Umowa agencyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa agencyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
lut

Istota:

Czy uwzględniając art. 83 ust. 1 pkt 21 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca może stosować stawkę 0% dla rozliczania wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy agencyjnej zawartej pomiędzy Wnioskodawcą (Agentem) a Dającym zlecenie?

Fragment:

Umowa, która została zawarta między stronami, nosi cechy typowej umowy agencyjnej, unormowanej przepisami art. 758 – 764 9 kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 758 kodeksu cywilnego przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Zgodnie z treścią przepisu 758 1 strony w umowie ustaliły sposób wynagradzania Agenta. Umowa nie przewiduje wykonywania żadnych czynności na rzecz Dającego zlecenie nie związanych z towarem eksportowanym. W zakres obowiązków Wnioskodawcy jako Agenta nie wchodzi także przewóz zakupionego towaru do klienta. Mając na uwadze powyższe uzasadniona jest konkluzja, że Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki 0% przy dokonywaniu rozliczeń wynagrodzenia należnego jemu z tytułu wykonywania umowy agencyjnej zawartej z Dającym zlecenie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2017
7
lip

Istota:

W zakresie opodatkowania świadczeń przyznanych na mocy zawartej umowy agencyjnej

Fragment:

Towarzystwo M. świadczenie to wypłaca na podstawie zapisu w umowie agencyjnej a nie na podstawie zawartej z Wnioskodawczynią umowy ubezpieczenia osobowego. Otrzymane przez Wnioskodawczynię świadczenie po rozwiązaniu umowy (agencyjnej) winno być traktowane, jako przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bezsprzecznie, bowiem otrzymane przez agenta prowizje znajdują swoje źródło w uprzednio zawartej umowie agencyjnej, bez której istnienia nigdy by nie powstały, a tym samym nie stanowiłyby przychodu z prowadzonej przez niego działalności. Świadczenie otrzymane przez Wnioskodawczynię jest wyłącznie konsekwencją uprzednio zawartej przez nią w ramach prowadzonej działalności gospodarczej umowy agencyjnej. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni, że świadczenie dodatkowe wypłacane przez firmę ubezpieczeniową M. wyczerpuje wszystkie znamiona świadczenia ubezpieczeniowego i jako takie powinno być zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2017
24
maj

Istota:

Czy Wnioskodawca, z tytułu świadczonych usług pośrednictwa, zobowiązany jest jedynie do rozliczenia podatku dochodowego z tytułu otrzymanej prowizji?

Fragment:

Wnioskodawca na mocy umowy agencyjnej, zawartej z przedsiębiorcą mającym siedzibę na terytorium Chińskiego Specjalnego Regionu Administracyjnego ... (dalej jako: Dający Zlecenie), pośredniczy w zawieraniu umów sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy Dającym Zlecenie, a klientami, którymi są w większości osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Umowa agencyjna została zawarta 7 stycznia 2016 r. i wykonywana jest przez Wnioskodawcę w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym i składa deklaracje VAT-R - ma to związek z innym rodzajem prowadzonej przez Niego działalności. Ponadto Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT-UE, co również ma związek z innym rodzajem prowadzonej przez Niego działalności. Wnioskodawca świadczy swoje usługi ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, Jego stałe miejsce zamieszkania znajduje się również w Polsce. Usługi Wnioskodawcy świadczone są dla miejsca siedziby Dającego Zlecenie, znajdującego się poza terytorium UE. Dający Zlecenie nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w Polsce i nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, niemniej winien zostać uznany za podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2015
30
lip

Istota:

Z istoty umowy agencyjnej określone w przepisie art. 758 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) wynika, że agent prowadzący działalność, w ramach swego przedsiębiorstwa, zobowiązuje się do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Powyższe oznacza, że agent podejmuje czynności w imieniu i na rzecz Spółki. Spółka z tytułu umowy agencyjnej ponosi koszt podatkowy w postaci wynagrodzenia (prowizji) agenta, a osiąga przychód z tytułu zawartych przez niego umów handlowych. W sytuacji ponoszenia wydatków na samochód osobowy wykorzystywany przez Agenta w celu realizacji umowy ze Spółką nie ulega wątpliwości, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy określony w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych występujący między kosztami związanymi z ratami leasingowymi i wydatkami związanymi z eksploatacją samochodu osobowego przekazanego Agentowi do realizacji zleconych usług w ramach podpisanej umowy, czego następstwem jest osiąganie przychodów.

