Umowa kupna-sprzedaży | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa kupna-sprzedaży. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
10
maj

Istota:

1. Czy dokumentowanie transakcji kupna wyrobów ze złota i srebra od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą umowy kupna-sprzedaży jest prawidłowe?
2. Czy istnieje inny sposób dokumentowania tego typu transakcji w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, np. przy pomocy dowodu wewnętrznego?

Fragment:

Przy zawieraniu transakcji kupna sporządzane są umowy kupna-sprzedaży, zawierające: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania sprzedającego i kupującego (tj. Wnioskodawczyni). Przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży osoba sprzedająca przedkłada dowód osobisty. Dowód osobisty, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, nie zawiera adresu zamieszkania ani zameldowania osoby dokonującej transakcji. Wnioskodawczyni, jako strona transakcji sporządzająca ww. umowę nie jest w stanie zweryfikować wiarygodności danych adresowych sprzedającego i jest zmuszona przyjąć informację przez niego podaną. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (oznaczone we wniosku nr 1 i 2). Czy dokumentowanie transakcji kupna wyrobów ze złota i srebra od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą umowy kupna-sprzedaży jest prawidłowe? Czy istnieje inny sposób dokumentowania tego typu transakcji w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, np. przy pomocy dowodu wewnętrznego? Zdaniem Wnioskodawczyni, udokumentowanie transakcji kupna wyrobów ze złota i srebra od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej umową kupna-sprzedaży jest prawidłowe.

2011
1
kwi

Istota:

Czy umowa kupna-sprzedaży zawarta pomiędzy rolnikami ryczałtowymi , spełnia wymogi dokumentu poświadczającego spełnienie warunków zawartych w art.43 ust.3 pkt 1 ustwy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ?

Fragment:

Wobec powyższego wydaje się możliwe dokonanie rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT w oparciu o fakturę VAT RR, jak i umowę kupna-sprzedaży.Jestem rolnikiem ryczałtowym i w ubiegłym roku podatkowym dokonałem sprzedaży produktów rolnych na sumę przekraczającą 20.000 zł. Dokumentem poświadczającym dokonanie powyższej transakcji jest umowa kupna-sprzedaży, sporządzona dnia 02-10-2005 r. pomiędzy M. M., a K. F. której przedmiotem było przeniesienia praw własności płodów rolnych ( fasola w ilosci 95 q ) o wartości 20.425 zł. Obie strony umowy w chwili jej zawarcia prowadziły działalność rolniczą korzystając ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.Na dzień dzisiejszy prowadzę ewidencję, o której mowa w art.109 ust.3 ww.ustawy, gdyż zamierzam zrezygnować z opodatkowania podatkiem VAT." Do zapytania dołączył Pan fotokopię umowy o której mowa wyżej oraz uzupełnił w dn.21-03-2006 r. o pisemne oświadczenie wskazujące na przesłanki wymienione w wyżej cyt. przepisie art.14 a ust. 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. W dniu 29-03-2006 r. złożył Pan Zaświadczenie Znak:F.3118/647/2006 wydane przez Urząd Gminy M. z treści którego wynika , iż od dnia 01 marca 2005 r. jest Pan w w/w Urzędzie Gminy podatnikiem podatku rolnego oraz wyjaśnił Pan że zamiarem podatnika cyt.: "było zrezygnowanie ze statusu rolnika ryczałtowego i wybór możliwości rozliczania podatku VAT na zasadach ogólnych , tzn. z uwzględnieniem możliwości odliczania podatku naliczonego od nabywanych środków do produkcji rolniczej ".

2011
1
mar

Istota:

Czy podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodu, będącego wcześniej przedmiotem leasingu?

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że umowa leasingu samochodu zawarta w czerwcu 2003 r. jest jedynie umową powiązaną w sposób pośredni z umową kupna tego pojazdu, nabycie bowiem rozumiane jako przeniesienie prawa własności, nastąpiło dopiero w wykonaniu umowy kupna-sprzedaży w czerwcu 2005 r. Oznacza to, że warunek nabycia pojazdu samochodowego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług spełniony został w momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży przedmiotowego samochodu. Jak wynika z wniosku, umowa kupna - sprzedaży pojazdu objętego wcześniej umową leasingu została zawarta w czerwcu 2005 r., a więc w niniejszej sprawie znajdą zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Oznacza to, że jeżeli przedmiotowy pojazd nie spełnia wymagań dotyczących ładowności wyliczonej wg. wzoru wskazanego w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie przedmiotowego pojazdu w wysokości 50% kwoty podatku wynikającej z faktury nabycia, nie więcej jednak niż 5000 zł.

2011
1
mar

Istota:

Czy umowa sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkami i budowlami stanowiącymi odrebny przedmiot własności jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w przypadku gdy w/w czynność sprzedaży jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT oraz par. 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 27.04.2004r. /Dz. U. nr 97,poz.970/ ?

