Umowa | Interpretacje podatkowe

Umowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie cash -poolingu
Fragment:
Czy w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy dotyczącej przedstawionej w stanie faktycznym struktury cash poolingu, na Spółce spoczywa obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, Zdaniem Spółki, zarówno Umowa, jak i czynności w ramach niej wykonywane nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC). W konsekwencji, Spółka nie jest zobowiązana do zapłaty PCC z tytułu uczestnictwa w strukturze cash poolingu na podstawie Umowy. Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie swojego stanowiska. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy ustawy o PCC, podatkowi PCC podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki. Ponadto, podatkowi PCC podlegają zmiany powyższych umów, jeśli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania tym podatkiem, jak również orzeczenia sądów (w tym sądów polubownych) oraz ugody - jeśli wywołują one takie same skutki prawne, jak wymienione powyżej czynności cywilnoprawne.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków poniesionych na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, jeżeli wydatki te są związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością badawczo-rozwojową oraz z tytułu umów innego rodzaju zawieranych przez Spółkę ze specjalistami niebędącymi pracownikami Spółki
Fragment:
Usługi wykonywane na podstawie zawieranych ze specjalistami umów mogą obejmować również działania o zakresie badawczo-rozwojowym. W ramach podejmowanych działań, Spółka będzie zlecać m. in. wykonanie ekspertyz, sporządzanie opinii, wykonanie usług doradczych itp. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy do kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d ust. 2 Updop można zaliczyć wydatki poniesione z własnych środków na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów innego rodzaju zawieranych przez Spółkę ze specjalistami niebędącymi pracownikami Spółki (umowy o świadczenie usług, umowy zlecenia, umowy o dzieło), jeżeli wydatki te są związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością badawczo-rozwojową? Zdaniem Spółki, W ocenie Spółki, do kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d ust. 2 Updop (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm.; dalej: ustawa o Updop) można zaliczyć wydatki poniesione z własnych środków zarówno na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, jak i umów innego rodzaju zawieranych przez Spółkę ze specjalistami niebędącymi pracownikami Spółki (umowy o świadczenie usług, umowy zlecenia, umowy o dzieło), o ile wydatki te są związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością badawczo-rozwojową.
2017
23
cze

Istota:
Ustalenie momentu powstania przychodu z tytułu wynagrodzenia otrzymanego w zw. z zawartymi umowami o których mowa we wniosku
Fragment:
Przepisy tej ustawy wskazują, że licencja jest umową o korzystanie z utworu (obejmujące pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione). Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy o prawie autorskim, umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej „ licencją ”, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. Tym samym, stosunek prawny polegający na udzieleniu licencji ma zbliżonych charakter do umowy najmu, dzierżawy, czy też leasingu. Podobnie jak w przypadku tych umów, istotą udzielenia licencji jest oddanie do korzystania jej przedmiotu (prawa) na rzecz podmiotu trzeciego. W konsekwencji, licencje powinny być traktowane - analogicznie jak umowy najmu, dzierżawy czy leasingu - jako umowy mające za swój przedmiot usługi. W szczególności, w przypadku licencji nie można mówić o dokonaniu sprzedaży określonego prawa w jednorazowy sposób, gdyż tego rodzaju umowy za swój przedmiot mają korzystanie z takiego prawa na określonych polach eksploatacji. Zaprezentowane powyżej stanowisko jest wzmocnione także przez wykładnię systemową wewnętrzną. Wnioskodawca zwraca w tym kontekście uwagę na przewidzianą w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych definicję „ wartości niematerialnych i prawnych ”, a w szczególności, wykazane przez ustawodawcę sposoby w jakich może nastąpić udostępnienie takich wartości.
