Umowa | Interpretacje podatkowe

Umowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy czynności realizowane przez Menadżera na podstawie Umowy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Rada nadzorcza w drodze uchwały dokonuje weryfikacji wniosku i oceny realizacji celów przewidzianych w Umowie oraz określa wysokość kwoty Wynagrodzenia Zmiennego. W Umowie stwierdzono, że Menedżer ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. Zgodnie z Umową, odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Menadżera, którą ponosi on z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie Spółki, określonej innymi przepisami prawa w szczególności ustawy Kodeks spółek handlowych. W Umowie Spółka zobowiązała się ubezpieczyć Menedżera od odpowiedzialności cywilnej w ramach ubezpieczenia grupowego i na zasadach określonych przez radę nadzorczą. Zgodnie z postanowieniami Umowy, Menedżer wykonuje swoje obowiązki zgodnie z Umową, obowiązującym prawem, aktem założycielskim oraz uchwałami podjętymi przez organy Spółki, jak również innymi wewnętrznymi regulacjami Spółki i jej organów. Do Umowy zastosowanie znajdują zatem m.in. przepisy KSH. Należy wskazać, że w Spółce działa rada nadzorcza. Zgodnie z art. 219 KSH rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2017
14
paź

Istota:
Pobrania zaliczki na pdof w związku z użytkowaniem prywatnego auta menadżera, nie będącego pracownikiem
Fragment:
Natomiast stosownie do art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Należy zauważyć, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle powołanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody uzyskane z tytułu umów o zarządzanie stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.
2017
12
paź

Istota:
Umowa leasingu.
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają również zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy). Zatem, jak z powyższego wynika, ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. O kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa.
2017
29
wrz

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika pytanie oznaczone we wniosku Nr 1).
Fragment:
O zaliczeniu umowy do tego katalogu czynności podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym decyduje zatem nie nazwa, lecz treść postanowień umowy pomiędzy polskim podatnikiem, a jego zagranicznym kontrahentem, a przede wszystkim - charakter rzeczywiście wykonywanych świadczeń wynikających z takiej umowy. Konkretne świadczenie można zakwalifikować do katalogu usług wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT po każdorazowej analizie treści umowy oraz po osiągnięciu jednoznacznego wniosku, że zawiera ona istotne elementy świadczeń wymienionych w tym przepisie. Zdaniem Wnioskodawcy - usługi wykonywane przez Zleceniobiorców charakteryzują się odmiennym celem od usług wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT. Zasadniczym celem usług świadczonych przez Zleceniobiorców jest doprowadzenie do zawarcia przez Spółkę umowy z podmiotem trzecim (klientem), zwiększenie wolumenu/wartości sprzedaży lub w ogóle uzyskanie możliwości sprzedaży produktów Spółki. Rolą Zleceniobiorcy jest podejmowanie takich działań, które doprowadzą do zawarcia umów sprzedaży produktów/towarów Spółki. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, usługi świadczone na podstawie umowy o świadczenie usług, takie, jak Spółka przedstawiła w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego nie mieszczą się w katalogu określonym przez ustawodawcę w art. 29 ust. 1 ustawy o PIT.
2017
23
wrz

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).
Fragment:
(...) umów sprzedaży oraz do rozwijania działalności promocyjnej i marketingowej dotyczącej określonych produktów Wnioskodawcy. Zgodnie z wyżej wskazaną umową, do obowiązków spółki należy również: przekazywanie Wnioskodawcy informacji o sytuacji na rynku obejmującym terytorium umowne oraz o wszystkich okolicznościach mających znaczenie dla interesów Wnioskodawcy, sprawdzenie potencjalnego klienta i uzyskanie informacji o jego zdolności płatniczej, a także współpraca z Wnioskodawcą przy ewentualnym dochodzeniu należności od klienta z terytorium umownego. Na mocy wyżej wskazanej umowy Wnioskodawca zobowiązany jest do udostępnienia spółce wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do pełnienia obowiązków przedstawiciela handlowego (np. prospektów, katalogów i próbek wyrobów). Wnioskodawca zaznaczył, że świadcząc wymienione w umowie usługi, spółka z Czech nie wykonuje żadnych czynności na terytorium Polski. W ramach ww. umowy spółka z Czech, działając w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy, doprowadza do zawarcia umowy sprzedaży określonych produktów Wnioskodawcy - stronami umowy są odbiorca końcowy z terytorium umownego i Wnioskodawca.
2017
23
wrz

