Umowa franchisingu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa franchisingu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

1. Czy przychód uzyskiwany z tytułu opisanej powyżej umowy franszyzy może podlegać zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu uzyskiwanemu przez niektóre osoby fizyczne?
2. Jak stawka ryczałtu powinna zostać zastosowana?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2009 r. (data wpływu 2 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy opłatę wstępną z tytułu zawarcia umowy franchisingu można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów czy też ująć w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych?

Fragment:

(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że p. ..... prowadzi biuro turystyczne świadcząc dla klientów usługi turystyki krajowej i zagranicznej. W lutym 2005r. wnioskodawczyni podpisała umowę franchisingu z firmą "G" mającą siedzibę we Włoszech. W tym miejscu należy podkreślić, że organ podatkowy nie ocenia postanowień zawartej umowy, opiera się jedynie na informacjach zawartych przez wnioskodawcę we wniosku i jego uzupełnieniach. Z wyjaśnień strony wynika zatem, że franschingodawca posiada markę G będącą przedmiotem licencji oraz jest właścicielem know-how. Na podstawie tejże umowy franschingobiorczyni została obciążona fakturą VAT wartości 12.000,00 Euro tytułem opłaty wstępnej. Fakturę tę ujęto następnie w kosztach uzyskania przychodów, po uprzednim przeliczeniu na PLN po średnim kursie z dnia jej wystawienia, w dacie wystawienia. Zdaniem podatnika powyższy wydatek należy w całości traktować jako koszt uzyskania (...)

2011
1
lut

Istota:

Z jaką datą i w jakiej wysokości Podatniczka powinna wykazać uzyskany przychód w podatkowej księdze przychodów i rozchodów tj.:
- czy prowizję z całego miesiąca (bez 30 % potrącenia przez Spółkę) na ostatni dzień miesiąca,
- czy kwotę faktycznie otrzymanego wynagrodzenia otrzymanego w następnym miesiącu, ale po potrąceniu przez spółkę należnej 30% prowizji?

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Podatniczka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług pośrednictwa finansowego zawarła umowę franchisingową ze spółką X, w ramach której jest zobowiązana do przyjmowania opłat za media, gaz, prąd itd. Całość uiszczonych przez klientów wpłat (łącznie z prowizją) Podatniczka przekazuje na koniec każdego dnia na konto franchisingodawcy. Za świadczone usługi Podatniczka otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 70% kwoty prowizji od każdego przyjętego rachunku, liczone w ten sposób, że w terminie do 5 – tego następnego miesiąca spółka (franchisingodawca) wystawia fakturę, którą określa wysokość prowizji z tytułu uiszczonych opłat nie stanowiącej wynagrodzenia podatniczki (30%), a pozostałą kwotę – należnego jej „wynagrodzenia” przekazuje na konto podatniczki w terminie do 10 – tego następnego miesiąca. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku (...)