Umowa cywilnoprawna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa cywilnoprawna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
5
paź

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z zawarciem umów cywilnoprawnych z włoskimi rezydentami

Fragment:

W związku z tym, że Wnioskodawca ma zamiar zawierać umowy cywilnoprawne z rezydentami podatkowymi Włoch, do wynagrodzeń wypłacanych z tego tytułu ma zastosowanie Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania (Dz. U. z 1989 r., nr 62, poz. 374 z późń. zm.). Zdaniem Wnioskodawcy, skoro w ramach zawieranych umów cywilnoprawnych (tak zlecenie jak i o dzieło) będzie dochodziło do przeniesienia praw majątkowych autorskich do efektów pracy rezydenta Włoch, w tym przypadku należy zastosować art. 13 ust. 4 ww. Umowy – dochody z ww. umów cywilnoprawnych będą podlegały opodatkowaniu wyłącznie na terenie Włoch. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

2018
15
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia płatnika z tytułu zawieranych umów cywilnoprawnych.

Fragment:

Z uwagi na powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż odrębną kwestią jest bycie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób wykonujących zlecenie na podstawie umowy cywilnoprawnej, odrębną natomiast kwestią jest bycie stroną tej umowy cywilnoprawnej. Jakkolwiek to Kierownik jednostki (personalnie) zawiera umowę cywilnoprawną z podmiotem zewnętrznym (np. z osobą fizyczną), to jednak nie czyni tego w imieniu własnym, lecz działa w imieniu i na rzecz gminy – jako jej reprezentant. Kierowane przez Kierownika JB/SZB są jedynie aparatem pomocniczym przy wypełnianiu zadań własnych Gminy. JB/SZB nie posiadają więc w stosunkach prawnych z zakresu prawa cywilnego z jego kontrahentami podmiotowości prawnej, a więc nie mogą zawierać umów cywilnoprawnych (np. umów zlecenia) z podmiotami zewnętrznymi. Z uwagi na aspekt „ organizacyjny ”, w przypadku JB/SZB to Kierownik jednostki, nie Wnioskodawca określa zapotrzebowanie na takich zleceniobiorców, również zrealizowanie zapłaty, tj. wypłata wynagrodzenia zawsze będzie dokonywana w ramach planu finansowego konkretnej jednostki organizacyjnej, z otrzymywanych środków z dotacji gminy oraz techniczna realizacja tej wypłaty zawsze będzie następowała z wykorzystaniem rachunku bankowego konkretnej jednostki organizacyjnej. Również warunki i zakres współpracy ze zleceniobiorcami określa Kierownik jednostki, nie Wnioskodawca będący gminą.

2017
22
gru

Istota:

Czy Gmina jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dokonywanych przez Jej jednostki budżetowe wypłat świadczeń wynikających z umów cywilnoprawnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących pracownikami tych jednostek, a w konsekwencji, czy jest Ona zobowiązana do przekazywania deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4R?

Fragment:

(...) umowy cywilnoprawne, w szczególności umowy zlecenia i umowy o dzieło. W przypadku umów o pracę, stroną umowy jest każdorazowo jednostka budżetowa reprezentowana przez dyrektora, natomiast w przypadku umów cywilnoprawnych, w tym również umów zlecenia oraz umów o dzieło) stroną umowy jest Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego. Jednocześnie ww. umowy cywilnoprawne podpisywane są przez dyrektora danej jednostki budżetowej działającego w przy tej czynności w imieniu i na rzecz Gminy, z upoważnienia Prezydenta Miasta. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Stosownie do art. 2 ust. 2 ww. ustawy, Gmina posiada osobowość prawną. Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w sytuacji zawierania umów cywilnoprawnych, w tym również umów zlecenia oraz umów o dzieło, gdy stroną umowy jest Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, podpisywanych przez dyrektora danej jednostki budżetowej działającego w przy tej czynności w imieniu i na rzecz Gminy, z upoważnienia Prezydenta Miasta, z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej i niebędącymi pracownikami tych jednostek, płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych będzie Gmina.

2017
21
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT i dokumentowania fakturą zadań publicznych powierzonych Wnioskodawcy przez Gminę bez zawierania umowy cywilnoprawnej.

