Umowa dożywocia | Interpretacje podatkowe

Umowa dożywocia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa dożywocia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przekazanie nieruchomości w ramach umowy dożywocia powoduje powstanie obowiązku podatkowego?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 16 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia lokalu mieszkalnego w drodze umowy dożywocia. Wniosek uzupełniono w dniu 23 stycznia 2017 r. We wniosku oraz jego uzupełnieniu tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W 2013 r. za sprawą spadku po zmarłym mężu oraz darowizny od dzieci Wnioskodawczyni została jedynym właścicielem domu oraz działki mieszczącej się w W. (składającej się z dwóch działek o powierzchni 0,0208 ha i 0,0180 ha). Obecnie Wnioskodawczyni chciałaby przekazać dom wraz z ww. działkami swojej siostrzenicy w ramach dożywotniej darowizny. Mimo zmiany właściciela domu oraz działek pozostanie ona w obecnym miejscu zamieszkania a obdarowywany (siostrzenica) w razie potrzeby zapewni Wnioskodawczyni opiekę, w tym pomoc finansową, utrzymanie, opiekę medyczną, dostęp do mediów itp. Za dożywotnią darowiznę Wnioskodawczyni nie otrzyma żadnych korzyści majątkowych (będzie to darowizna, a nie sprzedaż) w związku z czym nie nastąpi wzbogacenie. W uzupełnieniu Wnioskodawczyni wskazała, że zamierza przekazać nieruchomość jej siostrzenicy w ramach umowy dożywocia uregulowanej w art. 908-916 Kodeksu cywilnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy powstaje obowiązek podatkowy w postaci podatku dochodowego? Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z powstaniem dożywotniej darowizny, a nie sprzedażą nie otrzyma ona żadnych korzyści majątkowych.
2017
15
lut

Istota:
Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym, Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wyniku przekazania ½ udziału w prawie własności nieruchomości w drodze umowy dożywocia?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 29 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy dożywocia. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: W dniu 29 czerwca 2015 r. Wnioskodawczyni kupiła na własność, po ½ udziału wspólnie z synem, działkę gruntu o powierzchni 67 m 2 , zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 37,46 m 2 . Z powodu pogorszenia się stanu zdrowia oraz z uwagi na podeszły wiek (75 lat), Wnioskodawczyni zawarła w dniu 27 stycznia 2016 r. umowę dożywocia, na mocy której przekazała synowi i synowej swój udział w nieruchomości opisanej powyżej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym, Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wyniku przekazania ½ udziału w prawie własności nieruchomości w drodze umowy dożywocia? Zdaniem Wnioskodawczyni, przekazanie ½ udziału we własności nieruchomości w drodze umowy dożywocia nie powinno rodzić dla Niej obowiązku w zakresie podatku dochodowego. Nie można potraktować tego jako odpłatnej formy zbycia nieruchomości. Zawierając umowę dożywocia Wnioskodawczyni nie otrzymała środków pieniężnych czy innych konkretnych dóbr, a tylko zagwarantowanie opieki i utrzymania przez bliżej nieokreślony czas.
2017
15
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 28 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni zamierza zawrzeć z wnukiem i Jego żoną umowę dożywocia, której przedmiotem ma być nieruchomość – działka zabudowana domem jednorodzinnym, którą Wnioskodawczyni nabędzie na podstawie umowy darowizny (zawartej z ww. wnukiem) przed upływem 5 lat od momentu zbycia dożywociem. Przykładowo sytuacja będzie wyglądać tak: W dniu 25 listopada 2016 r. Wnioskodawczyni zawrze z wnukiem umowę darowizny, na podstawie której Wnioskodawczyni nabędzie własność nieruchomości. Po uzyskaniu przez Wnioskodawczynię stosownego zaświadczenia o zwolnieniu od podatku od darowizny, Wnioskodawczyni zawrze np. w dniu 1 grudnia 2016 r. z wnukiem oraz Jego żoną umowę dożywocia, której przedmiotem będzie ta sama nieruchomość. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zamierzona umowa dożywocia będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy. Ta umowa dożywocia nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż w obecnym stanie prawnym w przypadku zbycia nieruchomości dożywociem nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (uchwała 7 sędziów NSA z 17 listopada 2014 r., sygn.
2017
4
lut

