Umowa darowizny | Interpretacje podatkowe

Umowa darowizny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa darowizny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jak prawidłowo określić datę nabycia powyższych nieruchomości dla potrzeb stosowania przepisów odnoszących się do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaży nieruchomości?
Fragment:
U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Umowa darowizny ma charakter czynności nieodpłatnej. Istotą darowizny jako czynności nieodpłatnej jest więc brak po drugiej stronie umowy ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego. W świetle powyższego, w rozpatrywanym przypadku dla ustalenia 5 – letniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasadnicze znaczenie ma ocena prawnych skutków odwołania umowy darowizny i przeniesienia własności nieruchomości na Wnioskodawcę tzn. ustalenie czy ww. odwołanie darowizny wywołuje skutki: wstecz – tj. stosunek prawny pomiędzy stronami umowy darowizny wygasł ze skutkiem wstecznym (ex tunc), tak jakby umowa w ogóle nie została zawarta, tylko na przyszłość (ex nunc) – tj. darczyńca ponownie nabywa własność, której się uprzednio wyzbył. Na podstawie art. 896 Kodeksu cywilnego, darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze nie wykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych.
2016
24
maj

Istota:
Podatek od czynności cywilnoprawnych – skutki podatkowe zawarcia umowy darowizny
Fragment:
Umowa darowizny ma charakter umowy jednostronnej i zobowiązującej, do zawarcia której dochodzi z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia woli. Jednak, do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli wyrażone przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi bowiem do skutku z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny. Nie stanowią darowizny przysporzenia w wypadkach, gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami Kodeksu cywilnego. Z przywołanych przepisów ustawy o PCC wynika, że zawarcie umowy darowizny podlega przepisom ustawy o PCC w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy. Zgodnie z art. 4 pkt 3 ww. ustawy o PCC obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie darowizny na obdarowanym. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o PCC podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że rozważana jest darowizna przez Ojca na rzecz Wnioskodawcy zespołu składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego).
2016
28
lut

Istota:
1) Czy przeprowadzenie opisanych powyżej czynności mieści się w zakresie hipotezy art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, czy w takiej sytuacji organ podatkowy będzie określał dochody Wnioskodawczyni w oparciu o ten przepis?
2) Czy w związku z zawarciem umowy darowizny Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni słusznie uważa, że dokonane w formie umowy darowizny zwolnienie brata z długu, które nie pozostaje w związku z jej działalnością gospodarczą i ma charakter czysto prywatny – nie mieści się w dyspozycji zamkniętego katalogu art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem strony umowy darowizny – Wnioskodawczyni oraz jej brat – na gruncie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego nie mogą zostać uznani za podmioty powiązane, w związku z czym przepis art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jako mający zastosowanie do transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie znajduje zastosowania w analizowanej sprawie. W konsekwencji, Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych) zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W niniejszej sprawie ocena stanowiska Wnioskodawczyni została dokonana wyłącznie w odniesieniu do okoliczności faktycznych przedstawionych w zawartym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego. Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawczynię interpretacji organów podatkowych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw, podatników w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.
2015
11
gru

Istota:
Czy zwolnienie Wnioskodawcy z długów dokonane w ramach zawartej z siostrą Wnioskodawcy umowy darowizny będzie skutkowało dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 7 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca otrzymał od siostry trzy pożyczki, które w całości przeznaczył na prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z treścią umów pożyczek, pożyczki były oprocentowane, a odsetki mają być płatne wraz ze zwrotem należności głównej. Do chwili obecnej żadna z pożyczek nie została zwrócona. Siostra Wnioskodawcy wyszła z inicjatywną zawarcia z Wnioskodawcą umowy darowizny, na mocy której zwolni Wnioskodawcę z długów w całości (tj. z obowiązku zapłaty odsetek jak i zwrotu należności głównej). Umowa darowizny zostałaby zawarta w formie aktu notarialnego. Wnioskodawca w dalszym ciągu prowadzi działalność gospodarczą. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy przeprowadzenie opisanych powyżej czynności będzie rodziło dla Wnioskodawcy skutki podatkowe w podatku od spadków i darowizn, a dokładnie czy Wnioskodawca będzie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku na podstawie art. 4a tej ustawy... Czy zwolnienie Wnioskodawcy z długów dokonane w ramach zawartej z siostrą Wnioskodawcy umowy darowizny będzie skutkowało dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
2015
13
lis

