Umowa dożywocia | Interpretacje podatkowe

Umowa dożywocia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa dożywocia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych rozwiązania umowy dożywocia i zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości.
Fragment:
Tym samym uwzględniając powyższe okoliczności faktyczne i prawne, w przypadku rozwiązania umowy o dożywocie nastąpi powrót do stanu sprzed zawarcia tej umowy, dożywotnik – Wnioskodawczyni zostanie z powrotem właścicielem nieruchomości (gospodarstwa rolnego) a siostrzeniec Wnioskodawczyni, który nabył nieruchomość tytułem umowy dożywocia, nie będzie już zobowiązany do świadczeń wynikających z art. 908 § 1 Kodeksu cywilnego, bowiem prawo dożywocia wygaśnie. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nabycie tytułem umowy dożywocia podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Natomiast rozwiązanie umowy dożywocia nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności, których dokonanie powodować będzie konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Wobec powyższego wskazać należy, że czynność prawna polegająca na rozwiązaniu umowy dożywocia oraz zwrotnym przeniesieniu własności nieruchomości na dożywotnika, jako nie wymieniona w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem z tytułu rozwiązania umowy dożywocia i zwrotnego przeniesienia prawa własności nieruchomości, Wnioskodawczyni nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
15
lip

Istota:
Skutki podatkowe zawarcia umowy dożywocia
Fragment:
W uzasadnieniu uchwały NSA wskazał - że co prawda umowa dożywocia jest umową wzajemną, w której świadczenie jednej strony są odpowiednikiem świadczenia drugiej strony, ale świadczeń tych nie sposób utożsamiać z ceną. Świadczenia nabywcy nieruchomości w zamian za opiekę są bowiem niepoliczalne, przez co nie stanowią ceny w rozumieniu art. 19 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji oznacza to - że umowa dożywocia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nawet jeżeli przeniesienie własności nieruchomości nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie na podstawie dziedziczenia. Tak więc, w przypadku zawarcia przez Wnioskodawczynię umowy dożywocia w stanie faktycznym przedstawionym w poz. - 74 jedynym wymaganym podatkiem będzie 2% podatek przewidziany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 6 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. a) tej ustawy). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2017
4
lip

Istota:
Czy zgodnie z aktualnym stanem prawnym, w przypadku zbycia lokalu wraz ze związanym z nim udziałem o wielkości 4640/1034800 części w nieruchomości wspólnej, na podstawie umowy dożywocia, Wnioskodawczyni zobowiązana będzie do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, a jeśli tak to w jakiej wysokości?
Fragment:
Natomiast jako wzór prawidłowej legislacji w zakresie opodatkowania umowy dożywocia, należy wskazać uregulowania zawarte w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., nr 101, poz. 649 ze zm., zwana dalej u.p.c.c.). W przepisach tego aktu normatywnego szczegółowo wskazano przedmiot opodatkowania, wskazując na umowę dożywocia, jako umowę nazwaną z Kodeksu cywilnego (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. e) u.p.c.c.), podmiot na którym ciąży obowiązek podatkowy przy umowie dożywocia (art. 4 pkt 4 u.p.c.c.) oraz, co najistotniejsze dla rozpatrywanej sprawy, podstawę opodatkowania (art. 6 ust. 1 pkt 4 u.p.c.c.) i stawkę podatku (art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. a) u.p.c.c.). Na wątpliwości w tym zakresie wskazano także w piśmiennictwie (por. J. Stępień, Prawne aspekty opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatnego zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia, publ. Przegląd podatkowy z 2014 r. nr 8 str. 19-23).” Również w wyroku z dnia 12 maja 2015 r., wydanym w sprawie II FSK 1349/13, Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że przy zbyciu nieruchomości w drodze umowy dożywocia nie jest możliwe określenie przychodu. Sąd stwierdził bowiem, że „ W obecnym stanie prawnym nie jest możliwe określanie przychodu z tytułu zbycia nieruchomości w drodze umowy o dożywocie ”.
2017
26
maj

