Umowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
sie

Istota:

Wnioskodawca uzyskując dochody (przychody) z udziału w spółce komandytowej, w której jest wspólnikiem, ze źródeł położonych poza terytorium kraju opodatkowane w państwie ich powstania podatkiem u źródła, winien zgodnie z art. 27 ust. 9 i 9a połączyć je z dochodami osiągniętymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odliczyć potrącony przez kontrahentów podatek u źródła w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok, w którym nastąpiło potrącenie podatku.

Fragment:

Zgodnie z opisanym stanem faktycznym, uzyskiwany Przychód jest wynikiem realizacji Umów z kontrahentami mającymi siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Wypłacając wynagrodzenie na podstawie Umów, potrącany jest podatek w państwie źródła (w państwie, w którym powstały) - tj. na terytorium Wielkiej Brytanii lub na terytorium Stanów Zjednoczonych. Przychód osiągany przez Spółkę, rozpoznawany podatkowo przez Wnioskodawcę (zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT), to przychód, o którym mowa w art. 13 umowy z USA oraz art. 12 umowy z Wielką Brytanią, czyli określany jako należności licencyjne. Na podstawie art. 13 ust. 1 umowy z USA należności licencyjne powstałe w jednym Umawiającym się Państwie i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie będą opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie. Natomiast art. 13 ust. 2 ww. umowy stanowi, że w każdym razie takie należności mogą być opodatkowane także w tym Państwie, w którym powstały, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale podatek w ten sposób pobierany nie może przekroczyć 10% kwoty należności brutto. Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 umowy z Wielką Brytanią należności licencyjne powstające w Umawiającym się Państwie i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

2018
29
lip

Istota:

Stwierdzenie, czy wykonując czynności na rzecz Spółki na podstawie Umowy, Wnioskodawca działa jako podatnik VAT, a tym samym czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz stwierdzenie, czy ww. czynności wykonane przed datą podpisania Aneksu podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

Odnosząc się natomiast do warunku trzeciego należy stwierdzić, że skoro zgodnie z postanowieniami umowy, przed dniem podpisania Aneksu, Zarządzający miał ponosić odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego, a ponadto – jak wskazał Wnioskodawca – przed dniem sporządzenia Aneksu w Umowie nie znajdował się wprost zapis o odpowiedzialności Zarządzającego wobec osób trzecich, to – wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy – również ten warunek był w tym okresie wypełniony. W analizowanym przypadku z opisu sprawy bezsprzecznie wynika bowiem, że w okresie przed podpisaniem Aneksu do umowy, umowa łącząca Zarządzającego i Spółkę nie przewidywała, by niezależnie od odpowiedzialność Zarządzającego, którą ponosi on z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu, określonej przepisami prawa (w szczególności na mocy Ksh), Zarządzający ponosił odpowiedzialność wobec Spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków zarządzającego wynikających z umowy lub z przepisów prawa. Odpowiedzialność Zarządzającego w tym zakresie została do umowy o zarządzanie wprowadzona dopiero na podstawie podpisanego w dniu 29 marca 2018 r. Aneksu do Umowy. A zatem skoro w treści umowy przed podpisaniem Aneksu nie było zapisu dotyczącego odpowiedzialności Zarządzającego wobec osób trzecich w związku z wykonywaniem usług zarządzania to nie można tej odpowiedzialności domniemywać.

2018
27
lip

Istota:

Brak podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT czynności świadczonych przez Wnioskodawcę.

Fragment:

Wnioskodawca będzie korzystał przy wykonywaniu czynności z usług podmiotu zewnętrznego, który to podmiot łączy ze Spółką umowa cywilnoprawna. Spółka jest również związana umową o świadczenie pomocy prawnej, która to umowa również została wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 lipca 2018 r. Do tego czasu podmiot zewnętrzny świadczyć będzie pomoc prawną na rzecz Spółki, z której korzysta likwidator przy wykonywaniu swoich zadań. Po tej dacie, likwidator nie będzie korzystał z pomocy prawnej świadczonej na rzecz Spółki. Do dnia 31 maja 2018 r. Spółka związana była umową o świadczenie usług informatycznych. Umowa ta z dniem 31 maja 2018 r. została rozwiązana, co jednak – w ocenie Wnioskodawcy – nie ma znaczenia, z uwagi na korzystnie przez niego ze sprzętu komputerowego, telefonu oraz samochodu niebędącego własnością Spółki. Do dnia 30 kwietnia 2018 r. w Spółce zatrudniony był pracownik na stanowisku specjalisty do spraw inwestycji. Wnioskodawca nie korzystał jednak z pomocy tego pracownika przy wykonywaniu umowy. W świetle powyższego – w ocenie Wnioskodawcy – można uznać, że korzysta on – w wyżej opisanym ograniczonym zakresie – z infrastruktury oraz organizacji wewnętrznej Spółki. Z Umowy o świadczenie usług zarządzania nie wynika, kto ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w związku z zawartą umową o świadczenie usług likwidatora.

