Umowa kolportażu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa kolportażu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
27
wrz

Istota:

A) Czy w przypadku przesunięcia zeszytów do zagranicznego kontrahenta w ramach zawartej z mm umowy kolportażu Spółka powinna rozpoznać przychód w momencie rozliczenia zwrotu towarów przez kontrahenta (który będzie zwracał książki do Polski), a więc w momencie wystawienia faktury korygującej do faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o ile wcześniej Spółka nie otrzyma kwoty należnej za dostawę książek? b) Czy w przypadku przesunięcia zeszytów do zagranicznego kontrahenta w ramach zawartej z nim umowy kolportażu Spółka powinna rozpoznać przychód w momencie rozliczenia zwrotu towarów przez kontrahenta (który na zlecenie Spółki będzie je transportował do innego państwa Unii Europejskiej), a więc w momencie otrzymania faktury wystawionej przez kolportera dokumentującej przesunięcie książek do innego państwa w ramach transakcji trójstronnej, o ile wcześniej Spółka nie otrzyma kwoty należnej za dostawę książek?c) Czy w przypadku, gdy w ramach modelu kolportażu kolporter nie będzie zwracał towarów do Spółki, lecz na zlecenie Spółki będzie niszczył zeszyty, których Spółka nie zamierza dalej sprzedawać, to przychód podatkowy Spółka również może rozpoznawać w momencie rozliczenia sprzedaży, a więc w momencie wystawienia faktury korygującej do pierwotnej faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę po zniszczeniu niesprzedanych towarów przez kolportera i otrzymaniu przez od niego protokołu zniszczenia towarów, o ile wcześniej Spółka nie otrzyma kwoty należnej za dostawę książek?d) Czy w przypadku przesunięcia zeszytów do zagranicznego kontrahenta w ramach zawartej z nim umowy komisu Spółka powinna rozpoznać przychód w momencie rozliczenia zwrotu towarów przez kontrahenta (który będzie zwracał książki do Polski), a więc w momencie wystawienia faktury korygującej do faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów po zakończeniu dystrybucji książek przez komisanta, o ile wcześniej Spółka nie otrzyma kwoty należnej za dostawę książek?e) Czy w przypadku przesunięcia zeszytów do zagranicznego kontrahenta w ramach zawartej z nim umowy komisu Spółka powinna rozpoznać przychód w momencie rozliczenia zwrotu towarów przez komisanta (który na zlecenie Spółki będzie je transportował do innego państwa Unii Europejskiej), a więc w momencie otrzymania faktury wystawionej przez komisanta dokumentującej przesunięcie książek do innego państwa w ramach transakcji trójstronnej, o ile wcześniej Spółka nie otrzyma kwoty należnej za dostawę książek?f) Czy w przypadku, gdy w ramach umowy komisu, komisant nie będzie zwracał towarów do Spółki, lecz na zlecenie Spółki będzie niszczył zeszyty, których Spółka nie zamierza dalej sprzedawać, to przychód podatkowy Spółka również może rozpoznawać w momencie rozliczenia sprzedaży, a więc w momencie wystawienia faktury korygującej do pierwotnej faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę po zniszczeniu niesprzedanych towarów przez komisanta i otrzymaniu przez od niego protokołu zniszczenia towarów, o ile wcześniej Spółka nic otrzyma kwoty należnej za dostawę książek?

Fragment:

Co więcej, ryzyko niesprzedania towarów ciąży tylko i wyłącznie na Spółce (jako sprzedawcy w ramach umowy kolportażu, czy też jako komitencie w ramach umowy komisu), ponieważ z ekonomicznego punktu widzenia to Spółka pozostaje właścicielem rzeczy aż do momentu jej definitywnego sprzedania przez komisanta czy kolportera. Kontrahent Spółki z ekonomicznego punktu widzenia — zarówno w przypadku umowy kolportażu, jak również umowy komisu - z chwilą wydania mu rzeczy staje się jedynie dzierżycielem tej rzeczy, czyli osobą, która praktycznie włada rzeczą za kogoś innego. W konsekwencji Spółka stoi na stanowisku że skoro umowy kolportażowe są zbliżone charakterem do umów komisu to konsekwentnie skutki takiej umowy powinny być podobne do skutków sprzedaży rzeczy w ramach umowy komisowej. Stanowisko przedstawione przez Spółkę potwierdzają także znane Spółce interpretacje organów podatkowych, odnoszące się do umów kolportażu krajowego. Przykładowo w interpretacji Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 21 lutego 2007r. (nr 1472/ROP1/423-45/07/AB) wskazano, iż „skutki podatkowe związane z umowami kolportażu można rozpatrywać iy zależności od lego, czy ma miejsce rozliczenie niesprzedanych egzemplarzy wydawnictw (rozliczenie zwrotów).

