Umowa faktoringu | Interpretacje podatkowe

Umowa faktoringu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa faktoringu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wynagrodzenie wypłacane Faktorowi z tytułu realizacji Umowy faktoringu podlega opodatkowaniu tzw. podatkiem u źródła na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „updop”) oraz na podstawie art. 11 Konwencji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobieganiu oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 20 sierpnia 2001 r. (dalej: „Konwencja”)?
Fragment:
W celu poprawienia płynności finansowej Spółka planuje przystąpić do Umowy faktoringu (dalej: „ Umowa faktoringu ”) zawartej pomiędzy wybranymi spółkami z grupy kapitałowej B oraz C z siedzibą w Belgii (dalej: „ Faktor ”). Faktor jest belgijskim rezydentem podatkowym i nie posiada zakładu podatkowego na terytorium Polski w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z postanowieniami Umowy faktoringu, na podstawie art. 509 Kodeksu Cywilnego, Spółka będzie dokonywać przeniesienia na Faktora następujących wierzytelności: wierzytelności kwalifikowane - wierzytelności powstałe w toku prowadzonej działalności gospodarczej Spółki, niestanowiące wierzytelności niekwalifikowanych, wierzytelności niekwalifikowane - ściśle określony w Umowie faktoringu katalog wierzytelności takich jak np. wierzytelności trudne do wyegzekwowania, wierzytelności powyżej sprecyzowanego w Umowie faktoringu limitu wykupu przez Faktora, wierzytelności o wydłużonym terminie płatności. Umowa faktoringu jest umową faktoringu właściwego, tj. wraz z przeniesieniem wierzytelności, na Faktora będzie przechodziło również ryzyko niewypłacalności Dłużnika (dalej: „ Dłużnik ”). Czynności związane z zarządzaniem wierzytelnościami oraz egzekwowaniem wierzytelności od Dłużników będą spoczywały na Spółce.
2017
24
sie

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w związku ze świadczeniem przez niego usług na podstawie Umów Faktoringu, zarówno tych już zawartych jak i tych, które ma zamiar zawrzeć w przyszłości oraz zarówno tych, w ramach których przejmuje ściąganie długów jak i tych, w ramach których ściąganie długów pozostaje przy Kliencie, nie będzie powstawał u Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W myśl art. 510 § 1 Kodeksu cywilnego przelew wierzytelności może odbywać się na podstawie umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. ” Jak przedstawiono w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego (wniosek dotyczy zarówno Umów Faktoringu już zawartych przez Wnioskodawcę jak i zawieranych w przyszłości), finansowanie oraz pozostałe usługi Wnioskodawcy na rzecz klientów są świadczone nie na podstawie umowy pożyczki, sprzedaży czy innych umów wymienionych w katalogu z art. 1 ust. 1 ustawy o PCC, lecz na podstawie umowy faktoringu, która w tym katalogu wymieniona nie jest. Dlatego też, zawieranie poszczególnych Umów Faktoringu oraz świadczenie na ich podstawie usług, w tym przede wszystkim finansowanie Klientów poprzez nabywanie od nich Wierzytelności Handlowych, nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Okoliczności, czy Umowy Faktoringu były zawarte w przeszłości czy też dopiero będą zawarte, oraz czy w ramach tych umów Wnioskodawca przejmuje ściąganie długów czy też ściąganie długów pozostaje przy Kliencie, nie mają dla oceny konsekwencji na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych znaczenia. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy prawidłowe jest stanowisko, że w związku ze świadczeniem przez niego usług na podstawie Umów Faktoringu, zarówno tych już zawartych jak i tych, które ma zamiar zawrzeć w przyszłości oraz zarówno tych, w ramach których przejmuje ściąganie długów jak i tych, w ramach których ściąganie długów pozostaje przy Kliencie, nie będzie powstawał u Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
2016
1
cze

Istota:
Czy w świetle przepisów art. 21 ust. 1 i ust. 2 i ust. 6 w zw. z art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 1 PDOP w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 Konwencji, Spółka uzyskując od Faktora zapłatę ceny sprzedaży wierzytelności, jest zobowiązana do obliczenia, poboru oraz zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych (na podstawie art. 26 ust. 1 PDOP)?
Fragment:
Mimo zawarcia umowy faktoringu niewłaściwego ryzyko to obciąża nadal przedsiębiorcę. Umowa taka nie rodzi skutków definitywnych, bowiem objęta nią wierzytelność nie przechodzi z faktoranta na faktora w sposób ostateczny. Podstawową cechą obu rodzajów umów faktoringowych jest ich złożony charakter. Powyższe stanowisko potwierdzone zostało wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego zarówno w odniesieniu do umów faktoringu właściwego (wyrok NSA z 5 października 2001 r., sygn. akt I SA/Łd 142/00), jak i niewłaściwego (wyrok NSA z 21 listopada 2003 r., sygn. akt I SA/Wr 1427/01), gdzie sądy stwierdziły, że umowa faktoringu jest umową niemającą cech pożyczki i nie wywołuje skutków podatkowych takich jak pożyczka. Z tej przyczyny trudno jest zatem zakwalifikować dochód, który uzyskuje Faktor jako dochód wymieniony, w którymkolwiek z przepisów art. 21 bądź art. 22 PDOP. Zaznaczenia wymaga również, że Faktor realizuje zysk z umowy faktoringowej zawartej ze Spółką nie w momencie, gdy płaci do Spółki cenę nabycia wierzytelności, ale w momencie uzyskania od dłużnika nabytej wierzytelności zapłaty. Zatem sam moment, w którym Faktor płaci cenę nabycia wierzytelności do Spółki nie powoduje powstania po stronie Faktora dochodu, który byłby w tym momencie opodatkowywany.
2015
19
lis

