IPPB2/4511-466/16-2/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w zwi1zku z rozwa?anym dobrowolnym umorzeniem udzia3ów w3asnych przez Spó3ke, po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika pozostaj1cego udzia3owcem Spó3ki równie? po umorzeniu przez Spó3ke udzia3ów w3asnych, nie powstanie przychód (dochód) podlegaj1cy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1cy w imieniu Ministra Finansów stwierdza, ?e stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2016 r. (data wp3ywu 27 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia udzia3ów dla wspólnika pozostaj1cego w spó3ce – jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia udzia3ów dla wspólnika pozostaj1cego w spó3ce.

We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e.

Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowi1zkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca posiada 100% udzia3ów w Sp. z o.o. (dalej: Spó3ka) objetych za wk3ad pienie?ny. Spó3ka posiada siedzibe na terytorium Polski i podlega nieograniczonemu obowi1zkowi podatkowemu w Polsce. Spó3ka planuje dzia3alnooa inwestycyjn1 w nieruchomooci oraz spó3ki dysponuj1ce nowymi technologiami. Z uwagi, na d3ugi okres realizacji potencjalnych zysków, Spó3ka w celu dofinansowania i zgromadzenia odpowiedniego kapita3u na swoj1 dzia3alnooa, dopuoci w przysz3ooci jednego lub wielu udzia3owców, którzy w zamian za wk3ady pienie?ne obejm1 udzia3y w Spó3ce. Proces znajdowania nowych wspólników mo?e bya roz3o?ony w czasie. Docelowa, planowana struktura w3aocicielska bedzie wygl1da3a w ten sposób, ?e pierwotny wspólnik bedzie posiada3 co najmniej bezwzgledn1 wiekszooa udzia3ów w Spó3ce. Nowi wspólnicy obejm1 pozosta31 czeoa udzia3ów.

W zwi1zku z checi1 pozyskania finansowania na dzia3alnooa inwestycyjn1 i dopuszczeniem nowych wspólników, Spó3ka bedzie dokonywa3a podwy?szen kapita3u zak3adowego. Podwy?szenia kapita3ów nast1pi1 zgodnie z zasadami okreolonymi w art. 154 Kodeksie spó3ek handlowych z dnia 15 wrzeonia 2000 roku (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037, tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030, dalej jako „KSH”) w taki sposób, ?e udzia3y w podwy?szonym kapitale zak3adowym Wnioskodawcy bed1 obejmowane przez udzia3owców po wartooci wy?szej od ich wartooci nominalnej. Nadwy?ka ta, zgodnie z art. 154 § 3 Kodeksu spó3ek handlowych, zostanie przelana do kapita3u zapasowego Spó3ki (tzw. agio).

W przypadku nowych udzia3owców, podwy?szenie kapita3u zak3adowego dokonane zostanie nominalnie na relatywnie niskim poziomie (o kwote stanowi1c1 mniej ni? 20% dokonanych przez udzia3owców wk3adów). Jednoczeonie w celu zapewnienia, aby pierwotny udzia3owiec (tj. Wnioskodawca) zawsze posiada3 co najmniej bezwzgledn1 wiekszooa g3osów w kapitale zak3adowym Spó3ki, udzia3owcy mog1 wyrazia zgode na umorzenie swoich udzia3ów za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Dodatkowo, mo?e sie te? okazaa, ?e obni?enie kapita3u zak3adowego bedzie niezbedne do sprawnego zarz1dzania Spó3k1 w przypadku ponoszenia przez ni1 strat w wyniku prowadzonej dzia3alnooci.

