Umowa cywilnoprawna | Interpretacje podatkowe

Umowa cywilnoprawna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa cywilnoprawna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
 • brak obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegającej na wykonywaniu zadania publicznego powierzonego Wnioskodawcy przez Gminę bez zawierania umowy cywilnoprawnej,
 • dokumentowanie fakturą VAT czynności polegającej na wykonywaniu zadania publicznego powierzonego Wnioskodawcy przez Gminę bez zawierania umowy cywilnoprawnej,
 • brak obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług i dokumentowania fakturą VAT otrzymywanych od Gminy dopłat,
 • sposób dokumentowania otrzymywanych od Gminy dopłat.
 • Fragment:
  Z wniosku nie wynika, by Spółka za usługi wykonywane na podstawie zleceń od Gminy bez zawierania umowy cywilnoprawnej, pobierała wynagrodzenie od podmiotów trzecich. Dopłata stanowi, zatem wyłącznie źródło finansowania realizowanych przez Spółkę usług na rzecz Gminy bez zawierania umowy cywilnoprawnej. Zatem z uwagi na charakter opisanej dopłaty, uznać należy że stanowi ona wynagrodzenie za świadczone na rzecz Gminy usługi, wykonywane na podstawie zleceń, bez zawierania umowy cywilnoprawnej. Tym samym z uwagi na powołane przepisy, stwierdzić należy, że Wnioskodawca w zakresie wykonywania bez zawierania umowy cywilnoprawnej tj. na podstawie zleceń otrzymywanych od Gminy, czynności związanych z realizacją części zadań własnych Gminy finansowanych z otrzymywanych dopłat, działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a wykonywane czynności spełniają definicję świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, dlatego też podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji powyższego ww. czynności winny być udokumentowane fakturą VAT. Podsumowując, wykonywanie zadań publicznych powierzonych Wnioskodawcy przez Gminę, należących do zakresu jej zadań własnych, bez zawierania umowy cywilnoprawnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i powinno być dokumentowane fakturą VAT.
  2017
  27
  maj

  Istota:
  W zakresie określenia płatnika z tytułu zawieranych umów cywilnoprawnych
  Fragment:
  Wójt zawiera umowę cywilnoprawną z podmiotem zewnętrznym – działa w imieniu i na rzecz Gminy jako jej reprezentant. Urząd Gminy kierowany jest przez Wójta, jest urzędniczym aparatem pomocniczym Gminy. Urząd Gminy nie posiada podmiotowości prawnej, nie może zawierać umów cywilnoprawnych. Przysługuje mu status pracodawcy wobec pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy zgodnie z Kodeksem pracy. Zakładem Pracy dla tych osób jest Urząd Gminy. Pracodawcą Wójta jest również Urząd Gminy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Kto jest płatnikiem podatku dochodowego od umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy Gminą a podmiotami zewnętrznymi i pracownikami Urzędu Gminy? Czy Gmina może być płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z umów cywilnoprawnych jeśli obsługę organu prowadzi Urząd Gminy? Zdaniem Wnioskodawcy, do obsługi Organu powołany jest Urząd Gminy (który nie posiada osobowości prawnej), zobowiązany jest pełnić funkcję płatnika podatku dochodowego zarówno dla umów zawartych z pracownikami na podstawie Kodeku pracy, oraz umów cywilnoprawnych zawartych w imieniu Gminy z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami własnymi Urzędu.
  2017
  11
  maj

  Istota:
  Czy dochody z tytułu umów cywilnoprawnych finansowanych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zwolnione są z podatku dochodowego?
  Fragment:
  Realizują zatem cel programu nie bezpośrednio, lecz pośrednio, poprzez wykonywanie powierzonych im w ramach zadań wskazanych w treści umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia czy umowy o dzieło). Za zapłatę za wykonanie powyższych zadań Wnioskodawca odpowiada na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, jest on zobowiązany zapłatę tę zrealizować ze środków finansowych, jakimi dysponuje, niezależnie skąd one pochodzą (np. ze środków własnych, zaciągniętego kredytu, otrzymanych dotacji). Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż wynagrodzenie osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle powyższego wynagrodzenia osób wskazanych we wniosku, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, o dzieło) należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  2014
  23
  kwi