2017
22
cze

Istota:
Skoro zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a czynności tego typu nie można zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki czy też innej czynności tym katalogiem objętej, to tym samym – z powyższych przyczyn – czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu dotyczące zarządzania wspólną płynnością finansową nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, nie mieszczą się bowiem w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem umowa o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową – zerowanie sald (umowa cash poolingu), do której przystąpi Wnioskodawca oraz świadczone w jej ramach czynności nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Co do zasady, PCC podlegają czynności, które zostały wymienione w art. 1 tej ustawy, tj.: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki (akty założycielskie). Cash Pool, będący zasadniczo usługą świadczoną przez Banki, nie jest wymieniony jako czynność cywilnoprawna podlegająca PCC. Jednocześnie, umowa regulująca udział Spółki w Systemie nie została wymieniona w zamkniętym katalogu art. 1 Ustawy o PCC. W związku z tym, przystąpienie do umowy Cash Pool nie powinno podlegać opodatkowaniu PCC. Umowa cash pool pozostaje na gruncie polskiego prawa umową nienazwaną. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016, Nr 380, z późn. zm., dalej: „ Kodeks cywilny ”) - w części zobowiązaniowej - nie zawiera przepisów odnoszących się do tego typu umowy. Przedstawiona we wniosku konstrukcja Systemu, jako sposobu gospodarowania wolnymi środkami finansowymi Uczestników, pomimo zawierania w sobie jedynie wybranych pewnych elementów pożyczki czy depozytu nieprawidłowego, nie wyczerpuje istotnych znamion tego typu umów.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie stawki podatku w wysokości 8% i 23% oraz nieopodatkowania wpłaty kaucji z tytułu umowy rezerwacyjnej
Fragment:
Organu oznaczone w wezwaniu punktem 2.7 o treści: „ Jakie są postanowienia umowy rezerwacyjnej? ” Wnioskodawca wskazał: Postanowienia umowy rezerwacyjnej: W przypadku skorzystania z rezerwacji zawarta zostanie przez Strony umowa przyrzeczona. Przez skorzystanie z rezerwacji Strony rozumieją zawarcie, nie później niż w terminie obowiązywania rezerwacji, pomiędzy Spółką a Rezerwującym (klientem) umowy przeniesienia własności nieruchomości gruntowej oraz zawarcie przez Rezerwującego ze Spółką stosownej umowy o wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu przez Spółkę budynku jednorodzinnego. Natomiast na pytanie tut. Organu oznaczone w wezwaniu punktem 2.8 o treści: „ Jakie są prawa i obowiązki Spółki wynikające z umowy rezerwacyjnej? ” Zainteresowany odpowiedział: Prawa i obowiązki Spółki wynikające z umowy rezerwacyjnej: Spółka zobowiązuje się w okresie rezerwacji: nie oferować Nieruchomości do sprzedaży podmiotom innym niż Rezerwujący, nie zawierać umów rezerwacyjnych, ani umów przenoszących własność Nieruchomości z innymi podmiotami niż Rezerwujący. W przypadku nie zawarcia w okresie rezerwacji umowy przeniesienia własności Nieruchomości (nieskorzystania z rezerwacji) z przyczyn leżących po stronie Rezerwującego, kaucja rezerwacyjna zostaje zatrzymana na rzecz Spółki tytułem zryczałtowanego odszkodowania za nieskorzystanie z rezerwacji w umówionym terminie.
2017
20
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych związanych z zawarciem umów o przeniesieniu ryzyka niespłacania pożyczek.
Fragment:
W ocenie Organu, nie należy upatrywać elementu świadczenia usług w samej realizacji Umowy polegającej na tym, że Wnioskodawca w zamian za wynagrodzenie dokona zapłaty na rzecz Kontrahenta kwoty odpowiadającej wartości nominalnej pożyczki udzielonej przez Kontrahenta na rzecz klienta (w części stanowiącej spłatę kapitału i/lub odsetek) w przypadku zaistnienia uzgodnionego w Umowie zdarzenia, którym będzie m.in. niespłacenie raty / rat pożyczki przez indywidualnie określony i wskazany w Umowie okres. Tym samym, przychód po stronie Spółki w związku z zawarciem umów o przeniesieniu ryzyka niespłacania pożyczek nie może być rozliczany na podstawie art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tzn. w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Powyższego nie zmieni również fakt, że strony Umowy ustaliły, że wynagrodzenie należne dla Wnioskodawcy z tytułu przyznania Kontrahentowi zabezpieczenia przed ryzykiem pożyczkowym będzie uiszczane cyklicznie, np. w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Wobec powyższego, w niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie zatem przepis art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka powinna więc rozpoznać przychód podatkowy z tytułu wynagrodzenia w związku z zawarciem umów o przeniesieniu ryzyka niespłacania pożyczek na zasadzie kasowej, tj. w dniu otrzymania tego wynagrodzenia. Podsumowując, wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawcę w ramach Umowy należy kwalifikować jako przychód należny osiągany w związku z prowadzoną działalnością, podlegający rozpoznaniu dla celów podatkowych w dniu otrzymania zapłaty zgodnie z art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2017
8
cze

Istota:
Czy zapłata przez Wnioskodawcę w formie gotówkowej faktury VAT o wartości nieprzekraczającej 15.000 zł brutto (w odniesieniu do jednego zamówienia) wystawionej przez dostawcę w oparciu o umowę o współpracy/umowę ramową, w ramach której łączna wartość wystawionych faktur VAT przekracza, bądź będzie przekraczać wartość 15.000 zł (w tym także w jednym miesiącu) stanowi koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy?Czy przez pojęcie transakcji, o której mowa w art. 15d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej rozumieć należy umowę o współpracy/umowę ramową, czy też wystawioną w jej ramach poszczególną fakturę VAT?
