IBPBII/1/415-1086/13/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy dochody z tytułu umów cywilnoprawnych finansowanych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zwolnione są z podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 listopada 2013 r. (wpływ do Biura – 6 grudnia 2013 r.), uzupełnionym 13 lutego 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu umów cywilnoprawnych finansowanych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu umów cywilnoprawnych finansowanych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem z 6 lutego 2014 r. znak: IBPB II/1/415-1086/13/MK wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 13 lutego 2014 r. poprzez uiszczenie brakującej opłaty.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – Stowarzyszenie otrzymał dotację w wysokości 40.000 zł na realizację projektu pod tytułem „...”. Projekt jest realizowany w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego w programie „Równać szanse 2013”, którego celem jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z małych miejscowości. Starania o dotację trwały od marca 2013 r. i poprzedzone były diagnozowaniem środowiska młodzieży ze wsi Wnioskodawcy.

Diagnoza otrzymała pozytywną ocenę i umożliwiła Wnioskodawcy staranie się o dotację. Projekt właściwy opracowała i napisała młodzież ze wsi razem z członkami Stowarzyszenia podczas wielogodzinnych spotkań roboczych.

Projekt będzie trwał 16 miesięcy od lipca 2013 do listopada 2014. Główna myśl projektu to zbudowanie pasieki pszczelej wraz z zapleczem czyli altaną oraz zdobywanie wiedzy na tematy pszczelarstwa. Na bazie tych działań, zgodnie z założeniami programu Równać Szanse, młodzież z małych miejscowości, w tym Wnioskodawcy, przygotuje się na start w dorosłe życie. Młodzież wykona zgodnie z harmonogramem prace, jednocześnie pokona bariery interpersonalne, nauczy się załatwiać różne sprawy w urzędach i kontaktować się z przedstawicielami samorządów lokalnych.

Projekt finansowany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, administrowaną przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została założona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, utworzony na mocy ustawy „O popieraniu demokracji w Europie Wschodniej” (SEED Act), uchwalonej w 1989 r. przez Kongres USA. Fundacja jest kierowana przez niezależną Radę Dyrektorów, a rozpoczęła swoją działalność w 2000 r. z podwójną misją: wspierania procesu konsolidacji polskich przemian zapoczątkowanych w 1989 r., a także dzielenia się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji z innymi krajami.

Wszystkie zakupy towarów i usług dokonywane przez Stowarzyszenie w ramach umowy dotacji przekazanej za pośrednictwem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w Nowym Jorku na realizację programu „...”, kwota dotacji: 40 000 PLN, finansowane są ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Na co Wnioskodawca ma stosowne zaświadczenie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Na potrzeby projektu Wnioskodawca zawarł umowy cywilnoprawne z następującymi osobami: ekspertem pszczelarza, stolarzem, koordynatorem oraz księgową. Wszystkie wymienione osoby mają znaczący wpływ na realizację założonych zadań projektowych. Pszczelarz przez cały okres trwania projektu służy fachową pomocą młodzieży w temacie pszczół i bez jego wiedzy nie byłoby możliwe prowadzenie pasieki. Stolarz pomoże młodzieży zbudować altankę, w której będzie można przechowywać niezbędny sprzęt i ubiory pszczelarskie. Koordynator sprawuje całościową opiekę nad poprawnością realizacji zadań ujętych w harmonogramie. Księgowa czuwa nad poprawnością finansową i budżetem projektu oraz wspiera koordynatora i młodzież przy niezbędnych zakupach sprzętu i usług.

Zdaniem Stowarzyszenia, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby zatrudnione w projekcie „...”, tj. pszczelarz, stolarz, koordynator oraz księgowa są zwolnione z podatku od osób fizycznych. Ze względu na źródło finansowania tych też wydatków Stowarzyszenie jako płatnik nie jest zobowiązane do obliczenia, pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na konto urzędu.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W związku z powyższym warunkiem skorzystania ze zwolnienia dochodów od podatku na podstawie powyższego przepisu musi być spełnienie łącznie obu przesłanek, tj.:

  1. bezzwrotna pomoc musi pochodzić od podmiotów wskazanych w ww. przepisie, w tym gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy przekazanej na podstawie, o której mowa w tym przepisie,
  2. podatnik musi bezpośrednio realizować cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia.

