IPPB2/4514-541/15-2/MZ | Interpretacja indywidualna

Podatek od czynności cywilnoprawnych – skutki podatkowe zawarcia umowy darowizny
IPPB2/4514-541/15-2/MZinterpretacja indywidualna
 1. ciężar
 2. czynności cywilnoprawne
 3. czynności podlegające opodatkowaniu
 4. dług
 5. obowiązek podatkowy
 6. podatek od czynności cywilnoprawnych
 7. przedmiot opodatkowania
 8. umowa darowizny
 9. zobowiązanie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą w Polsce miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Ojciec Wnioskodawcy (prowadzący samodzielną działalność gospodarczą) zamierza przekazać Wnioskodawcy w formie darowizny zespół składników majątkowych będących elementem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W skład działalności gospodarczej darczyńcy wchodzą nieruchomości (grunty wraz z budynkami, obejmującymi hale magazynowe, hale produkcyjne, budynki biurowe, itp. oraz budowlami z nimi związanymi). Nieruchomości wchodzące w skład działalności gospodarczej darczyńcy są przedmiotem najmu oraz dzierżawy na rzecz osób trzecich. Jednym z aktywów w prowadzonej działalności darczyńcy jest również znak towarowy, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest odpłatnie przekazywany do używania podmiotom trzecim (w ramach umów licencji). Znak został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym. Do zadań gospodarczych podejmowanych w ramach prowadzonej działalności należy m.in.

 1. dzierżawa nieruchomości na własny rachunek,
 2. zarządzanie nieruchomościami własnymi,
 3. administrowanie znakami towarowymi,
 4. ustalanie wysokości opłat licencyjnych z tytułu korzystania ze znaków towarowych przez podmioty trzecie,
 5. bieżące rozliczanie należnych opłat z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości oraz licencjonowania znaku towarowego,
 6. ochrona prawna dla istniejącego znaku towarowego,
 7. podejmowanie wszelkich innych działań z obszaru zarządzania nieruchomościami i znakami towarowymi niezbędnymi z perspektywy ich ochrony i efektywnego nimi władania (np. ochrona znaku na drodze prawnej).

W ujęciu szczegółowym, w ramach prowadzonej działalności powyższe zadania realizowane są poprzez:

 1. zarządzanie rozliczeniami z tytułu korzystania z nieruchomości i znaku towarowego w zakresie wystawiania faktur, monitorowania i ściągania należności oraz regulowania zobowiązań z tym związanych,
 2. nadzór nad prawidłowym korzystaniem nieruchomości lub znaku/ towarowego przez uprawnione podmioty trzecie.
 3. zapewnienie ciągłości ochrony praw do znaków towarowych, w tym - podejmowanie wszelkich kroków prawnych, które ochronę tę zapewniają.

Działalność gospodarcza darczyńcy we wskazanych obszarach realizowana jest z wykorzystaniem dedykowanych tej działalności składników majątkowych i środków finansowych służących realizacji tych zadań gospodarczych. Zadania te są realizowane przy wsparciu pracowników darczyńcy; przy realizacji tych zadań darczyńca korzysta również ze wsparcia osób trzecich (np. rzeczników patentowych). Działalność darczyńcy w tym obszarze generuje przychody i koszty; powoduje powstawanie zobowiązań darczyńcy wobec podmiotów trzecich. Te przychody i koszty, związane ściśle z działalnością darczyńcy w powyższym zakresie, dają się wydzielić z pozostałych przychodów i kosztów związanych z pozostałym zakresem działalności darczyńcy. W skład zespołu składników majątkowych powiązanych z działalnością darczyńcy wchodzą w szczególności środki trwałe, wyposażenie, należności i zobowiązania wobec kontrahentów oraz prawa wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych.

Niezależnie, darczyńca prowadzi również działalność handlową obejmującą hurtową sprzedaż i odsprzedaż wyrobów stalowych (w formie surowca oraz wyrobów gotowych). W tym zakresie, w skład działalności handlowej darczyńcy wchodzą odrębne składniki majątkowej służące prowadzeniu działalności gospodarczej w tym obszarze. Darczyńca posiada również udziały w spółkach handlowych. Działalność handlowa darczyńcy generuje własne i dające się wyodrębnić przychody i koszty. Oba obszary działalności (handlowa oraz zarządzanie nieruchomościami i znakiem towarowym) są organizacyjnie i finansów wydzielone i wzajemnie wyodrębnione.

W ramach opisanej darowizny darczyńca (ojciec) zamierza przekazać Wnioskodawcy powyżej wskazany zespół składników majątkowych związanych z działalnością w obszarze zarządzania nieruchomościami i znakiem towarowym. Darowiźnie będą podlegały wszystkie składniki wchodzące w skład działalności gospodarczej darczyńcy w obszarze związanym z zarządzaniem nieruchomościami i znakami towarowymi.

