zastrzeżeniem zastosowania się do treści art. 14 updop, w Umowie leasingu zostanie określona cena, po której Wnioskodawca jako korzystający będzie miał prawo nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego okresu tej Umowy (opcja wykupu ŚT) i cena ta zostanie uwzględniona w sumie opłat, o których mowa w art. 17f ust. 1 pkt 2 updop, suma ustalonych w Umowie leasingu opłat nie będzie uwzględniać ewentualnych płatności dla Finansującego za dodatkowe świadczenia wykonane na rzecz Korzystającego, czy kaucji wpłaconej Finansującemu, które ewentualnie naliczane będą odrębnie, odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie Umowy leasingu finansowego (w rozumieniu art. 17a pkt 2 updop) będzie dokonywać Wnioskodawca jako Korzystający, Umowa leasingu finansowego będzie również w myśl art. 17f ust. 2 updop przewidywać harmonogram spłat wartości ŚT z podziałem na część kapitałową i odsetkową, Wnioskodawca nie (...)
2016
31
mar

Istota:
W zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych będących przedmiotem Umowy leasingu finansowego
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: W jakiej wysokości Wnioskodawca jako Korzystający powinien określić w swoich księgach podatkowych wartość początkową środków trwałych (ŚT) będących przedmiotem Umowy leasingu finansowego... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkowa ŚT będących przedmiotem Umowy leasingu do wykazania w jego ewidencji podatkowej, stanowiąca dla niego podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych w rozumieniu updop, będzie co do zasady równa sumie rat kapitałowych opłat leasingowych ustalonych Umową leasingu, tzw. wartość netto przedmiotu leasingu. Wartość ta powinna zostać powiększona o kwotę wynikającą z opcji wykupu przewidzianej w Umowie leasingu oraz o ewentualne koszty związane z zawarciem Umowy leasingu ŚT a naliczone do dnia przekazania tych ŚT do używania. Wnioskodawca uważa, że wartość początkową ŚT będących przedmiotem Umowy leasingu do wykazania w jego ewidencji podatkowej ŚT, równa sumie rat kapitałowych opłat leasingowych ustalonych Umową leasingu, będzie zasadniczo odpowiadać wartości początkowej środków trwałych ustalonej przez Finansującego. Wartość ta powinna zostać powiększona o kwotę wynikającą z opcji wykupu przewidzianej w Umowie leasingu oraz o ewentualne koszty związane z zawarciem Umowy leasingu ŚT a naliczone do dnia przekazania tych ŚT do używania.
2016
31
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia czy zawarta umowa leasingu będzie stanowiła umowę leasingu finansowego.
Fragment:
W związku z tym Aktywa stanowiące środki trwałe (budynki i/lub budowle) mogą stanowić przedmiot umowy leasingu dla celów podatkowych, co wynika wprost z literalnej wykładni art. 17a ust. 1 ustawy CIT. W konsekwencji, zawarta Umowa leasingu będzie spełniała warunki wskazane w art. 17a ust. 1 ustawy o CIT. 3. Spełnienie przez Umowę leasingu warunków uregulowanych w art. 17f ustawy o CIT. Jak zostało wskazane w treści zdarzenia przyszłego, Umowa leasingu zostanie zawarta na czas oznaczony. Ponadto suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, będzie przewyższała wartość początkową Aktywów, przyjętą przez Wnioskodawcę dla celów podatkowych. Umowa leasingu będzie również przewidywała, że odpisów amortyzacyjnych od Aktywów będzie dokonywała Spółka zależna (Korzystający). W konsekwencji Umowa leasingu będzie spełniała wszystkie przesłanki do uznania jej za umowę leasingu finansowego w rozumieniu art. 17f ustawy o CIT, w szczególności: zostanie zawarta na czas określony, a w konsekwencji zostanie spełniony warunek wskazany w art. 17f ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT; suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, będzie przewyższać wartość początkową Aktywów, przyjętą przez Wnioskodawcę dla celów podatkowych, a tym samym spełniony zostanie warunek wskazany w art. 17f ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT; Umowa leasingu będzie przewidywać, że odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych będzie dokonywała Spółka zależna (Korzystający), w konsekwencji zostanie spełniony warunek wskazany w art. 17f ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.
2016
24
sty

Istota:
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu nierozliczonej podatkowo opłaty wstępnej związanej z zawartą umową leasingu
Fragment:
Na podstawie art. 17b ust. 1 updop, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli: umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości; umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony; suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 14 stosuje się odpowiednio. W myśl art. 17b ust. 2 updop, jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie: art. 6, przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych, art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U. z 1997 r.
2016
21
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.