Umowa dzierżawy | Interpretacje podatkowe

Umowa dzierżawy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa dzierżawy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W związku z tym, że obowiązek podatkowy u Sprzedawcy z tytułu wpłaty zaliczki na poczet Umowy Dzierżawy i Umowy Przedwstępnej Sprzedaży powstał w miesiącu maju 2016 r., i Wnioskodawca otrzymał fakturę dokumentującą ww. zaliczkę w miesiącu maju 2016 r., Wnioskodawca ma prawo dokonać odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze dokumentującej wpłatę zaliczki na poczet Umowy Dzierżawy oraz Umowy Przedwstępnej Sprzedaży w miesiącu maju 2016 r. - zgodnie z art. 86 ust. 10, ust. 10b pkt 1 oraz ust. 10c ustawy. Przy czym – jeżeli Zainteresowany nie dokona obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z ww. faktury w tym okresie (tj. za miesiąc maj 2016 r.) – to może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z przedmiotowej faktury w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, tj. czerwiec 2016 r. lub lipiec 2016 r. zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy.
Fragment:
Porozumienie, określające datę 19 maja 2016 r., jako termin płatności zaliczki na poczet umów z dnia 17 listopada 2015 r., obowiązek podatkowy u Sprzedawcy, w zakresie Umowy Dzierżawy powstał pod datą 19 maja 2016 r. Natomiast obowiązek podatkowy u Sprzedawcy w zakresie Umowy Przedwstępnej Sprzedaży powstał pod datą otrzymania zaliczki – 27 maja 2016 r. Mając zatem na uwadze wyżej powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że w związku z tym, że obowiązek podatkowy u Sprzedawcy z tytułu wpłaty zaliczki na poczet Umowy Dzierżawy i Umowy Przedwstępnej Sprzedaży powstał w miesiącu maju 2016 r., i Wnioskodawca otrzymał fakturę dokumentującą ww. zaliczkę w miesiącu maju 2016 r., Wnioskodawca ma prawo dokonać odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze dokumentującej wpłatę zaliczki na poczet Umowy Dzierżawy oraz Umowy Przedwstępnej Sprzedaży w miesiącu maju 2016 r. - zgodnie z art. 86 ust. 10, ust. 10b pkt 1 oraz ust. 10c ustawy. Przy czym – jeżeli Zainteresowany nie dokona obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z ww. faktury w tym okresie (tj. za miesiąc maj 2016 r.) – to może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z przedmiotowej faktury w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, tj. czerwiec 2016 r. lub lipiec 2016 r. zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy.
2016
29
lis

Istota:
Opodatkowanie zawartych umów dzierżawy oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów na inwestycję w trakcie trwania umowy dzierżawy.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zawarte przez Spółkę Umowy Dzierżawy podlegają opodatkowaniu VAT oraz czy Spółka będzie mogła odliczyć VAT od poniesionych nakładów na Inwestycję w trakcie trwania Umowy Dzierżawy... Zdaniem Wnioskodawcy oddanie Nieruchomości do używania Inwestorowi Zastępczemu na podstawie Umów Dzierżawy będzie podlegać opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Natomiast wygaśnięcie Umów Dzierżawy, podobnie jak sama czynność przeniesienia / zwrotnego przeniesienia Pozwolenia, nie powodują konsekwencji na gruncie VAT, gdyż czynności te nie stanowią czynności opodatkowanych w rozumieniu ustawy o VAT (nie są to bowiem czynności, o których mowa w art. 5 ustawy o VAT). Ponadto, zawarcie przez Spółkę z Inwestorem Zastępczym Umów Dzierżawy oraz związane z tymi umowami oddanie do używania / zwrotne przeniesienia posiadania Nieruchomości, jak również przeniesienie / zwrotne przeniesienie Pozwolenia, nie będą mieć również wpływu na odliczenie VAT przez Spółkę od nakładów czynionych na Inwestycję, gdyż Spółka będzie przez cały okres realizacji Inwestycji właścicielem Nieruchomości i będzie ponosić nakłady na Inwestycję, a po wybudowaniu lokale komercyjne w Centrum Handlowym będą wynajmowane.
2015
29
sty

Istota:
Czy w związku z tym, że Spółka zamierza rozwiązać umowy dzierżawy nieruchomości, na terenie których wydobywa kruszywo, koszt związany z zapłatą czynszu dzierżawnego, za okres po rozwiązaniu umów dzierżawy, może zaliczyć jednorazowo, w momencie rozwiązania przedmiotowych umów, do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku rozwiązania umów dzierżawy nieruchomości, na terenie których Spółka wydobywa kruszywo, koszt zapłaty czynszu dzierżawnego przypadający na okres po rozwiązaniu umów dzierżawy jest kosztem związanym z zabezpieczeniem źródła przychodów i może zostać zaliczony jednorazowo w momencie rozwiązania przedmiotowych umów do kosztów uzyskania przychodów. Mając na uwadze powyższe, Spółka wnosi o potwierdzenie Jej stanowiska. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. W niniejszej sprawie zapytaniem podatnika objęta jest kwestia dopuszczalności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatku związanego z zapłatą czynszu dzierżawnego, za okres po rozwiązaniu umów dzierżawy. Podatnik, mając na względzie przytoczone powyżej okoliczności faktyczne wyprowadza wniosek, że w przypadku rozwiązania umów dzierżawy nieruchomości, na terenie których Spółka wydobywa kruszywo, koszt zapłaty czynszu dzierżawnego przypadający na okres po rozwiązaniu umów dzierżawy jest kosztem związanym z zabezpieczeniem źródła przychodów i może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.
2014
23
lip