Istota:
Wpłata/przelew na wspólny rachunek bankowy, a obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn.
Fragment:
U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Darowizna jest więc czynnością, której celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego (świadczenie musi wzbogacić obdarowanego), a zobowiązanie darczyńcy musi być zamierzone jako nieodpłatne. Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli złożone przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny. Należy zaznaczyć, że ustawodawca nie wymaga żadnej szczególnej formy oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny. Zatem daną czynność można uznać za darowiznę, jeżeli posiada cechy tegoż zobowiązania, tzn. (...)
2015
13
lis

Istota:
Podateku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.
Fragment:
W efekcie umów darowizn Darczyńcy na rzecz Wnioskodawcy i jego brata dojdzie zatem do podziału aktualnej działalności Darczyńcy na trzy części z, których każda prowadzić będzie odrębnie i całkowicie działalność w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomością. Samodzielność taka i wyodrębnienie organizacyjne, finansowe i funkcjonalne występuje jednak już obecnie, w chwili przed dokonaniem planowanych umów darowizny. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w świetle art. 2 pkt 27e ustawy o VAT wydzielony zespół składników majątkowych z jednoosobowej działalności gospodarczej Darczyńcy, który będzie podlegał przekazaniu w drodze darowizny na rzecz m.in. Wnioskodawcy będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa i w związku z tym transakcja ta będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług... Czy w razie pozytywnej interpretacji w zakresie pytania 1 dojdzie do opodatkowania czynności darowizny podatkiem od czynności cywilnoprawnych w części dotyczącej przejęcia przez Wnioskodawcę długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy przenoszonych w drodze Umowy darowizny... Czy otrzymana darowizna przez Wnioskodawcę zgodnie z opisanym zdarzeniem przyszłym będzie podlegała opodatkowaniu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych...
2015
4
wrz

Istota:
Podateku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.
Fragment:
W efekcie umów darowizn Darczyńcy na rzecz Wnioskodawcy i jego brata dojdzie zatem do podziału aktualnej działalności Darczyńcy na trzy części z, których każda prowadzić będzie odrębnie i całkowicie działalność w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomością. Samodzielność taka i wyodrębnienie organizacyjne, finansowe i funkcjonalne występuje jednak już obecnie, w chwili przed dokonaniem planowanych umów darowizny. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w świetle art. 2 pkt 27e ustawy o VAT wydzielony zespół składników majątkowych z jednoosobowej działalności gospodarczej Darczyńcy, który będzie podlegał przekazaniu w drodze darowizny na rzecz m.in. Wnioskodawcy będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa i w związku z tym transakcja ta będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług... Czy w razie pozytywnej interpretacji w zakresie pytania 1 dojdzie do opodatkowania czynności darowizny podatkiem od czynności cywilnoprawnych w części dotyczącej przejęcia przez Wnioskodawcę długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy przenoszonych w drodze Umowy darowizny... Czy otrzymana darowizna przez Wnioskodawcę zgodnie z opisanym zdarzeniem przyszłym będzie podlegała opodatkowaniu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych...
2015
3
wrz

