Umowa | Interpretacje podatkowe

Umowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu wykonywania przez Wnioskodawcę usług zarządczych
Fragment:
W przypadku wygaśnięcia mandatu na skutek niepowołania na kolejną kadencję, śmierci, odwołania lub rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. Niezależnie od powyższego każda ze stron będzie miała prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy. Ponadto Umowa będzie przewidywała inne możliwości wypowiedzenia Umowy oraz warunki na jakich Wnioskodawcy przysługiwać będzie odprawa. Wnioskodawca zobowiązany będzie do zachowania w poufności, nieujawniania oraz nie wykorzystywania w celu innym niż wypełnianie zobowiązań podjętych na mocy Umowy informacji, które traktowane są jako poufne. Umowa określać będzie również zasady przenoszenia na Spółkę przysługującej Wnioskodawcy własności intelektualnej do wynalazków, znaków towarowych, nazw handlowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, projektów racjonalizatorskich, know-how lub praw autorskich do jakichkolwiek utworów opracowanych lub stworzonych przez Wnioskodawcy w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, w związku z realizacją obowiązków wynikających z Umowy. Wnioskodawca wskazał, że wynagrodzenie, które otrzymuje Zarządzający w Spółce za wykonywanie czynności wymienionych we wniosku, nie stanowi przychodów, o których mowa w przepisach art. 12 ust 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
7
gru

Istota:
- Czy jeżeli realizacja roszczenia z art. 231 § 1 k.c. nastąpi w drodze umowy i strony określą „odpowiednie wynagrodzenie” zgodnie z art. 231 § k.c. powstanie przychód w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Spółdzielni, z tytułu otrzymania prawa wieczystego użytkowania częściowo nieodpłatnie?
- Czy jeżeli realizacja roszczenia z art. 231 § 1 k.c. nastąpi w drodze umowy i strony określą wynagrodzenie na niższym poziomie niż „odpowiednie wynagrodzenie”, o którym mowa w art. 231 § k.c. to powstanie przychód w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Spółdzielni, z tytułu otrzymania prawa wieczystego użytkowania częściowo nieodpłatnie w wysokości stanowiącej różnicę między wartością odpowiednią będącą równocześnie wartością określoną zgodnie z art. 12 ust. 5 i ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a uiszczoną?
Fragment:
Z tego powodu dojść ma do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego (o charakterze odpłatnym) przenoszącej na Spółdzielnię prawo wieczystego użytkowania działek oznaczonych numerami geodezyjnymi X, Y i Z. Podstawą dla zawarcie umowy ma być art. 231 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm. - dalej jako: „ k.c. ”) bowiem w orzecznictwie i literaturze fachowej powszechnie dopuszcza się realizację roszczeń z art. 231 § 1 k.c. w drodze czynności prawnej, która nie jest umową sprzedaży, a w ramach której użytkownik wieczysty może dobrowolnie spełnić świadczenie zawierając umowę, na podstawie której dochodzi do odpłatnego przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych budynkami na posiadacza, który budynki wzniósł. Na skutek zawarcia takiej umowy Spółdzielnia stanie się nie tylko użytkownikiem wieczystym, ale również właścicielem nieruchomości budynkowych (MDM), które powstały w wyniku wzniesienia przez Spółdzielnię budynków na gruntach w użytkowaniu wieczystym, których aktualnym użytkownikiem wieczystym, a przez to również właścicielem nieruchomości budynkowych, jest Spółdzielnia L. Przeniesienie (...)
2017
6
gru