2018
25
lip

Istota:

Skutki podatkowe zawarcia umowy o dożywocie.

Fragment:

Nabywca zobowiązuje się zatem do świadczeń określonych w art. 908 Kodeksu cywilnego, przy czym ich wartość i okres, w którym mają być spełnione, w momencie zawierania umowy nie są znane. Umowa dożywocia ma więc charakter umowy zobowiązującej, odpłatnej i wzajemnej. Przedmiotem świadczenia ze strony zbywcy (dożywotnika) jest przeniesienie własności nieruchomości. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego zdarzenia wynika, że dnia 14 marca 2018 r. ciocia zawarła z Wnioskodawczynią, za pośrednictwem notariusza, umowę dożywocia. W ww. umowie ciocia Wnioskodawczyni przekazała Jej zabudowaną nieruchomość oraz grunty orne, o łącznej powierzchni 0,5005 ha. W akcie notarialnym wartość powyższego została określona na kwotę 100 000 zł. Wskutek zawarcia umowy dożywocia, Wnioskodawczyni zobowiązała się do utrzymywania cioci do końca jej życia, przyjęcia jej jako domowniczki, dostarczania wyżywienia, odpowiedniej pomocy i pielęgnowania w chorobie. Wnioskodawczyni zobowiązała się również do zapewnienia cioci ubrania, mieszkania, światła, opału, lekarstw oraz do sprawienia Jej własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego miejscowym zwyczajom. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny, stwierdzić należy, że umowa o dożywocie stanowi dla Wnioskodawczyni zobowiązanie do dokonywania na rzecz dożywotnika (cioci) zawartych w umowie świadczeń i do czasu ewentualnego zbycia przedmiotowych nieruchomości, nie będzie stanowić dla Niej źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie nabycia.

2018
16
lip

Istota:

Ustalenie czy w świetle art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w przypadku uregulowania przez Spółkę faktury VAT poniżej 15 000 zł w formie gotówkowej, w oparciu o umowę ramową, w związku z którą łączna wartość faktur VAT przekracza 15 000 zł, możliwe jest zaliczenie takiego wydatku do kosztów podatkowych

Fragment:

W podobny sposób pojęcie to zinterpretowało Ministerstwo Gospodarki w odpowiedzi z 4 października 2004 r. na interpretację poselską, gdzie zauważono, że „pod pojęciem „ jednorazowa wartość transakcji ” należy rozumieć ogólną wartość należności lub zobowiązań, określoną w umowie zawartej między przedsiębiorcami”. Z uwagi jednak na specyfikę umów o współpracę czy umów ramowych, wyrażającej się w tym, że tego rodzaju umowa określa cele gospodarcze podmiotów chcących nawiązać stosunek gospodarczy, który ma być realizowany za pomocą wielu umów singulamych. Umowa o współpracę/umowa ramowa może być zawarta na czas nieokreślony, co niewątpliwie wynika z jej charakteru, który ma na celu określenie zasad współpracy na przyszłość. Dopuszczalność zawierania umów ramowych wynika z ogólnej zasady swobody umów (art. 3531 Kodeksu cywilnego). Umowy te - dla celu uproszczenia współpracy - określają w sposób ogólny ramy w których udzielane są i realizowane zamówienia, w tym również ich termin, lecz nie kreują zobowiązania do spełnienia świadczeń o określonej wartości - zawierają one raczej te postanowienia, które nie muszą być powtarzane przy każdej transakcji i mają na celu ułatwić prowadzenie działalności. Nie są to przy tym postanowienia o charakterze esentialia negotii umowy dostawy towarów. Odnosząc powyższe do charakteru umów o współpracę, należy zauważyć, że pod pojęciem „ jednorazowej transakcji ” należy rozumieć wartość poszczególnych zamówień, a nie sumę sprzedaży dokonanej w ramach jednej umowy.