W majątku darczyńcy pozostaną jednocześnie pozostałe składniki majątkowe i zasoby służące prowadzeniu działalności handlowej (sprzedaż i odsprzedaż wyrobów stalowych) oraz posiadane udziały spółek handlowych - w tym zakresie darczyńca w dalszym ciągu prowadził będzie działalność gospodarczą (działalność handlową).

W zakresie znaku towarowego, stanowiącego element zorganizowanego zespołu składników majątkowych darczyńcy, Wnioskodawca informuje, że darczyńca nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych od tego znaku (znak był wytworzony we własnym zakresie przez darczyńcę).

Umowa darowizny zostanie zawarta w formie aktu notarialnego. Na dzień dokonania darowizny określona zostanie wartość rynkowa darowizny i poszczególnych składników majątku. Wartość ta zostanie wskazana w umowie darowizny. Wartość rynkowa zostanie ustalona na podstawie wyceny przeprowadzonej przez niezależny, profesjonalny podmiot.

W wyniku darowizny składniki majątkowe zostaną przekazane do majątku Wnioskodawcy, który będzie kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej prowadzonej przez darczyńcę (ojca) w zakresie zarządzania nieruchomościami i znakami towarowymi, przy użyciu uzyskanych darowizną składników majątkowych. W tym kontekście, Wnioskodawca zamierza wprowadzić otrzymane składniki, w tym znak towarowy, do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wnioskodawca będzie, w ramach podjętej działalności związanej z zarządzaniem znakiem towarowym, kontynuował umowę lub umowy z osobami trzecimi w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości oraz umowy upoważniające osoby trzecie do odpłatnego korzystania ze znaku towarowego i będzie wykazywać przychody z tych tytułów, na podstawie wystawianych faktur VAT.

Wnioskodawca w dalszej kolejności, w perspektywie okresu przekraczającego rok od otrzymanej darowizny, zamierza wnieść aportem otrzymany w darowiźnie zespół składników majątkowych do utworzonej przez siebie (i ewentualnie inne osoby fizyczne) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka).

Aport zostanie dokonany z agio emisyjnym, tj. cześć wartości aportu zasili kapitał zakładowy Spółki; nadwyżka wartości aportu ponad wartość przekazaną na kapitał zakładowy zasili kapitał zapasowy spółki. W zamiana za aport Wnioskodawca uzyska udziały Spółki. Przy tym, z przyczyn biznesowych, może się zdarzyć, że aport zostanie dokonany przed upływem roku od dokonania darowizny do Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym darowizna zespołu składników majątkowych będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn po stronie Wnioskodawcy...
 2. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, darowizna zespołu składników majątkowych będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT) po stronie Wnioskodawcy...
 3. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, od otrzymanych w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodów według wartości początkowej tych składników odpowiadającej ich wartości rynkowej ustalonej w umowie darowizny...
 4. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym w przypadku aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki przed upływem roku od jego otrzymania darowizną i wprowadzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowiących składnik tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa do ewidencji należy dokonać ich przekwalifikowania na towar (bądź składnik majątku innego rodzaju, niebędący środkiem trwałym lub wartością niematerialną i prawną) i korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych od tych składników wniesionych aportem przed upływem jednego roku od ich nabycia darowizną...
 5. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym otrzymanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze darowizny będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) i według jakiej stawki podatkowej...
 6. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki będzie podlegał opodatkowaniu PIT po stronie Wnioskodawcy...
 7. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki będzie podlegał opodatkowaniu VAT po stronie Wnioskodawcy...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych, w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają umowy darowizny wyłącznie w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy.

W związku z powyższym, umowa darowizny przedsiębiorstwa będzie podlegać PCC wyłącznie, jeżeli w ramach darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca przejmie zobowiązania darczyńcy - od wartości tych zobowiązań określonych w umowie darowizny należy opłacić PCC. W przeciwnym wypadku podatek ten nie wystąpi. Stawka podatkowa PCC dla darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w zakresie przejętych zobowiązań, będzie wynosić 1 %, zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 2 lit. b) ustawy o PCC.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy o PCC zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 4. umowy dożywocia,
 5. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 6. ustanowienie hipoteki,
 7. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 8. umowy depozytu nieprawidłowego,
 9. umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania PCC oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy). Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu PCC.

Ustawa o PCC nie zawiera pojęcia „darowizna”, dlatego też należy w tym zakresie odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Na podstawie art. 888 § 1 tej ustawy przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Istotną więc cechą darowizny jest jej bezpłatny charakter. Oznacza to, że druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Przedmiotem darowizny mogą być rzeczy oraz zbywalne prawa majątkowe. Umowa darowizny ma charakter umowy jednostronnej i zobowiązującej, do zawarcia której dochodzi z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia woli. Jednak, do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli wyrażone przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi bowiem do skutku z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Nie stanowią darowizny przysporzenia w wypadkach, gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami Kodeksu cywilnego. Z przywołanych przepisów ustawy o PCC wynika, że zawarcie umowy darowizny podlega przepisom ustawy o PCC w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy.