Istota:
Czy Umowa faktoringu, którą Spółka zawarła z Bankiem powinna być kwalifikowana jako pożyczka, o której mowa w art. 16 ust. 7b nowelizowanej ustawy pdop i tym samym w przedstawionym stanie faktycznym znajdą zastosowania ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 znowelizowanej ustawy pdop?
Fragment:
Umowa faktoringu zawiera zastrzeżenie, iż nawet w sytuacji, gdy w wyniku zmian stopy WIBOR rzeczywista wartość rat spłacanych przez dłużników (leasingobiorców) odbiega od pierwotnej wartości wierzytelności leasingowych (rat) wskazanych w Umowie faktoringu, warunki tej umowy (wynagrodzenie należne X. z tytułu sprzedaży oraz kwota dyskonta stanowiąca wynagrodzenie Banku) nie ulegają zmianie. (A zatem w przypadku, gdy wartość raty spłaconej przez leasingobiorcę różni się od pierwotnej wartości tej raty (tj. wartości nominalnej wierzytelności leasingowej (raty) w dniu jej nabycia przez Bank), strony Umowy factoringowej nie są uprawnione do dokonywania dodatkowych rozliczeń). Umowa faktoringu przewiduje, iż w przypadku: kradzieży przedmiotu leasingu, albo utraty przedmioty leasingu (zniszczenie samochodu / maszyny) strony Umowy faktoringu są uprawnione do korekty ceny wierzytelności leasingowych. Ponadto, w Umowie faktoringu wskazano również, że przy zaistnieniu wskazanych w niej okoliczności (np. brak spłaty rat leasingowej przez leasingobiorcę) cesja wierzytelności przestaje być skuteczna (warunek rozwiązujący). W celu potwierdzenia, że Umowa (...)
2015
3
lip

Istota:
Czy świadczenie przez Spółkę na rzecz Koordynatora Grupy usług faktoringu, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W tym celu Spółka zawrze z Koordynatorem Grupy ramową umowę faktoringu, na podstawie której będzie otrzymywać od niego, na bieżąco, informacje a kwotach wierzytelności przysługujących Koordynatorowi Grupy wobec poszczególnych Abonentów. Umowa faktoringu będzie poddana prawu niemieckiemu. ” (...) „ramowa umowa faktoringu z Koordynatorem Grupy będzie zawierała m.in. następujące postanowienia: Przenoszenie przez Koordynatora Grupy na Spółkę wierzytelności względem Abonentów, wynikających z zakupu Aplikacji: Obciążanie przez Spółkę Abonentów kwotami wynikającymi z przejętych wierzytelności; Dokonywanie płatności na rzecz Koordynatora Grupy w wysokości równej wartości nabytych wierzytelności (czyli wartości równej sumie opłat za nabyte Aplikacje), bez względu na fakt, czy Abonenci dokonali zapłaty tych opłat na rzecz Spółki; Promowanie funkcjonalności polegającej na możliwości dokonywania zapłaty za nabyte Aplikacje za pośrednictwem Operatora.” Podsumowując, podstawą prawną cesji wierzytelności na rzecz T. jak i podstawą prawną przekazywania przez T. środków pieniężnych na rzecz Koordynatora Grupy (faktoranta), będzie umowa faktoringu. Umowa faktoringu nie jest wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ustawy o PCC).
2014
25
maj

