Umowa dożywocia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa dożywocia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
lis

Istota:

Skutki podatkowe zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia, nabytej w formie darowizny.

Fragment:

Czy zbycie nieruchomości w drodze umowy dożywocia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 tej ustawy? Zdaniem Pani, umowa dożywocia jest umową odpłatną z konsekwencjami wynikającymi z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 19 ust. 1 tej ustawy. Jednak czas trwania świadczeń w umowie dożywocia może być różny, a to oznacza, że nie sposób choćby z tego powodu ich utożsamiać z ceną. Nie ma możliwości określenia ceny odpłatnego zbycia nieruchomości przez dożywotnika z uwagi na zależny od długości życia dożywotnika czas trwania świadczeń z tej umowy. Mimo, że umowa dożywocia jest umową odpłatną, w której zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodzi do zbycia nieruchomości, to zdaniem Pani, z uwagi na niemożliwość zastosowania przesłanek z art. 19 ust. 1 i 3 ustawy, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w wyniku tej umowy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W tej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów wydał uchwałę z dnia 17 listopada 2014 r., sygn. akt II FPS 4/14.

2018
12
lip

Istota:

Obowiązki podatkowe zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a oraz art. 19 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku przekazania nieruchomości umową dożywocia na rzecz syna? Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku przekazania nieruchomości umową dożywocia na rzecz syna przed upływem 5-letniego okresu od nabycia nieruchomości, podatek dochodowy od osób fizycznych nie wystąpi, gdyż przy zawieraniu umowy dożywocia nie można określić podstawy opodatkowania. Stanowisko Wnioskodawczyni potwierdza uchwała NSA z dnia 17 listopada 2014 r., sygn. akt II FPS 4/14 (publ. ONSA i WSA z 2015 r. nr 2, poz. 20), w której Sąd wskazał, że „ W przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie, nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i ust. 3 tej ustawy ”. Mając na uwadze powyższą uchwałę, zdaniem Wnioskodawczyni, przy zawarciu umowy dożywocia przed upływem 5-letniego okresu od nabycia nieruchomości brak jest podstaw do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2018
10
maj

Istota:

Skutków podatkowych zbycia nieruchomości w drodze dożywocia

Fragment:

Wnioskodawczyni przekaże mieszkanie swojej córce na podstawie umowy dożywocia opisanej w art. 908-916 Kodeksu cywilnego. W momencie zawarcia umowy dożywocia Wnioskodawczyni będzie jedynym właścicielem mieszkania. W mieszkaniu tym aktualnie zamieszkuje. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku: Czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z przekazaniem przez Wnioskodawczynię mieszkania poprzez zawarcie umowy dożywocia przed upływem 5 lat od nabycia prawa własności poprzez przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo własności? Zdaniem Wnioskodawczyni, ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, w związku z uchwałą siedmiu sędziów NSA z dnia 17 listopada 2014 r., sygn. akt II FPS 4/14, należy stwierdzić, że art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie którego należałoby ustalić przychód z umowy dożywocia, odwołuje się do ceny nieruchomości. Cena jest pierwszym i podstawowym kryterium ustalenia wysokości przychodu. Umowa dożywocia jednak jej nie określa. Nie ma więc możliwości ustalenia wysokości przychodu i naliczenia podatku. W związku z powyższym, Wnioskodawczyni uważa, że nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego w związku z zawarciem umowy dożywocia.

2018
3
maj

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2018 r. (data wpływu 12 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 marca 2018 r. wpłynął do Organu podatkowego wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni po śmierci męża złożyła wniosek do spółdzielni mieszkaniowej o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, położonego w K., które otrzymała w marcu 2017 r. W dniu 22 września 2017 r. Wnioskodawczyni wyodrębniła ten lokal i założyła dla niego księgę wieczystą. Wnioskodawczyni zamierza przekazać w 2018 r. ww. nieruchomość w umowie dożywocia synowi. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zawarcie umowy dożywocia z synem przed upływem 5 lat, będzie powodować konieczność uiszczenia podatku dochodowego? Zdaniem Wnioskodawczyni, zawarcie umowy dożywocia przed upływem 5 lat od momentu utworzenia księgi wieczystej i przeniesienie własności na syna Wnioskodawczyni w zamian za dożywotnie utrzymanie polegające na osobistych świadczeniach, nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych przez żadną ze stron.

