Umowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
gru

Istota:

W zakresie ustalenia, czy rozwiązanie Umowy przez Spółkę dominującą i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego w okresie istnienia PGK, będzie skutkowało utratą, w dniu rozwiązania Umowy PGK, statusu podatnika PDOP przez PGK oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego PGK

Fragment:

Przykładowo, w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 maja 2017 r. (nr 0111-KDIB1-2.4010.33.2017.2.MS) potwierdzono stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym „ (...) przepisy Ustawy CIT nie regulują bezpośrednio skutku rozwiązania PGK przez zgodne oświadczenie stron o rozwiązaniu umowy o utworzeniu PGK złożone w formie aktu notarialnego. Treść art. 1a ust. 10 Ustawy CIT stanowi, że w razie, gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zależne od którejkolwiek ze stron umowy, które naruszają warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków, z zastrzeżeniem ust. 12, oznacza utratę statusu podatnika oraz koniec jej roku podatkowego. Zdaniem Wnioskodawcy, umowę zawartą w formie aktu notarialnego, rozwiązującą Umowę o utworzeniu PGK należy potraktować, jako zmianę w stanie faktycznym i prawnym zależną od stron umowy, w wyniku czego utworzona przez nie PGK traci status podatnika i kończy swój rok podatkowy ”. Również w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 września 2015 r. (nr IPPB5/4510-599/15-2/RS ), organ podatkowy potwierdził stanowisko wnioskodawcy, iż „ (...) skoro PGK została utworzona w ramach swobody umów wedle uznania stron, w drodze porozumienia tj. przez złożenie zgodnych oświadczeń woli przez strony umowy PGK (tj. przez zawarcie umowy cywilnoprawnej o utworzeniu PGK przez Spółkę Zależną i Spółkę Dominującą w przewidzianej przepisami prawa formie aktu notarialnego), należy również przyjąć, że w taki sam sposób umowa o utworzenie PGK może zostać rozwiązana przez Spółkę Zależna i Spółkę Dominująca.

2018
9
gru

Istota:

Czy wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawczynię w związku z realizacją umów zawartych z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f?

Fragment:

Ponadto, zaznaczyć należy, że druga z przesłanek wskazana w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy, określa warunek dotyczący bezpośredniej realizacji przez osobę fizyczną celów programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podmiot bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem. Oznacza to, że nie każda osoba realizująca (faktycznie) cel programu będzie korzystała z tego zwolnienia. Tak więc, z tego zwolnienia nie mogą korzystać pracownicy podmiotu bezpośrednio realizującego cele programu, a także osoby, którym podmiot bezpośrednio realizujący cele programu zlecił wykonanie określonych czynności, np. w oparciu o umowę o dzieło, zlecenia, czy inną umowę. Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu jest podmiot, który wykonując czynności z tym programem związane otrzymał na ten cel środki od podmiotu wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jest bezpośrednim beneficjentem pomocy. Ze stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni zawarła trzy umowy konsultingowe z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji. Jako miejsce wykonania obowiązków określonych przez ww. umowy wskazano terytorium Polski oraz Ukrainy. Zgodnie z treścią umów Wnioskodawczyni pod ogólnym nadzorem C, świadczyła kompleksowe wsparcie związane z realizacją projektu „ S. ” finansowanego przez Unię Europejską i wdrażanego przez Międzynarodową Organizację ds.

2018
8
gru

Istota:

Nieuznanie Wnioskodawcy świadczącego usługi zarządzania spółką na podstawie umowy o zarządzanie za podatnika podatku VAT i opodatkowania świadczonych usług.