Istota:
Umowa dożywocia.
Fragment:
W chwili obecnej Wnioskodawca chciałby zbyć nieruchomość w zamian za opiekę zawierając w formie notarialnej „ Umowę dożywocia ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zbywając nieruchomość w formie „ Umowy dożywocia ” przed upływem pięciu lat od chwili przejęcia 50% nieruchomości po śmierci małżonki, po stronie Wnioskodawcy wystąpi konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu? Zdaniem Wnioskodawcy, po przeanalizowaniu zaistniałego stanu rzeczy oraz po zaczerpnięciu opinii z różnych źródeł wynika, że przy zbyciu majątku w formie „ Umowy dożywocia ” (zbycie nieruchomości w zamian za opiekę) nie ma możliwości określenia przychodu ze źródła, nawet jeżeli wystąpi to przed upływem pięciu lat od nabycia nieruchomości. Powyższe stanowisko zostało potrwierdzone podczas rozmowy telefonicznej z Krajową Informacją Podatkową. Ponadto Wnioskodawca zaznacza, że istnieje wiele wyroków sądów potwierdzających powyższe stanowisko, m.in. NSA w uchwale z dnia 17 listopada 2014 r. uznał, że w przypadku „ Umowy dożywocia ” nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła i tym samym nie występuje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
24
maj

Istota:
Czy Wnioskodawczyni będzie płacić podatek dochodowy od osób fizycznych, gdy zrealizuje umowę dożywocia, jeżeli nie upłynęło 5 lat od przekształcenia mieszkania spółdzielczego w odrębną własność lokalu mieszkalnego?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2016 r. (data wpływu 14 października 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy dożywocia – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy dożywocia. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: W dniu 19 kwietnia 2016 r. nastąpiło przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w odrębną własność - lokalu mieszkalnego w ... przy ul. .... Ww. mieszkanie jest jedynym zabezpieczeniem starości Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni z uwagi na swoją sytuację (jest bezdzietną wdową), zamierza przekazać ww. lokal mieszkalny w drodze umowy dożywocia osobie niespokrewnionej, ale dobrze znanej Wnioskodawczyni. W informacji od pracownika Izby Skarbowej w ... Wnioskodawczyni dowiedziała się, że nie zapłaci podatku dochodowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni będzie płacić podatek dochodowy od osób fizycznych, gdy zrealizuje umowę dożywocia, jeżeli nie upłynęło 5 lat od przekształcenia mieszkania spółdzielczego w odrębną własność lokalu mieszkalnego? Zdaniem Wnioskodawczyni, odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w uchwale NSA z dnia 17 listopada 2014 r., sygn. akt II FPS 4/14.
2017
18
maj

Istota:
Skutki podatkowe umowy dożywocia.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 26 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia skutków podatkowych umowy dożywocia. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni jest od 1 kwietnia 2014 r. prawnym opiekunem (pełnomocnictwo notarialne) starszej kobiety, 3 linia pokrewieństwa. Podopieczna zaproponowała Zainteresowanej i jej mężowi aby zaopiekowali się nią w związku z pogarszającym się stanem zdrowia, w zamian za przekazanie na ich rzecz jej mieszkania własnościowego, na co przystali. Zgodnie z umową podopieczna zamieszkała w ich domu, gdzie ma zapewnioną całodobową opiekę, wikt i opierunek aż do śmierci. Aby uporządkować tą sytuację prawnie i podatkowo Wnioskodawczyni podpisze umowę dożywocia regulowaną przez Kodeks Cywilny (art. 908-916). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od nabytej nieruchomości w drodze umowy dożywocia? Zdaniem Wnioskodawczyni, nie ma ona obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nabytego mieszkania w drodze umowy dożywocia. Swoje stanowisko Zainteresowana motywuje tym, że nie da się oszacować jakie poniesie koszty związane z opieką nad dożywotnikiem i tym samym nie da się również określić podstawy opodatkowania.
2017
18
maj

Istota:
Czy przekazanie nieruchomości w ramach umowy dożywocia powoduje powstanie obowiązku podatkowego?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 16 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia lokalu mieszkalnego w drodze umowy dożywocia. Wniosek uzupełniono w dniu 23 stycznia 2017 r. We wniosku oraz jego uzupełnieniu tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W 2013 r. za sprawą spadku po zmarłym mężu oraz darowizny od dzieci Wnioskodawczyni została jedynym właścicielem domu oraz działki mieszczącej się w W. (składającej się z dwóch działek o powierzchni 0,0208 ha i 0,0180 ha). Obecnie Wnioskodawczyni chciałaby przekazać dom wraz z ww. działkami swojej siostrzenicy w ramach dożywotniej darowizny. Mimo zmiany właściciela domu oraz działek pozostanie ona w obecnym miejscu zamieszkania a obdarowywany (siostrzenica) w razie potrzeby zapewni Wnioskodawczyni opiekę, w tym pomoc finansową, utrzymanie, opiekę medyczną, dostęp do mediów itp. Za dożywotnią darowiznę Wnioskodawczyni nie otrzyma żadnych korzyści majątkowych (będzie to darowizna, a nie sprzedaż) w związku z czym nie nastąpi wzbogacenie. W uzupełnieniu Wnioskodawczyni wskazała, że zamierza przekazać nieruchomość jej siostrzenicy w ramach umowy dożywocia uregulowanej w art. 908-916 Kodeksu cywilnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy powstaje obowiązek podatkowy w postaci podatku dochodowego? Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z powstaniem dożywotniej darowizny, a nie sprzedażą nie otrzyma ona żadnych korzyści majątkowych.
2017
15
lut

