Umowa | Interpretacje podatkowe

Umowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy prawidłowym jest stanowisko, że zawarta przez Bank z X. Umowa Rachunku nie stanowi pożyczki, o której mowa w art. 16 ust. 7b ustawy CIT i - tym samym - w odniesieniu do tej umowy nie znajdą zastosowania ograniczenia wynikające z zasad niedostatecznej kapitalizacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy CIT?
Fragment:
Podkreślić zatem należy, iż jest to czynność dokonywana pomiędzy dwoma stronami, które na mocy zawartej umowy zobowiązują się do określonego zachowania, tj. pożyczkodawca zobowiązuje się do przeniesienia środków pieniężnych na własność pożyczkobiorcy, a pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy pożyczkodawcy. Umowa rachunku bankowego została zdefiniowana w art. 725 KC. Przepis ten wskazuje, iż przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Mając na względzie powyższe uznać należy, iż umowa rachunku jest umową zawartą pomiędzy dwoma stronami, w ramach której bank zobowiązuje się do określonego zachowania, polegającego na przechowywaniu środków pieniężnych oraz przeprowadzaniu rozliczeń pieniężnych. Jednocześnie podkreślić należy, że posiadacz rachunku nie zobowiązuje się do podejmowania określonych czynności na rzecz banku (przyjmuje na siebie jedynie zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia na rzecz banku). W szczególności – co istotne w rozpatrywanej sprawie – umowa rachunku bankowego nie kreuje po stronie posiadacza rachunku zobowiązania do wpłaty na rachunek banku określonej z góry ilości pieniędzy na określony czas.
2016
5
gru

Istota:
Skutki podatkowe zbycia nieruchomości w drodze umowy o dożywocie.
Fragment:
W przypadku umowy o dożywocie ustawodawca w żadnym razie nie mówi, że uprawnienia dożywotnika, będące świadczeniami zobowiązanego z tej umowy, są ceną za przeniesienie własności nieruchomości. Jest to oczywiste ponieważ, pomimo tego, że zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa o dożywocie są umowami wzajemnymi, w których świadczenie jednej strony jest odpowiednikiem świadczenia drugiej i subiektywnie biorąc mają one charakter ekwiwalentny także w przypadku umowy o dożywocie, to jednak czas trwania świadczeń w umowie o dożywocie może być różny. To oznacza, że nie sposób choćby z tego powodu ich utożsamiać z ceną bądź określać ich wartości. Tymczasem to właśnie cena określona w umowie odpłatnego zbycia jest pierwszym i podstawowym kryterium określenia wysokości przychodu. Wydaje się, że już z tego powodu do świadczeń z umowy o dożywocie nie można zastosować reguł określenia wartości rynkowej z art. 19 ust. 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pojęcia ceny nieruchomości, jej wartości i wartości rynkowej, którymi operuje art. 19 ust. 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie można wprost odnieść do przedmiotu świadczenia dożywotnika z umowy o dożywocie polegającego na przeniesieniu własności nieruchomości z jednoczesnym obciążeniem tejże nieruchomości prawem dożywocia.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych rozliczenia transakcji swap ryzyka kredytowego CDS, skutkującym cesją (przelewem) wierzytelności pożyczkowych posiadanych przez Kontrahenta w stosunku do Konsumentów na rzecz Spółki
Fragment:
W odpowiedzi na pytanie „ czy umowa cesji (przelew) wierzytelności pożyczkowych, którą zamierza zawrzeć Wnioskodawca, przybierze postać którejkolwiek z czynności wymienionej w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? ” Wnioskodawca wyjaśnił, że przepis art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wymienia następujące czynności: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, (uchylona), umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, (uchylona), ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki; Uwzględniając powyższe Spółka wyjaśniła, że cesja (przelew) wierzytelności pożyczkowych nastąpi wskutek czynności realizacji wcześniej zawartej umowy o zawarcie kredytowych instrumentów pochodnych typu swap ryzyka kredytowego (CDS), tj. wskutek rozliczenia transakcji swap ryzyka kredytowego. Przelew (cesja) wierzytelności jako efekt rozliczenia transakcji CDS nastąpi na podstawie umowy cesji wierzytelności lub porozumienia o rozliczeniu transakcji CDS z fizyczną dostawą. W celu przeniesienia (cesji) wierzytelności, strony nie będą zawierały odrębnej umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia Umowy cash poolingu
Fragment:
(...) umowy pożyczki, umowy depozytu nieprawidłowego ani żadnej innej umowy wymienionej w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy dotyczącej przedstawionej w zdarzeniu przyszłym struktury cash poolingu, na Spółce spoczywał będzie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno Umowa, jak i czynności w ramach niej wykonywane nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC). W konsekwencji, Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty PCC z tytułu uczestnictwa w strukturze cash poolingu na podstawie Umowy. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy ustawy o PCC, podatkowi PCC podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki.
2016
29
lis

