Umowa | Interpretacje podatkowe

Umowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość stosowania zwolnienia dla dostawy wyrobów węglowych w sytuacji gdy podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zostanie złożony w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym
Fragment:
W takich przypadkach dla każdego kolejnego roku obowiązywania danej umowy cena oraz parametry handlowe i klasa zbytu tego wyrobu co do zasady, uwzględniane są poprzez zawarcie aneksów do dotychczasowych umów. Jednocześnie w przypadku części zawieranych umów roczne ilości dostarczanego węgla określane w danej umowie mogą się zmieniać w granicach ustalonej tolerancji wynoszącej np. +/- 10%. Oprócz ilości węgla i jego parametrów, w zależności od przyjętych przez strony ustaleń, przedmiotowe umowy określają w szczególności następujące elementy: termin obowiązywania umowy, cenę sprzedawanego węgla, mechanizm jej ustalania na następne okresy dostaw, zasady naliczania kar umownych w przypadku niedostarczenia bądź nieodebrania w danym okresie węgla w ilości wynikającej z umowy. Wszelkie modyfikacje postanowień zawartych w umowach lub załącznikach mogą być dokonywane jedynie poprzez zawarcie przez strony pisemnego aneksu do danej umowy. Jednocześnie niektóre z zawieranych przez Spółkę umów wprowadzają mechanizmy umożliwiające zmianę parametrów handlowych węgla będącego przedmiotem danej umowy w drodze udokumentowanego na piśmie porozumienia stron. Na podobnych zasadach, w przypadku niektórych umów, możliwe są także zmiany w harmonogramie dostaw obejmujące również zmiany ilości dostaw w poszczególnych przedziałach jakościowych i klasach zbytu w ramach przewidzianej w danej umowie ogólnej ilości węgla.
2016
2
sie

Istota:
Możliwość stosowania zwolnienia dla dostawy wyrobów węglowych w sytuacji gdy podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zostanie złożony w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym
Fragment:
W takich przypadkach dla każdego kolejnego roku obowiązywania danej umowy cena oraz parametry handlowe i klasa zbytu tego wyrobu co do zasady, uwzględniane są poprzez zawarcie aneksów do dotychczasowych umów. Jednocześnie w przypadku części zawieranych umów roczne ilości dostarczanego węgla określane w danej umowie mogą się zmieniać w granicach ustalonej tolerancji wynoszącej np. +/- 10%. Oprócz ilości węgla i jego parametrów, w zależności od przyjętych przez strony ustaleń, przedmiotowe umowy określają w szczególności następujące elementy: termin obowiązywania umowy, cenę sprzedawanego węgla, mechanizm jej ustalania na następne okresy dostaw, zasady naliczania kar umownych w przypadku niedostarczenia bądź nieodebrania w danym okresie węgla w ilości wynikającej z umowy. Wszelkie modyfikacje postanowień zawartych w umowach lub załącznikach mogą być dokonywane jedynie poprzez zawarcie przez strony pisemnego aneksu do danej umowy. Jednocześnie niektóre z zawieranych przez Spółkę umów wprowadzają mechanizmy umożliwiające zmianę parametrów handlowych węgla będącego przedmiotem danej umowy w drodze udokumentowanego na piśmie porozumienia stron. Na podobnych zasadach, w przypadku niektórych umów, możliwe są także zmiany w harmonogramie dostaw obejmujące również zmiany ilości dostaw w poszczególnych przedziałach jakościowych i klasach zbytu w ramach przewidzianej w danej umowie ogólnej ilości węgla.
2016
2
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego zobowiązania się Wnioskodawcy do nie przyjmowania oferty zawarcia umowy przenoszącej własność rzeczy oraz opodatkowania odszkodowania za naruszenie umowy przez Sprzedającego.
Fragment:
Przy czym z momentem zawarcia umowy sprzedaży Sprzedawca otrzyma zapłatę uzgodnionej ceny. Mając na uwadze powołane wyżej okoliczności sprawy należy wskazać, że umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą i „ Sprzedawcą ” pomimo nazwania jej umową sprzedaży, z uwagi na zakres i charakter, nie nosi znamion tej umowy. Umowa zawarta między Wnioskodawcą a „ Sprzedawcą ” zawiera w sobie elementy charakterystyczne dla wielu umów nazwanych m.in. umowa pożyczki, umowa przechowania. W praktyce w obrocie prawnym mogą powstawać umowy łączące w sobie elementy charakterystyczne dla wielu różnych umów nazwanych. W takiej sytuacji należy przeanalizować, czy z punktu widzenia podatku VAT mamy do czynienia z kilkoma umowami, czy też w istocie jest to jedna usługa kompleksowa. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wielokrotnie wskazywał, że transakcja złożona z jednego świadczenia w aspekcie gospodarczym nie powinna być sztucznie rozdzielana, by nie pogarszać funkcjonalności systemu VAT. Tak wynika m.in. z orzeczenia w sprawie C-41/04. Wskazano w nim, że: „ jeżeli dwa lub więcej niż dwa świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta (...) są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie do celów stosowania podatku VAT ”.
2016
17
lip

