Umowa dożywocia | Interpretacje podatkowe

Umowa dożywocia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa dożywocia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe rozwiązania umowy dożywocia i przeniesienia własności nieruchomości na dożywotników
Fragment:
Po rozwiązaniu umowy dożywocia gospodarstwo rolne zostanie sprzedane. Uwzględniając powyższe okoliczności faktyczne i prawne, w przypadku rozwiązania umowy o dożywocie nastąpi powrót do stanu sprzed zawarcia umowy dożywocia, dożywotnik (zbywca) – rodzice Wnioskodawczyni zostaną ponownie właścicielami nieruchomości (gospodarstwa rolnego) a Wnioskodawczyni, która nabyła nieruchomość tytułem umowy dożywocia i wykonywała świadczenia wynikające z tej umowy nie będzie już zobowiązana do dalszych świadczeń, tak jak przed zawarciem umowy dożywocia, bowiem prawo dożywocia wygaśnie. Ponieważ zarówno nabycie tytułem umowy dożywocia jak i rozwiązanie umowy dożywocia nie zostało wymienione w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, to nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Zatem z tytułu rozwiązania umowy dożywocia, Wnioskodawczyni jako były właściciel nieruchomości – gospodarstwa rolnego, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Sprzedaż gospodarstwa rolnego przez rodziców Wnioskodawczyni jako właścicieli tego gospodarstwa (po rozwiązaniu umowy dożywocia), u Wnioskodawczyni jako byłego właściciela gospodarstwa nie wywoła obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn.
2016
6
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z tytu-łu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej na podstawie rozwiązania umowy dożywocia.
Fragment:
Wnioskodawczyni – podpisując umowę dożywocia – dokonała zbycia swego lokalu mieszkalnego. Stosownie do treści art. 913 Kodeksu cywilnego: jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich może zamienić wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, odpowiadającą wartości tych uprawnień lub w wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika będącego zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę dożywocia. Jak wynika z powyższej regulacji, która jest normą szczególną, rozwiązanie umowy dożywocia może nastąpić w drodze orzeczenia sądowego. Z takim żądaniem może wystąpić każda ze stron umowy. W następstwie wydania wyroku rozwiązującego umowę dożywocia, własność nieruchomości przechodzi z powrotem na zbywcę, a prawo dożywocia wygasa. Tym samym w niniejszym stanie sprawy – w związku z rozwiązaniem umowy dożywocia – Wnioskodawczyni ponownie stała się właścicielką mieszkania (4 lutego 2016 r. to data nabycia mieszkania).
2016
1
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia skutków podatkowych umowy dożywocia.
Fragment:
Wnioskodawczyni podała w akcie notarialnym jako wartość przedmiotu umowy dożywocia kwotę odpowiadającą kwocie, za jaką zakupiła mieszkanie (wraz z opisanymi wyżej prawami), tj. 181 500 zł. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy z tytułu dokonania opisanych wyżej transakcji, wystąpił dochód, z którym wiązałoby się zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy z tytułu przekazania lokalu (wraz z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości wspólnej) w ramach umowy dożywocia po stronie Wnioskodawczyni wystąpił przychód (i/lub dochód) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (a jeżeli tak, to) jak należy wyliczyć jego wartość... Jeśli w sprawie wystąpił dochód to jaka powinna być wysokość podatku dochodowego, biorąc za podstawę przedstawione informacje... Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na ww. pytania w kontekście określenia skutków podatkowych umowy dożywocia. Natomiast w zakresie zwolnienia przedmiotowego dnia 29 listopada 2012 r. zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie nr ILPB2/415-832/12-2/WM . Zdaniem Wnioskodawczyni – w odniesieniu do określenia skutków podatkowych umowy dożywocia – art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. traktuje o odpłatnym zbyciu, a z takim w sprawie nie mamy do czynienia.
2016
26
cze

Istota:
Opodatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z zamiarem zawarcia umowy dożywocia ciąży na Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy w opisanej sytuacji znajdzie zastosowanie zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy... Zdaniem Wnioskodawcy: W związku z zamiarem zawarcia umowy dożywocia Wnioskodawca nie uzyska żadnych korzyści majątkowych, a jedynie zapewnienie bezpieczeństwa zamieszkania i dożywotniej opieki. Charakterystyczną cecha dożywocia jest ekwiwalentność świadczeń stron tej umowy, przy czym w doktrynie uznaje się, iż jest to ekwiwalentność rozumiana w sensie subiektywnym, a nie obiektywnym. W przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy dożywocia nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3. Na gruncie przepisów podatkowych przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy dożywocia przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości stanowi odpłatne zbycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy. Ze względu jednak na brak przesłanek umożliwiających określenie przychodu z tego źródła, na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 ustawy, nie powinien wystąpić obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu.
2016
24
cze