Istota:
Udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umów Dzierżawy.
Fragment:
Nabywca planuje zawrzeć transakcję ze spółką z siedzibą w Polsce, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: Zbywca) polegającą na przeniesieniu na Nabywcę praw i obowiązków wynikających z dwóch umów dzierżawy zawartych przez Zbywcę (dalej: Umowy Dzierżawy z Miastem) oraz jednej umowy dzierżawy zawartej przez Zbywcę z Zarządem Dróg Miejskich (dalej: Umowa Dzierżawy z ZDM; dalej razem wszystkie umowy dzierżawy jako: Umowy Dzierżawy), na podstawie których Zbywca dzierżawi działki gruntu dalej: Grunty) (dalej: Transakcja). Obecnie w związku z roszczeniami byłych właścicieli (lub ich następców prawnych) działek dzierżawionych przez Zbywcę od Miasta na podstawie Umów Dzierżawy z Miastem (których własność przeszła na rzecz gminy na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów), trwa procedura, której celem jest zwrócenie tych działek byłym właścicielom poprzez m.in. ustanowienie na ich rzecz prawa użytkowania wieczystego tych gruntów. W przypadku zakończenia przedmiotowej procedury, nowi właściciele wstąpią - w odniesieniu do spornych działek Gruntów - we wszystkie prawa i obowiązki Miasta wynikające z Umów Dzierżawy z Miastem, jako wydzierżawiający (Miasto, ZDM i/lub osoby fizyczne-w przypadku, gdy wstąpią one w prawa i obowiązki Miasta wynikające z Umów Dzierżawy z Miastem jako wydzierżawiający - zwani dalej razem jako: Wydzierżawiający).
2014
24
sty

Istota:
Opodatkowanie przeniesienia w ramach Transakcji praw i obowiązków wynikających z umów dzierżawy
Fragment:
Spółka na podstawie dwóch umów dzierżawy zawartych z Miastem (dalej: Umowy Dzierżawy z Miastem) oraz jednej umowy dzierżawy zawartej z Z. (dalej: Umowa Dzierżawy z Z. dalej razem wszystkie umowy dzierżawy jako: Umowy Dzierżawy) dzierżawi działki gruntu położone w W. (dalej: Grunty). Obecnie w związku z roszczeniami byłych właścicieli (lub ich następców prawnych) działek dzierżawionych przez Spółkę od Miasta na podstawie Umów Dzierżawy z Miastem (których własność przeszła na rzecz gminy W. na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy), trwa procedura, której celem jest zwrócenie tych działek byłym właścicielom poprzez m.in. ustanowienie na ich rzecz prawa użytkowania wieczystego tych gruntów. W przypadku zakończenia przedmiotowej procedury, nowi właściciele wstąpią - w odniesieniu do spornych działek Gruntów - we wszystkie prawa i obowiązki Miasta wynikające z Umów Dzierżawy z Miastem, jako wydzierżawiający (Miasto, Z. i/lub osoby fizyczne - w przypadku, gdy wstąpią one w prawa i obowiązki Miasta wynikające z Umów Dzierżawy z Miastem jako wydzierżawiający - zwani dalej razem jako: Wydzierżawiający).
2014
18
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną (umowa dzierżawy sieci kanalizacyjnej)
Fragment:
Po zakończeniu inwestycji zostanie ona przekazana umową dzierżawy Zakładowi Usług Komunalnych, który co miesiąc będzie uiszczał opłatę z tytułu dzierżawy. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Przez umowę dzierżawy, zgodnie z art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Z powyższej definicji wynika, iż umowa dzierżawy ma charakter odpłatny, a czynsz stanowi obligatoryjny element stosunku zobowiązaniowego. Zawarcie umowy dzierżawy stanowi zatem świadczenie usług i czynność ta, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2013
2
paź