Fragment:

Odpowiednio, jeżeli dana umowa nie przewiduje (nie wprowadza) takiej odpowiedzialności (a w przypadku braku jej uregulowania w umowie nie można jej domniemywać), należy uznać, że wskazany warunek jest spełniony. Z treści wniosku wynika, że w zakresie odpowiedzialności umowa przewiduje, iż Zarządzający z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ponosi odpowiedzialność określoną bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych. Zarządzający jest i będzie objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnienia funkcji przez okres obowiązywania umowy. Umowa przewiduje zwykłą odpowiedzialność Zarządzającego jako Prezesa Zarządu wynikającą z KSH. Zarządzający nie jest stroną w stosunkach z osobami trzecimi. To na Spółce spoczywa odpowiedzialność w stosunkach z osobami trzecimi. Umowa nie wprowadza odpowiedzialności po stronie Zarządzającego wobec osób trzecich. Analiza powyższego opisu sprawy w kontekście przywołanych przepisów prawa, przy uwzględnieniu wniosków płynących z przywołanego orzecznictwa, prowadzi do wniosku, że Wnioskodawca (Zarządzający) w przedstawionych okolicznościach sprawy, wykonując czynności zarządzania jako Prezes Zarządu na rzecz Spółki, na podstawie umowy o zarządzanie, nie będzie samodzielnie wykonywał działalności gospodarczej, w rozumieniu ustawy o VAT.

2018
3
gru

Istota:

Brak opodatkowania świadczenia usług pomocy prawnej na podstawie zawartej umowy zlecenia

Fragment:

Zakładając, że umowa przewiduje, że Zleceniobiorca korzysta z infrastruktury i organizacji wewnętrznej Zlecającego (spełniony warunek pierwszy), ustalenie, że warunek drugi jest spełniony w praktyce sprowadza się do weryfikacji czy umowa przewiduje stałe wynagrodzenie. Jeżeli umowa przewiduje stałe wynagrodzenie nie można mówić o ponoszeniu ryzyka ekonomicznego przez radcę prawnego. Warunek trzeci – odpowiedzialność Zlecającego wobec osób trzecich. Warunek będzie spełniony jeżeli zgodnie z umową odpowiedzialność jest po stronie Zlecającego, a nie po stronie faktycznego wykonawcy – Zleceniobiorcy, co wyklucza samodzielny charakter jego działalności. Warunek będzie także spełniony gdy dana umowa nie przewiduje (nie wprowadza) takiej odpowiedzialności. Z opisu sprawy wynika, iż od 2014 roku Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - Kancelarię Radcy Prawnego, w ramach której świadczy usługi radcowskie. Jednocześnie Wnioskodawczyni ma podpisaną umowę zlecenia ze Stowarzyszeniem, prowadzącym na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości Ośrodek Pomocy .... W ramach ww. umowy zlecenia Wnioskodawczyni świadczy bezpłatną pomoc prawną dla osób pokrzywdzonych.

2018
29
lis

Istota:

Opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej kwoty odstępnego.

Fragment:

Zdarzają się sytuacje, w których przed zawarciem transakcji sprzedaży sprzedający oczekuje zawarcia umowy przedwstępnej, tj. umowy zawierającej oznaczony termin, przed którego upływem sprzedający ma prawo wycofać się i nie zawrzeć umowy właściwej – tzn. przyrzeczonej. Na mocy umowy przedwstępnej kupujący – Wnioskodawca wypłacałby sprzedającemu zaliczkę na poczet późniejszej (przyrzeczonej) umowy dostawy – sprzedaży towaru. Postanowienie umowy przedwstępnej da prawo do możliwości odstąpienia od umowy bez podania przyczyny za zapłatą odstępnego. Odstąpienie musiałoby nastąpić wówczas najpóźniej do dnia, w którym powinna być zawarta umowa przyrzeczona. W przypadku odstąpienia od umowy przez sprzedającego kupujący otrzymałby zwrot uprzednio wpłaconej zaliczki oraz ustalonej umownie kwoty odstępnego – jako odszkodowania – rekompensaty za oczekiwanie, aby transakcja doszła do skutku. W przypadku gdy odstąpienie od umowy przedwstępnej przez sprzedającego nie nastąpi, zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży ostateczna przenosząca tym samym prawo do własności oraz dającą prawo do sprzedaży nabytego towaru używanego osobom trzecim, opodatkowując VAT marżę uzyskaną na transakcji. Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

2018
28
lis

Istota:

Skutki podatkowe zawarcia umowy o dożywocie

Fragment:

W celu wykonania umowy dopuszczalne jest też przeniesienie udziału we współwłasności nieruchomości. W przypadku umowy dożywocia, ustawodawca w żadnym razie nie mówi, że uprawnienia dożywotnika, będące świadczeniami zobowiązanego z tej umowy są ceną za przeniesienie własności nieruchomości. Jest to oczywiste ponieważ, pomimo tego, że zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa dożywocia są umowami wzajemnymi, w których świadczenie jednej strony jest odpowiednikiem świadczenia drugiej i jak wskazano powyżej, subiektywnie biorąc mają one charakter ekwiwalentny także w przypadku umowy o dożywocie, to jednak czas trwania świadczeń w umowie dożywocia może być różny. To oznacza, że nie sposób choćby z tego powodu ich utożsamiać z ceną, bądź określać ich wartości. Wydaje się, że już z tego powodu do świadczeń z umowy o dożywocie nie można zastosować reguł określenia wartości rynkowej z art. 19 ust. 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie można wobec tego podzielić wyrażonego w literaturze poglądu, że „ przez odpłatne zbycie należy rozumieć przeniesienie prawa własności rzeczy lub praw, o których mowa, na inną osobę za wynagrodzeniem ”.

2018
24
lis

Istota:

Czy poręczenia udzielone danemu Uczestnikowi przez pozostałych Uczestników stanowią dla tego Uczestnika przychód z nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy podp?

Fragment:

Spółki wchodzące w skład PGK zawarły z bankiem mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Umowę świadczenia usług zarządzania płynnością w formie limitów dziennych (dalej Umowa). Natomiast E. zamierza przystąpić do Umowy. Usługa zarządzania płynnością w formie limitów dziennych jest usługą należącą do zakresu usług bankowych, polegającą na umożliwieniu przez bank Uczestnikom, w tym poszczególnych spółek z grupy, bardziej efektywnego, codziennego zarządzania środkami pieniężnymi i kredytami oraz korzystania ze wspólnej płynności finansowej. Oznacza to, iż na podstawie Umowy bank świadczy na rzecz Spółek wchodzących w skład PGK oraz E. (dalej jako Uczestnicy) tzw. usługę cash poolingu. Przed rozpoczęciem korzystania z usługi cash poolingu Uczestnicy zawarli z bankiem umowy bieżących rachunków bankowych (dalej: Rachunki Uczestnika). Następnie, Uczestnicy przystąpili wraz z bankiem do analizowanej Umowy, na podstawie której bank udostępnił w Rachunkach Uczestników limit dzienny wymagalny na koniec dnia, w którym został udzielony (dalej Limit Dzienny), przy czym limity te mają różne wartości dla poszczególnych Uczestników Umowy. Ponadto, w ramach Umowy bank dokonuje na zlecenie Uczestników rozliczeń pieniężnych z wykorzystaniem Rachunków Uczestników oraz Rachunku Głównego (dalej łącznie jako Struktura Rachunków).

2018
15
lis

Istota:

W zakresie ustalenia czy znajdzie zastosowanie wyłączenie z art. 15d ust. 1 w przypadku płatności gotówką.

Fragment:

Wskazać należy, że w obrocie gospodarczym występują różnego rodzaju umowy, określane częstokroć mianem umów o współpracę (ramowych). Zawarcie umowy o współpracę oznacza, że strony dążą do osiągania wspólnych celów i współdziałania, w zakresie określonym w postanowieniach danego porozumienia. Umowa o współpracę określa cele gospodarcze podmiotów chcących nawiązać stosunek gospodarczy, który ma być realizowany za pomocą wielu umów. Dopuszczalność zawierania umów ramowych wynika z ogólnej zasady swobody umów (art. 3531 ustawy Kodeks cywilny). Umowy te określają warunki udzielania i realizacji zamówień, w tym również ich termin, lecz nie kreują zobowiązania do spełnienia świadczeń o określonej wartości. Wnioskodawczyni jako właścicielka aptek zawiera umowy ramowe/handlowe na zakup towarów-leków. Jedną z takich umów jest ta opisana w stanie faktycznym. Przedmiotowa umowa określa warunki udzielania i realizacji zamówień, lecz nie wyznacza minimalnych obrotów, jakie powinny być zrealizowane pomiędzy Spółką a Dostawcą. Postanowienia umowy wskazują jedynie na minimalny limit jednostkowego zamówienia u Dostawcy (chodzi o minimalną wartość na jaką musi opiewać jedno zamówienie złożone przez Spółkę u danego Dostawcy).

