ITPB1/4511-770/15/HD | Interpretacja indywidualna

Czy zwolnienie Wnioskodawcy z długów dokonane w ramach zawartej z siostrą Wnioskodawcy umowy darowizny będzie skutkowało dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
ITPB1/4511-770/15/HDinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. dług
  3. pożyczka
  4. umowa darowizny
  5. zwolnienie z długu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zakres przedmiotowy i podmiotowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu 7 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca otrzymał od siostry trzy pożyczki, które w całości przeznaczył na prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z treścią umów pożyczek, pożyczki były oprocentowane, a odsetki mają być płatne wraz ze zwrotem należności głównej. Do chwili obecnej żadna z pożyczek nie została zwrócona.

Siostra Wnioskodawcy wyszła z inicjatywną zawarcia z Wnioskodawcą umowy darowizny, na mocy której zwolni Wnioskodawcę z długów w całości (tj. z obowiązku zapłaty odsetek jak i zwrotu należności głównej). Umowa darowizny zostałaby zawarta w formie aktu notarialnego. Wnioskodawca w dalszym ciągu prowadzi działalność gospodarczą.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy przeprowadzenie opisanych powyżej czynności będzie rodziło dla Wnioskodawcy skutki podatkowe w podatku od spadków i darowizn, a dokładnie czy Wnioskodawca będzie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku na podstawie art. 4a tej ustawy...
  2. Czy zwolnienie Wnioskodawcy z długów dokonane w ramach zawartej z siostrą Wnioskodawcy umowy darowizny będzie skutkowało dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 2 dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie podatku od spadków i darowizn (pytanie nr 1) w dniu 21 września 2015 r. została wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna znak IBPB-2-1/4515-93/15/KrB.

Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – zwolnienie Wnioskodawcy z długu dokonane w ramach umowy darowizny nie wywoła dla Wnioskodawcy żadnych skutków na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności kwota zwolnienia nie będzie dla Wnioskodawcy przychodem.

Opodatkowanie przysporzeń majątkowych wynikających z umów darowizny podlega bowiem ustawie o podatku od spadków i darowizn. Nie zmienia takiego stanu rzeczy fakt, że ta konkretna czynność, o którą w niniejszym wniosku pyta Wnioskodawca, jest zwolniona z tego podatku. Zwolnienie z podatku nie oznacza bowiem, że czynność zwolniona nie podlega temu podatkowi, co znajduje potwierdzenie m.in. w oddzielnej redakcji zakresu czynności niepodlegających podatkowi (art. 3 ustawy) i oddzielnej redakcji czynności zwolnionych od podatku (art. 4 ustawy).

W związku z tym, skoro przysporzenie, które prawdopodobnie otrzyma Wnioskodawca, objęte jest regulacją ustawy o podatku od spadków i darowizn, to nie podlega ono ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń – o czym stanowi art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca otrzymał od siostry trzy oprocentowane pożyczki. Siostra Wnioskodawcy zwolni go – w drodze umowy darowizny – z długów (tj. z obowiązku zapłaty odsetek jak i zwrotu należności głównej). Umowa darowizny zostanie zawarta w formie aktu notarialnego.

W tym miejscu wskazać należy, że Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 21 września 2015 r. znak IBPB-2-1/4515-93/15/KrB stwierdził, że dokonanie opisanej we wniosku darowizny na rzecz Wnioskodawcy przez jego siostrę będzie podlegało regulacjom ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 215 r., poz. 86 ze zm.).

Wobec powyższego stwierdzić należy, że z brzmienia przepisu art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wprost, że wyłączeniu spod działania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają przychody podlegające przepisom ustawy od spadków i darowizn. W związku z tym otrzymana przez Wnioskodawcę darowizna w postaci zwolnienia z długu nie podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym po stronie Wnioskodawcy nie powstaje z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.