Umowa | Interpretacje podatkowe

Umowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowi1zku sporz1dzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych
Fragment:
(...) umów przyst1pienia, umów zmieniaj1cych i umów wy31czenia; oraz sk3adania wszelkich dyspozycji oraz otrzymywania i dokonywania wszelkich p3atnooci. Zgodnie z treoci1 Umowy Lider nie bedzie jednak sk3ada3 dyspozycji do w3asnego rachunku (Rachunku Lidera). Umowa Cash Poolingu bedzie mia3a charakter nienazwanej umowy cash poolingu, zawartej pomiedzy Bankiem oraz Liderem na podstawie i w granicach okreolonych w art. 353 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Intencj1 Banku oraz Lidera jest wy31czenie, w najszerszym mo?liwym zakresie, zastosowania do niniejszej Umowy przepisów Kodeksu Cywilnego dotycz1cych umowy po?yczki, sprzeda?y praw, umowy poreczenia, umowy zlecenia i umowy o dzie3o. Bank udostepni Liderowi kredyt w rachunku Lidera (dalej: „ Kredyt ”) z przeznaczeniem na finansowanie bie?1cych potrzeb korporacyjnych Lidera oraz transferów kwot salda ujemnego. Czynnooci realizowane przez Wnioskodawce w roli Lidera bed1 wykonywane nieodp3atnie. Jego rola jako Lidera w zakresie Umowy Cash Poolingu bedzie ograniczaa sie przede wszystkim do funkcji technicznej sprowadzaj1cej sie do posiadania przez niego rachunku Lidera, s3u?1cego do przeprowadzania transakcji zarz1dzania orodkami pienie?nymi przez Bank, a tak?e reprezentowania Uczestników Struktury wobec Banku.
2017
20
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia Umowy owiadczenia us3ug zarz1dzania p3ynnooci1 w formie limitów dziennych
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 223 z póYn. zm.) podatkowi temu podlegaj1 nastepuj1ce czynnooci cywilnoprawne: umowy sprzeda?y oraz zamiany rzeczy i praw maj1tkowych, umowy po?yczki pieniedzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, (uchylona) umowy darowizny – w czeoci dotycz1cej przejecia przez obdarowanego d3ugów i cie?arów albo zobowi1zan darczyncy, umowy do?ywocia, umowy o dzia3 spadku oraz umowy o zniesienie wspó3w3asnooci – w czeoci dotycz1cej sp3at lub dop3at, (uchylona) ustanowienie hipoteki, ustanowienie odp3atnego u?ytkowania, w tym nieprawid3owego, oraz odp3atnej s3u?ebnooci, umowy depozytu nieprawid3owego, umowy spó3ki. Podatkowi od czynnooci cywilnoprawnych podlegaj1 równie? zmiany ww. umów, je?eli powoduj1 one podwy?szenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych oraz orzeczenia s1dów, w tym równie? polubownych oraz ugody, je?eli wywo3uj1 one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy). Ustawodawca wprowadzi3 zasade enumeratywnego okreolenia czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy przedmiotem opodatkowania s1 umowy po?yczki pieniedzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, w których to umowach, w myol art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.
2017
19
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia Umowy owiadczenia us3ug zarz1dzania p3ynnooci1 w formie limitów dziennych
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 223 z póYn. zm.) podatkowi temu podlegaj1 nastepuj1ce czynnooci cywilnoprawne: umowy sprzeda?y oraz zamiany rzeczy i praw maj1tkowych, umowy po?yczki pieniedzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, (uchylona) umowy darowizny – w czeoci dotycz1cej przejecia przez obdarowanego d3ugów i cie?arów albo zobowi1zan darczyncy, umowy do?ywocia, umowy o dzia3 spadku oraz umowy o zniesienie wspó3w3asnooci – w czeoci dotycz1cej sp3at lub dop3at, (uchylona) ustanowienie hipoteki, ustanowienie odp3atnego u?ytkowania, w tym nieprawid3owego, oraz odp3atnej s3u?ebnooci, umowy depozytu nieprawid3owego, umowy spó3ki. Podatkowi od czynnooci cywilnoprawnych podlegaj1 równie? zmiany ww. umów, je?eli powoduj1 one podwy?szenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych oraz orzeczenia s1dów, w tym równie? polubownych oraz ugody, je?eli wywo3uj1 one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy). Ustawodawca wprowadzi3 zasade enumeratywnego okreolenia czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy przedmiotem opodatkowania s1 umowy po?yczki pieniedzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, w których to umowach, w myol art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.