Zgodnie z art. 233 § 1 KSH je?eli bilans sporz1dzony przez zarz1d wyka?e strate przewy?szaj1c1 sume kapita3ów zapasowego i rezerwowych oraz po3owe kapita3u zak3adowego, zarz1d jest obowi1zany niezw3ocznie zwo3aa zgromadzenie wspólników w celu powziecia uchwa3y dotycz1cej dalszego istnienia spó3ki. Je?eli zatem ca3a lub znaczna czeoa kwoty wnoszonych wk3adów zosta3aby przeznaczona na kapita3 zak3adowy, istnia3oby wieksze ryzyko, ?e poniesienie ewentualnych strat przez Spó3ke spowoduje koniecznooa podjecia uchwa3y o dalszych losach Spó3ki. Do limitu okreolonego przez art. 233 § 1 KSH liczona jest bowiem wartooa kapita3u zak3adowego jedynie w po3owie, a nie jak w przypadku kapita3u zapasowego - w ca3ooci. Z tego wzgledu obni?enie kapita3u zak3adowego Spó3ki na ni?szym – w stosunku do kapita3u zapasowego - poziomie bedzie korzystne dla Spó3ki, zarówno ekonomicznie jak i w kontekocie prowadzenia przez Spó3ke dzia3alnooci operacyjnej.

Po trzecie, potencjalne obni?enie kapita3u zak3adowego w stosunku do zapasowego umo?liwi Spó3ce obni?enie ryzyka koniecznooci podejmowania odpowiednich czynnooci w przypadku powstawania znacznych strat w trakcie prowadzenia dzia3alnooci przez Spó3ke. W przypadku bowiem, gdyby straty z normalnej dzia3alnooci Spó3ki mia3y bya pokrywane z kapita3u zak3adowego, koniecznym by3oby dokonanie d3ugotrwa3ej, sformalizowanej oraz obci1?onej kosztami procedury obni?enia kapita3u zak3adowego (obni?enie kapita3u zak3adowego nie jest konieczne w przypadku pokrywania straty z kapita3u zapasowego). Obni?enie kapita3u zak3adowego z kolei wp3ywa negatywnie na odbiór Spó3ki zarówno przez uczestników obrotu gospodarczego jak i podmioty udzielaj1ce np. kredytów (banki).

Po czwarte, bior1c pod uwage treoa art. 189 § 2 KSH, zgodnie z którym Wspólnicy nie mog1 otrzymywaa z jakiegokolwiek tytu3u wyp3at z maj1tku spó3ki potrzebnego do pe3nego pokrycia kapita3u zak3adowego, koniecznooa utrzymywania podwy?szonej wartooci kapita3u zak3adowego ogranicza3aby prawid3owe funkcjonowanie Wnioskodawcy. Takie ograniczenie przejawia3oby sie m.in. tym, i? w sytuacji niepokrycia ca3ego kapita3u zak3adowego, wyp3ata dywidendy udzia3owcom, b1dY zwrot udzielonej przez udzia3owców po?yczki, by3oby niemo?liwe. Taka sytuacja wp3ywa3aby niekorzystnie na prowadzenie bie?1cej dzia3alnooci przez Spó3ke.

W zwi1zku z powy?szym, oprócz ustalonego sposobu obejmowania udzia3ów w Spó3ce przez nowych wspólników, umowa Spó3ki przewiduje, ?e Wspólnicy mog1 w ka?dym czasie podj1a uchwa3e dotycz1c1 umorzenia udzia3u Wspólnika za jego zgod1. Umorzenie dobrowolne mo?e nast1pia za zgod1 wspólnika w drodze nabycia udzia3u przez Spó3ke za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Umorzenie udzia3ów nastepuje równie? w przypadku zmiany przedmiotu dzia3alnooci Spó3ki (umorzenie automatyczne). Umorzeniem automatycznym objete s1 wy31cznie udzia3y wspólników, w takiej wysokooci aby 31czna wartooa pozosta3ych w Spó3ce udzia3ów nie by3a ni?sza ni? minimalna wartooa kapita3u zak3adowego w wysokooci 5.000 z3, a wartooa udzia3u przypadaj1cego na Wspólnika wynosi3a co najmniej 50 z3. Wynagrodzenie przys3uguj1ce wspólnikowi za umorzony udzia3 w przypadku umorzenia automatycznego, nie mo?e bya ni?sze od wartooci przypadaj1cych na udzia3 aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwote przeznaczon1 do podzia3u miedzy wspólników, chyba ?e zostanie ustalona inna wysokooa wynagrodzenia w drodze uchwa3y Zgromadzenia Wspólników.

