Umowa dożywocia | Interpretacje podatkowe

Umowa dożywocia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa dożywocia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W związku z zamiarem zbycia lokalu mieszkalnego przez Wnioskodawczynię w drodze umowy dożywocia – nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i ust. 3 tej ustawy, zatem nie wystąpi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu.
Fragment:
W przypadku umowy dożywocia, ustawodawca w żadnym razie nie mówi, że uprawnienia dożywotnika, będące świadczeniami zobowiązanego z tej umowy są ceną za przeniesienie własności nieruchomości. Jest to oczywiste ponieważ, pomimo tego, że zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa dożywocia są umowami wzajemnymi, w których świadczenie jednej strony jest odpowiednikiem świadczenia drugiej i jak wskazano powyżej, subiektywnie biorąc mają one charakter ekwiwalentny także w przypadku umowy o dożywocie, to jednak czas trwania świadczeń w umowie dożywocia może być różny. To oznacza, że nie sposób choćby z tego powodu ich utożsamiać z ceną, bądź określać ich wartości. Wydaje się, że już z tego powodu do świadczeń z umowy o dożywocie nie można zastosować reguł określenia wartości rynkowej z art. 19 ust. 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie można wobec tego podzielić wyrażonego w literaturze poglądu, że „ przez odpłatne zbycie należy rozumieć przeniesienie prawa własności rzeczy lub praw, o których mowa, na inną osobę za wynagrodzeniem ”. O ile konstatacja taka byłaby uprawniona na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przeczy jej szczegółowa regulacja dotycząca przedmiotu opodatkowania z art. 19 ust. 1-4 ww. ustawy.
2016
4
lut

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 30 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia. We wniosku tym przedstawiony został następujący stan faktyczny. W dniu 2 września 1999 r. na mocy umowy ustanawiającej odrębną własność lokalu oraz umowy sprzedaży lokalu i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste Wnioskodawca wraz z małżonką nabyli lokal mieszkalny oraz udział w użytkowaniu wieczystym działki wynoszący 5/1000, a także udział w częściach wspólnych budynku. W dniu 20 marca 2015 r., na podstawie umowy dożywocia, Wnioskodawca wraz z małżonką przenieśli na rzecz syna i synowej prawo własności ww. lokalu mieszkalnego nr 128 w zamian za zapewnienie im dożywotniego utrzymania polegającego na przyjęciu ich jako domowników, dostarczeniu im wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, ogrzewania, zapewnienia im odpowiedniej pomocy oraz pielęgnowania w chorobie, sprawieniu im własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego miejscowym zwyczajom. Z tytułu ww. umowy dożywocia Wnioskodawca wraz z małżonką nie będą otrzymywać od syna i synowej żadnych świadczeń pieniężnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy przeniesienie własności nieruchomości w ramach umowy o dożywocie skutkuje opodatkowaniem z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
2016
21
sty

Istota:
Czy w przypadku zawarcia ugody sądowej, na mocy której zostanie rozwiązania umowa dożywocia i dojdzie do zwrotnego przeniesienia prawa własności lokalu na rzecz Wnioskodawczyni, będzie ona zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Umową dożywocia zawartą w marcu 2012 r. Wnioskodawczyni przeniosła na małżonków własność samodzielnego lokalu mieszkalnego nr ... przy ul. G. w Ł. Od powyższej umowy uiszczony został podatek od czynności cywilnoprawnych, Przed Sądem Rejonowym dla Ł. w Ł. II Wydział Cywilny za sygn. akt ... prowadzone jest postępowanie w przedmiocie rozwiązania umowy dożywocia. W przypadku wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dożywocia przez małżonków dojdzie do zwrotnego przeniesienia prawa własności ww. lokalu na rzecz Wnioskodawczyni. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przypadku zawarcia ugody sądowej, na mocy której zostanie rozwiązania umowa dożywocia i dojdzie do zwrotnego przeniesienia prawa własności lokalu na rzecz Wnioskodawczyni, będzie ona zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku zawarcia ugody sądowej w przedmiocie rozwiązania umowy dożywocia nie będzie ona zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawczyni wskazała, że art. 1 ust. 1 ustawy nie wymienia rozwiązania umowy dożywocia jako czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2016
15
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków umowy dożywocia.
Fragment:
(...) umowy dożywocia – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umowy dożywocia. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest osobą w podeszłym wieku, po udarze mózgu. Z uwagi na wiek i stan zdrowia potrzebuje stałej opieki. Od dwóch lat jest wdowcem. Posiada mieszkanie o powierzchni 36 m2, które odziedziczył w połowie po zmarłej żonie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy spisując z osobą obcą umowę dożywocia będę musiał zapłacić podatek dochodowy od części spadku po zmarłej żonie... Zdaniem Wnioskodawcy spisując z osobą obcą umowę dożywocia od części spadku po zmarłej żonie zasługuje na zwolnienie z podatku dochodowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2015
20
gru

