Umowa faktoringu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa faktoringu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
lip

Istota:

Umowa faktoringu jako niewymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie czynności pod kątem art. 2 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

W uzupełnieniu wniosku w piśmie z 6 lipca 2018 r. (data wpływu 13 lipca 2018 r.) wskazano m.in., że Wnioskodawca zawiera z Klientem jedynie Umowę Faktoringu, na mocy której Klient będzie zbywał na rzecz Wnioskodawcy kolejne wierzytelności powstające w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta. Umowa Faktoringu przy zbyciu wierzytelności odwołuje się bezpośrednio do art. 509 Kodeksu cywilnego, czyli zapisów o przelewie i causa do tego przelewu jest właśnie Umowa Faktoringu. Umowa Faktoringu nie odwołuje się do art. 535 Kodeksu cywilnego (przepisów o sprzedaży). Zatem nabywanie wierzytelności handlowych przez Wnioskodawcę w ramach Umowy Faktoringu będzie następować bezpośrednio w wykonaniu Umowy Faktoringu a nie na podstawie którejkolwiek z umów wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a w szczególności umowy sprzedaży. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Umowa Faktoringu oraz odpłatne nabycie Wierzytelności Handlowych na podstawie Umowy Faktoringu podlega PCC? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, umowa Faktoringu oraz odpłatne nabycie Wierzytelności Handlowych na podstawie Umowy Faktoringu nie podlega PCC. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawmy o PCC, podatkowi podlegają: następujące czynności (...)

2018
13
kwi

Istota:

W zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od zobowiązania wypłaconego faktorowi z tytułu realizacji umowy faktoringu odwrotnego obejmujące swym zakresem część kapitałową i odsetkową

Fragment:

Z prawnego punktu widzenia umowa faktoringu odwrotnego opiera się na przepisach kodeksu cywilnego dotyczących wstąpienia w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego). Faktoring odwrotny można uznać za alternatywę do zaciągania przez dłużnika kredytu. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w celu sfinansowania działalności gospodarczej zrealizuje umowę faktoringu ze spółką kapitałową z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wnioskodawca w ramach Umowy posiada możliwość przedstawienia Faktorowi przysługujących mu wierzytelności lub obciążających go długów związanych z prowadzoną działalnością. Faktorant może za odpowiednim wynagrodzeniem dokonać wykupu tychże składników majątkowych (wierzytelności lub zobowiązań). W ramach Umowy Faktorant może przedstawić do wykupu także świadczenia przyszłe, udzielając informacji co do podstawy i źródła świadczenia oraz przekazując dokumenty uprawdopodabniające świadczenie, jego wysokość i podmioty, w szczególności umowę pomiędzy Faktorantem a podmiotem trzecim. Z tytułu otrzymanych usług faktoringu odwrotnego (będącego częścią ramowej umowy faktoringu oraz (...)

2017
24
sie

Istota:

Czy Wynagrodzenie wypłacane Faktorowi z tytułu realizacji Umowy faktoringu podlega opodatkowaniu tzw. podatkiem u źródła na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „updop”) oraz na podstawie art. 11 Konwencji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobieganiu oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 20 sierpnia 2001 r. (dalej: „Konwencja”)?

Fragment:

W celu poprawienia płynności finansowej Spółka planuje przystąpić do Umowy faktoringu (dalej: „ Umowa faktoringu ”) zawartej pomiędzy wybranymi spółkami z grupy kapitałowej B oraz C z siedzibą w Belgii (dalej: „ Faktor ”). Faktor jest belgijskim rezydentem podatkowym i nie posiada zakładu podatkowego na terytorium Polski w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z postanowieniami Umowy faktoringu, na podstawie art. 509 Kodeksu Cywilnego, Spółka będzie dokonywać przeniesienia na Faktora następujących wierzytelności: wierzytelności kwalifikowane - wierzytelności powstałe w toku prowadzonej działalności gospodarczej Spółki, niestanowiące wierzytelności niekwalifikowanych, wierzytelności niekwalifikowane - ściśle określony w Umowie faktoringu katalog wierzytelności takich jak np. wierzytelności trudne do wyegzekwowania, wierzytelności powyżej sprecyzowanego w Umowie faktoringu limitu wykupu przez Faktora, wierzytelności o wydłużonym terminie płatności. Umowa faktoringu jest umową faktoringu właściwego, tj. wraz z przeniesieniem wierzytelności, na Faktora będzie przechodziło również ryzyko niewypłacalności Dłużnika (dalej: „ Dłużnik ”). Czynności związane z zarządzaniem wierzytelnościami oraz egzekwowaniem wierzytelności od Dłużników będą spoczywały na Spółce.

2016
1
cze

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w związku ze świadczeniem przez niego usług na podstawie Umów Faktoringu, zarówno tych już zawartych jak i tych, które ma zamiar zawrzeć w przyszłości oraz zarówno tych, w ramach których przejmuje ściąganie długów jak i tych, w ramach których ściąganie długów pozostaje przy Kliencie, nie będzie powstawał u Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

W myśl art. 510 § 1 Kodeksu cywilnego przelew wierzytelności może odbywać się na podstawie umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. ” Jak przedstawiono w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego (wniosek dotyczy zarówno Umów Faktoringu już zawartych przez Wnioskodawcę jak i zawieranych w przyszłości), finansowanie oraz pozostałe usługi Wnioskodawcy na rzecz klientów są świadczone nie na podstawie umowy pożyczki, sprzedaży czy innych umów wymienionych w katalogu z art. 1 ust. 1 ustawy o PCC, lecz na podstawie umowy faktoringu, która w tym katalogu wymieniona nie jest. Dlatego też, zawieranie poszczególnych Umów Faktoringu oraz świadczenie na ich podstawie usług, w tym przede wszystkim finansowanie Klientów poprzez nabywanie od nich Wierzytelności Handlowych, nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Okoliczności, czy Umowy Faktoringu były zawarte w przeszłości czy też dopiero będą zawarte, oraz czy w ramach tych umów Wnioskodawca przejmuje ściąganie długów czy też ściąganie długów pozostaje przy Kliencie, nie mają dla oceny konsekwencji na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych znaczenia. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy prawidłowe jest stanowisko, że w związku ze świadczeniem przez niego usług na podstawie Umów Faktoringu, zarówno tych już zawartych jak i tych, które ma zamiar zawrzeć w przyszłości oraz zarówno tych, w ramach których przejmuje ściąganie długów jak i tych, w ramach których ściąganie długów pozostaje przy Kliencie, nie będzie powstawał u Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015
19
lis

Istota:

Czy w świetle przepisów art. 21 ust. 1 i ust. 2 i ust. 6 w zw. z art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 1 PDOP w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 Konwencji, Spółka uzyskując od Faktora zapłatę ceny sprzedaży wierzytelności, jest zobowiązana do obliczenia, poboru oraz zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych (na podstawie art. 26 ust. 1 PDOP)?

Fragment:

Mimo zawarcia umowy faktoringu niewłaściwego ryzyko to obciąża nadal przedsiębiorcę. Umowa taka nie rodzi skutków definitywnych, bowiem objęta nią wierzytelność nie przechodzi z faktoranta na faktora w sposób ostateczny. Podstawową cechą obu rodzajów umów faktoringowych jest ich złożony charakter. Powyższe stanowisko potwierdzone zostało wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego zarówno w odniesieniu do umów faktoringu właściwego (wyrok NSA z 5 października 2001 r., sygn. akt I SA/Łd 142/00), jak i niewłaściwego (wyrok NSA z 21 listopada 2003 r., sygn. akt I SA/Wr 1427/01), gdzie sądy stwierdziły, że umowa faktoringu jest umową niemającą cech pożyczki i nie wywołuje skutków podatkowych takich jak pożyczka. Z tej przyczyny trudno jest zatem zakwalifikować dochód, który uzyskuje Faktor jako dochód wymieniony, w którymkolwiek z przepisów art. 21 bądź art. 22 PDOP. Zaznaczenia wymaga również, że Faktor realizuje zysk z umowy faktoringowej zawartej ze Spółką nie w momencie, gdy płaci do Spółki cenę nabycia wierzytelności, ale w momencie uzyskania od dłużnika nabytej wierzytelności zapłaty. Zatem sam moment, w którym Faktor płaci cenę nabycia wierzytelności do Spółki nie powoduje powstania po stronie Faktora dochodu, który byłby w tym momencie opodatkowywany.