2017
15
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia Umowy owiadczenia us3ug zarz1dzania p3ynnooci1 w formie limitów dziennych
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 223 z póYn. zm.) podatkowi temu podlegaj1 nastepuj1ce czynnooci cywilnoprawne: umowy sprzeda?y oraz zamiany rzeczy i praw maj1tkowych, umowy po?yczki pieniedzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, (uchylona) umowy darowizny – w czeoci dotycz1cej przejecia przez obdarowanego d3ugów i cie?arów albo zobowi1zan darczyncy, umowy do?ywocia, umowy o dzia3 spadku oraz umowy o zniesienie wspó3w3asnooci – w czeoci dotycz1cej sp3at lub dop3at, (uchylona) ustanowienie hipoteki, ustanowienie odp3atnego u?ytkowania, w tym nieprawid3owego, oraz odp3atnej s3u?ebnooci, umowy depozytu nieprawid3owego, umowy spó3ki. Podatkowi od czynnooci cywilnoprawnych podlegaj1 równie? zmiany ww. umów, je?eli powoduj1 one podwy?szenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych oraz orzeczenia s1dów, w tym równie? polubownych oraz ugody, je?eli wywo3uj1 one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy). Ustawodawca wprowadzi3 zasade enumeratywnego okreolenia czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy przedmiotem opodatkowania s1 umowy po?yczki pieniedzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, w których to umowach, w myol art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.
2017
15
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia Umowy owiadczenia us3ug zarz1dzania p3ynnooci1 w formie limitów dziennych
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 223 z póYn. zm.) podatkowi temu podlegaj1 nastepuj1ce czynnooci cywilnoprawne: umowy sprzeda?y oraz zamiany rzeczy i praw maj1tkowych, umowy po?yczki pieniedzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, (uchylona) umowy darowizny – w czeoci dotycz1cej przejecia przez obdarowanego d3ugów i cie?arów albo zobowi1zan darczyncy, umowy do?ywocia, umowy o dzia3 spadku oraz umowy o zniesienie wspó3w3asnooci – w czeoci dotycz1cej sp3at lub dop3at, (uchylona) ustanowienie hipoteki, ustanowienie odp3atnego u?ytkowania, w tym nieprawid3owego, oraz odp3atnej s3u?ebnooci, umowy depozytu nieprawid3owego, umowy spó3ki. Podatkowi od czynnooci cywilnoprawnych podlegaj1 równie? zmiany ww. umów, je?eli powoduj1 one podwy?szenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych oraz orzeczenia s1dów, w tym równie? polubownych oraz ugody, je?eli wywo3uj1 one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy). Ustawodawca wprowadzi3 zasade enumeratywnego okreolenia czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy przedmiotem opodatkowania s1 umowy po?yczki pieniedzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, w których to umowach, w myol art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.