Fragment:

W ramach tej umowy Agent korzysta z udostępnionego mu przez spółkę komandytową samochodu osobowego w celu realizacji umowy agencyjnej ze spółką. Pytanie Spółki dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych wynikających z umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego oraz wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego przekazanego Agentowi na cele realizacji umowy agencyjnej. Dodatkowo z postanowień umowy o użytkowanie samochodu wynika, że Agent może również za opłatą korzystać z samochodu do celów prywatnych, ale tylko do wysokości limitu kilometrów, w przypadku zaś jego przekroczenia Agent dokonuje zapłaty dodatkowej opłaty. W odniesieniu do powyższego organ wskazuje, że z istoty umowy agencyjnej określone w przepisie art. 758 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) wynika, że agent prowadzący działalność, w ramach swego przedsiębiorstwa, zobowiązuje się do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Powyższe oznacza, że agent podejmuje czynności w imieniu i na rzecz Spółki. Spółka z tytułu umowy agencyjnej ponosi koszt podatkowy w postaci wynagrodzenia (prowizji) agenta, a osiąga przychód z tytułu zawartych przez niego umów handlowych.

2015
27
sty

Istota:

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Fragment:

Zgodnie z art. 111 ust. 3b ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach umowy agencyjnej, świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży imprez turystycznych na rzecz innych podmiotów, zarówno dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i dla firm oraz prowadzi sprzedaż usług turystycznych i imprez organizowanych we własnym zakresie, również dla klientów indywidualnych i firm. Klienci Wnioskodawcy od 1 października 2013 r. uiszczają opłaty za imprezy innych organizatorów w dwojaki sposób: albo bezpośrednio na konto tegoż organizatora, albo na konto Agenta. Płatności te następują wyłącznie w formie przelewów bankowych. Płatności gotówkowe od klientów indywidualnych od 1 października 2013 r. przyjmowane są sporadycznie i wyłącznie za usługi lub imprezy własne organizowane w ramach Biura Podróży. Kwoty wpłacane z tego tytułu przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie przekroczyły ani w całym 2013 r., ani dotychczas w 2014 r. kwoty 20 000 zł.

2014
4
cze

Istota:

Czy Spółka jest uprawniona do wypłaty należnych agentom prowizji lub świadczeń wyrównawczych z tytułu rozwiązanych już umów agencyjnych na podstawie przedstawionych przez agentów faktur VAT lub rachunków czy też powinna wystawić PIT-8C na rzecz Agenta z uwagi na niekwalifikowanie tego przychodu po stronie Agenta do przychodów ze źródła uprzednio prowadzonej działalności gospodarczej?

Fragment:

Agent może żądać prowizji od umowy zawartej po rozwiązaniu umowy agencyjnej, jeżeli przy spełnieniu przesłanek z art. 761 K.c. propozycję zawarcia umowy dający zlecenie lub Agent otrzymał od klienta przed rozwiązaniem umowy agencyjnej (art. 761 K.c.), Biorąc pod uwagę powyższe, znaczący dla powstania roszczenia o prowizję jest moment złożenia przez klienta propozycji zawarcia umowy. Złożenie propozycji zawarcia umowy przez klienta przed rozwiązaniem umowy agencyjnej determinuje powstanie po stronie agenta roszczenie o prowizję, przy czym muszą zostać spełnione warunki z art. 761 K.c. Artykuł 761 K.c. dotyczy ogólnych warunków powstania po stronie Agenta roszczenia o prowizję w trakcie obowiązywania umowy agencyjnej lub szczególnych przesłanek powstania tego roszczenia w przypadku Agenta, któremu przyznano prawo wyłączności. Z uwagi na powyższe bezsprzecznym pozostaje fakt, iż prowizje, jakie otrzymuje Agent z tytułu umowy agencyjnej zarówno przed jak i po jej rozwiązaniu stanowią dla niego przychód z działalności gospodarczej, w ramach której prowadzi lub prowadził działalność agencyjną. Należy podkreślić, że przychód po stronie Agenta nie powstałby w ogóle gdyby nie wcześniej zawarta umowa agencyjna.

2014
29
kwi

Istota:

W zakresie prawidłowego rozliczenia nabycia wewnątrzwspólnotowego towaru w ramach umowy komisu oraz umowy agencyjnej z kontrahentem z X.

Fragment:

Ponadto powyższa umowa agencyjna stanowi, że G PL nie ponosi odpowiedzialności względem G US za wywiązywanie się jakiegokolwiek klienta z jego zobowiązań płatniczych. Wszelkie należności powstałe w związku ze sprzedażą towarów przez G PL na rzecz klientów na podstawie umowy agencyjnej stanowią własność G US, również płatności otrzymane od klientów, w związku ze sprzedażą towarów, są własnością G US oraz przechowywane są na rachunku G US. Wynagrodzenie G PL za czynności wykonane zgodnie z umową agencyjną stanowi prowizja, będącą procentową wartością od przychodu G US z tytułu sprzedaży towarów na terytorium Polski. Zgodnie z zawartą umową agencyjną, rozliczenie kwoty należnej prowizji następuje co kwartał, na podstawie szczegółowego zestawienia każdej transakcji sprzedaży zrealizowanej przez G PL. Ponadto G PL jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT od towarów sprzedanych w Polsce. Wszystkie transakcje wynikające z umowy agencyjnej są rozliczane w walucie PLN. W związku z realizacją powyższej umowy agencyjnej, G PL otrzymuje okresowo dostawy towarów, stanowiących własność G US, a transportowanych z terytorium B na terytorium Polski.

