Umowa dzierżawy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa dzierżawy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
cze

Istota:

Opodatkowania przychodów z dzierżawy sieci kanalizacyjnej

Fragment:

Umowa dzierżawy została zawarta w dniu 1 marca 2017 r. W piśmie otrzymanym od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji jest informacja o „ odpłatnym przekazaniu na majątek Przedsiębiorstwa sieci kanalizacji sanitarnej ”. W umowach stworzonych przez Przedsiębiorstwo (zarówno umowie dzierżawy jak i przedwstępnej umowie sprzedaży” nie ma podanych przepisów prawnych. Umowa dzierżawy mówi o oddaniu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji do korzystania i pobierania pożytków urządzenia kanalizacyjnego, a dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty umówionego czynszu. W umowie dzierżawy mowa jest o „zastosowaniu odpowiednich przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, prawa budowlanego i kodeksu cywilnego. Umowa dzierżawy obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 r. Przychód z dzierżawy, Wnioskodawca uzyskuje jako dzierżawa prywatna (nie posiada wraz z żoną działalności gospodarczej). Jako wydzierżawiający przekazuje sieć na rzecz dzierżawcy urządzenie kanalizacyjne do korzystania i pobierania pożytków, zaś dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty umówionego czynszu i korzystania z urządzenia wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie stawki podatku VAT dla usług wynajmu środka lotniczego bez załogi.

Fragment:

Wnioskodawca zawarł umowę dzierżawy śmigłowca z przewoźnikiem spółką H. H. posiada wymagane prawem koncesje i certyfikaty potrzebne do świadczenia usługi transportu lotniczego. Zgodnie z umową dzierżawy śmigłowiec jest wykorzystywany dla celów działalności transportu lotniczego prowadzonej przez spółkę H. Spółki uzgodniły, że do dzierżawionego śmigłowca zostanie też w miarę możliwości oddelegowany pilot. Cena za wynajem obejmuje więc również koszt oddelegowania personelu lotniczego. Spółka wydzierżawiająca wystawia faktury najpóźniej do koniec każdego miesiąca, w którym miała miejsce dzierżawa śmigłowca. Spółka świadczy usługi wynajmu śmigłowca, dla której to działalności PKWiU podaje dwa symbole klasyfikacji 70.35.10.0 – wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, bez załogi oraz 51.10.20.0 – wynajem środków transportu lotniczego, z załogą. Ponieważ Spółka nie jest w stanie stwierdzi w chwili wynajmu śmigłowca, czy jeden pilot stanowi 100% załogi, Spółka rozpoznaje swoją usługę jako PKWiU 70.35.10.0 – wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, bez załogi. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia, czy Spółka prawidłowo stosuje stawkę podatku VAT 23% do usługi wynajmu śmigłowca.

2018
29
mar

Istota:

1. Czy w związku z terminem zakupu gruntu w 2002 r. oraz sprzedaży ich części składowej, według kategorii mas ziemnych (złóż pospolitych) Podatnik był zwolniony od obowiązku wskazania przychodu od odpłatnego zbycia nieruchomości w 2013 r. oraz był zwolniony od podatku dochodowego od uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli w okresie 2 lat od zbycia przeznaczył część ww. przychodu na własne cele mieszkaniowe określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21 ust. 25) i spłatę kredytu oraz miał prawo 5 lat na ewentualne wskazanie zdarzenia?

Fragment:

