Umowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
4
paź

Istota:

Brak uznania Wnioskodawcy świadczącego usługi zarzadzania spółką na podstawie umowy o zarządzanie za podatnika podatku VAT i opodatkowania świadczonych usług.

Fragment:

Spółka będzie ponosić lub refinansować koszty indywidualnego szkolenia Zarządzającego związanego z przedmiotem Umowy i obowiązkami umownymi Zarządzającego do wysokości ustalonej indywidualnie w Umowie w roku kalendarzowym obowiązywania Umowy. Z tytułu świadczenia usług zarządzania Zarządzającemu będzie przysługiwać wynagrodzenie całkowite, które składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie zmienne, uzależnione od realizacji przez Zarządzającego celów zarządczych zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, które nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia stałego rocznego. Wynagrodzenie, które Zarządzający otrzyma, będzie stanowiło przychód z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 9 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W zakresie odpowiedzialności Zarządzającego umowa przewiduje, że Zarządzający z tytułu pełnienia funkcji ponosi odpowiedzialność określoną bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych. Zarządzający będzie objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnienia funkcji przez okres obowiązywania umowy. Umowa przewiduje zwykłą odpowiedzialność Zarządzającego jako Członka Zarządu wynikającą z KSH i nie jest stroną w stosunkach z osobami trzecimi.

2018
29
wrz

Istota:

Data powstania przychodu Spółki z tytułu prowizji w związku z zawartymi umowami o reasekurację bierną umów (polis) reasekurowanych od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Fragment:

W konsekwencji, w przypadku umów rozliczanych w ustalonych umownie okresach przychód podatkowy z tytułu danej umowy należy wykazywać z końcem poszczególnych okresów rozliczeniowych. W ocenie Spółki przychody osiągane z tytułu prowizji w związku z zawartymi umowami o reasekurację, z uwagi na fakt wprowadzenia do umów postanowień dotyczących ustalenia okresów rozliczeniowych, powinny być wykazywane zgodnie z regułą wynikającą z art. 12 ust. 3c updop, a zatem w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na fakturze. Z uwagi zaś na fakt bezpośredniego powiązania umów o reasekurację z umowami ubezpieczenia, a zatem także przychodów osiąganych tytułem prowizji ze składkami ubezpieczeniowymi, mechanizm ustalania wartości i sposobu wykazywania przychodu z prowizji, będący mechanizmem analogicznym do DAC, pozwala na ustalenie zarówno wysokości jak i momentu powstania przedmiotowego przychodu w prawidłowy sposób, bowiem odzwierciedla przychody osiągane w związku z zawartą umową o reasekurację poprzez przyporządkowanie ich do poszczególnych umów ubezpieczeń a objętych reasekuracją, a to właśnie od wysokości składki ubezpieczeniowej uzależniona jest wartość prowizji reasekuracyjnej.

2018
29
wrz

Istota:

Data powstania przychodu Spółki z tytułu prowizji w związku z zawartymi umowami o reasekurację bierną umów (polis) reasekurowanych w trakcie ochrony ubezpieczeniowej

Fragment:

W konsekwencji, w przypadku umów rozliczanych w ustalonych umownie okresach przychód podatkowy z tytułu danej umowy należy wykazywać z końcem poszczególnych okresów rozliczeniowych. W ocenie Spółki przychody osiągane z tytułu prowizji w związku z zawartymi umowami o reasekurację, z uwagi na fakt wprowadzenia do umów postanowień dotyczących ustalenia okresów rozliczeniowych, powinny być wykazywane zgodnie z regułą wynikającą z art. 12 ust. 3c updop, a zatem w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na fakturze. Z uwagi zaś na fakt bezpośredniego powiązania umów o reasekurację z umowami ubezpieczenia, a zatem także przychodów osiąganych tytułem prowizji z wysokością rezerwy składki, mechanizm ustalania wartości i sposobu wykazywania przychodu z prowizji, będący mechanizmem analogicznym do DAC, pozwala na ustalenie zarówno wysokości jak i momentu powstania przedmiotowego przychodu w prawidłowy sposób, bowiem odzwierciedla przychody osiągane w związku z zawartą umową o reasekurację poprzez przyporządkowanie ich do poszczególnych umów ubezpieczenia objętych reasekuracją a to właśnie od wysokości rezerwy składki uzależniona jest wartość prowizji reasekuracyjnej.