Powołany na wstępie przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymaga, aby dochody otrzymane przez podatnika pochodziły ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z innymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) cyt. ustawy wymaga natomiast, by podatnik realizował cel programu bezpośrednio, przy czym należy zwrócić uwagę na drugą część tego przepisu stanowiącą, że „zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.” Tak więc, z owego zwolnienia nie mogą korzystać pracownicy podmiotu bezpośrednio realizującego cele programu, a także osoby, którym podmiot bezpośrednio realizujący cele programu zlecił wykonanie określonych tylko czynności (np. w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło).

Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy jest osoba, która wykonując czynności z tym programem związane otrzymała na ten cel środki od podmiotu wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jest bezpośrednim beneficjentem tychże środków. Przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania jeżeli są przychodami podatnika bezpośrednio realizującego cel programu.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca otrzymał dotację w wysokości 40.000 zł na realizację projektu pod tytułem „...”. Projekt jest realizowany w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego w programie „Równać szanse 2013”, którego celem jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z małych miejscowości. Starania o dotację trwały od marca 2013 r. i poprzedzone były diagnozowaniem środowiska młodzieży ze wsi Wnioskodawcy. Projekt będzie trwał 16 miesięcy od lipca 2013 do listopada 2014. Główna myśl projektu to zbudowanie pasieki pszczelej wraz z zapleczem czyli altaną oraz zdobywanie wiedzy na tematy pszczelarstwa. Na bazie tych działań, zgodnie z założeniami programu Równać Szanse, młodzież z małych miejscowości, w tym Wnioskodawcy, przygotuje się na start w dorosłe życie. Młodzież wykona zgodnie z harmonogramem prace, jednocześnie pokona bariery interpersonalne, nauczy się załatwiać różne sprawy w urzędach i kontaktować się z przedstawicielami samorządów lokalnych.

Projekt finansowany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, administrowaną przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została założona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, utworzony na mocy ustawy „O popieraniu demokracji w Europie Wschodniej” (SEED Act), uchwalonej w 1989 r. przez Kongres USA. Wszystkie zakupy towarów i usług dokonywane przez Stowarzyszenie w ramach umowy dotacji przekazanej za pośrednictwem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w Nowym Jorku na realizację programu „...”, finansowane są ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Na potrzeby projektu Wnioskodawca zawarł umowy cywilnoprawne z następującymi osobami: ekspertem pszczelarza, stolarzem, koordynatorem oraz księgową. Wszystkie wymienione osoby mają znaczący wpływ na realizację założonych zadań projektowych. Pszczelarz przez cały okres trwania projektu służy fachową pomocą młodzieży w temacie pszczół i bez jego wiedzy nie byłoby możliwe prowadzenie pasieki. Stolarz pomoże młodzieży zbudować altankę, w której będzie można przechowywać niezbędny sprzęt i ubiory pszczelarskie. Koordynator sprawuje całościową opiekę nad poprawnością realizacji zadań ujętych w harmonogramie. Księgowa czuwa nad poprawnością finansową i budżetem projektu oraz wspiera koordynatora i młodzież przy niezbędnych zakupach sprzętu i usług.

Jeżeli zatem wynagrodzenie osób fizycznych – zatrudnionych przez Stowarzyszenie na podstawie umów cywilnoprawnych, w związku z realizacją ww. projektu – będzie finansowane bezpośrednio ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanej na podstawie jednostronnej deklaracji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, tzn. środki te zostaną przekazane Wnioskodawcy za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do ich rozdzielania, na wyodrębniony rachunek Stowarzyszenia, to wówczas – w stosunku do wynagrodzeń osób fizycznych zatrudnionych przez Wnioskodawcę na podstawie umów cywilnoprawnych – zostanie spełniona przesłanka z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać jednak należy, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym osoby fizyczne zatrudnione przez Stowarzyszenie na podstawie umów cywilnoprawnych, będą co prawda brały czynny udział w realizacji celu ww. programu, jednakże nie będą tego programu realizować bezpośrednio – w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) cyt. ustawy – ale pośrednio, poprzez wykonanie zadania powierzonego przez Wnioskodawcę jako podmiot zlecający.

