Umowa leasingu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa leasingu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
3
gru

Istota:

Skutki podatkowe cesji wierzytelności wynikającej z zawartej umowy leasingu finansowego

Fragment:

(...) umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony; suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 14 stosuje się odpowiednio; umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu: odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku gdy nie jest osobą wymienioną w lit. b, albo finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Mając na uwadze wskazane powyżej warunki oraz opisane we wniosku zdarzenie przyszłe, Umowa leasingu zawarta przez Wnioskodawcę z Korzystającym będzie stanowiła leasing finansowy na gruncie art. 17f ust. 1 ustawy o PDOP (wszystkie przesłanki do uznania jej za umowę leasingu finansowego będą bowiem spełnione).

2018
13
paź

Istota:

W zakresie możliwości uznania wskazanej we wniosku umowy za podatkową umowę leasingu operacyjnego

Fragment:

Oprócz tych ogólnych cech podatkowej umowy leasingu, ustawodawca wskazuje w przepisach warunki szczególne, które pozwalają na zaliczenie umowy leasingu do podatkowej umowy leasingu operacyjnego (art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) lub podatkowej umowy leasingu finansowego (art. 17f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Zgodnie z art. 17b ust. 1 updop, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli: umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości; umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna (...)

2018
13
cze

Istota:

Koszty poniesione w związku z wykorzystaniem Zapasów na podstawie Umowy leasingowej będą stanowić koszt uzyskania przychodów w wysokości wartości kapitałowej części opłat leasingowych przypadających na wykorzystane Zapasy

Fragment:

Zgodnie z art. 17f ust. 1 ustawy o PDOP do przychodów finansującego, z zastrzeżeniem ust. 3, i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1 ustawy o PDOP, tj. opłat ustalonych w umowie leasingu, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony; suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu: odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku gdy nie jest osobą wymienioną w lit. b, albo finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. W konsekwencji, na podstawie art. 17f ust. 1 ustawy o PDOP opłaty leasingowe, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej ŚT/WNiP nie będą stanowić kosztów podatkowych dla Korzystającego. A contrario uiszczana na podstawie Umowy opłata w pozostałej części, to jest w części niestanowiącej spłaty wartości początkowej ŚT/WNiP, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy. Tym samym Spółka powinna mieć możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu również kosztu poniesionego w związku z wykorzystaniem Zapasów, skoro nie stanowi on spłaty wartości początkowej ŚT/WNiP.

2018
13
cze

Istota:

Koszty wykorzystania Zapasów w wysokości wartości kapitałowej części opłat leasingowych przypadających na wykorzystane Zapasy stanowić będą koszty bezpośrednio związane z przychodami potrącone momencie osiągnięcia odpowiadającym im przychodów

Fragment:

Wobec powyższego zdecydowano, że najlepszym rozwiązaniem, pozwalającym na osiągnięcie wszystkich zakładanych celów biznesowych, będzie zawarcie umowy leasingu, ponieważ: pozwala ona na prawie natychmiastową konsolidację operacyjną (po zawarciu umowy leasingu Działu produkcyjno-handlowego i wydaniu go na rzecz leasingobiorcy dojdzie do organizacyjnej konsolidacji dwóch podobnych biznesów, co pozwoli w sposób maksymalnie szybki wykorzystać efekt synergii, płynący z konsolidacji), nie wymaga ona ponoszenia jednorazowych nakładów finansowych, w kwocie odpowiadającej wartości całego Działu produkcyjno-handlowego, pozwala na przejście własności Działu produkcyjno-handlowego w ramach leasingu (postanowienia dot. przejścia własności przedsiębiorstwa, po spłacie jego wartości początkowej będą częścią umowy leasingu), pozwala na zapobieżenie ryzyku sparaliżowania produkcji na skutek działań prawnych drugiej strony sporu prawnego (w przypadku przegranej przez Finansującego, bądź w przypadku ustanowienia zabezpieczenia, zajęciu będzie mogła podlegać co najwyżej wierzytelność z umowy leasingowej, lecz nie aktywa, wykorzystywane w działalności operacyjnej - bowiem one będą w sposób niezakłócony wykorzystywane przez leasingobiorcę na podstawie umowy leasingu). Wobec powyższego, zdecydowano się na zawarcie Umowy.