2018
30
cze

Istota:

Nieuznanie Wnioskodawcy za podatnika z tytułu czynności wykonywanych przez niego w ramach umowy zarządzania wspólną płynnością finansową

Fragment:

Należy zauważyć, że polskie przepisy podatkowe nie zawieraj regulacji dotyczących umowy cash poolingu. Występująca w obrocie prawnym jako umowa nienazwana - umowa cash poolingu - porównywana jest często z umową pożyczki. Chociaż umowa ta do pewnego stopnia przypomina w swym charakterze uregulowaną w polskim prawie umowę pożyczki, jednak nie wyczerpuje istotnych jej znamion. Nie dochodzi w tym przypadku do zawarcia umowy pożyczki, ponieważ brak jest zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na określony w umowie podmiot. Uczestnik tego typu umów nie wie, czy jego środki zostaną wykorzystane, w jakiej wysokości i przez którego uczestnika. Tym samym, nie jest skonkretyzowana druga strona transakcji, jak też jej przedmiot, ponieważ źródłem, z którego zostanie zasilony rachunek o saldzie debetowym, jest rachunek zbiorczy, na którym gromadzone są wolne środki wszystkich posiadających je uczestników cash poolingu. Umowa „ cash-poolingu ” jest formą efektywnego zarządzania środkami finansowymi, stosowaną przez podmioty należące do jednej grupy kapitałowej, lub podmioty powiązane ekonomicznie w jakikolwiek inny sposób. Sprowadza się ona do koncentrowania środków pieniężnych z jednostkowych rachunków poszczególnych podmiotów na wspólnym rachunku grupy i zarządzaniu zgromadzoną w ten sposób kwotą, przy wykorzystaniu korzyści skali.

2018
28
cze

Istota:

W zakresie możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych opłat za zarządzanie otrzymywanych przez Spółkę na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Fragment:

Zgodnie z Umową Spółka dokonuje wyboru Ostatecznych Odbiorców, którym mają być udzielone Pożyczki Jednostkowe, na podstawie warunków ustalonych w Umowie. Z wybranymi Ostatecznymi Odbiorcami Spółka zawiera Umowy Inwestycyjne. Przedmiotem tych umów jest sfinansowanie Inwestycji (tj. przedsięwzięcia realizowanego przez Ostatecznego Odbiorcę, finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego). Na podstawie zawartej Umowy Inwestycyjnej Spółka wypłaca Ostatecznym Odbiorcom Jednostkowe Pożyczki. Zgodnie z Umową Jednostkowa Pożyczka, to pożyczka udzielona Ostatecznemu Odbiorcy przez Pośrednika Finansowego w ramach środków Wkładu Funduszu Funduszy (środki wniesione przez BGK) oraz Wkładu Własnego Pośrednika Finansowego, na warunkach określonych w Umowie. Zgodnie z Umową Inwestycyjną Ostateczny Odbiorca zobowiązany jest wobec Spółki w szczególności do: przeznaczenia środków na cel wskazany w Umowie Inwestycyjnej, przekazywania informacji dotyczących realizacji Umowy Inwestycyjnej, zwrotu całości kwoty wypłaconej z tytułu Jednostkowej Pożyczki wraz z odsetkami oraz innymi zobowiązaniami wobec Spółki. Wnioskodawca prowadzi szczegółową ewidencję księgową w podziale na źródła finansowania pożyczek udzielanych w ramach projektu Ostatecznym Odbiorcom (udział własny w podziale na część kapitałową, odsetki umowne wynikające z harmonogramu, odsetki karne za opóźnienia w zapłacie oraz udział obcy BGK w podziale na część kapitałową, odsetki umowne wynikające z harmonogramu, odsetki karne za opóźnienia w zapłacie).

2018
28
cze

Istota:

W zakresie ustalenia czy koszty ponoszone w związku z realizacją Umowy podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy rozliczenie wydatków i kosztów sfinansowanych wynagrodzeniem w postaci Opłaty za Zarządzanie powinno być dokonane w skali całego okresu obowiązywania Umowy Operacyjnej.