2017
15
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia Umowy owiadczenia us3ug zarz1dzania p3ynnooci1 w formie limitów dziennych
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 223 z póYn. zm.) podatkowi temu podlegaj1 nastepuj1ce czynnooci cywilnoprawne: umowy sprzeda?y oraz zamiany rzeczy i praw maj1tkowych, umowy po?yczki pieniedzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, (uchylona) umowy darowizny – w czeoci dotycz1cej przejecia przez obdarowanego d3ugów i cie?arów albo zobowi1zan darczyncy, umowy do?ywocia, umowy o dzia3 spadku oraz umowy o zniesienie wspó3w3asnooci – w czeoci dotycz1cej sp3at lub dop3at, (uchylona) ustanowienie hipoteki, ustanowienie odp3atnego u?ytkowania, w tym nieprawid3owego, oraz odp3atnej s3u?ebnooci, umowy depozytu nieprawid3owego, umowy spó3ki. Podatkowi od czynnooci cywilnoprawnych podlegaj1 równie? zmiany ww. umów, je?eli powoduj1 one podwy?szenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych oraz orzeczenia s1dów, w tym równie? polubownych oraz ugody, je?eli wywo3uj1 one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy). Ustawodawca wprowadzi3 zasade enumeratywnego okreolenia czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy przedmiotem opodatkowania s1 umowy po?yczki pieniedzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, w których to umowach, w myol art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.
2017
15
sty

Istota:
W zakresie braku mo?liwooci rozpoznania ró?nic kursowych z tytu3u transferów sald w systemie cash poolingu
Fragment:
Z ekonomicznego punktu widzenia finansowanie to ma cechy po?yczki, gdy? w wyniku sfinansowania ujemnego salda wykazanego przez danego uczestnika umowy nadwy?k1 orodków zgromadzonych przez innych uczestników, uczestnik ten nie jest zobowi1zany do zap3aty odsetek na rzecz banku z tytu3u debetu jego rachunku, który by wyst1pi3 w sytuacji, gdyby niedoboru tego nie pokry3 inny uczestnik umowy. W miejsce zatem d3u?nego kredytowania debetu, jaki wystepuje na rachunku prowadzonym na rzecz danego uczestnika, w nastepstwie umowy cash poolingu kredytowanie takie jest realizowane ze orodków nie banku, lecz innego b1dY innych uczestników umowy. W istocie dochodzi do czasowego finansowania debetu innych uczestników umowy. Tym samym nie powinno budzia w1tpliwooci, ?e w przypadku orodków finansowych, które pos3u?1 pokryciu niedoborów finansowych innych uczestników umowy, mo?na mówia o ich udzieleniu innym uczestnikom umowy w formie po?yczki. Transfery te wype3niaj1 zatem przes3anki zaliczenia ich do umowy po?yczki. Podkreolia przy tym nale?y, ?e brak sporz1dzonych umów po?yczek (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) pomiedzy uczestnikami systemu cash poolingu, nie przekreola mo?liwooci uznania okreolonych transakcji jako po?yczek. Opisana we wniosku umowa cash poolingu wype3nia zatem przes3anki zaliczenia jej do umowy po?yczki. W przedmiotowej sprawie mamy bowiem do czynienia z przekazywaniem orodków pienie?nych pomiedzy podmiotami, przy jednoczesnej - wynikaj1cej z logiki systemu zarz1dzania p3ynnooci1 finansow1 - koniecznooci zwrotu danych orodków.
2017
15
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy i w jakim zakresie dochód Spó3ki, który bedzie osi1gaa z tytu3u realizacji umowy, bedzie podlegaa opodatkowaniu w ca3ooci podatkiem dochodowym od osób prawnych na terytorium Polski, w szczególnooci, czy dzia3alnooa prowadzona na terytorium Niemiec oraz Danii w ramach owiadczenia us3ug doradczych bedzie prowadzia do powstania na terytorium Niemiec oraz Danii zak3adu w rozumieniu art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiedzy Polsk1 i Niemcami oraz Polsk1 i Dani1.