2018
20
kwi

Istota:

W zakresie uznania planowanych umów leasingu lokalu wyłącznie za usługę oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego

Fragment:

Art. 7 ust. 9 ustawy o VAT stanowi natomiast, iż „przez umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się umowy w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotami są grunty. Zgodnie z powołaną regulacją, umowa leasingu może być uznana za dostawę towarów jedynie w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące warunki: w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych w umowie leasingu lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności przedmiotu leasingu zostaje przeniesione na korzystającego, umowa leasingu zawarta została na czas oznaczony, zgodnie z u.p.d.o.p. odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający. Podkreślić należy, iż usługa leasingu operacyjnego świadczona jest przez cały czas trwania umowy leasingu, co oznacza, że jest to usługa o charakterze ciągłym, wykonywana w okresach rozliczeniowych. W przedmiotowym stanie faktycznym mamy do czynienia z leasingiem, który nie wynika z umowy określonej w art. 7 ust. 9, i w którym zgodnie z zapisami umowy odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący. Na pewno za dostawę towarów nie może być uznane wydanie towaru w oparciu o tzw. umowę leasingu operacyjnego, która zbliżona jest swoim charakterem do umowy najmu, wobec czego nie jest w rozumieniu ustawy o VAT traktowana jako dostawa towarów, lecz jako świadczenie usług (por.

2018
16
kwi

Istota:

Czy na skutek zmiany leasingobiorcy poprzez wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w skład, której wchodzi m.in. trwająca umowa leasingu na inny podmiot nie zachodzi potrzeba przeprowadzania z tego tylko powodu weryfikacji umowy pod kątem spełnienia warunków leasingu z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy sama już zmiana osoby korzystającego w trakcie trwania umowy leasingu powoduje jakieś skutki na gruncie przepisów podatkowych?
Czy po dokonaniu aportu i zmianie strony korzystającej, spółka komandytowa, której wspólnikiem będzie również Wnioskodawca będzie mogła traktować ponoszone przez nią opłaty ustalone w umowie leasingu, jako koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Jak wynika z art. 23b ust. 1 ww. ustawy, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli: umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości; umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony; suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 19 stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 23b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie: art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.

2018
16
kwi

Istota:

Czy na skutek zmiany leasingobiorcy poprzez wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w skład, której wchodzi m.in. trwająca umowa leasingu na inny podmiot nie zachodzi potrzeba przeprowadzania z tego tylko powodu weryfikacji umowy pod kątem spełnienia warunków leasingu z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy sama już zmiana osoby korzystającego w trakcie trwania umowy leasingu powoduje jakieś skutki na gruncie przepisów podatkowych?
Czy po dokonaniu aportu i zmianie strony korzystającej, spółka komandytowa, której wspólnikiem będzie również Wnioskodawca będzie mogła traktować ponoszone przez nią opłaty ustalone w umowie leasingu, jako koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Jak wynika z art. 23b ust. 1 ww. ustawy, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli: umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości; umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony; suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 19 stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 23b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie: art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie kwalifikacji Umowy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w związku ze zmianą warunków Umowy, o której mowa we wniosku

Fragment:

Jednocześnie, zgodnie z art. 17a pkt 7 Ustawy CIT, ilekroć w rozdziale 4a Ustawy CIT jest mowa o „ spłacie wartości początkowej ” rozumie się przez to: faktycznie otrzymaną przez finansującego w opłatach ustalonych w umowie leasingu równowartość wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, określoną zgodnie z art. 16g Ustawy CIT, w podstawowym okresie umowy leasingu; spłaty tej nie koryguje się o kwotę wypłaconą korzystającemu, o której mowa w art. 17d Ustawy CIT albo art. 17h Ustawy CIT. Mając powyższe na uwadze, skoro zatem, stosownie do treści art. 16g ust. 13 Ustawy CIT, ulepszenie środków trwałych powoduje zwiększenie ich wartości początkowej, to tym samym w wyniku podwyższenia opłat tak, aby suma nowo ustalonych kapitałowych części opłat, pomniejszonych o należny podatek VAT, była co najmniej równa wartości rynkowej środków trwałych z dnia zawarcia umowy leasingu powiększonej o wartość dokonanego ulepszenia, nie będzie skutkować naruszeniem wyżej opisanego warunku, o którym mowa w art. 17f ust. 1 Ustawy CIT. Wprost przeciwnie: zwiększenie opłat we wskazany powyżej sposób przyczyni się do tego, że umowa leasingu w pełniejszy sposób będzie ten warunek spełniać. Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, po ulepszeniu ŚT, zmiany warunków Umowy w zakresie zwiększenia opłat tak, aby suma nowo ustalonych kapitałowych części opłat (w tym: opłaty inicjalnej) oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek VAT, była co najmniej równa wartości rynkowej ŚT z dnia zawarcia Umowy powiększonej o wartość dokonanego ulepszenia, nie wpłyną na kwalifikacje Umowy dla celów podatku CIT.

2018
16
kwi

Istota:

1. Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka rozpozna w momencie zmiany finansującego w umowie leasingu (tj. na moment przeniesienia prawa własności przedmiotu leasingu na nowego finansującego) przychód ze sprzedaży przedmiotu leasingu w wysokości równej wartości niespłaconego przez Korzystającego kapitału (wartość ekspozycji)?
2. Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka rozpozna w momencie zmiany finansującego w umowie leasingu (tj. na moment przeniesienia prawa własności przedmiotu leasingu na nowego finansującego) koszt uzyskania przychodu, w wysokości wydatków poniesionych przez Spółkę na nabycie środka, pomniejszonych o sumę odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Ustawodawca w żaden sposób nie wskazuje w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności w przepisach ó opodatkowaniu stron umowy leasingu, że transakcja ta mogłaby być inaczej traktowana, niż „ zwykłe ” zbycie rzeczy. Ponadto ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce miała na celu umożliwienie zmiany stron umowy leasingu w trakcie trwania podstawowego okresu umowy leasingu, której konsekwencją przy braku zmian innych postanowień umowy leasingu jest kontynuacja pierwotnej umowy leasingu. Ustawodawca również w tej ustawie m.in. w zakresie zmiany definicji podstawowego okresu umowy leasingu, określonej w art. 17a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (¿godnie z którym przez podstawowy okres umowy leasingu rozumie się czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, w wyłączeniem czasu, na który może być przedłużonaj lub skrócona; w przypadku zmiany strony lub stron tej umowy podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie), nie zmienia ogólnych zasad obowiązujących przy zbyciu rzeczy - środków trwałych. W świetle tego, co powiedziano wyżej należy przyjąć, że podstawę dla określenia podatkowych skutków zbicia przedmiotu leasingu(środka trwałego) stanowią przepisy ogólne, w tym art. 14 updop w zakresie przychodów oraz art. 16 ust. 1 pkt 1 w zakresie kosztów uzyskania przychodów; które nie podlegają modyfikacji ze względu na fakt, że zbycia dokonuje pierwotny finansujący nowemu finansującemu, który kontynuuje umowę leasingu.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy oddanie Aktywów przez Spółkę do odpłatnego korzystania na podstawie Umowy leasingu będzie stanowiło świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT oraz w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego tej czynności.

Fragment:

Zainteresowany zamierza przekazać Aktywa do korzystania na podstawie umowy leasingu (dalej: Umowa leasingu). Stroną Umowy leasingu będzie spółka osobowa (dalej: Spółka osobowa), która będzie czynnym podatnikiem VAT. Umowa leasingu zostanie zawarta na czas określony. Ponadto, Umowa leasingu będzie zawierała postanowienie, odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje korzystający (tj. Spółka osobowa/jej wspólnicy). Wartość początkowa Aktywów określona w Umowie leasingu, jako suma ustalonych w Umowie leasingu kapitałowych części opłat, pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług, będzie równa wartości rynkowej Aktywów. Umowa leasingu nie będzie zawierała postanowień, zgodnie z którymi po jej zakończeniu prawo własności Aktywów będących przedmiotem Umowy leasingu przejdzie na korzystającego oraz nie będzie zawierała opcji wykupu Aktywów będących przedmiotem Umowy leasingu przez korzystającego. Przekazanie Aktywów na podstawie Umowy leasingu nastąpi w dniu podpisania Umowy leasingu. Należy wskazać, że wynagrodzenie należne Wnioskodawcy z tytułu zawarcia Umowy leasingu, na podstawie której nastąpi przekazanie Aktywów będzie składało się z: części obejmującej spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu (część kapitałowa) oraz części przewyższającej spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu (część finansowa/odsetkowa).