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy współpracy ze Spółką
Fragment:
Spółka „ W. ” Sp. z o.o. (Wnioskodawca) zawarła umowę współpracy ze Spółką Z. Sp. z o.o. (dalej: Spółka). Przedmiotem umowy jest określenie zasad wspólnej realizacji projektów inwestycyjnych przez Strony umowy mające na celu przynieść zyski finansowe dla Stron (§ 1 umowy). W umowie (§ 2) zostały wymienione rodzaje projektów inwestycyjnych, które mogą być realizowane na podstawie tejże umowy (m.in. nabywanie i tworzenie przedsiębiorstw z branży paliwowej, energetycznej, telekomunikacyjnej i IT, zarządzanie tymi przedsiębiorstwami, zakup akcji lub udziałów tych przedsiębiorstw, udzielanie pożyczek i gwarancji dla tych przedsiębiorstw). Zgodnie z umową Wnioskodawca będzie wyszukiwał i przedstawiał Spółce projekty inwestycyjne umożliwiające uzyskanie dodatniej stopy zwrotu (ROI) i wewnętrznej stopie zwrotu (IRR) w wysokości nie mniejszej niż 5% (§ 4 ust. 1 umowy). Spółka zobowiązuje się do finansowania realizacji zaakceptowanych projektów inwestycyjnych (§ 5 ust. 1 umowy) do łącznej kwoty 5 mln Euro (§ 5 ust. 2 umowy). Umowa została zawarta na czas nieokreślony (§ 7 ust. 1 umowy) z rocznym terminem wypowiedzenia dla Stron (§ 7 ust. 2 umowy). W zamian za finansowanie realizacji projektów inwestycyjnych Spółce przysługuje udział w zyskach osiągniętych z każdego projektu w wysokości 45% (§ 4 ust. 7 umowy).
2017
23
wrz

Istota:
Czy zawarcie umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego i uiszczenie środków pieniężnych tytułem ceny sprzedaży lokalu w kwotach i terminach wskazanych w tej umowie może być podstawą do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdy umowa przyrzeczona zostanie zawarta do 30 czerwca 2018 r.?
Fragment:
(...) umowy przyrzeczonej. Raty I, II, III zostały już uiszczone ze środków pochodzących ze sprzedaży udziału, o którym mowa powyżej, a raty IV, V i VI zostaną uiszczone zgodnie z terminem płatności wynikającym z umowy. Obecnie budowa budynku będącego przedmiotem umowy deweloperskiej i lokalu w nim położonego jest w znacznym stopniu zaawansowana i Wnioskodawca nie ma wiedzy o jakichkolwiek okolicznościach, które mogłyby uniemożliwić zawarcie umowy przyrzeczonej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zawarcie umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego i uiszczenie środków pieniężnych tytułem ceny sprzedaży lokalu w kwotach i terminach wskazanych w tej umowie może być podstawą do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdy umowa przyrzeczona zostanie zawarta do 30 czerwca 2018 r.? Zdaniem Wnioskodawcy, zawarcie umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego i uiszczenie środków pieniężnych tytułem ceny sprzedaży lokalu w kwotach i terminach wskazanych w tej umowie może być podstawą do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.).
2017
23
wrz

Istota:
Skoro zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a czynności tego typu nie można zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki czy też innej czynności tym katalogiem objętej, to tym samym – z powyższych przyczyn – czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu dotyczące zarządzania wspólną płynnością finansową nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych; nie mieszczą się bowiem w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Umowa cash poolingu jest umową nienazwaną i jako taka nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zdefiniowanym w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej jako „ ustawa o PCC ”). Zgodnie z art. 1 ustawy o PCC podatkowi podlegają następujące czynności: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, (uchylona), umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, (uchylona), ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki. Umowa cash poolingu, jako umowa nienazwana, nie została natomiast wymieniona w powyższym zamkniętym katalogu czynności cywilnoprawnych objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W ocenie Spółki, na żadnym etapie funkcjonowania Umowy cash poolingu nie dochodzi do opodatkowania rozliczeń podatkiem PCC.
2017
19
wrz

