Umowa | Interpretacje podatkowe

Umowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy poniesione w 2016 r. wydatki na nabycie lokalu mieszkalnego, zgodnie z zawartą umową deweloperską, którego 2/3 własności udziału zostanie przeniesiona na Wnioskodawcę w 2017 r., spełniają warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 w powiazaniu z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i mogą zostać odliczone od przychodów ze sprzedaży działki budowlanej przed upływem 5 lat od jej zakupu?
Fragment:
Premiowane jest więc faktyczne spełnienie zakładanych przez ustawodawcę celów, a nie jedynie potencjalne ich zapewnianie np. w formie umowy przedwstępnej (umowy deweloperskiej). Treścią umowy przedwstępnej jest bowiem jedynie zobowiązanie się stron do zawarcia umowy przyrzeczonej (przenoszącej własność), lecz umowa ta tej własności sama nie przenosi. Natomiast zarówno zawarcie umowy deweloperskiej, jak też dokonanie - stosownie do tej umowy - wpłat na poczet ceny, bez wątpienia mogą prowadzić do nabycia własności lokalu, ale nie są z nim równoznaczne. Przeniesienie własności nieruchomości wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i tylko umowa zawarta w tej formie przenosi jej własność. W rezultacie brak zawartej w formie aktu notarialnego umowy przeniesienia własności (np. sprzedaży) ma oczywisty skutek w postaci braku nabycia własności tej nieruchomości (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 lipca 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 845/07, Lex nr 328143). Inna wykładnia art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzić może do łatwego obejścia prawa. Umowa przedwstępna/deweloperska nie musi zostać bowiem wykonana i może zdarzyć się sytuacja, że nigdy nie dojdzie do nabycia nieruchomości w niej opisanej. Podatnik natomiast może w oparciu o przepisy prawa cywilnego odzyskać wpłaconą zaliczkę i pomimo tego, że faktycznie środki nie zostaną przeznaczone na zakup nieruchomości celowej, skorzysta ze zwolnienia podatkowego.
2017
18
lut

Istota:
Skutki podatkowe nabycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.
Fragment:
Nabywca zobowiązuje się zatem do świadczeń określonych w art. 908 Kodeksu cywilnego, przy czym ich wartość i okres, w którym mają być spełnione, w momencie zawierania umowy nie są znane. Umowa dożywocia ma więc charakter umowy zobowiązującej, odpłatnej i wzajemnej. Przedmiotem świadczenia ze strony zbywcy (dożywotnika) jest przeniesienie własności nieruchomości. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawczyni w wyniku planowanego zawarcia umowy o dożywocie nabędzie lokal mieszkalny od swojej ciotki. Zatem, w związku z ewentualnym zawarciem w przyszłości umowy o dożywocie po stronie Wnioskodawczyni jako nabywającej ów lokal nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla nabywcy (Wnioskodawczyni) ewentualna umowa o dożywocie stanowić będzie zobowiązanie do dokonywania na rzecz dożywotnika zawartych w umowie świadczeń i do czasu ewentualnego zbycia lokalu mieszkalnego nie będzie stanowić dla niej źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie nabycia. Stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe. Niniejsza interpretacja została wydana dla Wnioskodawczyni w jej indywidualnej sprawie zgodnie z dyspozycją art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Ciotka Wnioskodawczyni chcąc uzyskać interpretację indywidualną winna wystąpić z odrębnym wnioskiem i uiścić stosowną opłatę.
2017
14
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia Umowy cash poolingu
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 223 ze zm.) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, (uchylona) umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, (uchylona) ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają również zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy). Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy przedmiotem opodatkowania są umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, w których to umowach, w myśl art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.
2017
11
lut