Istota:
W jaki sposób określić moment powstania przychodu Wnioskodawcy w związku z wcześniejszym wypowiedzeniem Umowy zgodnie z zawartym Porozumieniem?
Fragment:
Zgodnie z postanowieniami Umowy, może ona zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 6-miesięcznego terminu wypowiedzenia, przy czym do rozwiązania Umowy dojdzie z końcem roku finansowego, w którym minie przedmiotowy sześciomiesięczny okres. W związku z planowaną pod koniec 2015 roku sprzedażą Centrum, strony zawarły porozumienie w zakresie rozwiązania umowy (dalej: Porozumienie). Wypowiadając umowę w dniu podpisania Porozumienia, Umowa przestałaby obowiązywać z dniem 31 grudnia 2016 r. (zgodnie z zapisami Umowy). W związku z powyższym, na mocy Porozumienia strony ustaliły wcześniejszy termin rozwiązania Umowy. Zgodnie z zawartym przez Strony Porozumieniem, Umowa przestanie obowiązywać w dniu sprzedaży Centrum, nie później jednak niż w dniu 31 sierpnia 2016 r., pod warunkiem, że Właściciel Centrum przekaże Spółce wynagrodzenie z tytułu wyrażenia zgody na wcześniejsze rozwiązanie Umowy nie później niż na siedem dni przed terminem skutecznego rozwiązania tej umowy. W Porozumieniu strony ustaliły, iż w związku z wcześniejszym rozwiązaniem Umowy, Spółce przysługiwać będzie z tego tytułu wynagrodzenie w ustalonej kwocie (dalej: Wynagrodzenie). Jednocześnie Strony uzgodniły, że część Wynagrodzenia będzie należna z dniem zawarcia Porozumienia, natomiast pozostała część będzie przysługiwała Spółce na 7 dni przed dokonaniem sprzedaży Centrum (tj. najpóźniej w dniu 24 sierpnia 2016 r.) przy założeniu świadczenia przez nią usług wskazanych w Umowie do dnia jej rozwiązania z należytą starannością.
2016
29
lis

Istota:
Obowiązek podatkowy z tytułu umowy sprzedaży ciąży na kupującym – a zatem w związku ze zbyciem nieruchomości na Wnioskodawcy i tak niezależnie od treści art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – nie ciąży obowiązek podatkowy
Fragment:
Z przywołanych powyżej przepisów art. 1 ust. 4 cyt. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili zawarcia umowy przedmiot znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas nie ma znaczenia, gdzie została zawarta umowa i gdzie mają miejsca zamieszkania strony umowy. Umowa sprzedaży podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych również wtedy, gdy „ rzecz ” będąca przedmiotem umowy sprzedaży w chwili zawarcia umowy znajduje się za granicą pod warunkiem, że kupujący ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz czynność została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, iż opisane we wniosku nieruchomości znajdują się za granicą oraz zawarcie umów również będzie miało miejsce – jak wskazał Wnioskodawca – poza granicami Polski tj. w Albanii i Serbii, należy stwierdzić, że przedstawione we wniosku umowy zakupu a następnie sprzedaży nieruchomości nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem, zarówno nabycie przez Wnioskodawcę opisanych we wniosku nieruchomości jak i ich zbycie nie będzie podlegało regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku gdy czynności w tym zakresie dokonane zostaną poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2016
28
lis