Istota:
Czy przepływy finansowe z tytułu Rat Pożyczkowych będą stanowiły z perspektywy Wnioskodawcy zdarzenia obojętne podatkowo (brak obowiązku rozpoznania przychodu i kosztu podatkowego)?
Fragment:
Uiszczane przez pożyczkobiorców Raty Pożyczkowe z Umów Pożyczek wpłacane są na określony rachunek bankowy, a do środków tych, w związku z zawarciem Umowy Zbycia Wierzytelności, uprawniony jest Bank (Bank zaspokaja swoją wierzytelność z Umowy Zbycia Wierzytelności z wpłacanych Rat Pożyczkowych – w związku z zawarciem Umowy Zbycia Wierzytelności, właścicielem i ekonomicznym beneficjentem uiszczanych Rat Pożyczkowych jest Bank). W powyższej sytuacji nie dochodzi do cesji samej Umowy Pożyczki. Pożyczkodawcą z tytułu Umów Pożyczek nadal pozostaje Wnioskodawca oraz Wnioskodawca ponosi ryzyko niespłacania przez pożyczkobiorców zobowiązań (w przypadku braku spłat Rat Pożyczkowych przez pożyczkobiorców, Wnioskodawca jest zobowiązany do ich uiszczenia na rzecz Banku). Szczegółowe postanowienia Umowy Zbycia Wierzytelności regulowane są w generalnej (ramowej) umowie o wykup rat leasingowych oraz w aneksie do tej umowy w zakresie zbycia Rat Pożyczkowych – szczegółowe aspekty zbycia Rat Pożyczkowych regulowane są w aneksie, który w sprawach nieuregulowanych odsyła do odpowiednich postanowień generalnej (ramowej) umowy o wykup rat leasingowych. W związku z powyższym zadano m.in. następujące (...)
2016
8
lip

Istota:
Czy zawierane umowy o sekurytyzacyję, które planuje zawierać Wnioskodawca będą stanowiły transakcje podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust 1 pkt 1 Ustawy PCC podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych; umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki. Ustanowienie przez ustawodawcę zamkniętego katalogu czynności cywilnoprawnych oznacza, że wszystkie umowy niemieszczące się w katalogu zawartym w art. 1 ust. 1 pkt 1 Ustawy PCC nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowa sekurytyzacji, której stroną ma być Wnioskodawca, nie spełnia cech żadnej z wyżej wymienionych czynności cywilnoprawnych. Ustawa o funduszach inwestycyjnych zawiera postanowienia określające charakter umów o sekurytyzację, zawieranych przez fundusze sekurytyzacyjne. Umowy o sekurytyzację, które wskazane są w opisie stanu faktycznego wyróżnione są przedmiotem regulacji prawnych (ustawa o funduszach inwestycyjnych, Prawo bankowe).
2016
6
lip