Bior1c pod uwage powy?sze, mo?liwe jest, ?e w przysz3ooci, Spó3ka umorzy udzia3y posiadane przez jednego lub wielu udzia3owców w ca3ooci lub czeoci w kapitale Spó3ki bez wynagrodzenia na podstawie art. 199 § 3. KSH, na co wspólnicy (udzia3owcy) mog1 wyrazia zgode. W konsekwencji, mo?e istniea sytuacja, w której jeden z nowych udzia3owców utraci status wspólnika Spó3ki. Jednoczeonie w takim przypadku, tj. w przypadku umorzenia udzia3ów w3asnych w drodze obni?enia kapita3u zak3adowego dodatnia ró?nica miedzy ich wartooci1 nominaln1 a cen1 nabycia zostanie odniesiona na kapita3 zapasowy.

Jednoczeonie Wnioskodawca przyznaje, ?e umorzenie udzia3ów mo?e miea wp3yw na osi1gniecie wy?szego przychodu u pozostaj1cych udzia3owców w postaci wiekszego prawa do dywidendy ze Spó3ki w przysz3ooci lub wiekszego przychodu w przypadku póYniejszego odp3atnego zbycia udzia3ów Spó3ki.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie.

Czy w zwi1zku z rozwa?anym dobrowolnym umorzeniem udzia3ów w3asnych przez Spó3ke, po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika pozostaj1cego udzia3owcem Spó3ki równie? po umorzeniu przez Spó3ke udzia3ów w3asnych, nie powstanie przychód (dochód) podlegaj1cy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku rozwa?anego umorzenia udzia3ów w3asnych bez wynagrodzenia, po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika pozostaj1cego udzia3owcem Spó3ki równie? po umorzeniu przez Spó3ke udzia3ów w3asnych, nie powstanie jakikolwiek przychód (dochód) podlegaj1cy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W pierwszej kolejnooci Wnioskodawca, pragnie wskazaa, ?e na gruncie prawa handlowego umorzenie udzia3ów polega na ich prawnym unicestwieniu, oznaczaj1cym wygaoniecie wszelkich praw wynikaj1cych z udzia3ów: zarówno o charakterze maj1tkowym jak i korporacyjnym. KSH nie definiuje pojecia umorzenia; regulacje zawarte w przepisach KSH skupiaj1 sie na warunkach, sposobie i trybie umorzenia. Zgodnie z norm1 wyra?on1 w art. 199 KSH wyró?nia mo?na trzy rodzaje umorzenia:

  • umorzenie dobrowolne - za zgod1 udzia3owca: za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia,
  • przymusowe - bez zgody udzia3owca na podstawie uchwa3y wspólników, zgodnie z przes3ankami i trybem okreolonym w umowie spó3ki,
  • tzw. automatyczne (warunkowe) - dochodzi ono do skutku w razie ziszczenia sie okreolonych w umowie spó3ki zdarzen bez powziecia uchwa3y zgromadzenia wspólników.

Na podstawie art. 199 § 1 KSH udzia3 mo?e bya umorzony jedynie po wpisie spó3ki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spó3ki tak stanowi. W myol § 2 ww. artyku3u, umorzenie udzia3u wymaga uchwa3y zgromadzenia wspólników, która powinna okreolaa w szczególnooci podstawe prawn1 umorzenia i wysokooa wynagrodzenia przys3uguj1cego wspólnikowi za umorzony udzia3. Natomiast zgodnie z art. 199 § 3 KSH, umorzenie udzia3u mo?e nast1pia bez wynagrodzenia za zgod1 wspólnika.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przysz3ego, umowa Spó3ki z o.o. przewiduje mo?liwooa dokonania umorzenia udzia3ów w3asnych zarówno dobrowolnego (za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia) jak i automatycznego.

W ocenie Wnioskodawcy na podstawie przepisów Ustawy o PDOF, Wnioskodawca jako wspólnik pozostaj1cy udzia3owcem Spó3ki po umorzeniu przez Spó3ke udzia3ów w3asnych nie bedzie podlega3 opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych.