Skoro bowiem w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawierającym negatywną przesłankę zwolnienia, mowa jest o zleceniu przez beneficjenta pomocy wykonania określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem bez względu na rodzaj zawartej umowy, to należy zapis ten rozumieć szeroko, a więc chodzi tu o każdy rodzaj umowy. Analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, iż podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego programu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie, a tym podmiotem w niniejszej sprawie jest wyłącznie Stowarzyszenie. To ono jest stroną umowy o przyznanie środków pomocowych i to ono te środki otrzymuje. To Wnioskodawca – Stowarzyszenie jest podmiotem, któremu w ramach programu przyznano określone zadania do zrealizowania i to jemu przyznawana jest określona pula środków pieniężnych na realizację tych zadań.

Wobec powyższej analizy w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z treści art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie została spełniona przesłanka wynikająca z lit. b) ww. artykułu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwrócić należy uwagę, iż zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 cytowanej ustawy podatkowej jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, o czym świadczy związanie go z określonymi źródłami, a więc przychodem ze środków pomocowych płynących z międzynarodowych instytucji finansowych albo rządów obcych państw. Stąd środki pieniężne, a mówiąc ściśle przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania, jeżeli są przychodami beneficjenta lub bezpośredniego wykonawcy. Nie są natomiast zwolnione przychody pracowników, zleceniobiorców czy też osób wykonujących dzieło na rzecz tychże podmiotów.

Pracownicy, zleceniobiorcy i osoby wykonujące dzieło otrzymują – odpowiednio – wynagrodzenie za pracę, za wykonanie zlecenia bądź wykonanie dzieła, która z natury swej jest uniezależniona od rodzaju wykonywanej przez pracodawcę (zleceniodawcę, podmiot zlecający dokonanie dzieła) działalności oraz źródeł jej finansowania (np. środki własne, kredyt lub inne środki obce, w tym pomocowe).

W przedmiotowej sprawie, zatrudnione przez Stowarzyszenie osoby fizyczne, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne, będą wykonywać określone czynności w związku z realizacją ww. programu. Realizują zatem cel programu nie bezpośrednio, lecz pośrednio, poprzez wykonywanie powierzonych im w ramach zadań wskazanych w treści umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia czy umowy o dzieło). Za zapłatę za wykonanie powyższych zadań Wnioskodawca odpowiada na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, jest on zobowiązany zapłatę tę zrealizować ze środków finansowych, jakimi dysponuje, niezależnie skąd one pochodzą (np. ze środków własnych, zaciągniętego kredytu, otrzymanych dotacji).

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż wynagrodzenie osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego wynagrodzenia osób wskazanych we wniosku, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, o dzieło) należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie bowiem z art. 13 pkt 8 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

-z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Natomiast na Stowarzyszeniu jako płatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek na zasadach określonych w art. 41 ww. ustawy.

Z przepisu art. 41 ust. 1 ww. ustawy wynika mianowicie, iż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1 (art. 41 ust. 1a ww. ustawy).

Przepis art. 42 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 1a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ww. ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa:

  1. w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru;
  2. w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4.

Biorąc powyższe pod uwagę stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby zatrudnione w projekcie „...”, tj. pszczelarz, stolarz, koordynator oraz księgowa są zwolnione z podatku od osób fizycznych oraz, że ze względu na źródło finansowania wydatków Stowarzyszenie jako płatnik nie jest zobowiązane do obliczenia, pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na konto urzędu – uznać należy za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.