Umowa dożywocia | Interpretacje podatkowe

Umowa dożywocia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa dożywocia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy dożywocia.
Fragment:
(...) umowę dożywocia. W następstwie wydania wyroku rozwiązującego umowę dożywocia, własność nieruchomości przechodzi z powrotem na zbywcę, a prawo dożywocia wygasa. Z analizy zdarzenia opisanego we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni w listopadzie 2011 r. zawarła z państwem T. przed notariuszem umowę dożywocia. Niniejszą umową przeniosła na nich własność zabudowanej nieruchomości w zamian za zapewnienie mieszkania: dożywotnie utrzymanie polegające na dostarczaniu światła, opału, ubrania i wyżywienia, zapewnienie odpowiedniego pielęgnowania w chorobie oraz opieki lekarskiej, jak również poniesienie kosztów pogrzebu i utrzymania nagrobka. W związku z tym, że państwo T. nie wywiązywali się z zawartej umowy dożywocia, Wnioskodawczyni wniosła do sądu sprawę o rozwiązanie umowy dożywocia. Wyrokiem sądu z dnia 2 lutego 2015 r., uprawomocniony 24 lutego 2015 r., umowa dożywocia została rozwiązana. Tym samym, uwzględniając powyższe okoliczności faktyczne i prawne, w przypadku rozwiązania umowy dożywocia na dożywotnika zostaje ponownie przeniesiona własność nieruchomości. Zatem w dacie rozwiązania umowy dożywocia wyrokiem sądu z dnia 2 lutego 2015 r., uprawomocnionym w dniu 24 lutego 2015 r., Wnioskodawczyni ponownie stała się właścicielką przedmiotowej nieruchomości.
2017
5
paź

Istota:
Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego?
Fragment:
W przypadku umowy dożywocia, ustawodawca w żadnym razie nie mówi, że uprawnienia dożywotnika, będące świadczeniami zobowiązanego z tej umowy są ceną za przeniesienie własności nieruchomości. Jest to oczywiste ponieważ, pomimo tego, że zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa dożywocia są umowami wzajemnymi, w których świadczenie jednej strony jest odpowiednikiem świadczenia drugiej i jak wskazano powyżej, subiektywnie biorąc mają one charakter ekwiwalentny także w przypadku umowy o dożywocie, to jednak czas trwania świadczeń w umowie dożywocia może być różny. To oznacza, że nie sposób choćby z tego powodu ich utożsamiać z ceną, bądź określać ich wartości. Już z tego powodu do świadczeń z umowy o dożywocie nie można zastosować reguł określenia wartości rynkowej z art. 19 ust. 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pojęcia ceny nieruchomości, jej wartości i wartości rynkowej, którymi operuje art. 19 ust. 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie można wprost odnieść do przedmiotu świadczenia dożywotnika z umowy o dożywocie polegającego na przeniesieniu własności nieruchomości z jednoczesnym obciążeniem tejże nieruchomości prawem dożywocia.
2017
26
wrz

Istota:
Czy zawarcie umowy dożywocia z synem przed upływem 5 lat od końca 2017 roku będzie powodować konieczność uiszczenia podatku dochodowego?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zawarcie umowy dożywocia z synem przed upływem 5 lat od końca 2017 roku będzie powodować konieczność uiszczenia podatku dochodowego? Zdaniem Wnioskodawczyni zawarcie umowy dożywocia przed upływem 5 lat od zakupu mieszkania (z bonifikatą) od Urzędu Miasta S. - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości i przeniesienie jego własności na podstawie umowy dożywocia na syna w zamian za dożywotnie utrzymanie polegające na osobistych świadczeniach wymienionych w art. 908 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych przez żadną ze stron. Przyjmując, że zbycie nieruchomości w drodze umowy dożywocia związane jest z powstaniem bliżej nieokreślonego przychodu po stronie zbywcy nie można wywieść obowiązku jego opodatkowania z art. 10 ust.1 pkt 8 lit. a w zw. z art. 19 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni uważa, że nie nastąpiło wzbogacenie z jej strony, nadal będzie zamieszkiwać w tym samym mieszkaniu a zbycie mieszkania na rzecz syna ma na celu zabezpieczenie jej potrzeb na starość. Jako poparcie swojego stanowiska powołuje się na zmianę interpretacji indywidualnej o sygnaturze DD9.8222.2.152.2015.JQP i DD9.8222.2.154.2015.JQP.
2017
16
wrz