Istota:
Czy nieodpłatna cesja umowy dzierżawy nieruchomości z umiejscowionym odwiertem, w ramach której Spółka ceduje prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy i ograniczając wydatki wynikające z umowy dzierżawy stanowi przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń?
Fragment:
X, na których zlokalizowano otwór badawczy X, nastąpi w oparciu o umowę przeniesienia praw i obowiązków z umów dzierżawy zawartą w formie aktu notarialnego pomiędzy Spółką i Gminą X (umowa dopuszcza możliwość cesji). W momencie przejęcia przez Gminę X praw i obowiązków dzierżawcy, Gmina X przejmie również obowiązek zapłaty kolejnych rat czynszu dzierżawy. Cesja umowy dzierżawy działek gruntu wraz z umiejscowionym odwiertem spowoduje, iż wraz ze zmianą podmiotową umowy dzierżawy dojdzie do przeniesienia prawa do odwiertu. Przy czym wiedza uzyskana w trakcie prac nad odwiertem będzie wykorzystywana przez Spółkę w Projekcie. Jako odrębna czynność prawna zostanie zawarta umowa darowizny urządzeń, które nie są w sposób trwały związane z gruntem. Ta czynność stanowiąca przysporzenie dla Gminy kosztem majątku Spółki spełni definicję darowizny. Aspekty podatkowe cesji umowy dzierżawy i przeniesienia prawa do odwiertu badawczego Spółka dokona nieodpłatnej cesji praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy na gminę. Brak odpłatności za cesję umowy dzierżawy jest charakteryzowany jako brak ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wstąpienie w miejsce dzierżawcy. Wskazać należy, iż umowa dzierżawy nakładała na dzierżawcę obowiązek przywrócenia gruntu do stanu poprzedzającego naniesienie nakładów.
2013
24
lip

Istota:
W związku z tym, iż przedmiotowa inwestycja służyła wyłącznie czynnościom opodatkowanym, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową wodociągu w trybie wskazanym w art. 86 ust. 13 ustawy.
Fragment:
Natomiast w lutym 2012 roku „ Wodociąg L.-M. ” został przekazany odpłatną umową dzierżawy do będącego jednostką organizacyjną gminy Komunalnego Zakładu Budżetowego. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z inwestycją „ Budowa wodociągu L. - M.. ” Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika zatem, iż Wnioskodawca przed przekazaniem w lutym 2012 roku Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu na podstawie odpłatnej umowy dzierżawy inwestycji w postaci „ Budowa wodociągu L.-M. ” nie wykorzystywał jej do wykonywania czynności zwolnionych bądź niepodlegających opodatkowaniu. Z wniosku wynika również, że Wnioskodawca nie odliczał podatku naliczonego związanegoz przedmiotową inwestycją w terminach określonych w art. 86 ust. 10 i 11 ustawy. Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, iż w związku z tym, iż przedmiotowa inwestycja służyła wyłącznie czynnościom opodatkowanym, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową wodociągu w trybie wskazanym w art. 86 ust. 13 ustawy. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2012
19
wrz

Istota:
Umowa dzierżawy sieci wodociągowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
W roku 2009 Gmina rozważa przekazanie spółce sieci wodociągowej w drodze umowy dzierżawy. Spółka z tytułu prowadzenia działalności będzie wykorzystywać sieć do świadczenia odpłatnych usług dostawy wody. Budowę sieci wodociągowej Gmina prowadziła od 2006 r. do kwietnia 2009 r. Gmina zarejestrowana została jako podatnik VAT od kwietnia 2009 r. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy zawarcie przez Gminę umowy dzierżawy sieci wodociągowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT... Czy w stanie faktycznym sprawy, oddanie w dzierżawę jest pierwszym zasiedleniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, umowa dzierżawy jako czynność odpłatna będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Zawarcie ze spółką umowy dzierżawy jest pierwszym zasiedleniem w rozumieniu ustawy o VAT, gdyż jest to pierwsza czynność dotycząca sieci po jej wybudowaniu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
2011
1
lip

Istota:
1. Czy biorąc pod uwagę elementy zawarte w umowie dzierżawy można uznać, że spełnia ona warunki umowy leasingu i na podstawie art. 16 ust. 3b odstąpić od prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?2. Czy otrzymanie od wydzierżawiającego oświadczenia stwierdzającego wartość początkową dzierżawionych samochodów jest wystarczającym dokumentem stanowiącym podstawę ustalenia spełnienia warunku określonego w art. 17b ust. 1 pkt 2 ustawy?
Fragment:
W związku z powyższym zadano pytania: Czy biorąc pod uwagę elementy zawarte w umowie dzierżawy można uznać, że spełnia ona warunki umowy leasingu i na podstawie art. 16 ust. 3b odstąpić od prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu... Czy otrzymanie od wydzierżawiającego oświadczenia stwierdzającego wartość początkową dzierżawionych samochodów jest wystarczającym dokumentem stanowiącym podstawę ustalenia spełnienia warunku określonego w art. 17b ust. 1 pkt 2 ustawy... Zdaniem Spółki w przypadku otrzymania oświadczenia od wydzierżawiającego określającego wartość początkową samochodów osobowych, będących przedmiotem umowy dzierżawy pozwoli na uznanie tej umowy nazwanej umową dzierżawy za spełniającą warunki umowy leasingu i odstąpienie od sporządzania ewidencji przebiegu pojazdu oraz uznanie wszystkich poniesionych kosztów za koszt uzyskania przychodów. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje: Aby zawarta umowa mogła być uznana dla celów podatkowych za umowę leasingu operacyjnego, w szczególności aby mogła wywołać skutki podatkowe po stronie korzystającego w zakresie możliwości zaliczenia opłat ustalonych w umowie leasingu i wydatków ponoszonych w trakcie użytkowania przedmiotu leasingu do kosztów uzyskania przychodów, muszą być spełnione łącznie następujące warunki określone w art. 17b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( t.j.
2011
1
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.