Istota:
Stosowanie obnizonej stawki podatku akcyzowego na oleje opalowe ? umowa na czas nieoznaczony
Fragment:
Regulacje akcyzowe nie precyzuja co nalezy rozumiec poprzez pojecie ?umowa okresowa?. W ocenie Spolki, umowa o ktorej mowa w art. 89 ust. 8a ustawy akcyzowej jest takze umowa zawarta z kontrahentem Spolki na czas nieoznaczony, jezeli w tej umowie zostalo zlozone oswiadczenie o przeznaczeniu nabywanych na podstawie tej umowy olejow na cel opalowy, ktore okresla ilosc nabywanych na podstawie tego oswiadczenia olejow opalowych, ktora nabywca zamierza nabyc w okresie wskazanym w tym oswiadczeniu. Tak skonstruowana umowa, moze zdaniem L. byc uznana za umowe o ktorej mowa w art. 89 ust. 8a ustawy akcyzowej, gdyz dotyczy m.in. sprzedazy olejow opalowych na podstawie zlozonego w umowie oswiadczenia, ktore dotyczy ustalonego w tej umowie okresu w jakim beda nabywane oleje opalowe na podstawie tego oswiadczenia. Tym samym, reguluje zasady sprzedazy olejow opalowych nabywcy w pewnym okresie. Spolka pragnie podkreslic, ze w przypadku duzych podmiotow, takich jak L., umowy handlowe z kontrahentami dotyczace m.in. sprzedazy olejow opalowych sa zawierane co do zasady na czas nieoznaczony, a jej poszczegolne postanowienia sa zmieniane odpowiednimi aneksami do umowy. W praktyce, takie umowy reguluja nie tylko zasady sprzedazy olejow opalowych ale tez wiele innych elementow wynikajacych z utrzymywanych z danym podmiotem stosunkow handlowych.
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osob fizycznych w zakresie skutkow podatkowych nabycia czesci praw i obowiazkow wynikajacych z umowy prowadzenia Rachunku Zastrzezonego.
Fragment:
Zwolnienie calkowitej kwoty Wierzytelnosci moze nastapic w roku dokonania cesji czesci praw i obowiazkow wynikajacych z umowy Rachunku Zastrzezonego oraz / lub w kolejnych latach podatkowych. Innymi slowy, moze sie zdarzyc, ze czesc Wierzytelnosci zostanie zwolniona na rzecz Wnioskodawcy jeszcze w roku dokonania cesji, a pozostala czesc zostanie zwolniona w kolejnych latach podatkowych. Nabycie przez Wnioskodawce czesci praw i obowiazkow wynikajacych z umowy Rachunku Zastrzezonego, (zatem rowniez nabycie Wierzytelnosci), nastapi za okreslona w umowie cene (dalej jako: Cena). Zaplata Ceny moze nastapic albo poprzez uiszczenie jej w drodze pienieznej albo poprzez potracenie jej w calosci lub w czesci z wierzytelnoscia Wnioskodawcy w stosunku do Spolki Kapitalowej o wyplate kwoty glownej pozyczki. W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie. Czy w zwiazku z nabyciem czesci praw i obowiazkow wynikajacych z umowy prowadzenia Rachunku Zastrzezonego (w tym Wierzytelnosci) Wnioskodawca: bedzie zobowiazany do rozpoznania przychodu podlegajacego opodatkowaniu na moment otrzymania splaty Wierzytelnosci w calosci lub w czesci (nie zas w momencie przeniesienia praw i obowiazkow wynikajacych z umowy prowadzenia Rachunku Zastrzezonego) w wysokosci faktycznie otrzymanej kwoty splaty Wierzytelnosci oraz bedzie jednoczesnie uprawniony do obnizenia podstawy opodatkowania o koszt uzyskania przychodu w wysokosci calosci lub czesci Ceny, przypadajacej proporcjonalnie na faktycznie otrzymana kwote splaty Wierzytelnosci...
2016
28
lis

Istota:
W zakresie możliwości opodatkowania uzyskiwanych dochodów 19% stawką podatku liniowego.
Fragment:
Na podstawie wyżej opisanej umowy o współpracę otrzymywał i będzie otrzymywał zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie. Przed zawarciem Umowy o Współpracę, Wnioskodawca pracował na rzecz U. (zatrudnienie na postawie umowy o pracę), a zakres Jego obowiązków obejmował całokształt prac deweloperskich U., w tym koordynowanie prac poszczególnych działów U., reprezentowanie U. przed organami samorządowymi, analizy opłacalności podejmowania nowych potencjalnych inwestycji, współpraca z ekspertami obsługującymi poszczególne projekty. Po zakończeniu umowy o pracę, dotychczasowe obowiązki Wnioskodawcy przejęły inne osoby, a Wnioskodawca, zamiast zajmować się całością działalności U., teraz, w ramach P., jako ekspert zajmuje się trzema konkretnymi projektami. Pismem z dnia 06.08.2012 r. Wnioskodawca doprecyzował przedmiotowy wniosek informując, iż czynności wykonywane przez Niego obecnie na rzecz kontrahenta, tj. U. Sp. z o.o. na podstawie umowy cywilno -prawnej (umowa o współpracy) w żadnym zakresie nie pokrywają się z zakresem pracy/obowiązków, które Wnioskodawca pełnił w przeszłości będąc zatrudnionym na umowę o pracę. Umowa o współpracę zawarta jest pomiędzy Wnioskodawcą (P.) w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej, a U.
2016
28
lis