2014
30
mar

Istota:

Stwierdzić należy, że usługi agencyjne i pośrednictwa handlowego, świadczone na rzecz Wnioskodawcy przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nieposiadającą miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie mieszczą się w katalogu zawartym w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co skutkuje brakiem konieczności pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych wypłat wynagrodzeń prowizyjnych za świadczone przez podmioty zagraniczne usługi.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka, prowadząca działalność w zakresie sprzedaży eksportowej maszyn, urządzeń oraz narzędzi, zamierza zawierać umowy agencyjne/pośrednictwa handlowego, w ramach których agenci/pośrednicy handlowi, będący rezydentami podatkowymi krajów, które nie podpisały z Polską umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, będą pośredniczyli przy sprzedaży towarów oferowanych przez Spółkę. Osoby fizyczne, z którymi Wnioskodawca zamierza podpisać umowy agencyjne/pośrednictwa nie będą przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługi w ramach wykonywania umów agencyjnych/pośrednictwa będą wykonywane w państwach rezydencji podatkowej pośredników/agentów handlowych. Agenci/pośrednicy handlowi nie będą posiadali zagranicznych zakładów ponieważ będą oni prowadzili działalność związaną z wykonywaniem umowy agencyjnej/pośrednictwa na terytorium państw, których są rezydentami. Zasady opodatkowania w Polsce przychodów uzyskanych przez nierezydentów reguluje m.in. art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 29 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a przychodów z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek (...)

2014
4
mar

Istota:

Obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej obrotów z tytułu sprzedaży wycieczek na rzecz touroperatorów przed 1 października 2013 r

Fragment:

W konsekwencji w stosunku do Wnioskodawcy nie znajdzie zastosowania przepis art. 111 ust. 3b ustawy o VAT oraz powołany § 7 ust. 7 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r., bowiem tyczy się on wyłącznie podatników, którzy dokonują sprzedaży własnej oraz sprzedaży produktów zleceniodawcy na podstawie zawartej umowy agencyjnej. Zatem w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r., w sytuacji gdy Wnioskodawca (agent) obok sprzedaży usług zleceniodawcy nie dokonuje sprzedaży towarów lub usług własnych i nie ciąży na nim obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej, nie miał obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu usług świadczonych na rzecz zleceniodawcy. Należy jednak wskazać, iż od dnia 1 kwietnia 2013 r. w powyższym zakresie obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r., poz. 363). Stosownie do § 2 ww. rozporządzenia, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: innym podmiocie – rozumie się przez to agenta, zleceniobiorcę, pośrednika lub inną osobę, która na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innej umowy o podobnym charakterze dokonuje sprzedaży w imieniu lub na rzecz podatnika zobowiązanego do prowadzenia ewidencji (pkt 3); kasie powierzonej – rozumie się przez to kasę podatnika obowiązanego do jej stosowania w zakresie prowadzenia ewidencji, który na podstawie umowy przekazuje ją innemu podmiotowi do prowadzenia ewidencji w jego imieniu (pkt 5); kasie własnej – rozumie się przez to kasę podatnika obowiązanego do jej stosowania w zakresie prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży albo prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży i ewidencji prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników (pkt 6).

2012
27
lis

Istota:

Brak obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej obrotów z tytułu sprzedaży imprez turystycznych organizowanych przez inne podmioty gospodarcze

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w czerwcu 2012r. rozpoczął działalność gospodarczą opartą na umowach agencyjnych upoważniających go do sprzedaży imprez turystycznych organizowanych przez inne podmioty gospodarcze (touroperatorów). Od klientów przyjmuje zapłatę za całą imprezę, część klientów płaci gotówką, część płaci przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Następnie Wnioskodawca przelewa pieniądze na konto organizatorów wycieczek, z którymi ma podpisane umowy oraz wystawia organizatorowi fakturę VAT na prowizję. Wnioskodawca wskazał, iż sprzedaży dokonuje w imieniu i na rzecz touroperatorów. Wnioskodawca nie dokonuje sprzedaży towarów, bądź usług własnych i nie ciąży na nim obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy należy zauważyć, iż w rozpatrywanej sprawie w stosunku do Wnioskodawcy (pośrednika) nie znajdzie zastosowania przepis art. 111 ust. 3b ustawy o VAT, bowiem dotyczy on wyłącznie podatników, którzy dokonują sprzedaży własnej oraz sprzedaży produktów zleceniodawcy na podstawie zawartej umowy agencyjnej. Zatem w sytuacji gdy Wnioskodawca wykonujący czynności na podstawie umowy agencyjnej, obok sprzedaży usług zleceniodawcy, tj. imprez turystycznych w imieniu i na rzecz organizatora, nie dokonuje sprzedaży towarów i usług własnych, i nie ciąży na nim obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej, nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy obrotu z tytułu sprzedaży usług zleceniodawcy.