ILPB2/415-356/12-4/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1. Jakie konsekwencje poniesie Wnioskodawczyni w wyniku zbycia przedmiotowego mieszkania w 2012 roku na podstawie umowy dożywocia?
2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym powstanie przychód ze zbycia lokalu czy też może powstanie przychód ze zbycia udziału w nieruchomości wspólnej, który to udział jest związany z przedmiotowym lokalem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2012 r. (data wpływu 4 kwietnia 2012 r.), uzupełnionym pismem (data wpływu 28 czerwca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia lokalu mieszkalnego w drodze umowy dożywocia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia lokalu mieszkalnego w drodze umowy dożywocia.

Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 21 czerwca 2012 r. nr ILPB2/415-356/12-2/AJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Zainteresowaną do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawczynię, iż nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Pouczono również Zainteresowaną, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 21 czerwca 2012 r. (skutecznie doręczono dnia 25 czerwca 2012 r.).

W dniu 28 czerwca 2012 r. Zainteresowana uzupełniła ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego – 27 czerwca 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Dnia 31 grudnia 1982 r., Wnioskodawczyni, będąc stanu wolnego, uzyskała przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Po spełnieniu warunków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na żądanie Zainteresowanej, w dniu 23 grudnia 2009 r., spółdzielcze własnościowe prawo do przedmiotowego lokalu zostało przekształcone w prawo odrębnej własności na Jej rzecz (lokal stanowiący odrębną nieruchomość wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej).

Wnioskodawczyni – w 2012 r. – planuje zbyć opisany wyżej lokal mieszkalny w drodze dożywocia (art. 908 i następne Kodeksu cywilnego).

Za pierwotną datę nabycia opisanego wyżej lokalu Zainteresowana przyjmuje 1982 r. – to jest datę nabycia ww. lokalu na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, natomiast przekształcenie tego prawa w prawo odrębnej własności zainteresowana traktuje tylko jako zmianę formy prawnej faktycznego prawa do lokalu mieszkalnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Jakie konsekwencje podatkowe Wnioskodawczyni poniesie w wyniku zbycia przedmiotowego mieszkania w 2012 roku na podstawie umowy dożywocia...
  2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym powstanie przychód ze zbycia lokalu czy też może powstanie przychód ze zbycia udziału w nieruchomości wspólnej, który to udział jest związany z przedmiotowym lokalem...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku zbycia opisanego wyżej lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w 2012 roku na podstawie umowy dożywocia nie powstanie w ten sposób przychód ze zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż od daty faktycznego uzyskania przez Zainteresowanego prawa własności do przedmiotowego mieszkania minęło już ponad 5 lat.

Za pierwotną datę nabycia opisanego powyżej lokalu mieszkalnego Zainteresowana przyjmuje 1982 rok, tj. datę nabycia opisanego lokalu na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, natomiast przekształcenie tego prawa w prawo odrębnej własności traktuje tylko jako zmianę formy prawnej faktycznego prawa do lokalu mieszkalnego.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Zainteresowana powołuje się na interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 lutego 2010 r. sygn. IPPB4/415-791/09-2/MP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, iż odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym. Jeżeli natomiast odpłatne zbycie nieruchomości następuje po upływie tego okresu, przychód z tego tytułu nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wobec wyżej powołanych regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego dla zastosowania właściwych zasad opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości istotne znaczenie ma data nabycia przedmiotowej nieruchomości jak i forma prawna jej nabycia.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w 1982 roku Wnioskodawczyni, będąc stanu wolnego, uzyskała przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Następnie dnia 23 grudnia 2009 r. spółdzielcze własnościowe prawo do przedmiotowego lokalu zostało przekształcone w prawo odrębnej własności na rzecz Zainteresowanej (lokal stanowiący odrębną nieruchomość wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej). Wnioskodawczyni planuje w roku 2012 zbycie ww. mieszkania w drodze dożywocia.

Podkreślić należy, iż w sytuacji, w której podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na jego rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 19 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116 ze zm.), za datę nabycia lokalu (nieruchomości), od której upływa 5 letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie można uznać dnia ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu. Nabycie, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, następuje w momencie ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości.

Wobec powyższego, ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nie jest zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym przekształcenie lokalu mieszkalnego w odrębną własność jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym.

Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia lokalu mieszkalnego należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Reasumując, Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w 1982 roku. W związku z powyższym, sprzedaż przedmiotowego lokalu w 2012 r. nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce jego nabycie upłynęło 5 lat. Okoliczność, iż w 2009 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zostało przekształcone w prawo odrębnej własności nie ma wpływu na faktyczną datę jego nabycia.

Zatem Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego ani od przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, ani od sprzedaży związanego z tym lokalem udziału w nieruchomości wspólnej.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawczynię interpretacji indywidualnej, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że została ona wydana w indywidualnej sprawie w oparciu o przedstawiony opis zdarzenia przyszłego i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.