Istota:
Umowa o dożywocie.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 30 czerwca 2015 r. (data wpływu: 17 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków umowy dożywocia – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 17 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków umowy dożywocia. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca w 2014 r. nabył prawo własności nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Powyższą nieruchomość Zainteresowany zamierza przekazać osobie trzeciej w drodze umowy dożywocia (art. 908 i nast. Kodeksu cywilnego), tj. w zamian za dożywotnie jego utrzymanie. Powyższa czynność prawna zawierana będzie przed upływem 5 lat od dnia nabycia prawa własności tej nieruchomości przez Wnioskodawcę. Podatnik jest osobą starszą, zaś swój majątek chciałby przekazać umową dożywocia swojemu opiekunowi (tj. osobie trzeciej, niebędącej krewnym Zainteresowanego). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości nie dłużej niż 5 lat, to przekazanie prawa własności do tej nieruchomości w drodze umowy dożywocia (przed upływem tego czasu) spowoduje u Niego obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19%...
2015
18
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków umowy dożywocia.
Fragment:
Obecnie Zainteresowana planuje przekazać własność przedmiotowej nieruchomości swojej córce na podstawie umowy dożywocia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zbycie na podstawie umowy dożywocia zabudowanej nieruchomości, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, będzie stanowić dla Wnioskodawczyni źródło przychodów w rozumieniu art. 10 ust. I pkt 8 lit. a ustawy z dnia26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, zbycie nieruchomości na podstawie umowy dożywocia nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zainteresowna przywołuje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2014 r. uchwaław sprawie II FPS 4/14 - w przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy dożywocia nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 3 tej ustawy. Wnioskodawczyni w pełni podziela stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w ww. uchwale. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2015
18
gru

Istota:
Skutki podatkowe zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.
Fragment:
W tym celu, w dniu 21 grudnia 2010 r., zawarł umowę dożywocia. Wartość przekazanej nieruchomości strony określiły na 60 000 zł. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w związku z zawartą umową dożywocia ciąży na Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy w opisanej sytuacji zastosowanie znajdzie zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku zawartą umową dożywocia, nie uzyskał żadnych korzyści majątkowych, a jedynie zapewnienie bezpieczeństwa zamieszkania i dożywotniej opieki. Dlatego, nie ma podstaw, aby płacił podatek dochodowy. Obciążenie tym podatkiem pozbawiłoby Wnioskodawcę na długi czas jedynego źródła dochodu. Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 12 kwietnia 2011 r. Nr ITPB2/415-22/11/MU , Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje. Interpretacja indywidualna wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa. Zgodnie z art. 908 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2015
16
gru