Istota:
Opodatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie.
Fragment:
Dla porządku należy wskazać, że Wnioskodawca na mocy umowy sprzedaży z dnia 1 czerwca 2012 r. dokonał zbycia udziału w wysokości 1/10 w prawie własności przedmiotowego lokalu na rzecz Pani M., z którą aktualnie zamierza zawrzeć umowę dożywocia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przy umowie o dożywocie możliwe jest określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.), na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 tej ustawy ... W ocenie Wnioskodawcy: Instytucja umowy dożywocia została uregulowana w art. 908 - 916 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121; dalej zwana: „ k.c ”). Zgodnie z treścią art. 908 § 1 k.c. umowa dożywocia polega na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Przedmiotem umowy może być każda nieruchomość (gruntowa lub lokalowa), udział we współwłasności nieruchomości, jak też prawo użytkowania wieczystego (szerzej Z. Radwański w System prawa prywatnego, t. 8, s. 616). Judykatura słusznie uznaje, że byt umowy dożywocia nie zależy od tego, by objęła ona całą nieruchomość. Przepis art. 908 § 1 k.c. nie zawiera takiego wymogu. Nie budzi wątpliwości, że przedmiotem umowy przewidzianej w tym przepisie może być także udział we współwłasności (wyrok SN z 30 marca 1998 r, III CKN 219/98, LEX nr 56814; E.
2016
12
cze

Istota:
Czy w związku z przeniesieniem własności nieruchomości na rzecz córki w drodze umowy o dożywocie (w zamian za dożywocie) istnieje obowiązek zapłacenia podatku od przychodu uzyskanego z tytułu tej umowy?
Fragment:
W przypadku umowy dożywocia, ustawodawca w żadnym razie nie mówi, że uprawnienia dożywotnika, będące świadczeniami zobowiązanego z tej umowy są ceną za przeniesienie własności nieruchomości. Jest to oczywiste, ponieważ pomimo tego, że zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa dożywocia są umowami wzajemnymi, w których świadczenie jednej strony jest odpowiednikiem świadczenia drugiej i jak wskazano powyżej, subiektywnie biorąc mają one charakter ekwiwalentny także w przypadku umowy o dożywocie, to jednak czas trwania świadczeń w umowie dożywocia może być różny. To oznacza, że nie sposób choćby z tego powodu ich utożsamiać z ceną, bądź określać ich wartości. Wydaje się, że już z tego powodu do świadczeń z umowy o dożywocie nie można zastosować reguł określenia wartości rynkowej z art. 19 ust. 1-4 ustawy o PIT. Pojęcia ceny nieruchomości, jej wartości i wartości rynkowej, którymi operuje art. 19 ust. 1-4 ustawy o PIT, nie można wprost odnieść do przedmiotu świadczenia dożywotnika z umowy o dożywocie polegającego na przeniesieniu własności nieruchomości z jednoczesnym obciążeniem tejże nieruchomości prawem dożywocia. Jeśli zaś, (...)
2016
26
maj