Istota:
Czy cena należna Spółce od SPV za nabyte Wierzytelności wynikające z Umów Leasingu oraz Umów Najmu, nie będzie stanowiła przychodu po stronie Spółki
Fragment:
(...) Umów Najmu długoterminowego (dalej: „ Wierzytelności z Umów Najmu ”; dalej łącznie Wierzytelności Leasingowe i Wierzytelności z Umów Najmu określane będą jako: „ Wierzytelności z Umów Najmu i Leasingu ”); wierzytelności wynikających z umów pożyczek (dalej: „ Umowy Pożyczek ”) zawartych przez Spółkę (jako pożyczkodawcę) oraz pożyczkobiorców będących polskimi przedsiębiorcami (dalej: „ Pożyczkobiorcy ”), na podstawie których Spółka udzieliła Pożyczkobiorcom finansowania na zakup przedmiotów określonych w Umowach Pożyczek (dalej: „ Wierzytelności Pożyczkowe ”) (dalej łącznie: „ Wierzytelności ”, zaś Leasingobiorcy, Najemcy i Pożyczkobiorcy będą łącznie określani jako: „ Dłużnicy ”). Wierzytelności Leasingowe mogą wynikać zarówno z umów leasingu operacyjnego, jak i finansowego. Przedmiotem Umów Leasingu – zgodnie z treścią umów zawartych z klientami – są w szczególności środki transportu, innego rodzaju maszyny, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz oprogramowanie. Przedmiotem tych umów mogą być także inne maszyny i urządzenia. Zgodnie z Umowami Leasingu, z których wynikać będą Wierzytelności Leasingowe, część odsetkowa rat leasingowych może być wyliczana według stałej lub zmiennej stopy procentowej.
2017
6
gru

Istota:
Czy zwrotne przeniesienie Wierzytelności do Spółki na mocy określonego w umowie prawa odkupu, dokonane w ramach kompleksowej usługi Sekurytyzacji, w związku z objęciem zakresem opodatkowania VAT, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
(...) umów najmu długoterminowego (dalej: „ Wierzytelności z Umów Najmu ”; dalej łącznie Wierzytelności Leasingowe i Wierzytelności z Umów Najmu określane będą jako: „ Wierzytelności z Umów Najmu i Leasingu ”); wierzytelności wynikających z umów pożyczek (dalej: „ Umowy Pożyczek ”) zawartych przez Spółkę (jako pożyczkodawcę) oraz pożyczkobiorców będących polskimi przedsiębiorcami (dalej: „ Pożyczkobiorcy ”), na podstawie których Spółka udzieliła Pożyczkobiorcom finansowania na zakup przedmiotów określonych w Umowach Pożyczek (dalej: „ Wierzytelności Pożyczkowe ”) (dalej łącznie: „ Wierzytelności ” zaś Leasingobiorcy, Najemcy i Pożyczkobiorcy będą łącznie określani jako „ Dłużnicy ”). Wierzytelności Leasingowe mogą wynikać zarówno z umów leasingu operacyjnego, jaki finansowego. Przedmiotem Umów Leasingu – zgodnie z treścią umów zawartych z klientami – są w szczególności środki transportu, innego rodzaju maszyny, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz oprogramowanie. Przedmiotem tych umów mogą być także inne maszyny i urządzenia. Zgodnie z Umowami Leasingu, z których wynikać będą Wierzytelności Leasingowe, część odsetkowa rat leasingowych może być wyliczana według stałej lub zmiennej stopy procentowej.
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług zarządzania.
Fragment:
(...) umowie celów zarządczych. Umowa zostanie zawarta na czas pełnienia przez Wnioskodawcę swojej funkcji. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania, upływu kadencji lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiąże się z ostatnim dniem pełnienia funkcji, bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. W razie rozwiązania Umowy albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę (z przyczyn innych niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy), Wnioskodawcy przysługiwać będzie odprawa w wysokości 3-krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez Wnioskodawcę funkcji przez co najmniej 12 miesięcy. Na mocy Umowy, Wnioskodawca przeniesie na Spółkę w całości autorskie prawa majątkowe, jeżeli w wyniku wykonywania Umowy, Wnioskodawca stworzy utwór w rozumieniu prawa autorskiego, na wskazanych szczegółowo w Umowie polach eksploatacji. W czasie trwania Umowy, Wnioskodawcę obowiązywać będzie umowny zakaz konkurencji wobec Spółki lub podmiotów od niej zależnych. Równocześnie, po rozwiązaniu Umowy, pod warunkiem pełnienia funkcji przez Wnioskodawcę przez okres co najmniej 6 miesięcy licząc od dnia powołania Wnioskodawcy do zarządu Spółki, w okresie 6 miesięcy od dnia ustania pełnienia przez Wnioskodawcę swojej funkcji, Wnioskodawca będzie zobowiązany do powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki i całej Grupy Kapitałowej, za odszkodowaniem obliczonym według wzoru określonego w Umowie.
2017
6
gru