Zgodnie z art. 4 pkt 3 ww. ustawy o PCC obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie darowizny na obdarowanym. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o PCC podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że rozważana jest darowizna przez Ojca na rzecz Wnioskodawcy zespołu składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego). Zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami i znakiem towarowym na własny rachunek. Opis zdarzenia przyszłego wskazuje składniki wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmujące m.in. nieruchomości, znak towarowy, istniejące zobowiązania, zawarte umowy cywilnoprawne (m.in. w zakresie najmu/ dzierżawy nieruchomości, licencji znaku towarowego).

Zgodnie z art. 551 powołanego powyżej Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Czynność prawna mającą za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba te co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych (art. 552 Kodeksu cywilnego).

Z kolei zgodnie z art. 554 ww. Kodeksu cywilnego nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa według stanu z chwili nabycia, a według cen z chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.

Ostatnio wymieniony przepis statuuje solidarną odpowiedzialność zbywcy i nabywcy przedsiębiorstwa/ zorganizowanej części przedsiębiorstwa w celu ustanowienia szczególnej ochrony dla wierzycieli, której nie może wyłączyć porozumienie między zbywcą a nabywcą przedsiębiorstwa.

Natomiast na mocy art. 519 cyt. Kodeksu cywilnego, osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu).

Przejęcie długu zachodzi, gdy wskutek jakiegokolwiek zdarzenia prawnego dochodzi do wstąpienia osoby trzeciej w miejsce dłużnika i zwolnienie dotychczasowego dłużnika z długu. Przedmiotem przejęcia długu może być dług wynikający z zobowiązania solidarnego i przejmującym dług jednego z dłużników solidarnych może być zarówno osoba trzecia względem stron zobowiązania, jak i również inny dłużnik solidarny.

Oznacza to, że nabywca przedsiębiorstwa/ zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze darowizny może przejąć dług dłużnika solidarnego, jakim jest zbywca przedsiębiorstwa/ zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W przypadku przejęcia długu przez nabywcę przedsiębiorstwa powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z powołanymi powyżej przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Należy ponadto zaakcentować, że co do zasady strony mają swobodę w określeniu, jakie elementy tworzące pojęcie przedsiębiorstwa/ zorganizowanej części przedsiębiorstwa objąć przedmiotem czynności prawnej, w tym, wypadku umowy darowizny. Niemniej istnieje pewne niezbędne minimum składników, które należy ustalić w każdym indywidualnym przypadku pod względem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Zobowiązania związane z takim przedsiębiorstwem nie stanowią istotnego elementu definicji przedsiębiorstwa wyrażonej w ww. art. 551 Kodeksu cywilnego. Stąd zobowiązania mogą być ujęte w zespole składników określających przedsiębiorstwo lub mogą zostać z niego wyłączone, przy czym nie powoduje to pozbawienia wydzielonego kompleksu majątkowego możliwości uznawania go za przedsiębiorstwo/zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W związku z powyższymi stwierdzeniami, biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego, że w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą zobowiązania, jeżeli w takiej formie to przedsiębiorstwo będzie przekazane na mocy umowy darowizny na rzecz Wnioskodawcy (a więc wraz z zobowiązaniami) i jednocześnie nabycie przedsiębiorstwa będzie wiązało się z przejęciem przez obdarowanego w trybie art. 519 Kodeksu cywilnego długów ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, co znajdzie odzwierciedlenie w treści umowy darowizny - to wówczas od wartości tych zobowiązań należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Powyższe stanowisko potwierdzają interpretacje indywidualne, w tym m.in. interpretacja Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 5 lutego 2014 r. (Nr IBPBII/1/436-308/13/JP).

Przy tym z uwagi, że przedmiotem darowizny będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako zespół składników majątkowych, stawka PCC w tym zakresie powinna wynosić 1 %,. zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o PCC. Przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana cześć (niezależnie, że w jego skład wejdą również nieruchomości), jako przedmiot darowizny nie może zostać zakwalifikowany do kategorii wskazanej w art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy PCC - nie stanowi ono bowiem ani nieruchomości, ani rzeczy ruchomej, ani praw wskazanych w tym przepisie. W związku z powyższym - stosując metodę a contrario - przedsiębiorstwo należy zakwalifikować jako inne prawo majątkowe w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy PCC - pojęcie to stanowi bowiem kategorię otwartą w zakresie dychotomicznego podziału stawek PCC dla przedmiotów m.in. umowy darowizny określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uzyskania przez niego zorganizowanej części przedsiębiorstwa w wyniku dokonanej na jego rzecz darowizny, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty PCC w wysokości 1% wartości przejętych w wyniku darowizny zobowiązań wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wskazanych w treści umowy darowizny.

Obowiązek podatkowy z tego tytułu będzie ciążył na Wnioskodawcy, przy tym w zakresie w jakim darowizna zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostanie dokonana w formie aktu notarialnego, płatnikiem tego podatku w powyższym zakresie będzie notariusz, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej, wskazać należy, iż rozstrzygnięcie to zapadło w indywidualnej sprawie i nie jest wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.