Istota:
Czy Umowa Pożyczki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (pcc)?
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) upcc, opodatkowaniu podlega umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Zgodnie z art. 44 kodeksu cywilnego, mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. Zgodnie z art. 45 kodeksu cywilnego, rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne. Akcje nie mogą zostać zatem uznane za rzeczy. Na podstawie Umowy Pożyczki Pożyczkodawca przeniesie na Wnioskodawcę własność określonej liczby akcji SA, a Wnioskodawca będzie zobowiązany do zwrotnego przeniesienia własności tej samej liczby akcji SA w terminie wynikającym z Umowy Pożyczki. Przedmiotem Umowy Pożyczki będą akcje, tj. prawa majątkowe. Nie będą to zatem pieniądze czy też rzeczy oznaczone co do gatunku. W rezultacie należy uznać, że Umowa Pożyczki nie jest umową, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) upcc i w konsekwencji Umowa Pożyczki nie podlega pcc. Nie można bowiem twierdzić, że podlega pcc umowa pożyczki praw majątkowych. Reasumując, bez względu na fakt, czy Pożyczkodawca będzie polskim czy też cypryjskim rezydentem podatkowym – zawarcie Umowy Pożyczki będzie pozostawać poza zakresem pcc, a Wnioskodawca nie będzie podatnikiem pcc z tego tytułu. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w np. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2 grudnia 2014 r. nr IPTPB2/436-110/14-4/KK .
2016
6
lip

Istota:
Czy przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego umowa cash-poolingu stanowi umowę pożyczki w rozumieniu art. 16 ust. 7b updop oraz czy odsetki wypłacane w ramach cash-poolingu będą podlegały ograniczeniom zawartym w art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 updop?
Fragment:
Polskie przepisy prawa cywilnego nie zawierają regulacji odnoszących się do umowy cash poolingu, stąd też umowę taką zaliczyć należy do umów nienazwanych na gruncie polskich przepisów prawa cywilnego. Tym niemniej cechą takiej umowy jest to, że jeden z podmiotów (uczestnik umowy) przekazuje własne środki finansowe innemu podmiotowi (innemu uczestnikowi umowy), celem pokrycia przez ten inny podmiot zobowiązań pieniężnych. Otrzymane przez podmiot środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z wynagrodzeniem za korzystanie z tych środków, określonym w formie odsetek. Nawet zatem w przypadku, gdy umowa cash-poolingu polega na przejęciu długu czy subrogacji (jak ma to miejsce na gruncie opisanego zdarzenia przyszłego), faktycznym jej celem jest udostępnianie środków pieniężnych pomiędzy podmiotami z grupy oraz osiąganie przez te podmioty korzyści w postaci odsetek. Istotą zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki jest przejście prawa własności przedmiotu pożyczki na pożyczkobiorcę oraz zobowiązanie pożyczkobiorcy do zwrotu, czyli do przeniesienia własności takiego samego przedmiotu na pożyczkodawcę. Opisana we wniosku umowa cash-poolingu wypełnia przesłanki zaliczenia jej do umowy pożyczki zdefiniowanej w art. 16 ust. 7b updop.
2016
5
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego zobowiązania się Wnioskodawcy do nie przyjmowania oferty zawarcia umowy przenoszącej własność rzeczy oraz opodatkowania odszkodowania za naruszenie umowy przez Sprzedającego.
Fragment:
Przy czym z momentem zawarcia umowy sprzedaży Sprzedawca otrzyma zapłatę uzgodnionej ceny. Mając na uwadze powołane wyżej okoliczności sprawy należy wskazać, iż umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą i „ Sprzedawcą ” pomimo nazwania jej umową sprzedaży, z uwagi na zakres i charakter, nie nosi znamion tej umowy. Umowa zawarta między Wnioskodawcą a „ Sprzedawcą ” zawiera w sobie elementy charakterystyczne dla wielu umów nazywanych m.in. umowa pożyczki, umowa przechowania. W praktyce w obrocie prawnym mogą powstawać umowy łączące w sobie elementy charakterystyczne dla wielu różnych umów nazwanych. W takiej sytuacji należy przeanalizować, czy z punktu widzenia podatku VAT mamy do czynienia z kilkoma umowami czy też w istocie jest to jedna usługa kompleksowa. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wielokrotnie wskazywał, że transakcja złożona z jednego świadczenia w aspekcie gospodarczym nie powinna być sztucznie rozdzielana, by nie pogarszać funkcjonalności systemu VAT. Tak wynika m.in. z orzeczenia w sprawie C-41/04. Wskazano w nim, że „ jeżeli dwa lub więcej niż dwa świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta (...) są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie do celów stosowania podatku VAT ”.
2016
30
cze