Istota:
Czy jeżeli spółka komandytowa zawarła umowy leasingu samochodu osobowego w rozumieniu art. 23a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spełniające w chwili zawarcia warunki określone w art. 23b ww. ustawy, a następnie dokona zmiany tych umów leasingu poprzez skrócenie pierwotnego okresu obowiązywania umów na okres, który także po zmianie umów będzie dłuższy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji i po upływie tak skróconego okresu leasingu wykupi przedmiot leasingu, to Wnioskodawca będzie uprawniony do rozliczenia transakcji wcześniejszego wykupu przedmiotu leasingu operacyjnego (samochodu osobowego), proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym w spółce komandytowej będącej leasingobiorcą, na zasadach określonych w art. 23c ww. ustawy?
Fragment:
Ponadto, określenie podstawowego okresu umowy leasingu ma bardzo istotne znaczenie, ponieważ to właśnie podstawowy okres podatkowej umowy leasingu jest okresem, w którym: ustala się, czy finansujący otrzymał w opłatach leasingowych spłatę całej wartości początkowej przedmiotu podatkowej umowy leasingu, strony podatkowej umowy leasingu zobowiązane są do właściwego, czyli szczególnego dla tej umowy odzwierciedlenia uzyskiwanych przychodów oraz ponoszonych kosztów uzyskania przychodów. Podstawowy okres podatkowej umowy leasingu stanowi również zamknięty przedział czasowy, po upływie którego: strony podatkowej umowy leasingu zobowiązane są do właściwego odzwierciedlenia uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu sprzedaży przedmiotu umowy, strony podatkowej umowy leasingu zobowiązane są do właściwego odzwierciedlenia uzyskiwanych przychodów oraz ponoszonych kosztów z tytułu dalszego używania przedmiotu umowy przez korzystającego. Zatem, podstawowy okres podatkowej umowy leasingu jest przedziałem czasowym, na który została zawarta umowa leasingu. Skrócenie lub przedłużenie okresu umowy nie ma wpływu na określenie podstawowego okresu umowy w momencie jej zawarcia. Z przepisów nie wynika, w jakim momencie należy określić podstawowy okres umowy: czy w momencie jej zawarcia, czy zakończenia, czy jeszcze w jakimś innym. Jednakże uznaje się, że podstawowy okres podatkowej umowy leasingu to okres na jaki została zawarta umowa ustalony w chwili jej zawarcia.
2017
6
gru

Istota:
Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych w przypadku wcześniejszego wykupu przedmiotu leasingu lub rozwiązania umowy leasingu
Fragment:
Odpowiadając na pierwsze z powyższych zastrzeżeń, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dla kwalifikacji umowy jako umowy leasingu na gruncie art. 23b u.o.p.d.o.f. ważne jest ustalenie w treści umowy sumy opłat, a nie to ile finalnie leasingobiorca zapłaci na jej podstawie, podobnie jak ważny jest przedział czasowy, na jaki umowa została zawarta, a nie okres jaki rzeczywiście umowa obowiązywała. Powyższe wynika z literalnej interpretacji tego przepisu. Stanowi on bowiem, że: „ umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji ”, a nie umowa leasingu obowiązywała przez ww. okres oraz „ suma ustalonych opłat w umowie leasingu pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych ” - a nie suma opłat poniesionych na podstawie umowy leasingu. Już sama zatem treść cytowanego przepisu przesądza zdaniem Wnioskodawcy, o tym, że dla kwalifikacji umowy jako umowy leasingu znaczenie ma jej treść, a nie sposób realizacji jej warunków w okresie po zawarciu umowy w tym zwłaszcza w odniesieniu do objętego pytaniem zdarzenia, znaczenie ma to czy okres leasingu przewidziany w umowie, a nie okres faktycznego jej obowiązywania stanowił co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji.
2017
6
gru