Istota:
Czy w związku z tym, że przekazanie udziału 3/18 w tej nieruchomości nastąpi przed upływem 5 lat, będzie to podlegało opodatkowaniu?
Fragment:
Skoro więc w umowie nie jest możliwe określenie podstawy opodatkowania, oznacza to, że po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przeniesienia własności w drodze umowy dożywocia ww. lokalu mieszkalnego, a także nie powstanie obowiązek zapłaty tego podatku. Jednocześnie należy podkreślić, że zbycie w drodze umowy dożywocia udziału 15/18 w tej nieruchomości nabytego w 1996 r., nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ 5-cio letniego okresu między końcem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, a zbyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego uznano za nieprawidłowe, gdyż stwierdzono w nim, że z tytułu umowy dożywocia Wnioskodawczyni nie uzyska żadnego przychodu podlegającego opodatkowaniu, podczas gdy z treści przytoczonych przepisów wynika, że Wnioskodawczyni dokonując zbycia udziału 3/18 części w nieruchomości uzyska przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże nie jest możliwe określenie wysokości tego przychodu na podstawie ww. ustawy, a tym samym nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
28
sty

Istota:
Skutki podatkowe rozwiązania umowy dożywocia i przeniesienia własności nieruchomości na dożywotników
Fragment:
Po rozwiązaniu umowy dożywocia gospodarstwo rolne zostanie sprzedane. Uwzględniając powyższe okoliczności faktyczne i prawne, w przypadku rozwiązania umowy o dożywocie nastąpi powrót do stanu sprzed zawarcia umowy dożywocia, dożywotnik (zbywca) – rodzice Wnioskodawczyni zostaną ponownie właścicielami nieruchomości (gospodarstwa rolnego) a Wnioskodawczyni, która nabyła nieruchomość tytułem umowy dożywocia i wykonywała świadczenia wynikające z tej umowy nie będzie już zobowiązana do dalszych świadczeń, tak jak przed zawarciem umowy dożywocia, bowiem prawo dożywocia wygaśnie. Ponieważ zarówno nabycie tytułem umowy dożywocia jak i rozwiązanie umowy dożywocia nie zostało wymienione w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, to nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Zatem z tytułu rozwiązania umowy dożywocia, Wnioskodawczyni jako były właściciel nieruchomości – gospodarstwa rolnego, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Sprzedaż gospodarstwa rolnego przez rodziców Wnioskodawczyni jako właścicieli tego gospodarstwa (po rozwiązaniu umowy dożywocia), u Wnioskodawczyni jako byłego właściciela gospodarstwa nie wywoła obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn.
2016
6
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z tytu-łu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej na podstawie rozwiązania umowy dożywocia.
Fragment:
Wnioskodawczyni – podpisując umowę dożywocia – dokonała zbycia swego lokalu mieszkalnego. Stosownie do treści art. 913 Kodeksu cywilnego: jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich może zamienić wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, odpowiadającą wartości tych uprawnień lub w wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika będącego zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę dożywocia. Jak wynika z powyższej regulacji, która jest normą szczególną, rozwiązanie umowy dożywocia może nastąpić w drodze orzeczenia sądowego. Z takim żądaniem może wystąpić każda ze stron umowy. W następstwie wydania wyroku rozwiązującego umowę dożywocia, własność nieruchomości przechodzi z powrotem na zbywcę, a prawo dożywocia wygasa. Tym samym w niniejszym stanie sprawy – w związku z rozwiązaniem umowy dożywocia – Wnioskodawczyni ponownie stała się właścicielką mieszkania (4 lutego 2016 r. to data nabycia mieszkania).
2016
1
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia skutków podatkowych umowy dożywocia.
Fragment:
Wnioskodawczyni podała w akcie notarialnym jako wartość przedmiotu umowy dożywocia kwotę odpowiadającą kwocie, za jaką zakupiła mieszkanie (wraz z opisanymi wyżej prawami), tj. 181 500 zł. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy z tytułu dokonania opisanych wyżej transakcji, wystąpił dochód, z którym wiązałoby się zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy z tytułu przekazania lokalu (wraz z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości wspólnej) w ramach umowy dożywocia po stronie Wnioskodawczyni wystąpił przychód (i/lub dochód) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (a jeżeli tak, to) jak należy wyliczyć jego wartość... Jeśli w sprawie wystąpił dochód to jaka powinna być wysokość podatku dochodowego, biorąc za podstawę przedstawione informacje... Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na ww. pytania w kontekście określenia skutków podatkowych umowy dożywocia. Natomiast w zakresie zwolnienia przedmiotowego dnia 29 listopada 2012 r. zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie nr ILPB2/415-832/12-2/WM . Zdaniem Wnioskodawczyni – w odniesieniu do określenia skutków podatkowych umowy dożywocia – art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. traktuje o odpłatnym zbyciu, a z takim w sprawie nie mamy do czynienia.
2016
26
cze