Fragment:
(...) Umowy UPO, tam, gdzie interpretacja polskiej ustawy wymaga odwo3ania do uregulowan Umowy UPO. W ocenie Spó3ki dochód jaki ona osi1gnie z tytu3u realizacji Umowy bedzie w ca3ooci podlegaa opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy je?eli maj1 siedzibe lub zarz1d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegaj1 obowi1zkowi podatkowemu od ca3ooci swoich dochodów, bez wzgledu na miejsce ich osi1gania. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawiera zapisy, które wprost definiuj1 zasady opodatkowania dochodów osi1ganych przez Spó3ke z tytu3u realizacji Umowy. Zdaniem Spó3ki dochód, który bedzie osi1gany z tytu3u realizacji Umowy, jako nie mieszcz1cy sie w zakresie przedmiotowym pozosta3ych artyku3ów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podlega regulacjom zawartym w art. 7 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dotycz1cym opodatkowania zysków przedsiebiorstw. Art. 7 ust. 1 Umowy UPO ustanawia generaln1 zasade opodatkowania zysków osi1ganych przez przedsiebiorstwo maj1ce siedzibe na terytorium jednego Umawiaj1cego sie Panstwa w drugim Umawiaj1cym sie Panstwie. Stosownie do tego przepisu, zyski przedsiebiorstwa Umawiaj1cego sie Panstwa mog1 podlegaa opodatkowaniu tylko w tym Panstwie, chyba ?e przedsiebiorstwo prowadzi dzia3alnooa w drugim Umawiaj1cym sie Panstwie przez po3o?ony tam zak3ad.
2017
15
sty

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z pokrywaniem kosztów udziału Profesjonalisty Medycznego w różnego rodzaju wydarzeniach o charakterze naukowym lub naukowo-promocyjnym na podstawie umowy sponsoringu
Fragment:
Ponadto, ani zawarcie przez Spółkę z Profesjonalistą Medycznym Umowy Sponsoringu, ani uczestnictwo Profesjonalisty Medycznego w Wydarzeniu, ani pokrycie Kosztów przez Spółkę (tzn. otrzymanie przez Profesjonalistę Medycznego świadczeń w naturze lub innych nieodpłatnych świadczeń, stanowiących jego przychód w PDOF) na podstawie Umowy Sponsoringu nie wynika i nie jest uzależnione od pozostawania przez Profesjonalistę Medycznego w jakimkolwiek stosunku pracy z jakimkolwiek podmiotem; art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 uPDOF - tzn. nie jest to przychód z działalności wykonywanej osobiście - ponieważ nie należy on do żadnej z kategorii źródeł przychodów wymienionych enumeratywnie w art. 13 uPDOF (w szczególności nie jest to przychód z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, o którym mowa w art. 13 pkt 8 uPDOF, jako że Umowa Sponsoringu nie jest umową zlecenia ani umową o dzieło). Przychód ten nie stanowi również w szczególności przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uPDOF oraz art. 20 ust. 1 uPDOF. Mianowicie, zgodnie z art. 20 ust. 1 uPDOF, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uPDOF, uważa się m.in. inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 uPDOF.
2017
11
sty

Istota:
Czy odsetki wypłacane w ramach Umowy nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „updop”)?
Fragment:
W kontekście pytania zadanego przez Spółkę czy odsetki wypłacanych w ramach Umowy będą podlegały uregulowaniom zawartym w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop, należy zauważyć, iż zasadniczą kwestią podlegającą rozstrzygnięciu jest ustalenie czy Umowa, zawarta pomiędzy Uczestnikami stanowi umowę, która posiada cechy charakteryzujące umowę pożyczki. W stanie faktycznym przedstawionym przez Wnioskodawcę, Spółka funkcjonuje w ramach umowy cash poolingu. Jest to umowa nienazwana, jako, że polskie prawo nie przewiduje wprost takiej instytucji. Wskazana umowa jest formą zarządzania finansami stosowana przed podmioty należące do jednej grypy kapitałowej lub podmioty powiązane ekonomicznie w jakikolwiek inny sposób. Istota tej umowy sprowadza się do koncentrowania środków pieniężnych z jednostkowych rachunków poszczególnych podmiotów na wspólnym rachunku grupy i zarządzaniu w ten sposób kwotą, przy wykorzystywaniu korzyści skali. Podstawowym walorem wspomnianej umowy jest możliwość koncentracji środków kilku podmiotów oraz kompensowania przejściowych nadwyżek wykazywanych przez jedne z podmiotów z przejściowymi niedoborami zaistniałymi u innych podmiotów (vide: M. Zwyrtek, Cash pooling po polsku, Monitor Podatkowy 8/2006, s. 25). Tak więc cechą tej umowy jest to, że jeden z podmiotów (uczestnik umowy) przekazuje własne środki finansowe innemu podmiotowi (innemu uczestnikowi umowy) celem pokrycia przez ten inny podmiot zobowiązań pieniężnych.