2015
3
lip

Istota:

Czy Umowa faktoringu, którą Spółka zawarła z Bankiem powinna być kwalifikowana jako pożyczka, o której mowa w art. 16 ust. 7b nowelizowanej ustawy pdop i tym samym w przedstawionym stanie faktycznym znajdą zastosowania ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 znowelizowanej ustawy pdop?

Fragment:

Umowa faktoringu zawiera zastrzeżenie, iż nawet w sytuacji, gdy w wyniku zmian stopy WIBOR rzeczywista wartość rat spłacanych przez dłużników (leasingobiorców) odbiega od pierwotnej wartości wierzytelności leasingowych (rat) wskazanych w Umowie faktoringu, warunki tej umowy (wynagrodzenie należne X. z tytułu sprzedaży oraz kwota dyskonta stanowiąca wynagrodzenie Banku) nie ulegają zmianie. (A zatem w przypadku, gdy wartość raty spłaconej przez leasingobiorcę różni się od pierwotnej wartości tej raty (tj. wartości nominalnej wierzytelności leasingowej (raty) w dniu jej nabycia przez Bank), strony Umowy factoringowej nie są uprawnione do dokonywania dodatkowych rozliczeń). Umowa faktoringu przewiduje, iż w przypadku: kradzieży przedmiotu leasingu, albo utraty przedmioty leasingu (zniszczenie samochodu / maszyny) strony Umowy faktoringu są uprawnione do korekty ceny wierzytelności leasingowych. Ponadto, w Umowie faktoringu wskazano również, że przy zaistnieniu wskazanych w niej okoliczności (np. brak spłaty rat leasingowej przez leasingobiorcę) cesja wierzytelności przestaje być skuteczna (warunek rozwiązujący). W celu potwierdzenia, że Umowa (...)

2014
25
maj

Istota:

Czy świadczenie przez Spółkę na rzecz Koordynatora Grupy usług faktoringu, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

W tym celu Spółka zawrze z Koordynatorem Grupy ramową umowę faktoringu, na podstawie której będzie otrzymywać od niego, na bieżąco, informacje a kwotach wierzytelności przysługujących Koordynatorowi Grupy wobec poszczególnych Abonentów. Umowa faktoringu będzie poddana prawu niemieckiemu. ” (...) „ramowa umowa faktoringu z Koordynatorem Grupy będzie zawierała m.in. następujące postanowienia: Przenoszenie przez Koordynatora Grupy na Spółkę wierzytelności względem Abonentów, wynikających z zakupu Aplikacji: Obciążanie przez Spółkę Abonentów kwotami wynikającymi z przejętych wierzytelności; Dokonywanie płatności na rzecz Koordynatora Grupy w wysokości równej wartości nabytych wierzytelności (czyli wartości równej sumie opłat za nabyte Aplikacje), bez względu na fakt, czy Abonenci dokonali zapłaty tych opłat na rzecz Spółki; Promowanie funkcjonalności polegającej na możliwości dokonywania zapłaty za nabyte Aplikacje za pośrednictwem Operatora.” Podsumowując, podstawą prawną cesji wierzytelności na rzecz T. jak i podstawą prawną przekazywania przez T. środków pieniężnych na rzecz Koordynatora Grupy (faktoranta), będzie umowa faktoringu. Umowa faktoringu nie jest wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ustawy o PCC).

