IPPB4/4511-260/16-4/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy umorzona część zadłużenia stanowi dla dłużnika (Wnioskodawcy) przychód z innego źródła w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej jako „updof”), jeżeli zgodnie z ww. interpretacją podmiot udzielający umorzenia nie ma obowiązku wystawić PIT-8C?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 marca 2016 r. (data wpływu 7 marca 2016 r.) uzupełniony pismem z dnia 19 kwietnia 2016 r. (data nadania 20 kwietnia 2016 r., data wpływu 22 kwietnia 2016 r.) stanowiącego odpowiedź na wezwanie z dnia 7 kwietnia 2016 r. Nr IPPB4/4511-260/16-2/JK (data nadania 8 kwietnia 2016 r., data doręczenia 18 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia części zadłużenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia części zadłużenia.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 7 kwietnia 2016 r. Nr IPPB4/4511-260/16-2/JK (data nadania 8 kwietnia 2016 r., data doręczenia 18 kwietnia 2016 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem interpretacji indywidualnej oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego w odniesieniu do całego sprecyzowanego pytania.

Pismem z dnia 19 kwietnia 2016 r. (data nadania 20 kwietnia 2016 r., data wpływu 22 kwietnia 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Po śmierci ojca Wnioskodawca przejął dług z tytułu niezapłaconego czynszu za mieszkanie komunalne. Dług wynosił łącznie 42.888,91 zł (w tym zaległość główna, odsetki i inne koszty sądowe i procesowe). Na podstawie Uchwały Rady Miasta z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta” Wnioskodawca zawarł w lipcu 2015 r. porozumienie z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami – zgodnie z którym dokonał zwrotu kwoty 12.866,67 zł, a pozostała część, tj. kwota 30.022,24 zł została mu umorzona.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy umorzona część zadłużenia stanowi dla dłużnika (Wnioskodawcy) przychód z innego źródła w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej jako „updof”), jeżeli zgodnie z ww. interpretacją podmiot udzielający umorzenia nie ma obowiązku wystawić PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zgodnie z art. 9 ust. l ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 updof, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. l pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 10 ust. 1 updof, źródłem przychodu są tzw. „inne źródła”.

Zgodnie z brzmieniem art. 20 updof, za przychody z innych źródeł o których mowa w art. 10 ust. l pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka OFE wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Umorzenie zadłużenia nastąpiło na podstawie Uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta obowiązujących w latach 2015-2019”. Postanowienia Uchwały, która wprowadziła program jednorazowej pomocy dłużnikom polegającej na restrukturyzacji zadłużenia, mają charakter ogólny i odnoszą się do wszystkich osób, które są adresatami zawartych w niej norm. Tym samym każda osoba, będąca dłużnikiem Miasta w rozumieniu Uchwały, może skorzystać z przewidzianej w niej restrukturyzacji swojego zadłużenia, dokonanej według zasad określonych w Programie. W takim przypadku umorzenie konkretnemu dłużnikowi części jego zadłużenia nie ma charakteru indywidualnego i nie powoduje powstania u niego przychodu w rozumieniu art. 10 ust. l pkt 9 i art. 20 ust. l updof.

Ponieważ Miasto nie ma obowiązku zaliczać umorzonej części zadłużenia do przychodu dłużnika (czyli do przychodu Wnioskodawcy) z innego źródła oraz sporządzać informacji o wysokości przychodów PIT-8C i przekazywać jej podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu – a Wnioskodawca jest osobą, z którą zawarto porozumienie na podstawie ww. Uchwały Rady Miasta – tym samym Wnioskodawca uważa, że umorzenie części zadłużenia nie ma charakteru indywidualnego i nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu art. 10 ust. l pkt 9 i art. 20 ust. l updof, co za tym idzie nie musi rozliczać kwoty umorzenia w PIT jako przychodu z „innego źródła”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.