Fragment:

Zgodnie z Umową Spółka dokonuje wyboru Ostatecznych Odbiorców, którym mają być udzielone Pożyczki Jednostkowe, na podstawie warunków ustalonych w Umowie. Z wybranymi Ostatecznymi Odbiorcami Spółka zawiera Umowy Inwestycyjne. Przedmiotem tych umów jest sfinansowanie Inwestycji (tj. przedsięwzięcia realizowanego przez Ostatecznego Odbiorcę, finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego). Na podstawie zawartej Umowy Inwestycyjnej Spółka wypłaca Ostatecznym Odbiorcom Jednostkowe Pożyczki. Zgodnie z Umową Jednostkowa Pożyczka, to pożyczka udzielna Ostatecznemu Odbiorcy przez Pośrednika Finansowego w ramach środków Wkładu Funduszu Funduszy (środki wniesione przez BGK) oraz Wkładu Własnego Pośrednika Finansowego, na warunkach określonych w Umowie. Zgodnie z Umową Inwestycyjną Ostateczny Odbiorca zobowiązany jest wobec Spółki w szczególności do: przeznaczenia środków na cel wskazany w Umowie Inwestycyjnej, przekazywania informacji dotyczących realizacji Umowy Inwestycyjnej, zwrotu całości kwoty wypłaconej z tytułu Jednostkowej Pożyczki wraz z odsetkami oraz innymi zobowiązaniami wobec Spółki. Wnioskodawca prowadzi szczegółową ewidencję księgową w podziale na źródła finansowania pożyczek udzielanych w ramach projektu Ostatecznym Odbiorcom (udział własny w podziale na część kapitałową, odsetki umowne wynikające z harmonogramu, odsetki karne za opóźnienia w zapłacie oraz udział obcy BGK w podziale na część kapitałową, odsetki umowne wynikające z harmonogramu, odsetki karne za opóźnienia w zapłacie).

2018
27
cze

Istota:

W zakresie braku obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji, zawieranych przez Wnioskodawcę ze Związkiem

Fragment:

Statutu Związku, jak również że postępowanie dotyczące kontraktowania i zakupu przez Związek od Spółki usług (na podstawie Umowy 2) w całości jest publikowane w dzienniku urzędowym unii europejskiej (jako suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Serii S). [Umowa 2, a także każda następna tego typu umowa (w przyszłości) była/będzie musiała być wysłana do dziennika urzędowego w ciągu 30 dni od momentu podpisania. Umowa ta w zasadzie w całości jest publikowana w tym elektronicznym Dzienniku Urzędowym. Także podaje się całkowitą wartość zamówienia bez podatku VAT. W odniesieniu do Umowy 2 wskazano kwotę 1.364.436,46 zł], to na podstawie art. 9a ust. 3d PdopU, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji, zawieranych w zakresie ww. Umów ze Związkiem. Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie: braku obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji, zawieranych przez Wnioskodawcę ze Związkiem – jest nieprawidłowe, braku obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji, zawieranych przez Wnioskodawcę ze Związkiem na podstawie wskazanych we wniosku Umów (Umowa 1 oraz Umowa 2) – jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

2018
23
cze

Istota:

Zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy dożywocia

Fragment:

Na gruncie przepisów podatkowych, mając na uwadze uchwalę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2014 r., sygn. akt II FPS 414, stwierdzić należy, że pomimo, iż przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy dożywocia stanowi jej odpłatne zbycie, to nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy tego rodzaju umowie nie można bowiem zastosować zasad określonych w przepisach art. 19 ust. 1 i ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według których przy ustalaniu przychodu bierze się wartość nieruchomości wyrażoną w cenie określonej w umowie (lub wartość rynkową), gdyż ta w przypadku dożywocia nie występuje ”. Wnioskodawczyni wskazuje, że w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 lutego 2018 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.36.2018.1.AKU czytamy: „W przypadku umowy o dożywocie jedynie przyjęcie wartości rynkowej nieruchomości, której własność jest przenoszona przez dożywotnika na zobowiązanego z tej umowy, pozwalałaby na określenie przychodu. Wielkość ta jednak, nie jest ceną nieruchomości określaną w umowie, czego wymaga art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Także możliwość ustalania wartości nieruchomości w oparciu o kryterium ceny rynkowej, zgodnie z art. 19 ust. 3 ww. ustawy, nie dostarcza argumentu o powstawaniu u podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zgodzie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy.