Umowa kupna-sprzedaży | Interpretacje podatkowe

Umowa kupna-sprzedaży | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa kupna-sprzedaży. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy umowa kupna-sprzedaży zawarta pomiędzy rolnikami ryczałtowymi , spełnia wymogi dokumentu poświadczającego spełnienie warunków zawartych w art.43 ust.3 pkt 1 ustwy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ?
Fragment:
(...) 20 000 zł. Ustawa nie precyzuje formy dokumentu potwierdzającego dostawę produktów czy świadczenia usług na ww. kwotę. Wobec powyższego wydaje się możliwe dokonanie rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT w oparciu o fakturę VAT RR, jak i umowę kupna-sprzedaży.Jestem rolnikiem ryczałtowym i w ubiegłym roku podatkowym dokonałem sprzedaży produktów rolnych na sumę przekraczającą 20.000 zł. Dokumentem poświadczającym dokonanie powyższej transakcji jest umowa kupna-sprzedaży, sporządzona dnia 02-10-2005 r. pomiędzy M. M., a K. F. której przedmiotem było przeniesienia praw własności płodów rolnych ( fasola w ilosci 95 q ) o wartości 20.425 zł. Obie strony umowy w chwili jej zawarcia prowadziły działalność rolniczą korzystając ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.Na dzień dzisiejszy prowadzę ewidencję, o której mowa w art.109 ust.3 ww.ustawy, gdyż zamierzam zrezygnować z opodatkowania podatkiem VAT." Do zapytania (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodu, będącego wcześniej przedmiotem leasingu?
Fragment:
(...) urzędzie zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Podatnik odliczył całość podatku VAT naliczonego przy opłatach leasingowych. W czerwcu 2005 r. po zakończeniu umowy leasingu, samochód będący przedmiotem leasingu został zakupiony przez Podatnika. W zaistniałym stanie faktycznym wystąpiono z zapytaniem czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodu, będącego wcześniej przedmiotem leasingu. Zdaniem Podatnika umowa kupna-sprzedaży samochodu jest odrębną umową od umowy leasingu i w związku z tym przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie wcześniej leasingowanego pojazdu. Z uwagi na fakt, iż samochód nie spełnia wymagań do pełnego obniżenia kwoty podatku naliczonego przy jego zakupie Podatnik uważa, że może odliczyć 50 % kwoty podatku naliczonego nie więcej jednak niż 5000 zł. Art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy umowa sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkami i budowlami stanowiącymi odrebny przedmiot własności jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w przypadku gdy w/w czynność sprzedaży jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT oraz par. 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 27.04.2004r. /Dz. U. nr 97,poz.970/ ?
Fragment:
(...) Społka z o.o. zakupiła od spółki akcyjnej prawo wieczystego użytkowania działek wraz z własnością budynków i budowli stanowiących przedmiot odrębnej własności. Spółka akcyjna wystawiła fakturę z której wynika, iż na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm) i par. 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz.970 z późn. zm.) zastosowano zwolnienie z podatku VAT, a notariusz pobrał podatek od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% wartości przedmiotu transakcji. Pana zdaniem płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych bezzasadnie pobrał podatek ponieważ stosownie do treści art. 2 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności (...)
2011
1
mar

Istota:
Wyjaśnienie kwestii dotyczącej zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku gdy: umowa kupna-sprzedaży jest zawierana z bankiem, który sprzedane jej samochody przejmuje od dłużników bankowych oraz umowa kupna-sprzedaży jest zawierana z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej.
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmnie działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) udziela wyjaśnień: Pani ... zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku gdy: Umowa kupna-sprzedaży jest zawierana z bankiem, który sprzedane jej samochody przejmuje od dłużników bankowych, Umowa kupna-sprzedaży jest zawierana z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmnie informuje, że: Ad.1. Zgodnie z art.2 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 poz. 959 ze zm.) - nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. Postępowanie egzekucyjne może toczyć się w oparciu o: przepisy kodeksu postępowania cywilnego, (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy podlega opodatkowaniu 2% podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowa przedaży lokalu mieszklanego?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów podziela stanowisko zawarte w piśmie, iż umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przepis art 1 ust 1 pkt 1 lit a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 6 poz 42 z 2004 r ze zm.) stanowi, iż podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje z chwilą dokonania czynności i ciąży na stronach czynności cywilnoprawnej. Podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy, natomiast stawka podatku wynosi 2% - zgodnie z art 7 ust 1 pkt 1 lit a w/w ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Umowa sprzedaży lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarilanego i natariusz przy sporządzaniu aktu jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych oblicza i pobiara podatek - art 10 ust 1 pkt 2 ustawy o pcc. (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy podatek od czynności cywilnoprawnych od umów kupna - sprzedaży można zaliczyć do kosztów ubocznych zakupu?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na pismo z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zakwalifikowania jego do kosztów ubocznych zakupu, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 86 poz. 959 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają między innymi umowy sprzedaży rzeczy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a w przypadku gdy płatnikami są nabywcy rzeczy przeznaczonych do przerobu lub odsprzedaży – z chwilą wypłacenia należności – art. 3 ust. 1 pkt 1, wg stawki 2 % określonej w art. 7 ust.1 pkt 1 lit.a. Art. 10 ust. 2 pkt 2 ust. 3 i 3a ww ustawy określa sposób zapłaty i pobór podatku przez (...)
2011
1
sty

Istota:
  1. Jak należy prowadzić rejestr VAT:
    • w zakresie zakupu gdzie dokumentem zakupu nie będzie faktura VAT a umowa kupna-sprzedaży i
    • w zakresie sprzedaży gdzie dokumentem sprzedaży nie będzie faktura VAT a tylko paragon lub nie będzie żadnego dokumentu (klient nie będzie chciał żadnego dokumentu potwierdzającego sprzedaż)?
  2. Która kwota w moim przypadku będzie stanowiła podstawę opodatkowania
Fragment:
(...) Ad. I Zgodnie z brzmieniem art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności określone w art. 7 ust. 1 pkt. 2 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 7 i art. 14 ust. 1, 5 i 6, są obowiązani do prowadzenia ewidencji zawierającej: kwoty określone w art. 20, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającego podatek należny, kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzania deklaracji podatkowej. W kwestii dotyczącej ewidencji zakupów VAT tut. organ podatkowy wyjaśnia, że: przedmiotowy rejestr prowadzony jest celem ewidencjonowania kwot podatku naliczonego (obniżającego podatek należny) wynikających z dokumentów (...)
2011
1
sty

Istota:
1. Czy umowa przyjęcia do komisu pojazdu w celu jego sprzedaży za pośrednictwem komisu podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
2. Czy umowa kupna-sprzedaży pojazdu zawarta między osobą prywatną a Auto-Handlem podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
(...) ze zm.), wyjaśnia: Pyt. Czy umowa przyjęcia do komisu pojazdu w celu jego sprzedaży za pośrednictwem komisu podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych? Odp. Przyjęcie do komisu pojazdu w celu jego sprzedaży nie podlega podatnikowi od czynności cywilnoprawnych, ponieważ czynność ta nie jest wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 86 ze zm.). Pyt. Czy umowa kupna-sprzedaży pojazdu zawarta między osobą prywatną a Auto-Handlem podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych? Odp. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli pojazd, jak w przedstawionej sytuacji, nabyty jest przez Auto-Handel od osoby fizycznej w celu jego dalszej odsprzedaży, to stosownie do obowiązujących przepisów rozporządzenia (...)
2011
1
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.