Istota:
CIT - w zakresie konsekwencji podatkowych z tytułu umowy o subpartycypację.
Fragment:
W tej sytuacji, do przychodu otrzymanego przez Wnioskodawcę z tytułu zbycia praw do strumienia pieniężnego w ramach umowy o subpartycypację, tj. do przychodu z tytułu Kwoty Inicjalnej, zastosowanie będą mieć przepisy ogólne updop odnoszące się do rozpoznawania przychodu, tj. art. 12 ust. 3-3f updop. Choć w odniesieniu do umowy o subpartycypację używa się pojęć takich jak „ prawa do strumienia pieniężnego ”, to nie ulega wątpliwości, że w sensie cywilnoprawnym nie dochodzi w ramach subpartycypacji do zbycia jakichkolwiek praw majątkowych. Treścią umowy o subpartycypację nie jest cesja wierzytelności, ani zbycie jakichkolwiek innych praw majątkowych, lecz umowa o świadczenie pieniężne (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2017 r., sygn. III SA/Wa 3229/15). Mówiąc krótko – zawarcie umowy o subpartycypację kreuje zobowiązanie, a nie przenosi własność. Do Kwoty Inicjalnej nie będzie więc mieć zastosowania art. 12 ust. 3a updop. Kwota Inicjalna nie jest również rozliczana w okresach rozliczeniowych, lecz jest płatna jednorazowo, niezwłocznie po zawarciu umowy. Nie będzie więc miał zastosowania art. 12 ust. 3c-3d updop. Subpartycypacja nie jest również pochodnym instrumentem finansowym, zatem nie ma zastosowania art. 12 ust. 3f updop.
2017
6
gru

Istota:
Czy opisana w zdarzeniu przyszłym usługa cash-poolingu świadczona przez Bank, której usługobiorcami będą Wnioskodawca oraz inne podmioty z Grupy kapitałowej, jak również przepływy pieniężne realizowane w jej ramach nie będą podlegać opodatkowaniu PCC?
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 upcc podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki. Wskazany powyżej katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu PCC jest katalogiem zamkniętym. Umowa cash-poolingu nie została uregulowana w kodeksie cywilnym ani innych ustawach, w związku z czym pozostaje umową nienazwaną. Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że czynność podlegająca na zarządzaniu płynnością finansową danej grupy nie mieści się w zamkniętym katalogu art. 1 ust. 1 upcc wskazującym czynności opodatkowane PCC. Potencjalnie, umowa cash-poolingu jest najbardziej zbliżona do umowy pożyczki wymienionej w ww. katalogu. Jednakże, nie jest taką umową, bowiem w myśl art. 720 § 1 kodeksu cywilnego, dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
2017
6
gru

Istota:
Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez członka zarządu z tytułu realizacji umowy, o której mowa w przedstawionym stanie faktycznym?
Fragment:
Członek zarządu zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa powyżej także po zakończeniu obowiązywania umowy przez okres 2 lat; umowa zostaje zawarta na czas pełnienia przez członka zarządu funkcji w oparciu o mandat trwający do czasu jego wygaśnięcia, w szczególności wskutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji. Wygaśnięcie mandatu skutkuje rozwiązaniem umowy z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności; w przypadku rozwiązania umowy w wyniku odwołania członka zarządu z funkcji z przyczyn innych niż naruszenie przez niego podstawowych obowiązków wynikających z umowy przysługuje mu odprawa. Zgodnie z postanowieniami końcowymi umowy w sprawach w niej nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych, a także inne przepisy powszechnie obowiązujące. Umowa o świadczenie usług zarządzania nie jest realizowana przez członka zarządu w ramach działalności gospodarczej. Członek zarządu nie prowadzi działalności gospodarczej wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej. W uzupełnieniu wniosku wskazano: Nabywane przez Spółkę usługi zarządzania są wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, jak i w niewielkim zakresie do czynności zwolnionych, które stanowią mniej niż 2% ogólnego obrotu, a co za tym idzie Spółce przysługuje w całości prawo odliczenia podatku naliczonego VAT.
2017
6
gru