Wnioskodawczyni wraz z mężem w 2011 r. podpisali umowę dzierżawy na dwie nieruchomości rolne w celu wykorzystania gruntów na cele gospodarcze. Dzierżawca był płatnikiem VAT oraz w 2012 r. złożył i uzyskał decyzję koncesyjną. Był zobowiązany do zapłaty wszelkich podatków od gruntów objętych swoją działalnością. Za część składową gruntów w swojej umowie cywilno-prawnej podał cenę 1 zł netto za m 3 . Dzierżawca był jedynym podmiotem gospodarczym w sprawie, a z umowy oraz działalności koncesyjnej (wydobycie złóż pospolitych) uzyskał dochód i zyski dla swojej firmy. Swoją działalność zakończył w styczniu 2014 r. w związku z naruszeniem dodatkowego obszaru gruntów do których nie nabył żadnego prawa naruszając interes prawny Strony, rażąco naruszył warunki koncesji, w związku z powyższym ww. umowa dzierżawy została anulowana, sprzęt usunięty oraz zaprzestano wydobycia. Podatnik wypełnił informację iż w związku z powyższym nastąpiły zmiany, a grunty objęte obszarem koncesyjnym oraz wpisane w ewidencji jako grunty rolne od stycznia 2014 r. pozostają obszarem nieużytkowym rolnym. Dzierżawca zależny utracił prawo do gruntów, do działalności koncesyjnej na ich obszarze a sprzęt i biuro (barakowóz) zostały całkowicie usunięte.

2016
29
lis

Istota:

W związku z tym, że obowiązek podatkowy u Sprzedawcy z tytułu wpłaty zaliczki na poczet Umowy Dzierżawy i Umowy Przedwstępnej Sprzedaży powstał w miesiącu maju 2016 r., i Wnioskodawca otrzymał fakturę dokumentującą ww. zaliczkę w miesiącu maju 2016 r., Wnioskodawca ma prawo dokonać odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze dokumentującej wpłatę zaliczki na poczet Umowy Dzierżawy oraz Umowy Przedwstępnej Sprzedaży w miesiącu maju 2016 r. - zgodnie z art. 86 ust. 10, ust. 10b pkt 1 oraz ust. 10c ustawy. Przy czym – jeżeli Zainteresowany nie dokona obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z ww. faktury w tym okresie (tj. za miesiąc maj 2016 r.) – to może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z przedmiotowej faktury w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, tj. czerwiec 2016 r. lub lipiec 2016 r. zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy.

Fragment:

Porozumienie, określające datę 19 maja 2016 r., jako termin płatności zaliczki na poczet umów z dnia 17 listopada 2015 r., obowiązek podatkowy u Sprzedawcy, w zakresie Umowy Dzierżawy powstał pod datą 19 maja 2016 r. Natomiast obowiązek podatkowy u Sprzedawcy w zakresie Umowy Przedwstępnej Sprzedaży powstał pod datą otrzymania zaliczki – 27 maja 2016 r. Mając zatem na uwadze wyżej powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że w związku z tym, że obowiązek podatkowy u Sprzedawcy z tytułu wpłaty zaliczki na poczet Umowy Dzierżawy i Umowy Przedwstępnej Sprzedaży powstał w miesiącu maju 2016 r., i Wnioskodawca otrzymał fakturę dokumentującą ww. zaliczkę w miesiącu maju 2016 r., Wnioskodawca ma prawo dokonać odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze dokumentującej wpłatę zaliczki na poczet Umowy Dzierżawy oraz Umowy Przedwstępnej Sprzedaży w miesiącu maju 2016 r. - zgodnie z art. 86 ust. 10, ust. 10b pkt 1 oraz ust. 10c ustawy. Przy czym – jeżeli Zainteresowany nie dokona obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z ww. faktury w tym okresie (tj. za miesiąc maj 2016 r.) – to może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z przedmiotowej faktury w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, tj. czerwiec 2016 r. lub lipiec 2016 r. zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy.

2015
29
sty

Istota:

Opodatkowanie zawartych umów dzierżawy oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów na inwestycję w trakcie trwania umowy dzierżawy.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zawarte przez Spółkę Umowy Dzierżawy podlegają opodatkowaniu VAT oraz czy Spółka będzie mogła odliczyć VAT od poniesionych nakładów na Inwestycję w trakcie trwania Umowy Dzierżawy... Zdaniem Wnioskodawcy oddanie Nieruchomości do używania Inwestorowi Zastępczemu na podstawie Umów Dzierżawy będzie podlegać opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Natomiast wygaśnięcie Umów Dzierżawy, podobnie jak sama czynność przeniesienia / zwrotnego przeniesienia Pozwolenia, nie powodują konsekwencji na gruncie VAT, gdyż czynności te nie stanowią czynności opodatkowanych w rozumieniu ustawy o VAT (nie są to bowiem czynności, o których mowa w art. 5 ustawy o VAT). Ponadto, zawarcie przez Spółkę z Inwestorem Zastępczym Umów Dzierżawy oraz związane z tymi umowami oddanie do używania / zwrotne przeniesienia posiadania Nieruchomości, jak również przeniesienie / zwrotne przeniesienie Pozwolenia, nie będą mieć również wpływu na odliczenie VAT przez Spółkę od nakładów czynionych na Inwestycję, gdyż Spółka będzie przez cały okres realizacji Inwestycji właścicielem Nieruchomości i będzie ponosić nakłady na Inwestycję, a po wybudowaniu lokale komercyjne w Centrum Handlowym będą wynajmowane.

2014
23
lip

Istota:

Czy w związku z tym, że Spółka zamierza rozwiązać umowy dzierżawy nieruchomości, na terenie których wydobywa kruszywo, koszt związany z zapłatą czynszu dzierżawnego, za okres po rozwiązaniu umów dzierżawy, może zaliczyć jednorazowo, w momencie rozwiązania przedmiotowych umów, do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku rozwiązania umów dzierżawy nieruchomości, na terenie których Spółka wydobywa kruszywo, koszt zapłaty czynszu dzierżawnego przypadający na okres po rozwiązaniu umów dzierżawy jest kosztem związanym z zabezpieczeniem źródła przychodów i może zostać zaliczony jednorazowo w momencie rozwiązania przedmiotowych umów do kosztów uzyskania przychodów. Mając na uwadze powyższe, Spółka wnosi o potwierdzenie Jej stanowiska. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. W niniejszej sprawie zapytaniem podatnika objęta jest kwestia dopuszczalności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatku związanego z zapłatą czynszu dzierżawnego, za okres po rozwiązaniu umów dzierżawy. Podatnik, mając na względzie przytoczone powyżej okoliczności faktyczne wyprowadza wniosek, że w przypadku rozwiązania umów dzierżawy nieruchomości, na terenie których Spółka wydobywa kruszywo, koszt zapłaty czynszu dzierżawnego przypadający na okres po rozwiązaniu umów dzierżawy jest kosztem związanym z zabezpieczeniem źródła przychodów i może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

2014
24
sty

Istota:

Udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umów Dzierżawy.

Fragment:

Nabywca planuje zawrzeć transakcję ze spółką z siedzibą w Polsce, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: Zbywca) polegającą na przeniesieniu na Nabywcę praw i obowiązków wynikających z dwóch umów dzierżawy zawartych przez Zbywcę (dalej: Umowy Dzierżawy z Miastem) oraz jednej umowy dzierżawy zawartej przez Zbywcę z Zarządem Dróg Miejskich (dalej: Umowa Dzierżawy z ZDM; dalej razem wszystkie umowy dzierżawy jako: Umowy Dzierżawy), na podstawie których Zbywca dzierżawi działki gruntu dalej: Grunty) (dalej: Transakcja). Obecnie w związku z roszczeniami byłych właścicieli (lub ich następców prawnych) działek dzierżawionych przez Zbywcę od Miasta na podstawie Umów Dzierżawy z Miastem (których własność przeszła na rzecz gminy na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów), trwa procedura, której celem jest zwrócenie tych działek byłym właścicielom poprzez m.in. ustanowienie na ich rzecz prawa użytkowania wieczystego tych gruntów. W przypadku zakończenia przedmiotowej procedury, nowi właściciele wstąpią - w odniesieniu do spornych działek Gruntów - we wszystkie prawa i obowiązki Miasta wynikające z Umów Dzierżawy z Miastem, jako wydzierżawiający (Miasto, ZDM i/lub osoby fizyczne-w przypadku, gdy wstąpią one w prawa i obowiązki Miasta wynikające z Umów Dzierżawy z Miastem jako wydzierżawiający - zwani dalej razem jako: Wydzierżawiający).