Istota:
Czy umowa pożyczki, która zostanie zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Pożyczkodawcą, w sytuacji, jeśli zawarta zostanie poza granicami Polski oraz na dzień jej zawarcia środki pieniężne będą znajdować się również poza granicami Polski (na rachunku bankowym prowadzonym przez zagraniczny bank lub oddział zagranicznego banku zlokalizowany za granicą), podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 223) podatkowi temu podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) stanowi, że przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Do elementów znamionujących umowę pożyczki należy obowiązek jej zwrotu. Przy czym, nie tyle dotyczy to oznaczenia terminu zwrotu, ile zaznaczenia samego obowiązku zwrotu - który, jak wskazuje się w orzecznictwie, w myśl art. 720 § 1 ww. ustawy, jest elementem przedmiotowo istotnym dla tego rodzaju umowy, bez którego nie ma umowy pożyczki. W zależności od tego, jak zostanie ukształtowana przez strony umowa pożyczki, może ona przyjąć postać umowy nieodpłatnej bądź też odpłatnej, gdzie pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty odsetek. Umowa pożyczki jest umową konsensualną. Dochodzi do skutku poprzez zgodne oświadczenia woli. Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 4 ww. (...)
2016
28
lis

Istota:
Czy umowy o przelew wierzytelności, które zamierza w przyszłości zawierać Wnioskodawca z bankami oraz podmiotami niebankowymi podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Kidyby: „ z zasady swobody umów wynika, że poza wskazanymi wyżej umowami nazwanymi, umowami zobowiązującymi w rozumieniu art. 510 k.c. mogą być także umowy nienazwane, jeżeli tylko strony tych umów wykreują zobowiązanie do przeniesienia wierzytelności (w szczególności umowa factoringu, umowa przelewu na zabezpieczenie) ”. Natomiast sam przelew wierzytelności stanowi czynność rozporządzającą która realizowana jest w wykonaniu określonej czynności zobowiązującej, stanowiącej jej podstawę (causa). Jak wskazano w opracowaniu „ Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna ” pod red. A. Kidyby, samoistna umowa przelewu jest czynnością kauzalną. Oznacza to, że „ prawną przyczyną przelewu wierzytelności jest wykonanie istniejącego już między stronami zobowiązania (causa solvendi), a ważność umowy przelewu zależy od istnienia zobowiązania (...). Ważność samoistnej umowy przelewu zależy od istnienia ważnego zobowiązania do zawarcia tej umowy. (...) Kodeks cywilny nie przewiduje wymogu wskazywania w umowie przeniesienia wierzytelności zobowiązania, w wyniku którego dochodzi do przelewu. Wskazuje to na formalnie oderwany charakter samoistnej umowy przelewu (...), natomiast nie zwalnia jej stron od dokładnego określenia zobowiązania, w którego wykonaniu zawarta jest umowa przelewu wierzytelności.
2016
28
lis