Fragment:
W stanie faktycznym przedstawionym przez Wnioskodawcę pojęcie transakcji w rozumieniu przepisu art. 15d ust. 1 uCIT, w zw. z art. 22 ust. 1 u.s.d.g. należy utożsamiać ze sprzedażą dokonaną w oparciu o daną fakturę VAT (w odniesieniu do jednego zamówienia), nie zaś łączną sumę sprzedaży dokonanej w oparciu o umowę o współpracy/umowę ramową. Oznacza to zarazem, że w przypadku zapłaty w formie gotówkowej faktury VAT o wartości nieprzekraczającej 15.000 zł brutto wystawionej przez dostawców w oparciu o umowę o współpracy/umowę ramową, w ramach której łączna wartość wystawionych faktur VAT przekracza bądź będzie przekraczać wartość 15.000 zł (nawet gdy w ciągu jednego miesiąca byłoby wystawione kilka faktur VAT do każdego zamówienia odrębnie o łącznej wartości przekraczającej wartość 15.000 zł), koszty wynikające z takiej faktury mogą stanowić koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy w świetle art. 15d uCIT. Jednocześnie Spółka uważa, że pojęcie transakcji, o której mowa w art. 15d ust. 1 uCIT, w zw. z art. 22 ust. 1 u.s.d.g w przypadku wskazanych w stanie faktycznym umów o współpracy/umów ramowych, odnosi się do wartości sprzedaży dokonanej w oparciu o poszczególną fakturę VAT wystawioną w ramach takiej umowy (a więc w odniesieniu do każdego zamówienia oddzielnie), a nie sumaryczną wartość sprzedaży w okresie obowiązywania umowy o współpracy/umowy ramowej. Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 16 marca 2017 r. znak: 1462-IPPB6.4510.6.2017.1.AM.
2017
2
cze

Istota:
W zakresie braku przychodu z tytułu częściowo odpłatnych świadczeń, związanych z nabyciem przedmiotów umowy leasingu operacyjnego przez leasingobiorcę
Fragment:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ Finansujący ”): Umowa leasingu, zawarta w dniu 17 czerwca 2011 roku (dalej: „ Umowa nr 1 ”); Umowa leasingu, zawarta w dniu 24 czerwca 2011 roku (dalej: „ Umowa nr 2 ”); Umowa leasingu, zawarta w dniu 29 sierpnia 2011 roku (dalej: „ Umowa nr 3 ”); Umowa leasingu, zawarta w dniu 29 sierpnia 2011 roku (dalej: „ Umowa nr 4 ”). Zgodnie z postanowieniami umownymi uprawnionym do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z odpowiednią ustawą o podatku dochodowym w podstawowym okresie leasingu był Finansujący. Przedmiotem Umowy nr 1 były: Naczepa chłodnia SCHMITZ SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL - 2 sztuki; Ciągnik siodłowy DAF XF 105.460 SSC - 2 sztuki (dalej: „ Przedmioty Umowy nr 1 ”). Przedmiotem Umowy nr 2 był jeden ciągnik siodłowy DAF XF 105.460 SSC (dalej: „ Przedmioty Umowy nr 2 ”). Przedmiotem Umowy nr 3 oraz Umowy nr 4 były po dwa ciągniki siodłowe DAF XF 105.460 SSC, EURO 5 (dalej: „ Przedmioty Umowy nr 3 ” oraz „ Przedmioty Umowy nr 4 ”). Wszystkie umowy zostały zawarte na okres 47 miesięcy i wygasły przed dokonaniem przez Wnioskodawcę płatności wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, natomiast w dniu, do którego były zawarte. Tym samym, Umowa nr 1 została zawarta do dnia 31 maja 2015 roku - w odniesieniu do przedmiotów leasingu procesowanych w systemie księgowym Finansującego pod, a do dnia 27 maja 2015 roku - w odniesieniu do przedmiotów leasingu procesowanych w systemie księgowym Finansującego.
2017
2
cze

Istota:
1. Czy płatności za towar, nabywany przez Wnioskodawczynię od hurtowni farmaceutycznej może zaliczyć do kosztów uzyskania swojego przychodu jeżeli:
- Wnioskodawczyni ma umowę o współpracę z hurtownią, która nie określa wartości transakcji, a jedynie zasady współpracy (składanie zamówień, dostawę towaru, rozliczanie ceny);
- w ramach takiej umowy Wnioskodawczyni zawiera szereg transakcji (każda z nich jest odrębnie fakturowana) o wartości poniżej 15.000 zł każda, za które płaci według własnego uznania przelewem lub gotówką?