2018
26
wrz

Istota:

 • stwierdzenie, że czynności realizowane przez Zainteresowanego będącego stroną postępowania świadczone na podstawie umowy o zarządzanie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług;
 • brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego przez Spółkę z faktury wystawionej przez Zarządzającego;
 • Fragment:

  Odpowiednio, jeżeli dana umowa nie przewiduje (nie wprowadza) takiej odpowiedzialności (a w przypadku braku jej uregulowania w umowie nie można jej domniemywać), należy uznać, że wskazany warunek jest spełniony. Z treści wniosku wynika, że Zainteresowany będący stroną postępowania nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Zawarł umowę o świadczenie usług zarządzania z ...... Sp. z o.o. Od dnia 30 czerwca 2017r. Zarządza i kieruje spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jako jej Prezes Zarządu, uzyskując określone wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy o zarządzanie. Spółka zapewnia wszelkie środki rzeczowe i finansowe niezbędne do wykonywania ww. umowy. Z tytułu wykonywania czynności objętych ww. umową, zostały ustalone m.in.: warunki wykonywania czynności oraz zakres wykonywanych czynności związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem; wysokość należnego wynagrodzenia; jak również zawarto zapis, iż Prezes Zarządu ponosi wobec Spółki pełną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. Wynagrodzenie, które Zainteresowany będący stroną postępowania otrzymuje od Spółki stanowi przychody, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Umowa o zarządzanie została zawarta w związku z regulacjami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

  2018
  19
  wrz

  Istota:

  Określenie źródła przychodu w związku z wynagrodzeniem otrzymywanym za świadczenie usług zarządzania

  Fragment:

  W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zarządcę lub odstąpienia od umowy przez Organizatora z przyczyn leżących po stronie Zarządcy, Zarządca zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości umowy określonej w § 16 ust. 1 umowy. W przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez Organizatora lub przez Zarządcę z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Organizator zapłaci Zarządcy karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości umowy określonej § 16 ust. 1 umowy. W przypadku niewywiązania się Zarządcy z obowiązków wynikających z zapisów umowy, a w szczególności § 2 ust. 4 pkt 4, 5, 6, 7, 8 i 9 oraz § 9 umowy Organizator może naliczyć Zarządcy karę umowną w wysokości 0,3% całkowitej wartości umowy określonej w § 16 ust. 1 umowy, za każdy miesiąc nie realizowania lub nienależytego realizowania powyższych zobowiązań. W razie naruszenia przez Zarządcę zobowiązań, o których mowa w § 10 ust. 2 umowy Organizator może naliczyć Zarządcy karę umowną w wysokości 0,5% całkowitej wartości umowy określonej w § 16 ust. 1 umowy za każdy rok kalendarzowy, w którym zobowiązanie nie zostało zrealizowane. W razie naruszenia zobowiązań, o których mowa w § 17 ust. 1, 3 i 7, Zarządca zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości do 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1.

  2018
  16
  wrz

  Istota:

  Czy Spółka powinna zaliczać do kosztów finansowania dłużnego opłaty za prowadzenie jej bieżących rachunków bankowych, wydatek ponoszony na koszt prowizji z tytułu gotowości do udzielenia kredytu rewolwingowego, odsetkowych części rat leasingowych, dotyczących samochodów osobowych używanych przez nią na podstawie umowy leasingu operacyjnego.

  Fragment:

  Zwrócić należy uwagę, że do opodatkowania stron umowy zawartej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, lecz niespełniającej warunków, określonych w art. 17b ust. 1 pkt 3 lub art. 17f ust. 1 lub art. 17i ust. 1, stosuje się przepisy, o których mowa w art. 12-16, dla umów najmu i dzierżawy. W myśl natomiast art. 17b ust. 2 tej updop, jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie: art. 6 przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych, art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U. z 1997 r., Nr 26, poz. 143, z 1998 r., Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r., Nr 49, poz. 484 i Nr 101, poz. 1178) - do umowy tej stosuje się zasady opodatkowania określone w art. 17f-17h. Z przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy wynika m.in., że Wnioskodawca zawarł z B. Oddział w Polsce ramową umowę na finansowanie - zakres umowy obejmuje leasingi oraz umowy serwisowe. Przedmiotem umowy są samochody osobowe. Z uwagi na warunki umowy, są to umowy leasingu tzw. operacyjnego, zbliżone swoim charakterem do umów najmu Wnioskodawca używa na podstawie leasingu 60 samochodów. Dla każdego samochodu indywidualnie, jako załącznik do umowy ramowej, podpisywana jest umowa jednostkowa, w której ustalany jest czas trwania umowy na samochód, wskazywana jest cena samochodu i wynagrodzenie (miesięczna rata leasingowa, bez rozbicia na część kapitałową i odsetkową).

  2018
  2
  wrz

  Istota:

  Przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości na nabycie mieszkania na podstawie umowy deweloperskiej jako wydatkowanie przychodu na budowę własnego lokalu mieszkalnego.