Na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy o PDOF opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaj1 wszelkiego rodzaju dochody, z wyj1tkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myol art. 9 ust. 1a. Ustawy o PDOF je?eli podatnik uzyskuje dochody z wiecej ni? jednego Yród3a, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrze?eniem art. 25e, art. 29-30c, art. 30e, art. 30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich Yróde3 przychodów.

Natomiast na podstawie art. 9 ust. 2 Ustawy o PDOF dochodem ze Yród3a przychodów, je?eli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowi1 inaczej, jest nadwy?ka sumy przychodów z tego Yród3a nad kosztami ich uzyskania osi1gnieta w roku podatkowym. Je?eli koszty uzyskania przekraczaj1 sume przychodów, ró?nica jest strat1 ze Yród3a przychodów.

W ocenie Wnioskodawcy, Ustawa o PDOF nie wskazuje wprost, ?e umorzenie przez Spó3ke udzia3ów w3asnych bez wynagrodzenia znajduje sie w katalogu zdarzen powoduj1cych powstanie przychodu dla wspólnika Spó3ki.

Ustawa o PDOF w art. 10 zawiera katalog Yróde3 przychodów, które podlegaj1 podatkowi od osób fizycznych. W ocenie Wnioskodawcy ?adne ze Yróde3 przychodów okreolonych w art. 10 ust. 1 Ustawy o PDOF nie pozwala przyj1a, ?e umorzenie udzia3ów bez wynagrodzenia przez innego wspólnika w Spó3ce prowadzi do powstania przychodu podlegaj1cego opodatkowaniu po stronie wspólnika pozostaj1cego w Spó3ce, w szczególnooci nie bed1 to art. 11 Ustawy o PDOF oraz art. 17 Ustawy o PDOF.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy o PDOF przychodami, z zastrze?eniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikaj1cych z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, s1 otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieni1dze i wartooci pienie?ne oraz wartooa otrzymanych owiadczen w naturze i innych nieodp3atnych owiadczen.

Jednoczeonie, Ustawa o PDOF w art. 11 ust. 2 reguluje, ?e wartooa pienie?n1 owiadczen w naturze, z zastrze?eniem art. 12 ust. 2-2c, okreola sie na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzglednieniem w szczególnooci ich stanu i stopnia zu?ycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie art. 11 ust. 2a Ustawy o PDOF wartooa pienie?n1 innych nieodp3atnych owiadczen ustala sie:

  1. je?eli przedmiotem owiadczenia s1 us3ugi wchodz1ce w zakres dzia3alnooci gospodarczej dokonuj1cego owiadczenia - wed3ug cen stosowanych wobec innych odbiorców;
  2. je?eli przedmiotem owiadczen s1 us3ugi zakupione - wed3ug cen zakupu;
  3. je?eli przedmiotem owiadczen jest udostepnienie lokalu lub budynku - wed3ug równowartooci czynszu, jaki przys3ugiwa3by w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
  4. w pozosta3ych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy owiadczeniu us3ug lub udostepnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzglednieniem w szczególnooci ich stanu i stopnia zu?ycia oraz czasu i miejsca udostepnienia.

Zgodnie z art. 11 ust. 2b Ustawy o PDOF je?eli owiadczenia s1 czeociowo odp3atne, przychodem podatnika jest ró?nica pomiedzy wartooci1 tych owiadczen, ustalon1 wed3ug zasad okreolonych w ust. 2 lub 2a, a odp3atnooci1 ponoszon1 przez podatnika.

W ocenie Wnioskodawcy, art. 11 nie mo?e bya podstaw1 do przypisania przychodu wspólnikom, których udzia3y nie bed1 umarzane bez wynagrodzenia. Wspólnicy, w momencie umorzenia udzia3ów w3asnych Spó3ki, nie otrzymaj1 ?adnego „owiadczenia w naturze” czy „innego nieodp3atnego lub czeociowo odp3atnego owiadczenia”, w tym w szczególnooci takiego, którego wartooa by3aby mo?liwa do okreolenia na podstawie art. 11 ust. 2 - 2b Ustawy o PDOF.