  Istota:
  Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. R.” i „Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy R..”
  Fragment:
  U. z 2013 r. poz. 247, z późn. zm.), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Z powyższego wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Ze złożonego wniosku wynika, że Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu czynności wykonywanych na podstawie umów cywilno-prawnych dotyczących m. in. najmu lokali, dzierżawy gruntów itp. Gmina realizuje inwestycję pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej ” Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych Gminy oraz ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2001-2013. Po zrealizowaniu Inwestycji Gmina zamierza albo zawrzeć umowy cywilnoprawne z mieszkańcami, na podstawie których będzie osiągała dochody z tytułu świadczenia usług związanych z odprowadzaniem ścieków (PKWiU 37.00.11) tj. opłaty od mieszkańców przyłączonych do sieci kanalizacyjnej za odprowadzanie, oczyszczanie i likwidację ścieków dostarczonych do oczyszczalni za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej, lub wydzierżawi na podstawie umowy cywilno-prawnej sieć kanalizacyjną i z tego tytułu pobierać będzie czynsz dzierżawny.
  2013
  24
  gru

  Istota:
  Czy dla celów dowodowych w celu zaliczenia kosztów podróży do kosztów uzyskania przychodów zleceniodawcy wystarczającym będzie udokumentowanie w sposób opisany powyżej w przypadku nr 1 i 2? /pytanie oznaczone we wniosku nr 1/
  Fragment:
  (...) umów cywilnoprawnych /pytanie oznaczone we wniosku nr 1/ – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 listopada 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków stanowiących zwrot podróży służbowych (noclegów) osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny : W Spółce mają miejsce wyjazdy (podróże) osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Do tego celu Spółka zawiera umowy cywilno-prawne na wykonanie określonego zadania z zaznaczeniem, że zleceniobiorca: „ W związku z wykonaniem umowy otrzyma wynagrodzenie oraz zwrot wydatków poniesionych na jej wykonanie, w tym m.in. zwrot kosztów podróży. Poza tym, zleceniobiorca otrzymuje do dyspozycji samochód Spółki ”. lub „ W związku z wykonaniem umowy otrzyma wynagrodzenie oraz zwrot wydatków poniesionych na jej wykonanie w formie zwrotu kosztów noclegów. Poza tym, zleceniobiorca otrzymuje do dyspozycji samochód Spółki ”. Rozliczenie (...)
  2013
  17
  kwi

  Istota:
  Stwierdzić należy, iż jeżeli umowa cywilnoprawna została zawarta poza prowadzoną przez Wnioskodawcę pozarolniczą działalnością gospodarczą, to przychody uzyskiwane z tytułu wykonywania usług na rzecz podmiotu leczniczego prowadzącego działalność w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, będą kwalifikowane do źródła, o którym mowa w art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem nie będą stanowiły przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.
  Fragment:
  Podkreślić ponadto należy, iż co do zasady wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów uzyskiwanych z zawartej umowy cywilnoprawnej ustawodawca pozostawił stronie stosunku cywilnoprawnego. Tym samym, jeżeli podatnik prowadzący pozarolniczą działalności gospodarczą, zawiera umowę zlecenia (o dzieło) w celu świadczenia określonych usług na rzecz innego podmiotu prawa, której zakres pokrywa się z przedmiotem prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, a z treści umowy nie wynika, aby była ona zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas przychody z tytułu takiej umowy mogą być kwalifikowane jako pochodzące ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. z działalności wykonywanej osobiście. Z treści złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca zawarł umowę cywilnoprawną z podmiotem leczniczym prowadzący działalność w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, jako osoba fizyczna, nie zaś w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Reasumując, mając na uwadze powyższe oraz przytoczone przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż jeżeli umowa cywilnoprawna została zawarta poza prowadzoną przez Wnioskodawcę pozarolniczą (...)
  2012
  31
  paź