  Fragment:

  W myśl art. 155 § 1 Kodeks cywilnego, umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Przy czym umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości, o czym stanowi art. 158 ww. ustawy powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione. Na podstawie wyżej wskazanych przepisów należy stwierdzić, że zarówno zawarcie umowy deweloperskiej, jak też dokonanie, stosownie do tej umowy, wpłat na poczet ceny, bez wątpienia mogą prowadzić do nabycia własności lokalu mieszkalnego, ale nie są z nim równoważne. Treścią tej umowy jest jedynie zobowiązanie się stron do zawarcia umowy przenoszącej własność, lecz tej własności sama umowa nie przenosi. Brak zawartej w formie aktu notarialnego umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego ma oczywisty skutek w postaci braku nabycia jej własności, a tym samym powoduje niewypełnienie warunku do skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  2018
  30
  sie

  Istota:

  Czy Spółka ma obowiązek posiadania dokumentacji podatkowej w rozumieniu art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r. dla poszczególnych transakcji z podmiotami powiązanymi, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z ustaw i wydanych na ich podstawie aktów normatywnych, tj. transakcji sprzedaży ciepła oraz usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

  Fragment:

  (...) umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze – w szczególności przyjętych w umowie zasad dotyczących praw wspólników (stron umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach; określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym. Stosownie do art. 9a ust. 2 updop, powyższy obowiązek o którym mowa w ust. 1, obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość: 100 000 EURO – jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7, albo 30 000 EURO – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo 50 000 EURO – w pozostałych przypadkach. Przepis art. 9a ust. 3 updop, stanowi że obowiązek sporządzenia dokumentacji, (...)

  2018
  29
  sie

  Istota:

  Skutki zawarcia umowy cash-poolingu.

  Fragment:

  Jak już wskazano wyżej celem umowy cash-poolingu jest ograniczenie - u podmiotów uczestniczących w takim porozumieniu - kosztów związanych z finansowaniem prowadzonej przez nie działalności. Jeżeli dzięki tej umowie u każdego z uczestników umowy (w tym Wnioskodawcy) saldo odsetek otrzymanych nad odsetkami zapłaconymi jest wyższe od analogicznego salda, jakie podmiot taki zrealizowałby, gdyby w umowie nie uczestniczył, lecz pożyczał środki finansowe na prowadzoną działalność i jednocześnie lokował swoje środki, dokonując tych czynności z podmiotami niepowiązanymi według zasad rynkowych, to należy przyjąć, że dzięki tej umowie wyżej wspomniany cel jest zrealizowany. Jednakże w każdym indywidualnym przypadku wymagałoby oceny to (co zrealizować można tylko w postępowaniu podatkowym lub kontrolnym), czy stopień korzyści w postaci oszczędności związanych z uczestniczeniem przez podmioty w tej umowie jest adekwatny do angażowanych przez podmioty środków finansowych. W przypadku, gdy wzajemne świadczenia uczestników umowy są ekwiwalentne, to - zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (t.j.

  2018
  29
  sie

  Istota:

  Ustalenie, czy odsetki wypłacane w ramach systemu cash-poolingu na podstawie Umowy będą podlegały przepisom art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

  Fragment:

  Usługa będzie realizowana w oparciu o Umowę o Prowadzenie Struktury Zarządzania Środkami Pieniężnymi dla Grupy Rachunków, która zostanie zawarta pomiędzy Bankiem a Uczestnikami, określającą istotne jej postanowienia (dalej jako: „ Umowa ”). W tym kontekście, Wnioskodawca pragnie wskazać, iż w ramach przedmiotowej Umowy pełnić będzie rolę Uczestnika. Pozostali Uczestnicy, podobnie jak Wnioskodawca, będą polskimi rezydentami podatkowymi. W ramach Umowy, bank założy dla każdego z Uczestników bieżące rachunki bankowe w PLN (dalej jako: „ Rachunki ”). Natomiast rolę Koordynatora (dalej „ Koordynator ”), dla którego Bank otworzy dwa rachunki bankowe: Rachunek Główny oraz Rachunek Pomocniczy, przyjmie inna spółka z grupy kapitałowej Wnioskodawcy – „ E ” Sp. z o.o. Bank udzieli Uczestnikom, na warunkach określonych w Umowie, limitów dziennych, tj. kwot do których łącznie dyspozycje Uczestników dotyczące Rachunków (w tym także Rachunku Głównego Koordynatora) będą mogły być realizowane przez Bank w przypadku braku środków dostępnych na tych rachunkach (dalej jako: „ Limity dzienne ”). Dostępność i łączna wartość wykorzystania Limitów Dziennych przez każdego z osobna i wszystkich łącznie Uczestników w każdym momencie Dnia Roboczego nie będzie większa niż Dostępne Środki w Grupie.