Istota:
Czy zwrotne przeniesienie Wierzytelności do Spółki na mocy określonego w umowie prawa odkupu, dokonane w ramach kompleksowej usługi Sekurytyzacji, w związku z objęciem zakresem opodatkowania VAT, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają również zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy). Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie.
2017
14
lis

Istota:
W zakresie:
 • opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania,
 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT ww. usług świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.
 • Fragment:
  W treści umowy ustalono, że Wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność za wykonywane przez siebie usługi zarówno względem Spółki jak i innych podmiotów. Wobec postanowień umowy ryzyko gospodarcze, ekonomiczne za czynności wykonywane przez Wnioskodawcę z tytułu zawartej umowy. W umowie nie zostały zawarte postanowienia, w ramach których Spółka wzięłaby na siebie odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonywane przez Wnioskodawcę. Zgodnie z umową odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi Wnioskodawca. Na podstawie § 7 umowy Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków zarządzającego wynikających z umowy lub z przepisów prawa oraz odpowiedzialność z tytułu pełnienia funkcji, określonej przepisami prawa w szczególności Kodeksu spółek handlowych. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich. Niniejsza odpowiedzialność wynika z § 7 umowy oraz przepisów ustawy, w szczególności art. 299 K.s.h. Postanowienia umowy nie zobowiązują Wnioskodawcy do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności wobec osób trzecich.
  2017
  14
  lis

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu czynności wykonywanych przez Zarządzającego na rzecz Spółki.
  Fragment:
  (...) umowie celów zarządczych. Umowa zostanie zawarta na czas pełnienia przez Wnioskodawcę swojej funkcji. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania, upływu kadencji lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiąże się z ostatnim dniem pełnienia funkcji, bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. W razie rozwiązania Umowy albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę (z przyczyn innych niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy), Wnioskodawcy przysługiwać będzie odprawa w wysokości 3-krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez Wnioskodawcę funkcji przez co najmniej 12 miesięcy. Na mocy Umowy, Wnioskodawca przeniesie na Spółkę w całości autorskie prawa majątkowe, jeżeli w wyniku wykonywania Umowy, Wnioskodawca stworzy utwór w rozumieniu prawa autorskiego, na wskazanych szczegółowo w Umowie polach eksploatacji. W czasie trwania Umowy, Wnioskodawcę obowiązywać będzie umowny zakaz konkurencji wobec Spółki lub podmiotów od niej zależnych. Równocześnie, po rozwiązaniu Umowy, pod warunkiem pełnienia funkcji przez Wnioskodawcę przez okres co najmniej 6 miesięcy licząc od dnia powołania Wnioskodawcy do zarządu Spółki, w okresie 6 miesięcy od dnia ustania pełnienia przez Wnioskodawcę swojej funkcji, Wnioskodawca będzie zobowiązany do powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki i całej Grupy Kapitałowej, za odszkodowaniem obliczonym według wzoru określonego w Umowie.
  2017
  9
  lis

  Istota:
  Umowa leasingu przedsiębiorstwa
  Fragment:
  (...) umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu: odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku gdy nie jest osobą wymienioną w lit. b, albo finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 17a pkt 2 ustawy CIT, ilekroć w rozdziale 4a ustawy CIT jest mowa o podstawowym okresie umowy leasingu - rozumie się przez to czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona; w przypadku zmiany strony lub stron tej umowy podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie. W myśl art. 17a pkt 7 ustawy CIT, ilekroć w rozdziale 4a ustawy CIT jest mowa o spłacie wartości początkowej - rozumie się przez to faktycznie otrzymaną przez finansującego w opłatach ustalonych w umowie leasingu równowartość wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, określoną zgodnie z art. 16g, w podstawowym okresie umowy leasingu; spłaty tej nie koryguje się o kwotę wypłaconą korzystającemu, o której mowa w art. 17d albo art. 17h.
  2017
  8
  lis
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Umowa
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.