Istota:
Czy zgodnie z trescia opisanego powyzej stanu faktycznego, przedmiotowa usluga cash-poolingu swiadczona przez Bank ktorej uslugobiorca bedzie Wnioskodawca, bedzie podlegac opodatkowaniu podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych?
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 223) podatkowi temu podlegaja nastepujace czynnosci cywilnoprawne: umowy sprzedazy oraz zamiany rzeczy i praw majatkowych, umowy pozyczki pieniedzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, (uchylona), umowy darowizny ? w czesci dotyczacej przejecia przez obdarowanego dlugow i ciezarow albo zobowiazan darczyncy, umowy dozywocia, umowy o dzial spadku oraz umowy o zniesienie wspolwlasnosci ? w czesci dotyczacej splat lub doplat, (uchylona), ustanowienie hipoteki, ustanowienie odplatnego uzytkowania, w tym nieprawidlowego, oraz odplatnej sluzebnosci, umowy depozytu nieprawidlowego, umowy spolki. Podatkowi od czynnosci cywilnoprawnych podlegaja tez zmiany ww. umow, jezeli powoduja one podwyzszenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych oraz orzeczenia sadow, w tym rowniez polubownych, oraz ugody, jezeli wywoluja one takie same skutki prawne ( art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy). Ustawodawca wprowadzil zasade enumeratywnego okreslenia czynnosci podlegajacych opodatkowaniu podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) i lit. j) ww. ustawy przedmiotem opodatkowania sa umowy pozyczki pieniedzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz umowy depozytu nieprawidlowego. W mysl art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanego wynagrodzenia w postaci premii na podstawie umowy o współpracy
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy osoba fizyczna, która podpisała umowę o współpracy powinna wystawić Spółce fakturę VAT według stawki 23% za otrzymywane premie, czy transakcja powinna być wyłączona spod działania ustawy o VAT ? Stanowisko Wnioskodawcy: W przedstawionej sprawie, treść umowy o współpracy dowodzi wprost, że nie stworzyła ona stosunku prawnego takiego jaki zachodzi między pracodawcą a pracownikiem w przypadku zawarcia umowy o pracę. Osoba fizyczna zgodnie z postanowieniami umowy o współpracy wskazała bowiem, że zobowiązana jest do wykonywania przedmiotu umowy o współpracy w czasie i miejscu przez siebie wybranym, przy czym w odniesieniu do czasu wykonywania zadań powinien on uwzględniać potrzeby spółki z zapewnieniem prawidłowego wykonywania umowy o współpracy, natomiast w odniesieniu do miejsca wykonywania umowy zastrzeżono, że podstawowym miejscem wykonywania czynności zarządczych jest siedziba spółki, miejsce zamieszkania osoby fizycznej, oraz miejsca które wymagają tego ze względu na działalność spółki. Zatem mimo zawartych zastrzeżeń w umowie o współpracy, osoba fizyczna może wykonywać w dowolnym miejscu i czasie czynności określone umowa o współpracy. Oznacza to też, że przy wykonywaniu tych czynności wykonawca nie musi wykorzystywać infrastruktury i organizacji wewnętrznej spółki.
2016
28
lis

Istota:
Czy po zawarciu aneksu do umowy pozyczki, o ktorym mowa w opisie zdarzenia przyszlego, zaliczanie przez Wnioskodawce odsetek od pozyczki do kosztow uzyskania przychodow bedzie podlegalo ograniczeniu wynikajacemu z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych w brzmieniu obowiazujacym od dnia 1 stycznia 2015 roku, czy tez w brzmieniu obowiazujacym do dnia 31 grudnia 2014 roku?
Fragment:
W wyniku polaczenia AB Spolka z o.o. z Wnioskodawca, Wnioskodawca przejal wszystkie prawa i obowiazki wynikajace z wyzej wskazanej umowy pozyczki. W szczegolnosci Wnioskodawca przejal obowiazek zwrotu na rzecz BC kwoty glownej pozyczki oraz placenia na rzecz pozyczkodawcy odsetek w kwotach wynikajacych z umowy pozyczki, rowniez za okres po dniu polaczenia. Wnioskodawca nie skorzystal z uprawnienia wynikajacego z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328 z pozn. zm.), polegajacego na wyborze zasad okreslonych w art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych, w brzmieniu obowiazujacym od dnia 1 stycznia 2015 roku. Wnioskodawca oraz BC rozwazaja zawarcie aneksu do wyzej powolanej umowy pozyczki, na mocy ktorego nastapilaby zmiana warunkow tej umowy, to jest przedluzenie terminu obowiazywania umowy i terminu zwrotu pozyczki, a takze ewentualnie zmiana wysokosci oprocentowania pozyczki. W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie. Czy po zawarciu aneksu do umowy pozyczki, o ktorym mowa w opisie zdarzenia przyszlego, zaliczanie przez Wnioskodawce odsetek od pozyczki do kosztow uzyskania przychodow bedzie podlegalo ograniczeniu wynikajacemu z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych w brzmieniu obowiazujacym od dnia 1 stycznia 2015 roku, czy tez w brzmieniu obowiazujacym do dnia 31 grudnia 2014 roku...
2016
28
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Umowa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.