2. Czy płatności za towar, nabywany przez Wnioskodawczynię od hurtowni farmaceutycznej, za który zapłaciła przelewem, Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jeżeli ma ona umowę o współpracę z hurtownią, która:
- określa wartość zamówienia (np. miesięcznie) na kwotę powyżej 15.000 zł, a
- Wnioskodawczyni każdej płatności wynikającej z wyżej opisanej umowy dokonuje za pośrednictwem rachunku bankowego, niezależnie od tego ile faktur otrzymuje od hurtowni i czy wartość poszczególnych faktur jest niższa, równa lub wyższa 15.000 zł?
3. Czy płatności za towar, nabywany przez Wnioskodawczynię od hurtowni farmaceutycznej może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli Wnioskodawczyni nie ma żadnej stałej umowy z hurtownią, a składa kilka zamówień dziennie, każde odrębnie składane i odrębnie fakturowane, i w zależności od tego, czy zamówienie przekracza 15.000 zł, czy też nie, Wnioskodawczyni w przypadku jeśli przekracza płaci za zamówienie za pośrednictwem rachunku bankowego, a jeśli nie przekracza płaci gotówką?
Fragment:
Jeżeli więc, między przedsiębiorstwem Wnioskodawczyni, a dostawcą towarów zawarta została umowa lub złożono zamówienie, to wówczas „ pod pojęciem jednorazowa wartość transakcji ” należy rozumieć ogólną wartość należności wynikającej z tej umowy/zamówienia. W takiej sytuacji, gdy z umowy/zamówienia będzie wynikać, że płatności (ich suma) będą przekraczały powyższy limit, to wszystkie płatności powinny być realizowane w formie bezgotówkowej (za pośrednictwem rachunku płatniczego), niezależnie od wysokości płatności za pojedyncze transakcje dokonywane w ramach tej umowy/zamówienia. W sytuacji, w której Wnioskodawczyni zawarła umowę o współpracy z kontrahentem, w której strony określają w pieniądzu wartość produktów, do zakupu, których Wnioskodawczyni zobowiązuje się w określonym przedziale czasu, to przez pojęcie transakcji o której mowa w art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy rozumieć sumę sprzedaży dokonanej w oparciu o taką umowę. Jeżeli zatem w takiej umowie określono kwotę zobowiązania przekraczającą 15.000 zł, dla określenia jednorazowej wartości transakcji należałoby przyjąć tę całą wartość, niezależnie od liczby płatności wynikającej z tej umowy. Wobec powyższego, w przypadku takiej umowy wszystkie płatności wynikające z wystawionych przez kontrahenta na rzecz spółki cywilnej Wnioskodawczyni faktur powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku płatniczego.
2017
2
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca jest uprawniony do zaliczenia kwoty wypłaconej Towarzystwu Ubezpieczeń, w celu zaspokojenia roszczeń regresowych, do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
Wnioskodawca jest stroną umowy ramowej o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń (dalej: „ Umowa Ramowa ”). Umowa Ramowa zobowiązuje Towarzystwo Ubezpieczeń do udzielania Wnioskodawcy gwarancji ubezpieczeniowych w zakresie przedmiotowym oraz limicie kwotowym ustalonym w tej umowie. Jednocześnie jednak, Umowa Ramowa przewiduje, że z dniem wypłaty sumy gwarancyjnej na Towarzystwo Ubezpieczeń przechodzi prawo roszczeń przeciwko Wnioskodawcy do wysokości wypłaconej sumy. Wnioskodawca jest obowiązany zaspokoić wszelkie wierzytelności Towarzystwa Ubezpieczeń powstałe w wyniku dokonanych z tytułu gwarancji wypłat w określonym w Umowie Ramowej terminie. Zgodnie z postanowieniami Umowy Ramowej, Wnioskodawca, w przypadku dokonania przez Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaty zgodnie z otrzymanym żądaniem zapłaty, rezygnuje z wszelkich zarzutów w stosunku do Towarzystwa Ubezpieczeń dotyczących powodów, wysokości i stanu zgłoszonych roszczeń z tytułu wystawionych gwarancji i dokonanych wypłat. Towarzystwo Ubezpieczeń zastrzegło sobie w Umowie Ramowej prawo do odmowy udzielenia gwarancji m.in. w przypadku niewywiązywania się przez Wnioskodawcę z obowiązków wynikających z Umowy Ramowej oraz dokonania wypłaty z jakiejkolwiek wystawionej gwarancji. Gwarancja, której dotyczy niniejszy wniosek została udzielona w wykonaniu i na podstawie Umowy Ramowej.
2017
23
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Umowa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.