Zdaniem Wnioskodawcy umorzenie udzia3ów spó3ki kapita3owej bez wynagrodzenia nale?1cych do jednego wspólnika nie wi1?e sie z uzyskaniem przez pozosta3ych udzia3owców realnych, okreolonych w sensie ekonomicznym korzyoci. Bezspornym jest, ?e w zwi1zku w umorzeniem udzia3ów jednego wspólnika bez wynagrodzenia drugi wspólnik nie otrzymuje ?adnych pieniedzy ani wartooci pienie?nych. Takie owiadczenia nie s1 równie? stawiane do dyspozycji takiego wspólnika.

Umorzenie udzia3ów nie oznacza tak?e otrzymania udzia3ów danego udzia3owca przez wspólników pozostaj1cych w spó3ce. Przeciwnie, pozostaj1cy w spó3ce wspólnicy posiadaj1 tyle udzia3ów, ile posiadali przed umorzeniem dotycz1cym okreolonego wspólnika.

W szczególnooci, brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania, i? w zwi1zku z takim zdarzeniem wspólnik pozostaj1cy w spó3ce kapita3owej otrzymuje owiadczenia w naturze lub inne nieodp3atne owiadczenia. Nie mo?na przyj1a na przyk3ad, ?e w zwi1zku z dobrowolnym umorzeniem udzia3ów bez wynagrodzenia pozostali wspólnicy uzyskuj1 przychód w postaci zwolnienia ich z zobowi1zania do zap3aty tego wynagrodzenia. Nale?y zauwa?ya, ?e zobowi1zanie do zap3aty wynagrodzenia za umarzane udzia3y mo?e ci1?ya wy31cznie na spó3ce kapita3owej bed1cej odrebnym od wspólników podatnikiem podatku dochodowego. Skoro wiec pozostaj1cy w spó3ce wspólnicy nie mog1 bya zobowi1zani do zap3aty wynagrodzenia za umarzane udzia3y, to nie mo?na uznaa, ?e z tytu3u umorzenia dochodzi do zwolnienia ich z zobowi1zania wobec udzia3owca, którego udzia3y s1 umarzane (tym bardziej, jeoli takie wynagrodzenie zgodnie z KSH w ogóle nie zosta3o ustalone w przypadku umorzenia dobrowolnego).

Przyjecie odmiennego wniosku by3oby sprzeczne z fundamentalnym za3o?eniem systemu opodatkowania dochodów podatkiem dochodowym, tj. opodatkowaniem rzeczywistego przyrostu maj1tku podatnika. Dopuszczenie takiej mo?liwooci oznacza3oby w praktyce, ?e wspólnicy pozostaj1cy w spó3ce podlegaliby opodatkowaniu (co najmniej) dwukrotnie. Oprócz faktycznie uzyskanych przychodów z udzia3u w zyskach spó3ki kapita3owej ponosiliby cie?ar podatkowy z tytu3u transakcji, która nie przynios3a im ?adnego wymiernego przysporzenia.

Zdaniem Wnioskodawcy, umorzenie udzia3ów Spó3ki mo?e miea jedynie wp3yw na osi1gniecie wy?szego przychodu u pozostaj1cych udzia3owców w przysz3ooci w postaci wiekszego prawa do dywidendy ze Spó3ki lub wiekszego przychodu w przypadku póYniejszego odp3atnego zbycia udzia3ów Spó3ki - przychody takie bed1 potencjalnie podlega3y opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych w przysz3ooci, w momencie otrzymania dywidendy lub odp3atnego zbycia udzia3ów w Spó3ce.

Jednoczeonie zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 Ustawy o PDOF - za przychody z kapita3ów pienie?nych uwa?a sie dywidendy i inne przychody z tytu3u udzia3u w zyskach osób prawnych, faktycznie uzyskane z tego udzia3u oraz przychody z odp3atnego zbycia udzia3ów (akcji) oraz papierów wartoociowych.