Istota:
1. Czy przy sprzedaży Wierzytelności wynikających z umów leasingu finansowego, o których mowa w art. 17f ustawy o CIT w ramach Sekurytyzacji:
a) wynagrodzenie otrzymane przez Spółkę od Spółki C z tytułu sprzedaży Wierzytelności wynikających z umów leasingu finansowego nie będzie stanowić dla Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu?
b) Wnioskodawca będzie obowiązany do rozpoznawania przychodów podatkowych z tytułu opłat ponoszonych przez korzystających na podstawie umów leasingowych (w części nie stanowiącej spłaty wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych) w dniu wymagalności zapłaty?
c) Wnioskodawca będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów zapłacone na rzecz Nabywcy Wierzytelności dyskonto oraz prowizję?
2. Czy przewłaszczenie przedmiotów Umów Finansowania przez Spółkę na Spółkę C celem zabezpieczenia Spółki C przed ryzykiem upadłości Spółki nie będzie wyłączało zastosowania art. 17k ustawy o CIT do wynagrodzenia płaconego Spółce przez Spółkę C za nabyte Wierzytelności z tytułu umów leasingu operacyjnego i finansowego?
Fragment:
Aczkolwiek w celu zabezpieczenia Spółki C przed ryzykiem upadłości Wnioskodawcy zostanie ustanowione zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie przedmiotów Umów Finansowania. Celem takiego zabezpieczenia nie będzie jednakże definitywne przeniesienie własności przedmiotów Umów Finansowania, w tym leasingu, na Spółkę C lecz jedynie przewłaszczenie tych przedmiotów na zabezpieczenie. Sekurytyzacja będzie miała charakter finansowania rewolwingowego (odnawialnego). Oznacza to, że na podstawie Umowy, w okresie jej trwania, Spółka będzie miała prawo, w określonych w Umowie datach i na określonych w Umowie warunkach, składać oferty sprzedaży pakietów Wierzytelności. Jednocześnie Spółka C będzie zobowiązana do ich nabycia po spełnieniu określonych warunków. Tym samym w ramach Sekurytyzacji Spółka C będzie zapewniała finansowanie Umów Finansowania istniejących na dzień zawarcia Umowy, jak również Umów Finansowania które zostaną zawarte w trakcie trwania Umowy. W zamian za nabywane Wierzytelności Spółka C będzie płaciła Spółce określone w umowie wynagrodzenie w wysokości ustalonej jako wartość nominalna Wierzytelności pomniejszona o ustalone w Umowie dyskonto (obliczone w oparciu o przyjęte przez strony wskaźniki oraz na podstawie ustalonego przez nie wzoru). Płatność za nabywane Wierzytelności będzie następować w momencie zakupu konkretnych pakietów Wierzytelności.
2017
13
wrz

Istota:
W zakresie opodatkowania i dokumentowania rozliczeń pomiędzy Stronami w ramach umowy o współpracę
Fragment:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 poz. 1133 ze zm.) wprowadziła in. przepis zgodnie z którym wszelkie płatności i rozliczenia związane z wykonywaniem umowy o współpracy oraz koncesji mogą być dokonywane wyłącznie przez rachunek wspólny. Zgodnie z wprowadzonym ww. nowelizacją art. 49zp ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r., poz. 1131 ze zm.): dla działalności objętej umową o współpracy oraz koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesją na wydobywanie węglowodorów ze złoża Operator zakłada dla wszystkich stron umowy rachunek wspólny, o którym mowa w art. 51 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.). Wszelkie płatności i rozliczenia związane z wykonywaniem umowy o współpracy oraz koncesji mogą być dokonywane wyłącznie przez rachunek wspólny. Jednocześnie zgodnie ze zmienionymi przepisami ustawy Prawo bankowe (art. 51c ust. 2) w przypadku rachunku wspólnego dla stron umowy o współpracy uprawnionym do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku jest wyłącznie współposiadacz będący operatorem w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z UWO wszystkie umowy dotyczące nabycia towarów i usług potrzebnych do realizacji wspólnych działań będą zawierane przez Operatora, w rezultacie czego Operator obciąży rachunek wspólny wszystkimi wydatkami związanymi ze wspólnymi działaniami.
2017
12
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Umowa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.