2018
16
kwi

Istota:

Skutki podatkowe odwołania umowy darowizny i zawarcia umowy dożywocia.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy odwołanie umowy darowizny nieruchomości, zawartej w dniu 8 września 2010 r. aktem notarialnym i przekształcenie jej w umowę dożywocia, spowoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia nieruchomości, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy odwołanie umowy darowizny jest jednoznaczne z tym, że w dniu odwołania umowy darowizny Wnioskodawca stał się na nowo właścicielem nieruchomości, a zawarcie umowy dożywocia stanowić będzie zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia? Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, odwołanie darowizny i zastąpienie jej umową dożywocia nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca uważa, że umowa dożywocia jest tylko doprecyzowaniem umowy darowizny. Umowa darowizny dotyczy tej samej osoby, której dotyczyć będzie umowa dożywocia (córki Wnioskodawcy). Skoro nabywca (córka) zgadza się na zamianę umowy darowizny na umowę dożywocia, która chroni jedynie Wnioskodawcę i Jego żonę przed skutkami starości i niedołęstwa, Wnioskodawca nie uważa, że nabył na nowo swoją nieruchomość i zbył tę nowo nabytą nieruchomość w tym samym momencie. W przeciwnym razie ruch ten, który ma chronić Wnioskodawcę i Jego żonę przed skutkami starości, doprowadzi do konieczności zapłaty podatku w wysokości przekraczającej Jego możliwości finansowe.

2018
16
kwi

Istota:

Czy na podstawie przepisów podatkowych przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy dożywocia, przed upływem 5 lat, stanowi odpłatne zbycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W konsekwencji, mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz uchwałę NSA z dnia 17 listopada 2014 r., sygn. akt II FPS 4/14, stwierdzić należy, że w związku z dokonanym przez Wnioskodawczynię w dniu 28 listopada 2016 r. zbyciem w drodze umowy dożywocia nieruchomości, obejmującym udział w ww. nieruchomości, nabyty przez Wnioskodawczynię w 2015 r., tj. przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i ust. 3 tej ustawy. Skoro, w umowie nie jest możliwe określenie podstawy opodatkowania, oznacza to, że po stronie Wnioskodawczyni nie powstał obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przeniesienia własności nieruchomości w drodze umowy dożywocia, a także nie powstał obowiązek zapłaty z tego tytułu podatku od dochodu. Jednocześnie należy podkreślić, że zbycie w drodze ww. umowy dożywocia udziału w nieruchomości nabytego w 2007 r., nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięcioletniego okresu między końcem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, a zbyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

2018
16
kwi

Istota:

PIT - w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia.

Fragment:

(...) umowy dożywocia nie uzyskując świadczenia pieniężnego, które byłoby źródłem dochodu? Zdaniem Wnioskodawczyni, przekazując lokal mieszkalny osobom bliskim tj. wnukom w drodze umowy dożywocia, które nastąpiło przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nabyła przedmiotowy lokal, nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni uważa, że umowa dożywocia jest umową wzajemną zobowiązującą, ale nie posiada charakteru odpłatnego. Odpłatny według słownika języka polskiego znaczy „ taki za który się płaci, wymagający zapłacenia, płatny ”. Według Wnioskodawczyni, odpłatność świadczenia ma miejsce wtedy, gdy sprowadza się do zapłaty określonej sumy pieniężnej. Wnioskodawczyni zawierając umowę dożywocia nie otrzymała od wnuków świadczenia o charakterze pieniężnym. Obie strony tej umowy uzyskują co prawda korzyści, ale według Wnioskodawczyni nie można tych świadczeń sprowadzić do określonej sumy pieniężnej. Zawierając umowę dożywocia Wnioskodawczyni nie otrzymała od wnuków żadnych środków finansowych, ponieważ umowę przeniesienia prawa do lokalu zawarła w zamian za opiekę, utrzymanie i wyżywienie.