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odszkodowania za przedterminowe rozwiązanie umowy
Fragment:
Strony postanowiły zawrzeć porozumienie w formie Drugiego Aneksu do Umowy (dalej: „ Aneks do Umowy ”), na mocy którego ustaliły warunki wcześniejszego jej zakończenia. Zarówno Umowa jak również Aneks do Umowy, podlegają prawu angielskiemu. Opierając się na samym brzmieniu Umowy jaki i instytucjach prawa angielskiego – opis zawarty w art. 23 g Umowy stanowiącym podstawę rozliczenia kwot wskazuje, że uiszczona kwota będzie poniesiona w związku z odpowiedzialnością odszkodowawczą, tj. z tytułu odszkodowania za utracone korzyści (lucrum cessans w ujęciu cywilistycznym). Kwota odszkodowania kalkulowana jest zgodnie ze szczególnym zapisem umowy, poprzez podzielenie kwoty opłaty konsumenckiej („ consumer fee ”) i zysków z transferów walutowych zrealizowanych w placówkach Banku przez ostatnie dwanaście miesięcy kalendarzowych, a następnie jest mnożona przez liczbę miesięcy pozostałych do końca okresu trwania umowy. Na dzień złożenia niniejszego wniosku kwota odszkodowania, o której mowa nie została jeszcze uiszczona. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy koszt jaki Bank poniesie w związku z zapłatą odszkodowania wynikającego z przedterminowego rozwiązania umowy przez Bank będzie mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu? Zdaniem Wnioskodawcy, koszt odszkodowania, który Bank będzie musiał ponieść, w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy o świadczenie usług międzynarodowych transferów pieniężnych, może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.
2017
4
lut

Istota:
Czy słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że wynik podatkowy na transakcji zbycia przez Spółkę A akcji D AG na rzecz polskiej Spółki ds. inwestycji zostanie ustalony jako różnica pomiędzy przychodem w wysokości ceny określonej w umowie (o ile nie będzie ona odbiegać od wartości rynkowej) a kosztami uzyskania przychodu równymi wydatkom na nabycie lub objęcie akcji przez Spółkę A?
Fragment:
BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wynik podatkowy na transakcji zbycia przez Spółkę A akcji D AG na rzecz polskiej Spółki ds. inwestycji powinien zostać ustalony jako różnica pomiędzy przychodem w wysokości ceny określonej w umowie (o ile nie będzie ona odbiegać od wartości rynkowej) a kosztami uzyskania przychodu równymi wydatkom na nabycie lub objęcie akcji przez Spółkę A. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: W dniu 18 września 2015 r. Spółka A, oraz spółki od niej zależne zawarły umowę (dalej: „ Umowa ”) o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o CIT (dalej: „ PGK ”). Spółką dominującą w ramach PGK jest Spółka A. Zgodnie z Umową: PGK została utworzona na okres co najmniej trzech lat podatkowych, rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy, Spółka A została wyznaczona na spółkę reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o CIT oraz Ordynacji podatkowej. Umowa PGK została zarejestrowana przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2016 r. Spółka A jest producentem miedzi elektrolitycznej, srebra, ołowiu, innych metali, związków metali i wyrobów z miedzi. Natomiast spółki Grupy Kapitałowej prowadzą zarówno działalność produkcyjno-usługową wspierającą głównie główny ciąg technologiczny związany z wydobyciem i przeróbką rud miedzi, jak również inną, niezwiązaną działalność, np. handel, ochrona zdrowia itd.
2017
4
lut