Istota:
Opodatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z zamiarem zawarcia umowy dożywocia ciąży na Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy w opisanej sytuacji znajdzie zastosowanie zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy... Zdaniem Wnioskodawcy: W związku z zamiarem zawarcia umowy dożywocia Wnioskodawca nie uzyska żadnych korzyści majątkowych, a jedynie zapewnienie bezpieczeństwa zamieszkania i dożywotniej opieki. Charakterystyczną cecha dożywocia jest ekwiwalentność świadczeń stron tej umowy, przy czym w doktrynie uznaje się, iż jest to ekwiwalentność rozumiana w sensie subiektywnym, a nie obiektywnym. W przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy dożywocia nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3. Na gruncie przepisów podatkowych przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy dożywocia przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości stanowi odpłatne zbycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy. Ze względu jednak na brak przesłanek umożliwiających określenie przychodu z tego źródła, na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 ustawy, nie powinien wystąpić obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu.
2016
24
cze

Istota:
Opodatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie.
Fragment:
Dla porządku należy wskazać, że Wnioskodawca na mocy umowy sprzedaży z dnia 1 czerwca 2012 r. dokonał zbycia udziału w wysokości 1/10 w prawie własności przedmiotowego lokalu na rzecz Pani M., z którą aktualnie zamierza zawrzeć umowę dożywocia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przy umowie o dożywocie możliwe jest określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.), na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 tej ustawy ... W ocenie Wnioskodawcy: Instytucja umowy dożywocia została uregulowana w art. 908 - 916 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121; dalej zwana: „ k.c ”). Zgodnie z treścią art. 908 § 1 k.c. umowa dożywocia polega na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Przedmiotem umowy może być każda nieruchomość (gruntowa lub lokalowa), udział we współwłasności nieruchomości, jak też prawo użytkowania wieczystego (szerzej Z. Radwański w System prawa prywatnego, t. 8, s. 616). Judykatura słusznie uznaje, że byt umowy dożywocia nie zależy od tego, by objęła ona całą nieruchomość. Przepis art. 908 § 1 k.c. nie zawiera takiego wymogu. Nie budzi wątpliwości, że przedmiotem umowy przewidzianej w tym przepisie może być także udział we współwłasności (wyrok SN z 30 marca 1998 r, III CKN 219/98, LEX nr 56814; E.
2016
12
cze

Istota:
Czy w związku z przeniesieniem własności nieruchomości na rzecz córki w drodze umowy o dożywocie (w zamian za dożywocie) istnieje obowiązek zapłacenia podatku od przychodu uzyskanego z tytułu tej umowy?
Fragment:
W przypadku umowy dożywocia, ustawodawca w żadnym razie nie mówi, że uprawnienia dożywotnika, będące świadczeniami zobowiązanego z tej umowy są ceną za przeniesienie własności nieruchomości. Jest to oczywiste, ponieważ pomimo tego, że zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa dożywocia są umowami wzajemnymi, w których świadczenie jednej strony jest odpowiednikiem świadczenia drugiej i jak wskazano powyżej, subiektywnie biorąc mają one charakter ekwiwalentny także w przypadku umowy o dożywocie, to jednak czas trwania świadczeń w umowie dożywocia może być różny. To oznacza, że nie sposób choćby z tego powodu ich utożsamiać z ceną, bądź określać ich wartości. Wydaje się, że już z tego powodu do świadczeń z umowy o dożywocie nie można zastosować reguł określenia wartości rynkowej z art. 19 ust. 1-4 ustawy o PIT. Pojęcia ceny nieruchomości, jej wartości i wartości rynkowej, którymi operuje art. 19 ust. 1-4 ustawy o PIT, nie można wprost odnieść do przedmiotu świadczenia dożywotnika z umowy o dożywocie polegającego na przeniesieniu własności nieruchomości z jednoczesnym obciążeniem tejże nieruchomości prawem dożywocia. Jeśli zaś, (...)
2016
26
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.