Istota:
Planowane zbycie nieruchomości przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o dożywocie nie będzie skutkować obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego nawet w sytuacji, gdy zbycie jej nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie. Nie będzie bowiem możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 tej ustawy.
Fragment:
Skoro zatem nie można określić wartości świadczeń, nie można także ustalić podstawy opodatkowania, a tym samym nie ma podstaw do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia, chociażby była ona zbywana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie. Powyższe stanowisko potwierdza uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2014 r., sygn. akt II FPS 4/14, "w przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307. z późn. zm.), na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i ust. 3 tej ustawy". Stanowisko to potwierdzają również rozliczne interpretacje podatkowe wydane przez poszczególne Izby Skarbowe. I tak dla przykładu Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2016 r., ITPB4/4511-323/16/AS , "W przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy dożywocia nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3. Na gruncie przepisów podatkowych przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy dożywocia przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości stanowi odpłatne zbycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy.
2017
19
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych rozwiązania umowy dożywocia i zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości.
Fragment:
Tym samym uwzględniając powyższe okoliczności faktyczne i prawne, w przypadku rozwiązania umowy o dożywocie nastąpi powrót do stanu sprzed zawarcia tej umowy, dożywotnik – Wnioskodawczyni zostanie z powrotem właścicielem nieruchomości (gospodarstwa rolnego) a siostrzeniec Wnioskodawczyni, który nabył nieruchomość tytułem umowy dożywocia, nie będzie już zobowiązany do świadczeń wynikających z art. 908 § 1 Kodeksu cywilnego, bowiem prawo dożywocia wygaśnie. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nabycie tytułem umowy dożywocia podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Natomiast rozwiązanie umowy dożywocia nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności, których dokonanie powodować będzie konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Wobec powyższego wskazać należy, że czynność prawna polegająca na rozwiązaniu umowy dożywocia oraz zwrotnym przeniesieniu własności nieruchomości na dożywotnika, jako nie wymieniona w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem z tytułu rozwiązania umowy dożywocia i zwrotnego przeniesienia prawa własności nieruchomości, Wnioskodawczyni nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
15
lip

Istota:
Skutki podatkowe zawarcia umowy dożywocia
Fragment:
W uzasadnieniu uchwały NSA wskazał - że co prawda umowa dożywocia jest umową wzajemną, w której świadczenie jednej strony są odpowiednikiem świadczenia drugiej strony, ale świadczeń tych nie sposób utożsamiać z ceną. Świadczenia nabywcy nieruchomości w zamian za opiekę są bowiem niepoliczalne, przez co nie stanowią ceny w rozumieniu art. 19 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji oznacza to - że umowa dożywocia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nawet jeżeli przeniesienie własności nieruchomości nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie na podstawie dziedziczenia. Tak więc, w przypadku zawarcia przez Wnioskodawczynię umowy dożywocia w stanie faktycznym przedstawionym w poz. - 74 jedynym wymaganym podatkiem będzie 2% podatek przewidziany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 6 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. a) tej ustawy). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2017
4
lip

Istota:
Czy zgodnie z aktualnym stanem prawnym, w przypadku zbycia lokalu wraz ze związanym z nim udziałem o wielkości 4640/1034800 części w nieruchomości wspólnej, na podstawie umowy dożywocia, Wnioskodawczyni zobowiązana będzie do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, a jeśli tak to w jakiej wysokości?
Fragment:
Natomiast jako wzór prawidłowej legislacji w zakresie opodatkowania umowy dożywocia, należy wskazać uregulowania zawarte w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., nr 101, poz. 649 ze zm., zwana dalej u.p.c.c.). W przepisach tego aktu normatywnego szczegółowo wskazano przedmiot opodatkowania, wskazując na umowę dożywocia, jako umowę nazwaną z Kodeksu cywilnego (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. e) u.p.c.c.), podmiot na którym ciąży obowiązek podatkowy przy umowie dożywocia (art. 4 pkt 4 u.p.c.c.) oraz, co najistotniejsze dla rozpatrywanej sprawy, podstawę opodatkowania (art. 6 ust. 1 pkt 4 u.p.c.c.) i stawkę podatku (art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. a) u.p.c.c.). Na wątpliwości w tym zakresie wskazano także w piśmiennictwie (por. J. Stępień, Prawne aspekty opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatnego zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia, publ. Przegląd podatkowy z 2014 r. nr 8 str. 19-23).” Również w wyroku z dnia 12 maja 2015 r., wydanym w sprawie II FSK 1349/13, Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że przy zbyciu nieruchomości w drodze umowy dożywocia nie jest możliwe określenie przychodu. Sąd stwierdził bowiem, że „ W obecnym stanie prawnym nie jest możliwe określanie przychodu z tytułu zbycia nieruchomości w drodze umowy o dożywocie ”.
2017
26
maj