Istota:
Czy realizując postanowienia zawartej przez ojca umowy przedwstępnej i zawierając umowę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, Wnioskodawczyni oraz pozostali spadkobiercy zostaną zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego z tytułu zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od jej ustawowego dziedziczenia?
Fragment:
Do spadku wchodziło prawo własności powyżej wykazanej nieruchomości, objęte przedwstępną umową sprzedaży wymienionej działki, zawartej przez ojca Wnioskodawczyni w dniu 25 lutego 2016 r., a także wynikający z tej umowy, obowiązek zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji KW .... – w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy przedwstępnej – który został określony w § 2 umowy. Jednocześnie kupujący wymieniony w umowie zgodnie z zapisem § 3 umowy przedwstępnej, wręczył w dniu podpisania umowy, sprzedającemu – ojcu Wnioskodawczyni – zadatek na poczet przyrzeczonej transakcji określonej w § 2 umowy – w wysokości 5 000 zł. W drodze nabycia spadku Wnioskodawczyni wraz z pozostałymi spadkobiercami wstąpiła w sytuację prawną spadkodawcy i aby wywiązać się z zobowiązania wynikającego z zawartej przez ojca umowy przedwstępnej, Wnioskodawczyni wraz z pozostałymi spadkobiercami musiała zbyć grunt przed upływem okresu gwarantującego, że uzyskany przychód będzie mógł być wyłączony spod opodatkowania podatkiem dochodowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy realizując postanowienia zawartej przez ojca umowy przedwstępnej i zawierając umowę sprzedaży przedmiotowej (...)
2017
2
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku uznania Wnioskodawcy za podatnika z tytułu uczestnictwa w strukturze cash poolingu w przypadku Umowy Koncentracji Gotówki oraz w zakresie braku uznania Wnioskodawcy za podatnika z tytułu uczestnictwa w strukturze cash poolingu w przypadku Umowy Płynności.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza zawrzeć z bankiem mającym siedzibę za granicą i/lub bankiem z siedzibą w Polsce w ramach struktury cash poolingu umowę o zarządzanie płynnością finansową ‒ Umowę Koncentracji Gotówki i/lub Umowę Płynności. Na podstawie ww. umów Bank będzie świadczył usługi, których celem będzie zwiększenie efektywności zarządzania środkami finansowymi Uczestników, poprzez optymalne wykorzystanie nadwyżek środków pieniężnych oraz zminimalizowanie kosztów finansowania działalności gospodarczej prowadzonej przez te podmioty. Zgodnie z Umową Płynności, jak i z Umową Koncentracji Gotówki, z tytułu uczestnictwa w strukturze cash poolingu Bank będzie pobierał od Uczestników (w tym Pool Lidera) określone opłaty miesięczne związane z świadczonymi usługami. Stronami Umowy Płynności i/lub Umowy Koncentracji Gotówki będą spółki zależne, które wraz z Wnioskodawcą wchodzą w skład jednej grupy kapitałowej. Mechanizm cash poolingu w ramach obu ww. umów oparty będzie o mechanizm subrogacji oraz na bilansowaniu (zerowaniu sald). Jak wskazał Wnioskodawca, w ramach umowy Koncentracji Gotówki będzie pełnił rolę Pool Leadera. Wnioskodawca dokona zawarcia umów prowadzenia rachunku bankowego z Bankiem oraz zawrze umowę z Uczestnikami w zakresie subrogacji długu (wszyscy uczestnicy zawrą taką umowę), w której wyrazi zgodę na spłatę swojego zadłużenia wobec Banku przez innych Uczestników (każdy z Uczestników wyrazi taką zgodę w stosunku do swojego zadłużenia).
2017
2
lut

Istota:
Opodatkowanie czynności dokonywanych w ramach umowy cash poolingu.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Spółka jest uczestnikiem umowy pt. "UMOWA o usługę zero-balancing cash poolingu w Złotówce" zawartej między Bank (...) (Polska) S.A. i P.T.L. w dniu 18 marca 2016 r. W chwili obecnej stronami oraz uczestnikiem Umowy CP w PLN są trzy podmioty: Bank z siedzibą w Polsce, będący stroną umowy CP w PL, Cash Pool Leader (zwany w Umowie CP w PLN: „ Pool Header ”), którym w chwili obecnej, od dnia 1 kwietnia 2016 r., jest P.T.F.S.L., która to spółka jest stroną umowy CP w PLN, Spółka P.P. sp. z 0.0.. występująca niejako strona tej umowy, ale jako jej uczestnik w oparciu o złożone oświadczenie woli o uczestnictwie w Umowie CP w PLN. Inne podmioty należące do grupy kapitałowej nie są aktualnie stronami tej Umowy ani jej uczestnikami, gdyż nie złożyły deklaracji o przystąpieniu do Umowy CP w PLN. Istota umowy CP w PLN Spółka posiada rachunek źródłowy prowadzony w PLN, a spółka P.T.F.S.L. posiada rachunek konsolidacyjny w PLN. Oba rachunki, zarówno źródłowy rachunek bankowy Spółki, jak i rachunek konsolidacyjny Cash Pool Leadera są otwarte i prowadzone przez Bank z siedzibą w Polsce. W funkcjonowanie cash poolingu wyrażonego w PLN nie jest zaangażowany żaden bank zagraniczny.
2017
31
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Na podstawie powyższych przepisów jednoznacznie należy stwierdzić, że przeniesienie własności nieruchomości następuje z chwilą zawarcia w formie aktu notarialnego ostatecznej umowy przeniesienia własności nieruchomości. Zarówno zawarcie umowy deweloperskiej, jak też dokonanie, stosownie do tej umowy, wpłaty na poczet ceny, bez wątpienia mogą prowadzić do nabycia własności nieruchomości lub praw, ale nie są z nim równoważne. Moment przeniesienia własności nieruchomości został określony w art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego, a art. 158 Kodeksu określa wyraźnie formę tej czynności prawnej. Należy zaznaczyć, że umowa developerska nie jest umową przenoszącą własność nieruchomości. Jest niejako przyrzeczeniem do przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa własności do lokalu, co nastąpi dopiero w momencie zawarcia np. umowy sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości. Treścią umowy deweloperskiej jest zatem jedynie zobowiązanie się stron do ustanowienia na rzecz nabywcy po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, lecz tej własności sama umowa deweloperska nie przenosi. Natomiast brak umowy przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego w terminie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie udziału w lokalu mieszkalnym ma oczywisty skutek w postaci braku nabycia własności tej nieruchomości, a tym samym powoduje brak spełnienia warunków do skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
28
sty

