IPPP2/443-461/13-2/IZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. R.” i „Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy R..”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 14.05.2013 r. (data wpływu 16.05.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku związanego z realizowanymi inwestycjami - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.05.2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie. prawa do odliczenia podatku związanego z realizowanymi inwestycjami.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Zdarzenie przyszłe I. Gmina realizuje inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej” Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych Gminy oraz ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2001-2013. Przy inwestycjach realizowanych z tego programu VAT jest kosztem niekwalifikowanym. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu czynności wykonywanych na podstawie umów cywilno-prawnych dotyczących m. in. najmu lokali, dzierżawy gruntów itp. Gmina posiada prawo dysponowania gruntem na cele związane z realizacją powyżej opisanej inwestycji oraz aktualną zgodę Starostwa Powiatowego na przystąpienie do inwestycji. Gmina po zrealizowaniu Inwestycji, zamierza albo zawrzeć umowy cywilnoprawne z mieszkańcami, na podstawie których będzie osiągała dochody z tytułu świadczenia usług związanych z odprowadzaniem ścieków (PKWiU 37.00.11) tj. opłaty od mieszkańców przyłączonych do sieci kanalizacyjnej za odprowadzanie, oczyszczanie i likwidację ścieków dostarczonych do oczyszczalni za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej, lub wydzierżawi na podstawie umowy cywilno-prawnej sieć kanalizacyjną i z tego tytułu pobierać będzie czynsz dzierżawny (PKWiU 77.32.10 - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej bez obsługi). Natomiast firma zewnętrzna, jako dzierżawca, będzie się zajmować obsługą i naprawą ww. urządzeń oraz pobierać opłaty związane z konserwacją i naprawą ww. urządzeń, a także opłaty za odprowadzanie, oczyszczanie i likwidację ścieków.

Zdarzenie przyszłe II. Gmina realizuje inwestycję pn „Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy”. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych Gminy oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu czynności wykonywanych na podstawie umów cywilno-prawnych dotyczących m.in. najmu lokali, dzierżawy gruntów itp. Gmina posiada prawo dysponowania gruntem na cele związane z realizacją powyżej opisanej inwestycji oraz aktualną zgodę Starostwa Powiatowego na przystąpienie do inwestycji. Gmina po zrealizowaniu inwestycji, zamierza albo zawrzeć umowy cywilnoprawne z mieszkańcami, na podstawie których będzie osiągała dochody z tytułu świadczenia usług związanych z odprowadzaniem ścieków (PKWiU 37.00.11) tj. opłaty od mieszkańców przyłączonych do sieci kanalizacyjnej za odprowadzanie, oczyszczanie i likwidację ścieków dostarczonych do oczyszczalni za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej, lub wydzierżawi na podstawie umowy cywilno-prawnej budynek oczyszczalni ścieków i z tego tytułu pobierać będzie czynsz dzierżawny (PKWiU 77.32.10 - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej bez obsługi). Natomiast firma zewnętrzna, jako dzierżawca, będzie się zajmować obsługą i naprawą ww. urządzeń oraz pobierać opłaty związane z konserwacją i naprawą ww. urządzeń, a także opłaty za odprowadzanie, oczyszczanie i likwidację ścieków.

W obu okolicznościach wybudowana oczyszczalnia i wybudowana sieć kanalizacyjna będą służyły sprzedaży opodatkowanej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma prawo odliczyć podatek od towarów i usług związanych z realizowanymi inwestycjami: „Budowa kanalizacji sanitarnej” , „Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy”...

Zdaniem Wnioskodawcy Gmina będzie ponosić wydatki związane z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej” „Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy” bezpośrednio dokumentując fakturami nakłady związane z tymi Inwestycjami. Zakończone inwestycje będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym zdaniem Strony Gmina ma prawo odliczyć podatek od towarów i usług związanych z realizowanymi inwestycjami zarówno w przypadku zawarcia umów cywilnoprawnych z mieszkańcami, na podstawie których będzie osiągała dochody z tytułu świadczenia usług związanych z odprowadzaniem ścieków jak i w przypadku wydzierżawienia na podstawie umowy cywilno-prawnej sieci kanalizacyjnej i budynku oczyszczalni.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Według regulacji ust. 2 pkt 1 lit. a) powyższego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z brzmienia powołanego wyżej art. 86 ust. 1 ustawy wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z zakupów towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które w ogóle nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tj. wykorzystywane są do czynności zwolnionych od podatku lub nie podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Z kolei art. 88 ustawy wskazuje okoliczności, których zaistnienie pozbawia podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według regulacji art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zauważyć należy, że na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług dana czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi być na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby była objęta tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści ust. 2 powyższego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z ust. 6 tego artykułu, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Według regulacji § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzania Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 247, z późn. zm.), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powyższego wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Ze złożonego wniosku wynika, że Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu czynności wykonywanych na podstawie umów cywilno-prawnych dotyczących m. in. najmu lokali, dzierżawy gruntów itp. Gmina realizuje inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej” Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych Gminy oraz ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2001-2013. Po zrealizowaniu Inwestycji Gmina zamierza albo zawrzeć umowy cywilnoprawne z mieszkańcami, na podstawie których będzie osiągała dochody z tytułu świadczenia usług związanych z odprowadzaniem ścieków (PKWiU 37.00.11) tj. opłaty od mieszkańców przyłączonych do sieci kanalizacyjnej za odprowadzanie, oczyszczanie i likwidację ścieków dostarczonych do oczyszczalni za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej, lub wydzierżawi na podstawie umowy cywilno-prawnej sieć kanalizacyjną i z tego tytułu pobierać będzie czynsz dzierżawny. Ponadto Gmina realizuje inwestycję pn „Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy R.”. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych Gminy oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina po zrealizowaniu inwestycji, zamierza albo zawrzeć umowy cywilnoprawne z mieszkańcami, na podstawie których będzie osiągała dochody z tytułu świadczenia usług związanych z odprowadzaniem ścieków (PKWiU 37.00.11) tj. opłaty od mieszkańców przyłączonych do sieci kanalizacyjnej za odprowadzanie, oczyszczanie i likwidację ścieków dostarczonych do oczyszczalni za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej, lub wydzierżawi na podstawie umowy cywilno-prawnej budynek oczyszczalni ścieków i z tego tytułu pobierać będzie czynsz dzierżawny.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz treść złożonego wniosku, w którym Gmina jednoznacznie wskazała, że po zrealizowaniu inwestycji tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej” i „Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy” zawrze z mieszkańcami umowy cywilnoprawne, na podstawie których będzie osiągała dochody z tytułu świadczenia usług związanych z odprowadzaniem ścieków lub wydzierżawi na podstawie umowy cywilno-prawnej sieć kanalizacyjną/budynek oczyszczalni ścieków i z tego tytułu pobierać będzie czynsz dzierżawny należy stwierdzić, że Strona będzie działała w charakterze podatnika VAT, a towary i usługi zakupione w celu realizacji przedmiotowych inwestycji, będą związane z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem.

Tym samym, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ww. ustawy, Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej” i „Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za prawidłowe

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.