Istota:
Jak należy opodatkować umowę dożywocia?
Fragment:
Jednakże, nawet gdyby podatnik zmarł następnego dnia po podpisaniu umowy dożywocia, a więc wartość uzyskanych przez niego świadczeń byłaby znikoma, nie można uznać, iż cena uiszczona przez nabywcę nieruchomości odbiega od wartości rynkowej bez uzasadnienia. Jest to bowiem element konstrukcyjny umowy dożywocia. Dodatkowo, przepis art. 19 UPDOF odnosi się do „ ceny ”, która w ogóle nie występuje w umowie o dożywocie (por. Tomasz Król Opodatkowanie zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie, Vademecum Doradcy Podatkowego, nr 137620). Jedynym podatkiem, który należy zapłacić z tytułu zawarcia umowy dożywocia, jest uiszczany przez nabywcę podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości (art. 1 ust. 1 pkt . 1 lit. e, art. 4 pkt . 4, art. 6 ust. 1 pkt . 4 oraz art. 7 ust. 1 pkt . 2 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2010. 101.649 j.t. ze zm.). Reasumując, podatnik nie jest obowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia nieruchomości na podstawie umowy dożywocia w opisanym stanie faktycznym z uwagi na nabycie nieruchomości do wspólnego majątku małżeńskiego ponad 5 lat temu, na co nie wpływa fakt spadkobrania w 2012 r., ani późniejsze przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność tego lokalu.
2016
25
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umowy o dożywocie.
Fragment:
W związku z chorobą (zespół Downa), Wnioskodawczyni wraz z matką przekazała dnia 20 grudnia 2013 r. nieodpłatnie w ramach umowy dożywocia ww. udział w mieszkaniu na rzecz swojej kuzynki. Podatniczka bowiem do codziennej egzystencji potrzebuje stałej opieki. W związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawczyni wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 4 listopada 2014 r. wskazał, iż zbycie nieruchomości za pomocą umowy dożywocia powoduje powstania zobowiązania podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednakże po wydaniu przedmiotowej interpretacji indywidualnej Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę dotyczącą konsekwencji podatkowych związanych ze zbyciem nieruchomości w drodze umowy dożywocia. Podatniczka dowiedziała się o przedmiotowej uchwale dopiero w lutym 2015 r., czyli po upływie terminu do wniesienia skargi do WSA na interpretację indywidualną z dnia 4 listopada 2014 r. W związku z czym ponownie wnosi wniosek o interpretację indywidualną. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych zbycie nieruchomości w drodze umowy dożywocia powoduje obowiązek zapłaty podatku... Zdaniem Wnioskodawczyni (...)
2016
29
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia prawa własności w ramach umowy dożywocia.
Fragment:
W konsekwencji, mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz uchwałę NSA z dnia 17 listopada 2014 r., sygn. akt II FPS 4/14, stwierdzić należy, że w związku z dokonaniem przez Wnioskodawczynię czynności zbycia w drodze umowy dożywocia udziału nabytego w lokalu mieszkalnym stanowiącego odrębną własność wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w drodze spadku w 2013 r. przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i ust. 3 tej ustawy. Skoro więc w umowie nie jest możliwie określenie podstawy opodatkowania, oznacza to, że po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia w drodze umowy dożywocia ww. udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną własność, a także nie powstanie obowiązek zapłaty tego podatku. Natomiast zbycie w drodze umowy dożywocia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną własność nabytego w 1982 r. do majątku wspólnego małżeńskiego, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ 5-cio letniego okresu między końcem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, a zbyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
24
kwi

Istota:
Czy zbycie przez Wnioskodawczynię na podstawie umowy dożywocia udziału w zabudowanej nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, będzie stanowić dla Niej źródło przychodów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2012 r. poz. 361, z późn. zm) i tym samym będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie art. 30e ust. 1 i 4 ww. ustawy?
Fragment:
W przypadku umowy dożywocia, ustawodawca w żadnym razie nie mówi, że uprawnienia dożywotnika, będące świadczeniami zobowiązanego z tej umowy są ceną za przeniesienie własności nieruchomości. Jest to oczywiste, ponieważ pomimo tego, że zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa dożywocia są umowami wzajemnymi, w których świadczenie jednej strony jest odpowiednikiem świadczenia drugiej i jak wskazano powyżej, subiektywnie biorąc mają one charakter ekwiwalentny także w przypadku umowy o dożywocie, to jednak czas trwania świadczeń w umowie dożywocia może być różny. To oznacza, że nie sposób choćby z tego powodu ich utożsamiać z ceną, bądź określać ich wartości. Wydaje się, że już z tego powodu do świadczeń z umowy o dożywocie nie można zastosować reguł określenia wartości rynkowej z art. 19 ust. 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie można wobec tego podzielić wyrażonego w literaturze poglądu, że „ przez odpłatne zbycie należy rozumieć przeniesienie prawa własności rzeczy lub praw, o których mowa, na inną osobę za wynagrodzeniem ”. O ile konstatacja taka byłaby uprawniona na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przeczy jej szczegółowa regulacja dotycząca przedmiotu opodatkowania z art. 19 ust. 1-4 ww. ustawy.
2016
21
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.