Umowa kupna-sprzedaży | Interpretacje podatkowe

Umowa kupna-sprzedaży | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa kupna-sprzedaży. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy dokumentowanie transakcji kupna wyrobów ze złota i srebra od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą umowy kupna-sprzedaży jest prawidłowe?
2. Czy istnieje inny sposób dokumentowania tego typu transakcji w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, np. przy pomocy dowodu wewnętrznego?
Fragment:
Przy zawieraniu transakcji kupna sporządzane są umowy kupna-sprzedaży, zawierające: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania sprzedającego i kupującego (tj. Wnioskodawczyni). Przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży osoba sprzedająca przedkłada dowód osobisty. Dowód osobisty, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, nie zawiera adresu zamieszkania ani zameldowania osoby dokonującej transakcji. Wnioskodawczyni, jako strona transakcji sporządzająca ww. umowę nie jest w stanie zweryfikować wiarygodności danych adresowych sprzedającego i jest zmuszona przyjąć informację przez niego podaną. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (oznaczone we wniosku nr 1 i 2). Czy dokumentowanie transakcji kupna wyrobów ze złota i srebra od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą umowy kupna-sprzedaży jest prawidłowe? Czy istnieje inny sposób dokumentowania tego typu transakcji w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, np. przy pomocy dowodu wewnętrznego? Zdaniem Wnioskodawczyni, udokumentowanie transakcji kupna wyrobów ze złota i srebra od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej umową kupna-sprzedaży jest prawidłowe.
2017
10
maj

Istota:
Czy umowa kupna-sprzedaży zawarta pomiędzy rolnikami ryczałtowymi , spełnia wymogi dokumentu poświadczającego spełnienie warunków zawartych w art.43 ust.3 pkt 1 ustwy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ?
Fragment:
Wobec powyższego wydaje się możliwe dokonanie rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT w oparciu o fakturę VAT RR, jak i umowę kupna-sprzedaży.Jestem rolnikiem ryczałtowym i w ubiegłym roku podatkowym dokonałem sprzedaży produktów rolnych na sumę przekraczającą 20.000 zł. Dokumentem poświadczającym dokonanie powyższej transakcji jest umowa kupna-sprzedaży, sporządzona dnia 02-10-2005 r. pomiędzy M. M., a K. F. której przedmiotem było przeniesienia praw własności płodów rolnych ( fasola w ilosci 95 q ) o wartości 20.425 zł. Obie strony umowy w chwili jej zawarcia prowadziły działalność rolniczą korzystając ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.Na dzień dzisiejszy prowadzę ewidencję, o której mowa w art.109 ust.3 ww.ustawy, gdyż zamierzam zrezygnować z opodatkowania podatkiem VAT." Do zapytania dołączył Pan fotokopię umowy o której mowa wyżej oraz uzupełnił w dn.21-03-2006 r. o pisemne oświadczenie wskazujące na przesłanki wymienione w wyżej cyt. przepisie art.14 a ust. 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. W dniu 29-03-2006 r. złożył Pan Zaświadczenie Znak:F.3118/647/2006 wydane przez Urząd Gminy M. z treści którego wynika , iż od dnia 01 marca 2005 r. jest Pan w w/w Urzędzie Gminy podatnikiem podatku rolnego oraz wyjaśnił Pan że zamiarem podatnika cyt.: "było zrezygnowanie ze statusu rolnika ryczałtowego i wybór możliwości rozliczania podatku VAT na zasadach ogólnych , tzn. z uwzględnieniem możliwości odliczania podatku naliczonego od nabywanych środków do produkcji rolniczej ".
2011
1
kwi

Istota:
Czy podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodu, będącego wcześniej przedmiotem leasingu?
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że umowa leasingu samochodu zawarta w czerwcu 2003 r. jest jedynie umową powiązaną w sposób pośredni z umową kupna tego pojazdu, nabycie bowiem rozumiane jako przeniesienie prawa własności, nastąpiło dopiero w wykonaniu umowy kupna-sprzedaży w czerwcu 2005 r. Oznacza to, że warunek nabycia pojazdu samochodowego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług spełniony został w momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży przedmiotowego samochodu. Jak wynika z wniosku, umowa kupna - sprzedaży pojazdu objętego wcześniej umową leasingu została zawarta w czerwcu 2005 r., a więc w niniejszej sprawie znajdą zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Oznacza to, że jeżeli przedmiotowy pojazd nie spełnia wymagań dotyczących ładowności wyliczonej wg. wzoru wskazanego w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie przedmiotowego pojazdu w wysokości 50% kwoty podatku wynikającej z faktury nabycia, nie więcej jednak niż 5000 zł.
2011
1
mar

Istota:
Czy umowa sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkami i budowlami stanowiącymi odrebny przedmiot własności jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w przypadku gdy w/w czynność sprzedaży jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT oraz par. 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 27.04.2004r. /Dz. U. nr 97,poz.970/ ?
Fragment:
Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 z późn. zm) nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne jeżeli przynajmniej jedna za stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych od podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo wieczystego użytkowania. W świetle powyższej regulacji obowiązujacej w dacie dokonania przedmiotowej czynności cywilnoprawnej podatnik wskazał, że sprzedający powołał się w treści faktury sprzedaży na zwolnienie tej transakcji z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towrów i usług oraz na par. 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia do w/w ustawy. W tym stanie rzeczy przedmiotowa czynność sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębny przedmiot własności, która została zwolniona z podatku VAT, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
2011
1
mar