Istota:
Umowa dożywocia.
Fragment:
W chwili obecnej Wnioskodawca chciałby zbyć nieruchomość w zamian za opiekę zawierając w formie notarialnej „ Umowę dożywocia ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zbywając nieruchomość w formie „ Umowy dożywocia ” przed upływem pięciu lat od chwili przejęcia 50% nieruchomości po śmierci małżonki, po stronie Wnioskodawcy wystąpi konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu? Zdaniem Wnioskodawcy, po przeanalizowaniu zaistniałego stanu rzeczy oraz po zaczerpnięciu opinii z różnych źródeł wynika, że przy zbyciu majątku w formie „ Umowy dożywocia ” (zbycie nieruchomości w zamian za opiekę) nie ma możliwości określenia przychodu ze źródła, nawet jeżeli wystąpi to przed upływem pięciu lat od nabycia nieruchomości. Powyższe stanowisko zostało potrwierdzone podczas rozmowy telefonicznej z Krajową Informacją Podatkową. Ponadto Wnioskodawca zaznacza, że istnieje wiele wyroków sądów potwierdzających powyższe stanowisko, m.in. NSA w uchwale z dnia 17 listopada 2014 r. uznał, że w przypadku „ Umowy dożywocia ” nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła i tym samym nie występuje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
24
maj

Istota:
Czy Wnioskodawczyni będzie płacić podatek dochodowy od osób fizycznych, gdy zrealizuje umowę dożywocia, jeżeli nie upłynęło 5 lat od przekształcenia mieszkania spółdzielczego w odrębną własność lokalu mieszkalnego?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2016 r. (data wpływu 14 października 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy dożywocia – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy dożywocia. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: W dniu 19 kwietnia 2016 r. nastąpiło przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w odrębną własność - lokalu mieszkalnego w ... przy ul. .... Ww. mieszkanie jest jedynym zabezpieczeniem starości Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni z uwagi na swoją sytuację (jest bezdzietną wdową), zamierza przekazać ww. lokal mieszkalny w drodze umowy dożywocia osobie niespokrewnionej, ale dobrze znanej Wnioskodawczyni. W informacji od pracownika Izby Skarbowej w ... Wnioskodawczyni dowiedziała się, że nie zapłaci podatku dochodowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni będzie płacić podatek dochodowy od osób fizycznych, gdy zrealizuje umowę dożywocia, jeżeli nie upłynęło 5 lat od przekształcenia mieszkania spółdzielczego w odrębną własność lokalu mieszkalnego? Zdaniem Wnioskodawczyni, odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w uchwale NSA z dnia 17 listopada 2014 r., sygn. akt II FPS 4/14.
2017
18
maj

Istota:
Skutki podatkowe umowy dożywocia.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 26 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia skutków podatkowych umowy dożywocia. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni jest od 1 kwietnia 2014 r. prawnym opiekunem (pełnomocnictwo notarialne) starszej kobiety, 3 linia pokrewieństwa. Podopieczna zaproponowała Zainteresowanej i jej mężowi aby zaopiekowali się nią w związku z pogarszającym się stanem zdrowia, w zamian za przekazanie na ich rzecz jej mieszkania własnościowego, na co przystali. Zgodnie z umową podopieczna zamieszkała w ich domu, gdzie ma zapewnioną całodobową opiekę, wikt i opierunek aż do śmierci. Aby uporządkować tą sytuację prawnie i podatkowo Wnioskodawczyni podpisze umowę dożywocia regulowaną przez Kodeks Cywilny (art. 908-916). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od nabytej nieruchomości w drodze umowy dożywocia? Zdaniem Wnioskodawczyni, nie ma ona obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nabytego mieszkania w drodze umowy dożywocia. Swoje stanowisko Zainteresowana motywuje tym, że nie da się oszacować jakie poniesie koszty związane z opieką nad dożywotnikiem i tym samym nie da się również określić podstawy opodatkowania.
2017
18
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.