  Istota:
  Opodatkowanie opłat pobieranych za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
  Fragment:
  W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym nie znajdują zastosowania wyłączenia przewidziane w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz zwolnienie od podatku VAT przewidziane w cyt. wyżej § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r., bowiem czynności te jak wskazał Wnioskodawca realizowane będą na podstawie umów cywilnoprawnych. Zatem udostępnianie przewoźnikom gminnych przystanków komunikacyjnych w zamian za pobierane opłaty będzie opodatkowane 23% stawką podatku VAT, o której mowa w art. 41 ust. 1, w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy. Reasumując, skoro będące przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia czynności polegające na udostępnieniu przewoźnikom gminnych przystanków komunikacyjnych i pobieraniu opłat (w wysokości określonej uchwałą organu jednostki samorządu terytorialnego) realizowane będą na podstawie umów cywilnoprawnych uznać należy, że Wnioskodawca nie działa w tym zakresie jako organ władzy publicznej lub urząd obsługujący organ władzy publicznej i tym samym przewidziane w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług wyłączenie z kategorii podatników nie znajduje w przedmiotowej sprawie zastosowania. Ponadto, okoliczność zawarcia umów cywilnoprawnych wyłącza również możliwość skorzystania z przywołanego zwolnienia przewidzianego dla jednostek samorządu terytorialnego w § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
  2012
  9
  mar

  Istota:
  Czy Wnioskodawca miał prawo zmienić zasady rozliczenia dochodu na opodatkowanie podatkiem liniowym 19%?
  Fragment:
  W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. W myśl art. 9a ust. 3 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 20 maja 2010 r. jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników: wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.
  2011
  1
  paź

  Istota:
  Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu czynności wykonywanych na mocy umowy?
  Fragment:
  Organ władzy publicznej może prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz działalnością tą nie będą czynności wykonywane w ramach funkcji publicznych na podstawie umowy cywilnoprawnej. Za działalność będą zaś uznane czynności wykonywane wówczas, gdy podatnik jako organ władzy publicznej prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie umowy cywilnoprawnej. Warunkiem uznania organu władzy publicznej za podatnika VAT jest nie tylko wykonywanie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, ale przede wszystkim prowadzenie ”samodzielnej działalności gospodarczej” w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 w/w ustawy. Reasumując Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Wola uważa, że Wnioskodawca świadcząc usługi dla Europejskiej Agencji na podstawie zawartego z nią porozumienia (umowy cywilnoprawnej) nie będzie podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie tych usług.
  2011
  1
  cze

  Istota:
  Czy opłaty pobierane z tytułu oddania gruntów w wieczyste użytkowanie ustanowione zarówno przed jak i po dniu 1.05.2004 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%?
  Fragment:
  Znaczna część umów cywilnoprawnych z użytkownikami wieczystymi gruntów została zawarta przed dniem 01.05.2004 r. Ze względu na brak jednolitej wykładni przepisów podatkowych w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat pobieranych z tytułu oddania przed dniem 1.05.2004 r. gruntów w wieczyste użytkowanie od tych opłat był naliczany podatek VAT w wysokości 22%. Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca zwraca się z pytaniem, czy opłaty pobierane z tytułu oddania gruntów w wieczyste użytkowanie ustanowione zarówno przed, jak i po dniu 01.05.2004 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%. Według stanowiska Wnioskodawcy, w oparciu o uchwałę Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 8.01.2007 r., należy uznać, że opłaty z tytułu ustanowienia prawa wieczystego użytkowania pobierane na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych przed dniem 01.05.2004 r. nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Opłaty z tytułu ustanowienia prawa wieczystego użytkowania pobierane na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych po dniu 01.05.2004 r. podlegają natomiast opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%.
  2011
  1
  maj
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.