Istota:
Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym, Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wyniku przekazania ½ udziału w prawie własności nieruchomości w drodze umowy dożywocia?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 29 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy dożywocia. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: W dniu 29 czerwca 2015 r. Wnioskodawczyni kupiła na własność, po ½ udziału wspólnie z synem, działkę gruntu o powierzchni 67 m 2 , zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 37,46 m 2 . Z powodu pogorszenia się stanu zdrowia oraz z uwagi na podeszły wiek (75 lat), Wnioskodawczyni zawarła w dniu 27 stycznia 2016 r. umowę dożywocia, na mocy której przekazała synowi i synowej swój udział w nieruchomości opisanej powyżej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym, Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wyniku przekazania ½ udziału w prawie własności nieruchomości w drodze umowy dożywocia? Zdaniem Wnioskodawczyni, przekazanie ½ udziału we własności nieruchomości w drodze umowy dożywocia nie powinno rodzić dla Niej obowiązku w zakresie podatku dochodowego. Nie można potraktować tego jako odpłatnej formy zbycia nieruchomości. Zawierając umowę dożywocia Wnioskodawczyni nie otrzymała środków pieniężnych czy innych konkretnych dóbr, a tylko zagwarantowanie opieki i utrzymania przez bliżej nieokreślony czas.
2017
15
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 28 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni zamierza zawrzeć z wnukiem i Jego żoną umowę dożywocia, której przedmiotem ma być nieruchomość – działka zabudowana domem jednorodzinnym, którą Wnioskodawczyni nabędzie na podstawie umowy darowizny (zawartej z ww. wnukiem) przed upływem 5 lat od momentu zbycia dożywociem. Przykładowo sytuacja będzie wyglądać tak: W dniu 25 listopada 2016 r. Wnioskodawczyni zawrze z wnukiem umowę darowizny, na podstawie której Wnioskodawczyni nabędzie własność nieruchomości. Po uzyskaniu przez Wnioskodawczynię stosownego zaświadczenia o zwolnieniu od podatku od darowizny, Wnioskodawczyni zawrze np. w dniu 1 grudnia 2016 r. z wnukiem oraz Jego żoną umowę dożywocia, której przedmiotem będzie ta sama nieruchomość. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zamierzona umowa dożywocia będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy. Ta umowa dożywocia nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż w obecnym stanie prawnym w przypadku zbycia nieruchomości dożywociem nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (uchwała 7 sędziów NSA z 17 listopada 2014 r., sygn.
2017
4
lut

Istota:
Czy w związku z tym, że przekazanie udziału 3/18 w tej nieruchomości nastąpi przed upływem 5 lat, będzie to podlegało opodatkowaniu?
Fragment:
Skoro więc w umowie nie jest możliwe określenie podstawy opodatkowania, oznacza to, że po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przeniesienia własności w drodze umowy dożywocia ww. lokalu mieszkalnego, a także nie powstanie obowiązek zapłaty tego podatku. Jednocześnie należy podkreślić, że zbycie w drodze umowy dożywocia udziału 15/18 w tej nieruchomości nabytego w 1996 r., nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ 5-cio letniego okresu między końcem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, a zbyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego uznano za nieprawidłowe, gdyż stwierdzono w nim, że z tytułu umowy dożywocia Wnioskodawczyni nie uzyska żadnego przychodu podlegającego opodatkowaniu, podczas gdy z treści przytoczonych przepisów wynika, że Wnioskodawczyni dokonując zbycia udziału 3/18 części w nieruchomości uzyska przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże nie jest możliwe określenie wysokości tego przychodu na podstawie ww. ustawy, a tym samym nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
28
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.