2014
6
maj

Istota:

Czy czynności faktoringu wskazane w opisie zdarzenia przyszłego dokonywane przez Wnioskodawcę stanowią transakcję podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej „PCC”)?

Fragment:

Zatem przelewy wierzytelności jako czynności prawne mające na celu realizacje wyżej wymienionej kompleksowe) umowy faktoringu (istniejącej w analizowanej strukturze tylko w wykonaniu umowy faktoringu) nie mogą być rozpatrywane jako odrębne czynności prawno-podatkowe. Z tego powodu, z uwagi na brak wspomnianej odrębności, w analizowanej transakcji przybierają jedynie postać czynności zbliżonych do umowy sprzedaży w rozumieniu art. 535 i następnych Kodeksu cywilnego, a zatem nie przybierają postaci którejkolwiek z czynności cywilnoprawnych, które zostały wymienione w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że Umowa będzie stanowiła umowę faktoringu, należącą do grupy tzw. umów nienazwanych a umowy takie pozostają poza wyznaczonym przez art. 1 ust. 1 ustawy o PCC zakresem czynności opodatkowanych PCC, Wnioskodawca nie dokona w związku z przystąpieniem do Umowy czynności opodatkowanej PCC w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o PCC. Powyższe stanowisko potwierdzają organy podatkowe, przykładowo: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 14 września 2012 r. sygn. lBPBII/1/436-210/12/ASz pisząc, że: „ umowa factoringu nie jest wymieniona w katalogu art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2013
16
paź

Istota:

Zakres skutków podatkowych zawarcia umowy factoringu.

Fragment:

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, Umowa będzie stanowić umowę faktoringu, ponieważ głównym celem jej zawarcia jest odpłatne udzielenie Faktorantowi finansowania. W ramach Umowy będzie dochodziło do przelewów wierzytelności, a Faktor będzie także zobowiązany do wykonywania szeregu usług dodatkowych, do których należeć będzie m.in. prowadzenie na rzecz Faktoranta rachunków bieżących, na których księgowane są przesunięcia majątkowe dokonane pomiędzy stronami wynikające z realizacji Umowy. Umowa będzie stanowił umowę faktoringu niewłaściwego, ponieważ Faktor zachowa prawo do dokonania cesji zwrotnej wierzytelności, w przypadku niewypłacalności dłużnika. Biorąc pod uwagę, że Umowa będzie stanowiła umowę faktoringu, należącą do grupy tzw. umów nienazwanych, a umowy takie pozostają poza wyznaczonym przez art. 1 ust. 1 ustawy o PCC zakresem czynności opodatkowanych PCC, Wnioskodawca nie dokona w związku z przystąpieniem do umowy czynności opodatkowanej PCC w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o PCC. Powyższe stanowisko potwierdzają organy podatkowe, przykładowo: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 14 września 2012 r. sygn. IBPBII/1/436-210/12/ASz pisząc, że: „ (...) umowa factoringu nie jest wymieniona w katalogu art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie dotyczy niestosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych do odsetek z tytułu kredytu udzielonego przez udziałowca Spółki przed 01.01.2005r.

Fragment:

(...) przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie należy stosować do odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez podatników o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce przed dniem 1 stycznia 2005r.W świetle powyższego, według Spółki, warunkiem zachowania przez podatników prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości odsetek od pożyczek (kredytów) udzielanych przez ich polskich udziałowców/akcjonariuszy jest udzielenie pożyczki (kredytu) przed dniem 1 stycznia 2005r.Na poparcie swojego stanowiska Spółka przytacza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak też szereg postanowień wydanych przez Naczelników Urzędów Skarbowych w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa.Przepisy prawa podatkowego mające zastosowanie w sprawie:Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zagadnienie odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez jej udziałowca, w zakresie kosztów (...)