Istota:
Wyjaśnienie kwestii dotyczącej zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku gdy: umowa kupna-sprzedaży jest zawierana z bankiem, który sprzedane jej samochody przejmuje od dłużników bankowych oraz umowa kupna-sprzedaży jest zawierana z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej.
Fragment:
Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) udziela wyjaśnień: Pani ... zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku gdy: Umowa kupna-sprzedaży jest zawierana z bankiem, który sprzedane jej samochody przejmuje od dłużników bankowych, Umowa kupna-sprzedaży jest zawierana z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmnie informuje, że: Ad.1. Zgodnie z art.2 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 poz. 959 ze zm.) - nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. Postępowanie egzekucyjne może toczyć się w oparciu o: przepisy kodeksu postępowania cywilnego, przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002r. Nr 110 poz.968 ze zm.); Natomiast postępowanie upadłościowe też w oparciu o ściśle określone przepisy uchwalone przez Ustawodawcę. Z przedłożonej umowy sprzedaży pojazdu wynika, że została ona zawarta pomiędzy osobami fizycznymi, w imieniu których działa pełnomocnik Banku a Pani firmą, prowadzącą auto-handel. W związku z powyższym umowa ta nie jest czynnością cywilnoprawną prowadzoną w oparciu i na zasadzie przepisów egzekucyjnych, w związku z czym podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych i do tych umów nie ma zastosowania przepis art.2 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.
2011
1
lut

Istota:
Czy podlega opodatkowaniu 2% podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowa przedaży lokalu mieszklanego?
Fragment:
Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje z chwilą dokonania czynności i ciąży na stronach czynności cywilnoprawnej. Podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy, natomiast stawka podatku wynosi 2% - zgodnie z art 7 ust 1 pkt 1 lit a w/w ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Umowa sprzedaży lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarilanego i natariusz przy sporządzaniu aktu jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych oblicza i pobiara podatek - art 10 ust 1 pkt 2 ustawy o pcc.
2011
1
lut

Istota:
Czy podatek od czynności cywilnoprawnych od umów kupna - sprzedaży można zaliczyć do kosztów ubocznych zakupu?
Fragment:
(...) art. 7 ust.1 pkt 1 lit.a. Art. 10 ust. 2 pkt 2 ust. 3 i 3a ww ustawy określa sposób zapłaty i pobór podatku przez płatników. Sposób prowadzenia rejestrów podatku od czynności cywilnoprawnych określa § 4 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 108 poz. 1153). Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Cytowany art. 23 ww ustawy nie wymienia podatku od czynności cywilnoprawnych jako wydatku nie uznawanego za koszty. Mając na uwadze powyższe przepisy podatek od umów kupna - sprzedaży może Pani zaliczyć do kosztów ubocznych zakupu.
2011
1
sty

Istota:
  1. Jak należy prowadzić rejestr VAT:
    • w zakresie zakupu gdzie dokumentem zakupu nie będzie faktura VAT a umowa kupna-sprzedaży i
    • w zakresie sprzedaży gdzie dokumentem sprzedaży nie będzie faktura VAT a tylko paragon lub nie będzie żadnego dokumentu (klient nie będzie chciał żadnego dokumentu potwierdzającego sprzedaż)?
  2. Która kwota w moim przypadku będzie stanowiła podstawę opodatkowania
Fragment:
Sprzedaż może być dokumentowana fakturą VAT (art. 6 ust. 4 ustawy o VAT) i w takim przypadku podlega ona zaewidencjonowaniu w rejestrze sprzedaży. W przypadku sprzedaży nieudokumentowanej dokonywanej na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej podatnik jest również obowiązany do zaewidencjonowania tej sprzedaży w rejestrze sprzedaży VAT. W świetle przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Szczegółowe zasady dot. obowiązku instalacji kas rejestrujących określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002r w sprawie kas rejestrujących ( Dz. U. Nr 234 poz. 1971 ze zm.). Do czasu powstania obowiązku z przepisu cytowanego powyżej zgodnie z art. 31 ustawy o podatku VAT w przypadku świadczenia przez podatnika usług w tym w zakresie handlu i gastronomii, podatek należny może być obliczany jako iloczyn wartości sprzedaży i stawki: 18,03% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 22% 6,54% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 7% 2,91% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 3% Ad II.
2011
1
sty

Istota:
1. Czy umowa przyjęcia do komisu pojazdu w celu jego sprzedaży za pośrednictwem komisu podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
2. Czy umowa kupna-sprzedaży pojazdu zawarta między osobą prywatną a Auto-Handlem podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Czy umowa kupna-sprzedaży pojazdu zawarta między osobą prywatną a Auto-Handlem podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych? Odp. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli pojazd, jak w przedstawionej sytuacji, nabyty jest przez Auto-Handel od osoby fizycznej w celu jego dalszej odsprzedaży, to stosownie do obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.12.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 108, poz. 1153 ze zm.), za obliczenie i pobór podatku od czynności cywilnoprawnych od podatnika odpowiada nabywca rzeczy jako płatnik, który przy wypłacie należności za pojazd pobiera stosowny podatek i odprowadza go na rachunek organu podatkowego. Z powołanego przez Panią zwolnienia od podatku na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) korzystają tylko czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona od tego podatku.
2011
1
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.