Umowa komisu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa komisu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
7
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, w jaki sposób na potrzeby podatku od towarów i usług należy potraktować poszczególne czynności dokonywane w ramach zobowiązań wynikających z umowy komisu.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: W jaki sposób na potrzeby podatku od towarów i usług należy potraktować poszczególne czynności dokonywane w ramach zobowiązań płynących z umowy komisu... Zdaniem Wnioskodawcy, umowa komisu na gruncie podatku VAT jest traktowana dwojako - w jej ramach mamy do czynienia zarówno z dostawą towarów (między komitentem, a komisantem oraz podmiotem trzecim), jak i ze świadczeniem usług - komisant bowiem niewątpliwie na rzecz komitenta świadczy swoiście ukształtowane (umową oraz przepisami kodeksu cywilnego) usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży skupu. Umowa komisu należy do umów zobowiązaniowych, nazwanych, która uregulowana została w art. 765 i nast. kodeksu cywilnego (dalej KC). Warto zwrócić uwagę na umiejscowienie umowy komisu w KC; otóż uregulowana ona została w przepisach następujących po regulacji umowy zlecenia oraz umowy agencyjnej, co argumentując a rubrica świadczy o bliskim powiązaniu konstrukcyjnym umowy komisu z dwoma ww. nazwanymi rodzajami umów. Świadczyć to może o potraktowaniu umowy komisu jako umowy dotyczącej świadczenia usług. Również w teorii prawa cywilnego nie ulega wątpliwości, że umowa komisu należy do umów odnoszących się do świadczenia usług (vide System Prawa Prywatnego. Tom 7. Prawo zobowiązań - część szczegółowa (red. J. Rajski). Zgodnie z art. 765 kodeksu cywilnego (dalej KC), przez umowę komisu, przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym.

2016
7
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, w jaki sposób na potrzeby podatku od towarów usług należy potraktować poszczególne czynności dokonywane w ramach zobowiązań płynących z umowy komisu.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: W związku z powyższym powstaje pytanie, w jaki sposób na potrzeby podatku od towarów usług należy potraktować poszczególne czynności dokonywane w ramach zobowiązań płynących z umowy komisu... Zdaniem Wnioskodawcy, umowa komisu na gruncie podatku VAT jest traktowana dwojako - w jej ramach mamy do czynienia zarówno z dostawą towarów (między komitentem, a komisantem oraz podmiotem trzecim), jak i ze świadczeniem usług - komisant bowiem niewątpliwie na rzecz komitenta świadczy swoiście ukształtowane (umową oraz przepisami kodeksu cywilnego) usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży (skupu). Umowa komisu należy do umów zobowiązaniowych, nazwanych, która uregulowana została w art. 765 i nast. kodeksu cywilnego (dalej Kc). Warto zwrócić uwagę na umiejscowienie umowy komisu w Kc; otóż uregulowana ona została w przepisach następujących po regulacji umowy zlecenia oraz umowy agencyjnej, co argumentując a rubrica, świadczy o bliskim powiązaniu konstrukcyjnym umowy komisu z dwoma ww. nazwanymi rodzajami umów. Świadczyć to może o potraktowaniu umowy komisu jako umowy dotyczącej świadczenia usług. Również w teorii prawa cywilnego nie ulega wątpliwości, że umowa komisu należy do umów odnoszących się do świadczenia usług (vide System Prawa Prywatnego. Tom 7. Prawo zobowiązań - część szczegółowa (red. J. Rajski). Zgodnie z art. 765 kodeksu cywilnego, przez umowę komisu, przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja), w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym.

2016
4
mar

Istota:

Nieuznanie przemieszczenia towarów z Polski na terytorium Węgier w celu dalszej sprzedaży (w ramach umowy komisu) za jedna nieprzerwaną wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów oraz brak zastosowania stawki podatku 0% dla tej transakcji

Fragment:

Taką czynnością jest, co do zasady, wydanie towarów w ramach umowy komisu. Wydanie towarów na rzecz komisanta - pomimo braku przejścia prawa własności do towarów w rozumieniu cywilistycznym - jest jednoznaczne z przekazaniem mu w sensie ekonomicznym prawa do dysponowania tymi towarami jak właściciel. Związane jest to z faktem zrównania dla celów podatku VAT wydania towarów komisantowi przez komitenta z faktyczną dostawą towarów (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy). Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca - polska spółka, zarejestrowana również jako podatnik VAT UE - planuje zawarcie umów komisu ze spółkami z Węgier - dystrybutorem kioskowym i dystrybutorem prenumeraty. Działając w imieniu własnym, ale na rzecz Wnioskodawcy, dystrybutor kioskowy i dystrybutor prenumeraty zajmować się będą sprzedażą czasopism wraz z dołączonymi do nich gadżetami na terenie Węgier - czyli komisem sprzedaży. Spółki węgierskie posiadają właściwe i ważne numery identyfikacyjne dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wnioskodawca będzie przewozić czasopisma wraz z gadżetami na teren Republiki Węgierskiej i umieszczać je w magazynie wynajmowanym przez Wnioskodawcę od niezwiązanego ze stronami podmiotu trzeciego.

2013
27
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku pobierania zaliczek od należności komitenta.

Fragment:

Celem odpowiedzi na zadane przez Wnioskodawcę pytanie, należy odnieść się do specyfiki umowy komisu, której – jako umowie nazwanej – poświęcony został Tytuł XXIV. „ Umowa komisu ” (artykuły: 765-773) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W myśl art. 765 Kodeksu cywilnego, przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. Ponadto, w myśl art. 766 Kodeksu cywilnego, komisant powinien wydać komitentowi wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, w szczególności powinien przelać na niego wierzytelności, które nabył na jego rachunek. Powyższe uprawnienia komitenta są skuteczne także względem wierzycieli komisanta. W świetle powyższego, czynności komisanta wobec osoby trzeciej są podejmowane na rachunek komitenta. Umowa komisu mająca za przedmiot książki nie powoduje przeniesienia ich własności na komisanta (Wnioskodawcę). Przyjęty w celu dalszej odsprzedaży towar pozostaje własnością komitenta aż do czasu sprzedaży go nabywcy. Jednak, pomimo że przy umowie komisu właścicielem dobra komisowego pozostaje nadal komitent, to z umowy tej wynika, że komisant, chociaż nie jest właścicielem rzeczy stanowiącej przedmiot komisu, jest uprawniony do rozporządzania nią, a w szczególności do jej zbycia.

2013
10
sty

Istota:

Czy zawarcie umowy komisu z właścicielami samochodów niebędących podatnikami VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 3 lipca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy komisu. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (auto handel) i chce ją rozszerzyć o komis. Zainteresowany jest podatnikiem VAT i w ramach prowadzonej działalności będzie zawierał umowy komisu o treści określonej przez art. 765 Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że na podstawie tych umów jako przyjmujący zlecenie będzie odprowadzał podatek VAT od prowizji. Komitentami, którzy będą powierzali Wnioskodawcy swoje samochody i zlecali ich sprzedaż będą nie tylko podatnicy VAT, ale również osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej niebędący podatnikami VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy zawarcie umowy komisu z właścicielami samochodów niebędących podatnikami VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, umowa komisu nie została wymieniona w katalogu czynności cywilnoprawnych, określonym w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Dlatego Zainteresowany uważa, że umowy komisu, które będzie zawierał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, niezależnie od tego, czy kontrahentami będą podatnicy VAT.

2011
1
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca jako kupujący opłaca też podatek?

Fragment:

Umowa komisu co wynika z treści zacytowanego art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie została przez ustawodawcę wskazana wśród umów podlegających opodatkowaniu, w związku z tym jako nieobjęta zakresem tej ustawy nie rodzi obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych niezależnie od tego, czy wywołuje skutki podatkowe na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Należy jedynie zwrócić uwagę, że aby dana czynność była w istocie umową komisu musi zawierać cechy właściwe dla umowy komisu określone we wskazanych powyżej przepisach Kodeksu cywilnego. Odnosząc się natomiast do stanowiska Wnioskodawcy stwierdzić należy, że na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest: opodatkowana podatkiem od towarów i usług, zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem: umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, umowy spółki i jej zmiany, umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

2011
1
wrz

Istota:

CIT - zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej wynagrodzenia z tytułu umowy komisu

Fragment:

Fakt wypłaty zaliczek jest ściśle związany z zawarciem umowy komisu i jest częścią realizacji postanowień tej umowy. Jeśli komitent nie korzysta z prawa zaliczkowania działalności, wynagrodzenie zgodnie z punktem 6 umowy należne Wnioskodawcy jest niższe o składnik kalkulacji określony w lit. c). Jeśli komitent uzyskuje zaliczkę płaci wyższe wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy komisu Spółce. Spółka nie uzyskuje odsetek od zaliczek natomiast, fakt zaliczkowania wpływa natomiast na wysokość wynagrodzenia, jakie Spółka uzyskuje w związku z zapłatą zaliczek kontrahentowi. Bez zawarcia umowy komisu brak możliwości uzyskania zaliczki. Jako porównywalne rozwiązanie, które stosowane jest w praktyce można wskazać udzielanie rabatów. Pomiędzy stronami umowy komisu premiowana jest sytuacja, gdy komitent nie uzyskuje zaliczek. Czynności wykonywane w ramach umowy komisu powinny być brane pod uwagę kompleksowo, podobnie jak kalkulowane i wypłacane wynagrodzenie. W zakres umowy komisu nie wchodzi udzielenie pożyczki komitentowi, ale umożliwienie uzyskania środków na prowadzoną działalność przed powstaniem roszczenia o zapłatę wierzytelności na rzecz komitenta, z zastrzeżeniem że taka możliwość powoduje automatycznie uzyskanie prawa Spółki do wyższego wynagrodzenia, bowiem powiększonego o dodatkowy składnik kalkulacji.

2011
1
lip

Istota:

Czy zawarcie przez Wnioskodawcę umów komisu z właścicielami dzieł sztuki niebędącymi podatnikami VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Nie pozwala to zarazem na odwoływanie się do specyficznych uregulowań zawartych w innych regulacjach podatkowych. 3) Pojęcie i istota umowy komisu Przepisy ustaw podatkowych nie definiują pojęcia „ umowa komisu ”, dlatego decydujące znaczenie dla kwalifikacji danej instytucji prawnej mają przepisy kodeksu cywilnego. Umowy komisu normują przepisy art. 765-773 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 765 tego kodeksu przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. W przypadku transakcji dokonywanych na podstawie umowy komisu mamy do czynienia z dwiema umowami. Pierwsza z nich to umowa komisu (zawarta między komitentem a komisantem), natomiast druga – w wykonaniu tej pierwszej - jest umową zawartą między komisantem a nabywcą. Przy transakcji komisowej umowa dochodzi do skutku pomiędzy nabywcą a komisantem działającym w imieniu własnym, nie zaś w imieniu komitenta, ale na rachunek tegoż komitenta. Umowa komisu jest umową o świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie pośrednictwa handlowego. Jest umową konsensualną, wzajemną i odpłatną. Stronami takiej umowy są komitent i komisant.

2011
1
cze

Istota:

Czy umowa komisu zawarta przez podatnika VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Należy jedynie zwrócić uwagę, że aby dana czynność była w istocie umową komisu musi zawierać cechy właściwe dla umowy komisu określone we wskazanych powyżej przepisach Kodeksu cywilnego. Jak wynika z powyższego sama umowa komisu nie jest czynnością wymienioną w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a zatem jako nie wymieniona w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych w ogóle nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. W związku z tym należy stwierdzić, że stanowisko wnioskodawcy, iż umowa komisu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ponieważ wnioskodawca jest podatnikiem VAT należało uznać za nieprawidłowe. Umowa komisu, bez względu na to czy zawiera ją podatnik VAT, w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdyż nie została wymieniona wśród umów podlegających temu podatkowi. Ponadto wyjaśnia się dodatkowo, że na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest: opodatkowana podatkiem od towarów i usług, zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem: - umów sprzedaży (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy umowa komisu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Należy jedynie zwrócić uwagę, że aby dana czynność była w istocie umową komisu musi zawierać cechy właściwe dla umowy komisu określone we wskazanych powyżej przepisach kodeksu cywilnego.Jak wynika z powyższego samo umowa komisu nie jest czynnością wymienioną w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a zatem ta jako nie wymieniona w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Ponadto organ podatkowy nadmienia, iż na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, umowy spółki i jej zmiany, umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.Z treści cytowanego przepisu wynika, że samo bycie podatnikiem od towarów i usług przez jedną ze stron czynności nie wystarczy aby dana czynność zawarta przez podatnika tego podatku korzystała z wyłączenia od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.