Istota:
Czy odsetki od finansowania zaciągniętego przez Wnioskodawcę od Banku (niebędącego tzw. podmiotem kwalifikowanym na gruncie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji) na podstawie umowy opisanej w niniejszym wniosku (Umowy Cash Poolingu 1), a następnie przejętego w drodze subrogacji przez podmiot z Grupy jako nowego wierzyciela będą podlegały ograniczeniom w przedmiocie zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 ustawy o CIT?
Fragment:
Polskie przepisy prawa cywilnego nie zawierają regulacji odnoszących się do umowy cash poolingu, stąd też umowę taką zaliczyć należy do umów nienazwanych na gruncie polskich przepisów prawa cywilnego. Tym niemniej cechą takiej umowy jest to, że jeden z podmiotów (uczestnik umowy) przekazuje własne środki finansowe innemu podmiotowi (innemu uczestnikowi umowy), celem pokrycia przez ten inny podmiot zobowiązań pieniężnych. Otrzymane przez podmiot środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z wynagrodzeniem za korzystanie z tych środków, określonym w formie odsetek. Nawet zatem w przypadku, gdy umowa cash poolingu polega na przejęciu długu czy subrogacji (jak ma to miejsce na gruncie opisanego zdarzenia przyszłego), faktycznym jej celem jest udostępnianie środków pieniężnych pomiędzy podmiotami z grupy oraz osiąganie przez te podmioty korzyści w postaci odsetek. Istotą zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki jest przejście prawa własności przedmiotu pożyczki na pożyczkobiorcę oraz zobowiązanie pożyczkobiorcy do zwrotu, czyli do przeniesienia własności takiego samego przedmiotu na pożyczkodawcę. Opisana we wniosku umowa cash poolingu wypełnia przesłanki zaliczenia jej do umowy pożyczki zdefiniowanej w art. 16 ust. 7b updop.
2016
26
cze

Istota:
W zakresie uznania wzajemnych zobowiązań pomiędzy stronami za świadczenie usług, obowiązku wystawienia faktury oraz prawa do odliczenia
Fragment:
(...) Umowy Ramowej oraz Umowy Zobowiązującej albo Umowy Uprawniającej (terminy zdefiniowane poniżej). Ponadto Umowa Ramowa reguluje kwestię wypłaty przez P. na rzecz F. „ Wynagrodzenia ” za zabezpieczenia realizowanego przez P. projektu, o którym mowa (zob. pkt 5 niżej). W dniu podpisania Umowy Ramowej, strony podpisały przedwstępną umowę zobowiązującą F. do kupna Nieruchomości od P. (dalej: „ Umowa Zobowiązująca ”) oraz przedwstępną umowę zobowiązującą P. do sprzedaży Nieruchomości na rzecz F. (dalej: „ Umowa Uprawniająca ”). Umowa Zobowiązująca wejdzie w życie z chwilą wejścia w życie wszystkich postanowień Umowy Ramowej, natomiast Umowa Uprawniająca wejdzie w życie z chwilą i w przypadku wygaśnięcia Umowy Zobowiązującej zgodnie z jej postanowieniami. Całokształt uregulowań i transakcji przewidzianych Umową Ramową, Umową Zobowiązującą oraz Umową Uprawniającą, w tym sprzedaż Nieruchomości i praw z nią związanych, zwane będzie łącznie dalej: „ Transakcją ”. Umowa Zobowiązująca Na mocy Umowy Zobowiązującej w okresie 6 miesięcy od dnia uzyskania przez P. pozwolenia na użytkowanie Budynku, P. może zażądać od F. nabycia przez F.
2016
22
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Umowa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.