2011
1
kwi

Istota:

Spółka zawrze umowę kolportażu wydawnictw prasowych, w celu ich dalszej sprzedaży na rynku. Kiedy powstanie przychód należny dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku sprzedaży wydawnictw prasowych i dziełowych, gdy umowa z firmą świadczącą usługi kolportażowe przewiduje faktury po rozliczeniu zwrotów?

Fragment:

Do przypadków takich należą umowy komisu oraz szczególne rodzaje umów sprzedaży, jak np. umowa kolportażu prasy, czy sprzedaż wydawnictw nabywcy z prawem zwrotu egzemplarzy nie sprzedanych. W tej sytuacji przychodami z działalności gospodarczej będą osiągnięte w danym roku podatkowym przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości nie tylko zwróconych wydawnictw, ale również udzielonych bonifikat i skont. Umowa kolportażu nie została jednak unormowana w przepisach prawa cywilnego. Przyjmując ogólną zasadę kwalifikowania wszelkich umów nienazwanych przy zastosowaniu przepisów regulujących kwestie podobnych umów nazwanych można uznać, że umowa kolportażu swoim charakterem zbliżona jest do umowy komisu. Zgodnie z art. 765 kodeksu cywilnego przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizją), w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz we własnym imieniu. W wyniku takiej umowy nie dochodzi do rozporządzenia prawem jakie komitentowi przysługuje w stosunku do rzeczy objętej umową komisu. Czynności komisanta wobec osoby trzeciej są zawsze podjęte na rachunek komitenta.

2011
1
mar

Istota:

Prowadzę działalność handlową polegajacą na sprzedaży detalicznej m.in. prasy. Sprzedaż wydawnictw prasowych odbywa się na podstawie umowy kolportażowej. Po dokonaniu do dostawców zwrotów niesprzedanych egzemplarzy dostajemy fakturę obciążeniową na sprzedane ilości.
Czy sporzadzając remanent towarów na koniec roku należy ująć w nim wartość gazet i czasopism znajdujących się na punkcie handlowym w tym dniu ?

Fragment:

Odnosząc się do powyższej kwestii Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Widzew stwierdza, co następuje: W przypadku umów kolportażu z samych umów często nie wynika, czy z chwilą wydania (przekazania) do sprzedaży wydawnictw prasowych wydawca pozostaje nadal ich właścicielem aż do momentu sprzedaży. W umowach tych najczęściej określa się, że kolportaż będzie prowadzony w formie sprzedaży egzemplarzowej na warunkach pełnego prawa zwrotu wydawcy egzemplarzy nie sprzedanych. Wydawca wraz z przekazaniem kolporterowi nakładu wystawia specyfikację dostawy zawierającą wyliczenie wartości brutto całego nakładu, pomniejszonej o rabat i bonifikatę.Umowa kolportażu nie została unormowana w przepisach prawa cywilnego. Przyjmując ogólną zasadę kwalifikowania wszelkich umów nienazwanych, że przy ich interpretacji znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestie podobnych umów nazwanych, można uznać, że umowa kolportażu swoim charakterem zbliżona jest do umowy komisu. Zgodnie z art. 765 kodeksu cywilnego przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizją), w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz we własnym imieniu. W wyniku takiej umowy nie dochodzi do rozporządzenia prawem, jakie komitentowi przysługuje w stosunku do rzeczy objętej umową komisu.