2018
21
mar

Istota:

Czy w przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie zawartej przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, możliwe jest określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W przypadku umowy dożywocia, ustawodawca w żadnym razie nie mówi, że uprawnienia dożywotnika, będące świadczeniami zobowiązanego z tej umowy są ceną za przeniesienie własności nieruchomości. Jest to oczywiste ponieważ, pomimo tego, że zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa dożywocia są umowami wzajemnymi, w których świadczenie jednej strony jest odpowiednikiem świadczenia drugiej i jak wskazano powyżej, subiektywnie biorąc mają one charakter ekwiwalentny także w przypadku umowy o dożywocie, to jednak czas trwania świadczeń w umowie dożywocia może być różny. To oznacza, że nie sposób choćby z tego powodu ich utożsamiać z ceną, bądź określać ich wartości. Wydaje się, że już z tego powodu do świadczeń z umowy o dożywocie nie można zastosować reguł określenia wartości rynkowej z art. 19 ust. 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie można wobec tego podzielić wyrażonego w literaturze poglądu, że „ przez odpłatne zbycie należy rozumieć przeniesienie prawa własności rzeczy lub praw, o których mowa, na inną osobę za wynagrodzeniem ”. O ile konstatacja taka byłaby uprawniona na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przeczy jej szczegółowa regulacja dotycząca przedmiotu opodatkowania z art. 19 ust. 1-4 ww. ustawy.

2018
17
mar

Istota:

Czy w związku z tym, że od dnia nabycia do dnia podpisania umowy dożywocia nie upłynie 5 lat, powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego?

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2018 r. (data wpływu 19 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 stycznia 2018 r. wpłynął do Organu podatkowego wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca wraz z małżonką są współwłaścicielami mieszkania, które zostało zakupione 3 lata temu, na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych. Wnioskodawca zamierza podpisać z córką umowę dożywocia na to mieszkanie, tzn. zbyć nieruchomość na podstawie umowy dożywocia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z tym, że od dnia nabycia do dnia podpisania umowy dożywocia nie upłynie 5 lat, powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od takiej umowy? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2014 r., sygn. akt ....: „ w przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2017
5
paź

Istota:

W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy dożywocia.

Fragment:

(...) umowę dożywocia. W następstwie wydania wyroku rozwiązującego umowę dożywocia, własność nieruchomości przechodzi z powrotem na zbywcę, a prawo dożywocia wygasa. Z analizy zdarzenia opisanego we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni w listopadzie 2011 r. zawarła z państwem T. przed notariuszem umowę dożywocia. Niniejszą umową przeniosła na nich własność zabudowanej nieruchomości w zamian za zapewnienie mieszkania: dożywotnie utrzymanie polegające na dostarczaniu światła, opału, ubrania i wyżywienia, zapewnienie odpowiedniego pielęgnowania w chorobie oraz opieki lekarskiej, jak również poniesienie kosztów pogrzebu i utrzymania nagrobka. W związku z tym, że państwo T. nie wywiązywali się z zawartej umowy dożywocia, Wnioskodawczyni wniosła do sądu sprawę o rozwiązanie umowy dożywocia. Wyrokiem sądu z dnia 2 lutego 2015 r., uprawomocniony 24 lutego 2015 r., umowa dożywocia została rozwiązana. Tym samym, uwzględniając powyższe okoliczności faktyczne i prawne, w przypadku rozwiązania umowy dożywocia na dożywotnika zostaje ponownie przeniesiona własność nieruchomości. Zatem w dacie rozwiązania umowy dożywocia wyrokiem sądu z dnia 2 lutego 2015 r., uprawomocnionym w dniu 24 lutego 2015 r., Wnioskodawczyni ponownie stała się właścicielką przedmiotowej nieruchomości.