2017
5
sty

Istota:
Czy odsetki wypłacane w ramach Umowy nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W kontekście pytania zadanego przez Spółkę czy odsetki wypłacanych w ramach Umowy będą podlegały uregulowaniom zawartym w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop, należy zauważyć, iż zasadniczą kwestią podlegającą rozstrzygnięciu jest ustalenie czy Umowa, zawarta pomiędzy Uczestnikami stanowi umowę, która posiada cechy charakteryzujące umowę pożyczki. W stanie faktycznym przedstawionym przez Wnioskodawcę, Spółka funkcjonuje w ramach umowy cash poolingu. Jest to umowa nienazwana, jako, że polskie prawo nie przewiduje wprost takiej instytucji. Wskazana umowa jest formą zarządzania finansami stosowana przed podmioty należące do jednej grypy kapitałowej lub podmioty powiązane ekonomicznie w jakikolwiek inny sposób. Istota tej umowy sprowadza się do koncentrowania środków pieniężnych z jednostkowych rachunków poszczególnych podmiotów na wspólnym rachunku grupy i zarządzaniu w ten sposób kwotą, przy wykorzystywaniu korzyści skali. Podstawowym walorem wspomnianej umowy jest możliwość koncentracji środków kilku podmiotów oraz kompensowania przejściowych nadwyżek wykazywanych przez jedne z podmiotów z przejściowymi niedoborami zaistniałymi u innych podmiotów (vide: M. Zwyrtek, Cash pooling po polsku, Monitor Podatkowy 8/2006, s. 25). Tak więc cechą tej umowy jest to, że jeden z podmiotów (uczestnik umowy) przekazuje własne środki finansowe innemu podmiotowi (innemu uczestnikowi umowy) celem pokrycia przez ten inny podmiot zobowiązań pieniężnych.
2017
5
sty

Istota:
Uznanie za działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ustawy o VAT czynności wykonywanych w ramach umowy o dzieło.
Fragment:
Do dnia 4 lipca 2016 r. była Pani zatrudniona w Instytucie P. w P. w ramach umowy o pracę zawartej na czas określony. Zajmowała się Pani badaniami naukowymi. Mimo takiego wcześniejszego zamiaru nie mogła Pani przedłużyć umowy w związku z sytuacją życiową. Wróciła Pani do Polski. Jednak nie skończyła Pani projektu, nad którym pracowała. Ustaliła Pani z pracodawcą, że pracę tę dokończy w ramach umowy o dzieło. Otrzymała Pani umowę, którą zamierza zawrzeć z Panią Instytut. Umowa określa przedmiot umowy, relacje ze zleceniodawcą, warunki wykonania i wynagrodzenia oraz odpowiedzialność wobec osób trzecich w sposób następujący: przedmiot umowy: przeprowadzenie analiz konkretnego, określonego w umowie, zamkniętego zbioru danych, które zostaną przekazane przez Instytut oraz sporządzenie raportów z tych analiz, jest to umowa o osiągnięcie konkretnego rezultatu w określonym terminie; relacje z Instytutem: postanowienia umowy określają, że jest Pani osobą działającą na własny rachunek i ryzyko, niezależną od Instytutu, niezwiązaną żadnym stosunkiem podporządkowania; warunki wykonania: przedmiot umowy ma być przez panią wykonany osobiście, umowa zawiera zakaz przenoszenia praw i obowiązków z umowy na inne (...)
2016
30
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Umowa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.