2018
15
lis

Istota:

Ustalenie czy znajdzie zastosowanie wyłączenie z art. 15d ust. 1 w przypadku płatności gotówką

Fragment:

Wskazać należy, że w obrocie gospodarczym występują różnego rodzaju umowy, określane częstokroć mianem umów o współpracę (ramowych). Zawarcie umowy o współpracę oznacza, że strony dążą do osiągania wspólnych celów i współdziałania, w zakresie określonym w postanowieniach danego porozumienia. Umowa o współpracę określa cele gospodarcze podmiotów chcących nawiązać stosunek gospodarczy, który ma być realizowany za pomocą wielu umów. Dopuszczalność zawierania umów ramowych wynika z ogólnej zasady swobody umów (art. 3531 ustawy Kodeks cywilny). Umowy te określają warunki udzielania i realizacji zamówień, w tym również ich termin, lecz nie kreują zobowiązania do spełnienia świadczeń o określonej wartości. Wnioskodawczyni jako właścicielka aptek zawiera umowy ramowe/handlowe na zakup towarów – leków. W jednej z takich umów został ustalony limit jednostkowych zamówień na kwotę nie mniejszą niż kwota netto wskazana w umowie, druga umowa nie zawiera tego rodzaju postanowień. W ocenie Wnioskodawczyni nie powinno ulegać wątpliwości, że w przypadku takich umów jednorazowa wartość transakcji odnosi się do wartości poszczególnych zamówień. Zawarte przez Spółkę umowy, określają warunki udzielania i realizacji zamówień, lecz nie określają minimalnych obrotów, jakie powinny być zrealizowane pomiędzy Spółką a danym Dostawcą.

2018
15
lis

Istota:

1. Czy kwota zadatku/zaliczki otrzymana na podstawie umowy przedwstępnej i przeznaczona na zakup mieszkania przed datą zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży Nieruchomości stanowi podstawę do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy w przypadku, gdyby po stronie sprzedawcy (Dewelopera) nastąpiło opóźnienie i akt notarialny został podpisany po upływie 2 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zbycie Nieruchomości przez Wnioskodawczynię, wpłaty dokonane zgodnie z harmonogram stosownie do postanowień umowy deweloperskiej będą uprawniały do skorzystania ze zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?3. Czy wydatkowanie środków otrzymanych z tytułu zbycia Nieruchomości częściowo na spłatę kredytu mieszkaniowego otrzymanego na zakup obecnie zajmowanego przez Wnioskodawczynię, a w pozostałej części na zakup nowego lokalu mieszkalnego pozwala na skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Moment przeniesienia własności nieruchomości został określony w art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego, w myśl którego – umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Umowa przedwstępna została uregulowana w art. 389-396 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 389 § 1 ww. ustawy, umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Umowę przedwstępną zawiera się wtedy, gdy z jakichkolwiek względów strony nie chcą, czy nie mogą zawrzeć jeszcze umowy definitywnej, a jednocześnie chcą zabezpieczyć swoje interesy. Umowa przedwstępna jest więc jedynie zobowiązaniem do przeniesienia własności, lecz własności nie przenosi. Kupujący nie otrzymuje na mocy tej umowy żadnych uprawnień właścicielskich. Właścicielem zostaje dopiero dzięki zawarciu umowy przyrzeczonej. Analizując zatem kwestię skutków umowy przedwstępnej na gruncie prawa podatkowego zauważyć należy, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest między innymi odpłatne zbycie nieruchomości.