Fragment:

Wykonywanie tych zadań nie było objęte żadną umową cywilnoprawną pomiędzy Spółką a Gminą. Spółka realizowała te zadania ze środków własnych. Bieżąca, niekomercyjna działalność Spółki o charakterze użyteczności publicznej finansowana była ze środków pieniężnych pochodzących z dopłat jedynego wspólnika do Spółki, ustalanych uchwałami Zgromadzenia Wspólników w trybie określonym aktem założycielskim Spółki oraz art. 178 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm. Dalej: „ KSH ”). Wnioskodawca i Gmina były i są odrębnymi podatnikami podatku VAT, posiadają odrębne numery identyfikacji podatkowej (NIP). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wykonywanie zadań publicznych powierzonych Wnioskodawcy przez Gminę, bez zawieranie umowy cywilnoprawnej, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i powinno być dokumentowane fakturą VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywanie zadań publicznych powierzonych jej przez Gminę, finansowane z dopłat wnoszonych przez Gminę do Spółki, realizowane na rzecz mieszkańców Gminy i bez zawierania umowy cywilnoprawnej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i nie powinno być dokumentowane fakturą VAT.

2017
19
paź

Istota:

Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z modernizacją oczyszczalni poprzez jej rozbudowę i przebudowę, w związku z bezpośrednim związkiem zrealizowanego zadania ze sprzedażą opodatkowaną, w przypadku świadczenia odpłatnych usług związanych z realizacją ww. infrastruktury wynikających z zawartej ze Spółką umowy cywilnoprawnej.

Fragment:

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych. Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze: podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na postawie umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2017
19
paź

Istota:

1. Kto jest płatnikiem podatku dochodowego od umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy Miastem ... a podmiotami zewnętrznymi będącymi osobami fizycznymi oraz pracownikami Urzędu Miasta ?
2. Czy Miasto ... może być płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z umów cywilnoprawnych jeśli obsługę organu prowadzi Urząd Miasta ?

Fragment:

Umowy cywilnoprawne zawiera Miasto ... jako osoba prawna zaciągając zobowiązania z innymi podmiotami zewnętrznymi, w tym z osobami fizycznymi oraz z pracownikami Urzędu. Miasto ... będące osobą prawną działa w obrocie prawnym poprzez swoje organy. Organem Gminy właściwym do reprezentowania Miasta ... w stosunkach prawnych z innymi podmiotami zewnętrznymi jest Prezydent. Prezydent zawierając umowę cywilnoprawną z podmiotem zewnętrznym działa w imieniu i na rzecz Gminy jako jej reprezentant. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Kto jest płatnikiem podatku dochodowego od umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy Miastem ... a podmiotami zewnętrznymi będącymi osobami fizycznymi oraz pracownikami Urzędu Miasta ? Czy Miasto ... może być płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z umów cywilnoprawnych jeśli obsługę organu prowadzi Urząd Miasta ? Zdaniem Wnioskodawcy, do obsługi organu powołany jest Urząd Gminy (który nie posiada osobowości prawnej), zobowiązany jest pełnić funkcję płatnika podatku dochodowego zarówno dla umów zawartych z pracownikami na podstawie Kodeku pracy oraz umów cywilnoprawnych zawartych w imieniu Gminy z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami własnymi Urzędu.

2017
27
maj

Istota:

 • brak obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegającej na wykonywaniu zadania publicznego powierzonego Wnioskodawcy przez Gminę bez zawierania umowy cywilnoprawnej,
 • dokumentowanie fakturą VAT czynności polegającej na wykonywaniu zadania publicznego powierzonego Wnioskodawcy przez Gminę bez zawierania umowy cywilnoprawnej,
 • brak obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług i dokumentowania fakturą VAT otrzymywanych od Gminy dopłat,
 • sposób dokumentowania otrzymywanych od Gminy dopłat.
 • Fragment:

  Z wniosku nie wynika, by Spółka za usługi wykonywane na podstawie zleceń od Gminy bez zawierania umowy cywilnoprawnej, pobierała wynagrodzenie od podmiotów trzecich. Dopłata stanowi, zatem wyłącznie źródło finansowania realizowanych przez Spółkę usług na rzecz Gminy bez zawierania umowy cywilnoprawnej. Zatem z uwagi na charakter opisanej dopłaty, uznać należy że stanowi ona wynagrodzenie za świadczone na rzecz Gminy usługi, wykonywane na podstawie zleceń, bez zawierania umowy cywilnoprawnej. Tym samym z uwagi na powołane przepisy, stwierdzić należy, że Wnioskodawca w zakresie wykonywania bez zawierania umowy cywilnoprawnej tj. na podstawie zleceń otrzymywanych od Gminy, czynności związanych z realizacją części zadań własnych Gminy finansowanych z otrzymywanych dopłat, działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a wykonywane czynności spełniają definicję świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, dlatego też podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji powyższego ww. czynności winny być udokumentowane fakturą VAT. Podsumowując, wykonywanie zadań publicznych powierzonych Wnioskodawcy przez Gminę, należących do zakresu jej zadań własnych, bez zawierania umowy cywilnoprawnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i powinno być dokumentowane fakturą VAT.

  2017
  11
  maj

  Istota:

  W zakresie określenia płatnika z tytułu zawieranych umów cywilnoprawnych

  Fragment:

  Wójt zawiera umowę cywilnoprawną z podmiotem zewnętrznym – działa w imieniu i na rzecz Gminy jako jej reprezentant. Urząd Gminy kierowany jest przez Wójta, jest urzędniczym aparatem pomocniczym Gminy. Urząd Gminy nie posiada podmiotowości prawnej, nie może zawierać umów cywilnoprawnych. Przysługuje mu status pracodawcy wobec pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy zgodnie z Kodeksem pracy. Zakładem Pracy dla tych osób jest Urząd Gminy. Pracodawcą Wójta jest również Urząd Gminy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Kto jest płatnikiem podatku dochodowego od umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy Gminą a podmiotami zewnętrznymi i pracownikami Urzędu Gminy? Czy Gmina może być płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z umów cywilnoprawnych jeśli obsługę organu prowadzi Urząd Gminy? Zdaniem Wnioskodawcy, do obsługi Organu powołany jest Urząd Gminy (który nie posiada osobowości prawnej), zobowiązany jest pełnić funkcję płatnika podatku dochodowego zarówno dla umów zawartych z pracownikami na podstawie Kodeku pracy, oraz umów cywilnoprawnych zawartych w imieniu Gminy z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami własnymi Urzędu.

  2014
  23
  kwi

  Istota:

  Czy dochody z tytułu umów cywilnoprawnych finansowanych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zwolnione są z podatku dochodowego?

  Fragment:

  Realizują zatem cel programu nie bezpośrednio, lecz pośrednio, poprzez wykonywanie powierzonych im w ramach zadań wskazanych w treści umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia czy umowy o dzieło). Za zapłatę za wykonanie powyższych zadań Wnioskodawca odpowiada na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, jest on zobowiązany zapłatę tę zrealizować ze środków finansowych, jakimi dysponuje, niezależnie skąd one pochodzą (np. ze środków własnych, zaciągniętego kredytu, otrzymanych dotacji). Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż wynagrodzenie osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle powyższego wynagrodzenia osób wskazanych we wniosku, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, o dzieło) należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  2013
  24
  gru

  Istota:

  Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. R.” i „Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy R..”

  Fragment:

  U. z 2013 r. poz. 247, z późn. zm.), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Z powyższego wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Ze złożonego wniosku wynika, że Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu czynności wykonywanych na podstawie umów cywilno-prawnych dotyczących m. in. najmu lokali, dzierżawy gruntów itp. Gmina realizuje inwestycję pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej ” Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych Gminy oraz ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2001-2013. Po zrealizowaniu Inwestycji Gmina zamierza albo zawrzeć umowy cywilnoprawne z mieszkańcami, na podstawie których będzie osiągała dochody z tytułu świadczenia usług związanych z odprowadzaniem ścieków (PKWiU 37.00.11) tj. opłaty od mieszkańców przyłączonych do sieci kanalizacyjnej za odprowadzanie, oczyszczanie i likwidację ścieków dostarczonych do oczyszczalni za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej, lub wydzierżawi na podstawie umowy cywilno-prawnej sieć kanalizacyjną i z tego tytułu pobierać będzie czynsz dzierżawny.