Istota:
W zakresie obowi1zku sporz1dzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych
Fragment:
(...) umów przyst1pienia, umów zmieniaj1cych i umów wy31czenia; oraz sk3adania wszelkich dyspozycji oraz otrzymywania i dokonywania wszelkich p3atnooci. Zgodnie z treoci1 Umowy Lider nie bedzie jednak sk3ada3 dyspozycji do w3asnego rachunku (Rachunku Lidera). Umowa Cash Poolingu bedzie mia3a charakter nienazwanej umowy cash poolingu, zawartej pomiedzy Bankiem oraz Liderem na podstawie i w granicach okreolonych w art. 353 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Intencj1 Banku oraz Lidera jest wy31czenie, w najszerszym mo?liwym zakresie, zastosowania do niniejszej Umowy przepisów Kodeksu Cywilnego dotycz1cych umowy po?yczki, sprzeda?y praw, umowy poreczenia, umowy zlecenia i umowy o dzie3o. Bank udostepni Liderowi kredyt w rachunku Lidera (dalej: „ Kredyt ”) z przeznaczeniem na finansowanie bie?1cych potrzeb korporacyjnych Lidera oraz transferów kwot salda ujemnego. Czynnooci realizowane przez Wnioskodawce w roli Lidera bed1 wykonywane nieodp3atnie. Jego rola jako Lidera w zakresie Umowy Cash Poolingu bedzie ograniczaa sie przede wszystkim do funkcji technicznej sprowadzaj1cej sie do posiadania przez niego rachunku Lidera, s3u?1cego do przeprowadzania transakcji zarz1dzania orodkami pienie?nymi przez Bank, a tak?e reprezentowania Uczestników Struktury wobec Banku.
2017
20
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia Umowy owiadczenia us3ug zarz1dzania p3ynnooci1 w formie limitów dziennych
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 223 z póYn. zm.) podatkowi temu podlegaj1 nastepuj1ce czynnooci cywilnoprawne: umowy sprzeda?y oraz zamiany rzeczy i praw maj1tkowych, umowy po?yczki pieniedzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, (uchylona) umowy darowizny – w czeoci dotycz1cej przejecia przez obdarowanego d3ugów i cie?arów albo zobowi1zan darczyncy, umowy do?ywocia, umowy o dzia3 spadku oraz umowy o zniesienie wspó3w3asnooci – w czeoci dotycz1cej sp3at lub dop3at, (uchylona) ustanowienie hipoteki, ustanowienie odp3atnego u?ytkowania, w tym nieprawid3owego, oraz odp3atnej s3u?ebnooci, umowy depozytu nieprawid3owego, umowy spó3ki. Podatkowi od czynnooci cywilnoprawnych podlegaj1 równie? zmiany ww. umów, je?eli powoduj1 one podwy?szenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych oraz orzeczenia s1dów, w tym równie? polubownych oraz ugody, je?eli wywo3uj1 one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy). Ustawodawca wprowadzi3 zasade enumeratywnego okreolenia czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy przedmiotem opodatkowania s1 umowy po?yczki pieniedzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, w których to umowach, w myol art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.
2017
19
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Umowa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.