Na podstawie art. 24. ust. 5 pkt 1 Ustawy o PDOF, dochodem (przychodem) z udzia3u w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udzia3u, w tym tak?e dochód z umorzenia udzia3ów (akcji). Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 5d Ustawy o PDOF, dochodem, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jest nadwy?ka przychodu otrzymanego w zwi1zku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo 1g, albo 13, albo art. 23 ust. 1 pkt 38, albo 38c; je?eli nabycie nast1pi3o w drodze spadku lub darowizny, kosztami uzyskania przychodu s1 wydatki poniesione przez spadkodawce lub darczynce na nabycie tych udzia3ów lub akcji.

Zdaniem Wnioskodawcy, cytowane przepisy art. 24 ust. 5 i ust. 5d Ustawy o PDOF maj1 zastosowanie wy31cznie do wspólnika, którego udzia3y s1 umarzane za wynagrodzeniem. Przepisy te nie mog1 stanowia podstawy do przypisania przychodu wspólnikowi, którego udzia3y nie s1 umarzane, tylko z tej przyczyny, ?e umarzane s1 udzia3y posiadane przez innych wspólników.

Jednoczeonie w opinii Wnioskodawcy, w Ustawie o PDOF nie ma jakiegokolwiek innego przepisu, który móg3by miea zastosowanie w odniesieniu do umorzenia udzia3ów w spó3ce kapita3owej bez wynagrodzenia i wskazywa3by na powstanie przychodu w nastepstwie omawianego umorzenia po stronie wspólników pozostaj1cych w spó3ce.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zgodne ze stanowiskiem podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 23 lutego 2004 r., wyra?onym w odpowiedzi - z upowa?nienia Ministra Finansów - na zapytanie poselskie nr 2206) w sprawie skutków podatkowych w zwi1zku z umorzeniem udzia3ów bez wynagrodzenia, w którym stwierdzono, ?e „Oceniaj1c skutki podatkowe bed1ce nastepstwem nabycia przez spó3ke w3asnych udzia3ów w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, stwierdzia nale?y, ?e woród okreolonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zdarzen powoduj1cych powstanie przychodu sytuacja taka wprost nie jest wskazana. Niezale?nie jednak od faktu, i? okreolony w art. 12 tej ustawy katalog przypadków powoduj1cych powstanie przychodu nie jest enumeratywny, zdaniem Ministra Finansów nabycie przez spó3ke kapita3ow1 w3asnych udzia3ów celem ich umorzenia - nawet bez wynagrodzenia - nie spowoduje powstania przychodu w tej spó3ce. Podobnie czynnooa ta nie spowoduje równie? powstania przychodu u wspólników tej spó3ki, jakkolwiek wzroonie wartooa ksiegowa posiadanych przez nich udzia3ów.

U wspólników pozostaj1cych w spó3ce ewentualny dochód wyst1pi dopiero w przypadku: umorzenia posiadanych przez nich udzia3ów spó3ki (zbycia w celu umorzenia), zbycia tych udzia3ów na rzecz osoby trzeciej lub likwidacji spó3ki, je?eli w nastepstwie tych zdarzen wspólnicy uzyskaj1 przychód przewy?szaj1cy poniesione przez nich koszty objecia lub nabycia tych udzia3ów. ”

Nale?y równie? podkreolia, ?e stanowisko Wnioskodawcy jest konsekwentnie wyra?ane w wydawanych przez Ministra Finansów interpretacjach prawa podatkowego, m.in w interpretacji:

Maj1c na uwadze powy?sze, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku rozwa?anego umorzenia udzia3ów w3asnych bez wynagrodzenia, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie jakikolwiek przychód (dochód) podlegaj1cy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Maj1c na uwadze powy?sze, Wnioskodawca uprzejmie prosi o potwierdzenie swojego stanowiska.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przysz3ego uznaje sie za prawid3owe.

Maj1c powy?sze na wzgledzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odst1piono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powo3anych przez Wnioskodawce interpretacji indywidualnych wskazaa nale?y, i? rozstrzygniecia te zapad3y w indywidualnych sprawach i nie s1 wi1?1ce dla organu wydaj1cego interpretacje.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w P3ocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 P3ock.