Istota:
Czy czynności faktoringu wskazane w opisie zdarzenia przyszłego dokonywane przez Wnioskodawcę stanowią transakcję podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej „PCC”)?
Fragment:
Zatem przelewy wierzytelności jako czynności prawne mające na celu realizacje wyżej wymienionej kompleksowe) umowy faktoringu (istniejącej w analizowanej strukturze tylko w wykonaniu umowy faktoringu) nie mogą być rozpatrywane jako odrębne czynności prawno-podatkowe. Z tego powodu, z uwagi na brak wspomnianej odrębności, w analizowanej transakcji przybierają jedynie postać czynności zbliżonych do umowy sprzedaży w rozumieniu art. 535 i następnych Kodeksu cywilnego, a zatem nie przybierają postaci którejkolwiek z czynności cywilnoprawnych, które zostały wymienione w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że Umowa będzie stanowiła umowę faktoringu, należącą do grupy tzw. umów nienazwanych a umowy takie pozostają poza wyznaczonym przez art. 1 ust. 1 ustawy o PCC zakresem czynności opodatkowanych PCC, Wnioskodawca nie dokona w związku z przystąpieniem do Umowy czynności opodatkowanej PCC w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o PCC. Powyższe stanowisko potwierdzają organy podatkowe, przykładowo: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 14 września 2012 r. sygn. lBPBII/1/436-210/12/ASz pisząc, że: „ umowa factoringu nie jest wymieniona w katalogu art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
2014
6
maj

Istota:
Zakres skutków podatkowych zawarcia umowy factoringu.
Fragment:
Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, Umowa będzie stanowić umowę faktoringu, ponieważ głównym celem jej zawarcia jest odpłatne udzielenie Faktorantowi finansowania. W ramach Umowy będzie dochodziło do przelewów wierzytelności, a Faktor będzie także zobowiązany do wykonywania szeregu usług dodatkowych, do których należeć będzie m.in. prowadzenie na rzecz Faktoranta rachunków bieżących, na których księgowane są przesunięcia majątkowe dokonane pomiędzy stronami wynikające z realizacji Umowy. Umowa będzie stanowił umowę faktoringu niewłaściwego, ponieważ Faktor zachowa prawo do dokonania cesji zwrotnej wierzytelności, w przypadku niewypłacalności dłużnika. Biorąc pod uwagę, że Umowa będzie stanowiła umowę faktoringu, należącą do grupy tzw. umów nienazwanych, a umowy takie pozostają poza wyznaczonym przez art. 1 ust. 1 ustawy o PCC zakresem czynności opodatkowanych PCC, Wnioskodawca nie dokona w związku z przystąpieniem do umowy czynności opodatkowanej PCC w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o PCC. Powyższe stanowisko potwierdzają organy podatkowe, przykładowo: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 14 września 2012 r. sygn. IBPBII/1/436-210/12/ASz pisząc, że: „ (...) umowa factoringu nie jest wymieniona w katalogu art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
2013
16
paź

Istota:
Pytanie dotyczy niestosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych do odsetek z tytułu kredytu udzielonego przez udziałowca Spółki przed 01.01.2005r.
Fragment:
(...) przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie należy stosować do odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez podatników o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce przed dniem 1 stycznia 2005r.W świetle powyższego, według Spółki, warunkiem zachowania przez podatników prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości odsetek od pożyczek (kredytów) udzielanych przez ich polskich udziałowców/akcjonariuszy jest udzielenie pożyczki (kredytu) przed dniem 1 stycznia 2005r.Na poparcie swojego stanowiska Spółka przytacza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak też szereg postanowień wydanych przez Naczelników Urzędów Skarbowych w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa.Przepisy prawa podatkowego mające zastosowanie w sprawie:Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zagadnienie odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez jej udziałowca, w zakresie kosztów (...)
2011
1
kwi

Istota:
Spółka zwróciła się z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez siebie usług faktoringu pełnego i niepełnego.
Fragment:
Ponadto faktor może przejąć na siebie obowiązek prowadzenia ewidencji należności zleceniodawcy, a także dochodzenia należności od niewypłacalnych dłużników. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Ponadto zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Wśród usług zwolnionych pozycja nr 3 załącznika nr 4 do ustawy wymienia usługi pośrednictwa finansowego sklasyfikowane w sekcji J ex (65-67) według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednakże powyższego zwolnienia nie stosuje się m.in. w przypadku świadczenia usług pośrednictwa finansowego związanych ze ściąganiem długów oraz faktoringiem.
2011
1
kwi

Istota:
Spółka zwraca się z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych przez siebie usług faktoringu.
Fragment:
Faktor spełnia wobec faktoranta trzy funkcje: 1) funkcję kredytową - faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania faktoranta przez nabycie przez faktora jego wierzytelności, 2) przejęcie ryzyka - faktoring z regresem (faktor może żądać od faktoranta zwrotu udzielonej zaliczki, jeżeli dłużnik nie ureguluje zobowiązania) albo bez regresu (faktor przejmuje na siebie całe ryzyko niewypłacalności dłużnika); 3) funkcję usługową - np. rozliczanie transakcji, inkasowanie należności. Ponadto faktor może przejąć na siebie obowiązek prowadzenia ewidencji należności zleceniodawcy, a także dochodzenia należności od niewypłacalnych dłużników. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Ponadto zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Wśród usług zwolnionych pozycja nr 3 załącznika nr 4 do ustawy wymienia usługi pośrednictwa finansowego sklasyfikowane w sekcji J ex (65-67) według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.
2011
1
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.