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych ze zwolnieniem z długu w formie umowy darowizny w ramach prywatnego prawa własności przez Wnioskodawcę.
Fragment:
Zgodnie z wyżej opisanym ustawowym modelem umowy darowizny świadczenia Wnioskodawcy na rzecz matki Wnioskodawcy będzie miało charakter całkowicie nieodpłatny i bezzwrotny. Oznacza to, że Umowy darowizny nie będą elementem jakiegokolwiek rozliczenia wzajemnego w teraźniejszości lub w przyszłości (w wyniku jakiejkolwiek czynności faktycznej lub prawnej), w tym w szczególności: zobowiązanie do bezpłatnych świadczeń określonych Umową darowizny nie będzie wynikać z innej umowy, ani z wyroku sądowego, ani z orzeczenia organu administracji, ani z obowiązku naprawienia szkody. Nie będzie istnieć również jakiekolwiek inne zobowiązanie w realizacji którego spełnione zostałyby zobowiązania określone Umową darowizny; z tytułu dokonanej darowizny Wnioskodawca nie będzie uprawniony do żądania od obdarowanej wynagrodzenia w jakiejkolwiek postaci; w związku z dokonaną darowizną Wnioskodawca nie nałoży na obdarowanej obowiązku jakiegokolwiek działania albo zaniechania; z dokonaną darowizną nie będą wiązać się uprawnienia Wnioskodawcy do wpływania w jakikolwiek sposób na działalność matki Wnioskodawcy. Ponadto Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż Umowy darowizny będą zawarte poza zakresem działalności gospodarczej, tj. nie będą transakcjami między przedsiębiorcami.
2015
10
mar

Istota:
Skutki podatkowe zwolnienia z długu w formie umowy darowizny.
Fragment:
Zgodnie z wyżej opisanym ustawowym modelem umowy darowizny świadczenia Wnioskodawczyni na rzecz ojca Wnioskodawczyni będzie miało charakter całkowicie nieodpłatny i bezzwrotny. Oznacza to, że Umowy darowizny nie będą elementem jakiegokolwiek rozliczenia wzajemnego w teraźniejszości lub w przyszłości (w wyniku jakiejkolwiek czynności faktycznej lub prawnej), w tym w szczególności: zobowiązanie do bezpłatnych świadczeń określonych Umową darowizny nie będzie wynikać z innej umowy, ani z wyroku sądowego, ani z orzeczenia organu administracji, ani z obowiązku naprawienia szkody. Nie będzie istnieć również jakiekolwiek inne zobowiązanie w realizacji którego spełnione zostałyby zobowiązania określone Umową darowizny; z tytułu dokonanej darowizny Wnioskodawczyni nie będzie uprawniona do żądania od obdarowanego wynagrodzenia w jakiejkolwiek postaci; w związku z dokonaną darowizną Wnioskodawczyni nie nałoży na obdarowanego obowiązku jakiegokolwiek działania albo zaniechania; z dokonaną darowizną nie będą wiązać się uprawnienia Wnioskodawczyni do wpływania w jakikolwiek sposób na działalność ojca Wnioskodawczyni. Ponadto Wnioskodawczyni pragnie podkreślić, iż Umowy darowizny będą zawarte poza zakresem działalności gospodarczej, tj. nie będą transakcjami między przedsiębiorcami.
2014
19
paź

Istota:
Skutki podatkowe zwolnienia z długu w formie umowy darowizny.
Fragment:
Zgodnie z wyżej opisanym ustawowym modelem umowy darowizny świadczenia Wnioskodawcy na rzecz zstępnego Wnioskodawcy będzie miało charakter całkowicie nieodpłatny i bezzwrotny. Oznacza to, że Umowy darowizny nie będą elementem jakiegokolwiek rozliczenia wzajemnego w teraźniejszości lub w przyszłości (w wyniku jakiejkolwiek czynności faktycznej lub prawnej), w tym w szczególności: zobowiązanie do bezpłatnych świadczeń określonych Umową darowizny nie będzie wynikać z innej umowy, ani z wyroku sądowego, ani z orzeczenia organu administracji, ani z obowiązku naprawienia szkody. Nie będzie istnieć również jakiekolwiek inne zobowiązanie w realizacji którego spełnione zostałyby zobowiązania określone Umową darowizny; z tytułu dokonanej darowizny Wnioskodawca nie będzie uprawniony do żądania od obdarowanego wynagrodzenia w jakiejkolwiek postaci; w związku z dokonaną darowizną Wnioskodawca nie nałoży na obdarowanego obowiązku jakiegokolwiek działania albo zaniechania; z dokonaną darowizną nie będą wiązać się uprawnienia Wnioskodawcy do wpływania w jakikolwiek sposób na działalność zstępnego Wnioskodawcy. Ponadto Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż Umowy darowizny będą zawarte poza zakresem działalności gospodarczej, tj. nie będą transakcjami między przedsiębiorcami.
2014
5
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.