2014
18
sty

Istota:

Opodatkowanie przeniesienia w ramach Transakcji praw i obowiązków wynikających z umów dzierżawy

Fragment:

Spółka na podstawie dwóch umów dzierżawy zawartych z Miastem (dalej: Umowy Dzierżawy z Miastem) oraz jednej umowy dzierżawy zawartej z Z. (dalej: Umowa Dzierżawy z Z. dalej razem wszystkie umowy dzierżawy jako: Umowy Dzierżawy) dzierżawi działki gruntu położone w W. (dalej: Grunty). Obecnie w związku z roszczeniami byłych właścicieli (lub ich następców prawnych) działek dzierżawionych przez Spółkę od Miasta na podstawie Umów Dzierżawy z Miastem (których własność przeszła na rzecz gminy W. na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy), trwa procedura, której celem jest zwrócenie tych działek byłym właścicielom poprzez m.in. ustanowienie na ich rzecz prawa użytkowania wieczystego tych gruntów. W przypadku zakończenia przedmiotowej procedury, nowi właściciele wstąpią - w odniesieniu do spornych działek Gruntów - we wszystkie prawa i obowiązki Miasta wynikające z Umów Dzierżawy z Miastem, jako wydzierżawiający (Miasto, Z. i/lub osoby fizyczne - w przypadku, gdy wstąpią one w prawa i obowiązki Miasta wynikające z Umów Dzierżawy z Miastem jako wydzierżawiający - zwani dalej razem jako: Wydzierżawiający).

2013
2
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną (umowa dzierżawy sieci kanalizacyjnej)

Fragment:

Po zakończeniu inwestycji zostanie ona przekazana umową dzierżawy Zakładowi Usług Komunalnych, który co miesiąc będzie uiszczał opłatę z tytułu dzierżawy. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Przez umowę dzierżawy, zgodnie z art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Z powyższej definicji wynika, iż umowa dzierżawy ma charakter odpłatny, a czynsz stanowi obligatoryjny element stosunku zobowiązaniowego. Zawarcie umowy dzierżawy stanowi zatem świadczenie usług i czynność ta, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2013
24
lip

Istota:

Czy nieodpłatna cesja umowy dzierżawy nieruchomości z umiejscowionym odwiertem, w ramach której Spółka ceduje prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy i ograniczając wydatki wynikające z umowy dzierżawy stanowi przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń?

Fragment:

X, na których zlokalizowano otwór badawczy X, nastąpi w oparciu o umowę przeniesienia praw i obowiązków z umów dzierżawy zawartą w formie aktu notarialnego pomiędzy Spółką i Gminą X (umowa dopuszcza możliwość cesji). W momencie przejęcia przez Gminę X praw i obowiązków dzierżawcy, Gmina X przejmie również obowiązek zapłaty kolejnych rat czynszu dzierżawy. Cesja umowy dzierżawy działek gruntu wraz z umiejscowionym odwiertem spowoduje, iż wraz ze zmianą podmiotową umowy dzierżawy dojdzie do przeniesienia prawa do odwiertu. Przy czym wiedza uzyskana w trakcie prac nad odwiertem będzie wykorzystywana przez Spółkę w Projekcie. Jako odrębna czynność prawna zostanie zawarta umowa darowizny urządzeń, które nie są w sposób trwały związane z gruntem. Ta czynność stanowiąca przysporzenie dla Gminy kosztem majątku Spółki spełni definicję darowizny. Aspekty podatkowe cesji umowy dzierżawy i przeniesienia prawa do odwiertu badawczego Spółka dokona nieodpłatnej cesji praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy na gminę. Brak odpłatności za cesję umowy dzierżawy jest charakteryzowany jako brak ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wstąpienie w miejsce dzierżawcy. Wskazać należy, iż umowa dzierżawy nakładała na dzierżawcę obowiązek przywrócenia gruntu do stanu poprzedzającego naniesienie nakładów.