Istota:
Czy, w związku z faktem, że umowa dożywocia traktowana jest jako czynność odpłatna, a wartość przychodu dożywotnika dla celów podatkowych ustala się według wartości rynkowej, do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można oprócz kosztów związanych z ponownym przeniesieniem własności na dożywotnika, w wyniku rozwiązania przez sąd umowy dożywocia i poniesionych nakładów, przyjąć także wartość rynkową nieruchomości, jako wartość za którą została nabyta w wyniku zwrotu?
Czy w przypadku przekazania nieruchomości zwróconej w wyniku rozwiązania umowy dożywocia, przed upływem pięciu lat, innej osobie w ramach kolejnej umowy dożywocia, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wartość otrzymanych i zwróconych poprzedniemu dożywotnikowi świadczeń, liczonych według wartości rynkowej nieruchomości?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawczyni, doktryna i bogate orzecznictwo wskazuje, że umowa dożywocia jest umową odpłatną, występują świadczenia ekwiwalentne między stronami, dożywotnik w zamian za przeniesienie własności nieruchomości otrzymuje świadczenie w postaci zapewnienia mieszkania i utrzymania do końca życia. W świetle przepisów podatkowych wartość świadczenia dożywotnika określa się według wartości rynkowej nieruchomości, co jest w przypadku nieruchomości zabudowanych domem jednorodzinnym wartością znaczną i w przeważającej mierze przypadków wartość ta jest wielce zawyżona w stosunku do rzeczywiście otrzymanego przez dożywotnika świadczenia. Traktowanie czynności zwrotu nieruchomości w wyniku rozwiązania umowy dożywocia jako czynności nieodpłatnej, godzi w prawa dożywotnika. W wyniku rozwiązania umowy dożywocia, dożywotnik przejmuje z powrotem na własność przekazaną nieruchomość, jednocześnie zwracając korzyści otrzymane. Jeżeli wartość otrzymanych świadczeń przez dożywotnika w ramach umowy dożywocia liczy się według wartości rynkowej nieruchomości, będącej przedmiotem umowy dożywocia, to konsekwentnie wartość zwróconych świadczeń również w ten sposób powinno się określać. Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 24 czerwca 2014 r.
2015
16
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia.
Fragment:
Czy jeśli od zakupu nieruchomości nie upłynęło 5 lat podpisanie (zawarcie) umowy dożywocia z córką skutkuje po stronie Wnioskodawczyni obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatkowi podlegają dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości jeśli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Istotą umowy dożywocia jest przeniesienie własności nieruchomości na nabywcę, który w zamian za to zobowiązuje się zapewnić zbywcy (dożywotnikowi) dożywotnie utrzymanie, dlatego też Wnioskodawczyni nie zgadza się z pobraniem podatku w związku ze zbyciem nieruchomości na podstawie umowy dożywocia. Dalej Zainteresowana podaje, że w przypadku sprzedaży nieruchomości na podstawie umowy dożywocia nie jest możliwe ustalenie przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Umowie dożywocia nie można przypisać charakteru odpłatnego, wobec tego, że nie jest możliwe ustalenie wielkości tego przychodu (podstawy opodatkowania).
2015
11
gru

Istota:
Skutki podatkowe zbycia lokalu mieszkalnego w drodze umowy dożywocia.
Fragment:
Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca ma obowiązek złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. zeznanie podatkowe za 2014 r. i wykazać kwotę wynikającą z umowy dożywocia jako przychód z odpłatnego zbycia lokalu... Zdaniem Wnioskodawcy nie powinien płacić podatku dochodowego od osób fizycznych od zbycia udziału w lokalu mieszkalnym w drodze umowy dożywocia. Według Wnioskodawcy zbycie lokalu mieszkalnego w drodze umowy dożywocia nie stanowi dla niego dochodu, gdyż nie dostał za tę czynność pieniędzy, a wyłącznie zapewnienie dożywotniego utrzymania polegającego na przyjęciu jego jako domownika, dostarczaniu mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, zapewnieniu odpowiedniej pomocy i pielęgnowania w chorobie oraz sprawieniu pogrzebu. Ponadto w ramach tejże umowy Wnioskodawcy przysługuje nadal prawo do dożywotniego zamieszkiwania w lokalu będącym przedmiotem umowy dożywocia i nieodpłatnego korzystania z tegoż lokalu w całości. Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z uchwałą z dnia 17 listopada 2014 r. II FPS 4/14 Naczelnego Sądu Administracyjnego, w przypadku zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie umowy o dożywocie przed upływem 5 lat od daty jego nabycia nie jest możliwe uznanie wartości tego lokalu za źródło przychodu o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu tym podatkiem zgodnie z art. 19 ust. 1 i 3 tejże ustawy.
2015
11
gru
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.