Fragment:

Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 z późn. zm) nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne jeżeli przynajmniej jedna za stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych od podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo wieczystego użytkowania. W świetle powyższej regulacji obowiązujacej w dacie dokonania przedmiotowej czynności cywilnoprawnej podatnik wskazał, że sprzedający powołał się w treści faktury sprzedaży na zwolnienie tej transakcji z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towrów i usług oraz na par. 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia do w/w ustawy. W tym stanie rzeczy przedmiotowa czynność sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębny przedmiot własności, która została zwolniona z podatku VAT, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2011
1
lut

Istota:

Wyjaśnienie kwestii dotyczącej zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku gdy: umowa kupna-sprzedaży jest zawierana z bankiem, który sprzedane jej samochody przejmuje od dłużników bankowych oraz umowa kupna-sprzedaży jest zawierana z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Fragment:

Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) udziela wyjaśnień: Pani ... zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku gdy: Umowa kupna-sprzedaży jest zawierana z bankiem, który sprzedane jej samochody przejmuje od dłużników bankowych, Umowa kupna-sprzedaży jest zawierana z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmnie informuje, że: Ad.1. Zgodnie z art.2 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 poz. 959 ze zm.) - nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. Postępowanie egzekucyjne może toczyć się w oparciu o: przepisy kodeksu postępowania cywilnego, przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002r. Nr 110 poz.968 ze zm.); Natomiast postępowanie upadłościowe też w oparciu o ściśle określone przepisy uchwalone przez Ustawodawcę. Z przedłożonej umowy sprzedaży pojazdu wynika, że została ona zawarta pomiędzy osobami fizycznymi, w imieniu których działa pełnomocnik Banku a Pani firmą, prowadzącą auto-handel. W związku z powyższym umowa ta nie jest czynnością cywilnoprawną prowadzoną w oparciu i na zasadzie przepisów egzekucyjnych, w związku z czym podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych i do tych umów nie ma zastosowania przepis art.2 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.

2011
1
lut

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu 2% podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowa przedaży lokalu mieszklanego?

Fragment:

Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje z chwilą dokonania czynności i ciąży na stronach czynności cywilnoprawnej. Podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy, natomiast stawka podatku wynosi 2% - zgodnie z art 7 ust 1 pkt 1 lit a w/w ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Umowa sprzedaży lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarilanego i natariusz przy sporządzaniu aktu jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych oblicza i pobiara podatek - art 10 ust 1 pkt 2 ustawy o pcc.

2011
1
sty

Istota:

Czy podatek od czynności cywilnoprawnych od umów kupna - sprzedaży można zaliczyć do kosztów ubocznych zakupu?

Fragment:

(...) art. 7 ust.1 pkt 1 lit.a. Art. 10 ust. 2 pkt 2 ust. 3 i 3a ww ustawy określa sposób zapłaty i pobór podatku przez płatników. Sposób prowadzenia rejestrów podatku od czynności cywilnoprawnych określa § 4 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 108 poz. 1153). Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Cytowany art. 23 ww ustawy nie wymienia podatku od czynności cywilnoprawnych jako wydatku nie uznawanego za koszty. Mając na uwadze powyższe przepisy podatek od umów kupna - sprzedaży może Pani zaliczyć do kosztów ubocznych zakupu.

2011
1
sty

Istota:

  1. Jak należy prowadzić rejestr VAT:
    • w zakresie zakupu gdzie dokumentem zakupu nie będzie faktura VAT a umowa kupna-sprzedaży i
    • w zakresie sprzedaży gdzie dokumentem sprzedaży nie będzie faktura VAT a tylko paragon lub nie będzie żadnego dokumentu (klient nie będzie chciał żadnego dokumentu potwierdzającego sprzedaż)?
  2. Która kwota w moim przypadku będzie stanowiła podstawę opodatkowania

Fragment:

Sprzedaż może być dokumentowana fakturą VAT (art. 6 ust. 4 ustawy o VAT) i w takim przypadku podlega ona zaewidencjonowaniu w rejestrze sprzedaży. W przypadku sprzedaży nieudokumentowanej dokonywanej na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej podatnik jest również obowiązany do zaewidencjonowania tej sprzedaży w rejestrze sprzedaży VAT. W świetle przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Szczegółowe zasady dot. obowiązku instalacji kas rejestrujących określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002r w sprawie kas rejestrujących ( Dz. U. Nr 234 poz. 1971 ze zm.). Do czasu powstania obowiązku z przepisu cytowanego powyżej zgodnie z art. 31 ustawy o podatku VAT w przypadku świadczenia przez podatnika usług w tym w zakresie handlu i gastronomii, podatek należny może być obliczany jako iloczyn wartości sprzedaży i stawki: 18,03% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 22% 6,54% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 7% 2,91% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 3% Ad II.

2011
1
sty

Istota:

1. Czy umowa przyjęcia do komisu pojazdu w celu jego sprzedaży za pośrednictwem komisu podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
2. Czy umowa kupna-sprzedaży pojazdu zawarta między osobą prywatną a Auto-Handlem podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Czy umowa kupna-sprzedaży pojazdu zawarta między osobą prywatną a Auto-Handlem podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych? Odp. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli pojazd, jak w przedstawionej sytuacji, nabyty jest przez Auto-Handel od osoby fizycznej w celu jego dalszej odsprzedaży, to stosownie do obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.12.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 108, poz. 1153 ze zm.), za obliczenie i pobór podatku od czynności cywilnoprawnych od podatnika odpowiada nabywca rzeczy jako płatnik, który przy wypłacie należności za pojazd pobiera stosowny podatek i odprowadza go na rachunek organu podatkowego. Z powołanego przez Panią zwolnienia od podatku na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) korzystają tylko czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona od tego podatku.