IPPB2/436-325/14-6/LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy obniżenie kapitału zakładowego, które zostanie dokonane z powodu umorzenia udziałów własnych Spółki po ich nabyciu w wyniku przejęcia Weneland będzie podlegać opodatkowaniu PCC?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2014 r. (data wpływu 18 czerwca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 czerwca 2014 r. (data nadania 23 czerwca 2014 r., data wpływu 26 czerwca 2014 r.) oraz pismem z dnia 26 sierpnia 2014 r. (data nadania 26 sierpnia 2014 r., data wpływu 28 sierpnia 2014 r.) na wezwanie Nr IPPB2/436-325/14-3/LS z dnia 21 sierpnia 2014 r. (data nadania 21 sierpnia 2014 r., data doręczenia 25 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umorzenia udziałów Spółki (pytanie Nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umorzenia udziałów Spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (zwany dalej również: „Spółką”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Zgodnie z przyjętą strategią biznesową, wspólnikiem posiadającym 100% udziałów Spółki stanie się W. Ltd z siedzibą na Cyprze (dalej: „W.”). W kolejnym kroku planowane jest połączenie przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 j.t., dalej: „KSH”) spółki W. przez Spółkę (tzw. połączenie odwrotne). Skutkiem tego połączenia będzie przejście na Spółkę wszystkich składników majątku W., w tym również wszystkich udziałów, które W. będzie posiadać w Spółce. W wyniku przeprowadzonego połączenia dotychczasowi udziałowcy W. staną się automatycznie udziałowcami Spółki. Połączenie to spowoduje podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy o dotychczasową nominalną wartość kapitału zakładowego Wnioskodawcy. Podwyższenie to nie będzie miało jednak charakteru ostatecznego. W wyniku połączenia Wnioskodawca nabędzie własne udziały. Z uwagi na fakt, że posiadanie własnych udziałów przez spółkę kapitałową jest, na gruncie KSH, stanem niepożądanym, kolejnym krokiem będzie obniżenie kapitału zakładowego Spółki, w wyniku czego posiadane udziały własne zostaną umorzone.

Pismem z dnia 21 sierpnia 2014 r. Nr IPPB2/436-325/14-3/LS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 • przesłanie dokumentu (oryginału lub urzędowo poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem), z którego wynika umocowanie dla – Prezesa Zarządu do udzielania pełnomocnictwa na rzecz Pani D. oraz Pana K.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 25 sierpnia 2014 r. Pismem z dnia 26 sierpnia 2014 r. (data nadania 26 sierpnia 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, które zostanie dokonane w trakcie procesu łączenia się z W. będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”)...
 2. Czy obniżenie kapitału zakładowego, które zostanie dokonane z powodu umorzenia udziałów własnych Spółki po ich nabyciu w wyniku przejęcia W. będzie podlegać opodatkowaniu PCC...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 2. Natomiast w zakresie pytania Nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, obniżenie kapitału zakładowego Spółki, które zostanie dokonane z powodu umorzenia udziałów własnych Spółki po ich nabyciu w wyniku przejęcia W. nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia udziałów własnych. Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, w wyniku przejęcia W. przez Wnioskodawcę, zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki. Podwyższenie to nie będzie miało jednak charakteru ostatecznego. W wyniku połączenia Wnioskodawca nabędzie własne udziały. Kolejnym krokiem będzie zatem obniżenie kapitału zakładowego Spółki, w wyniku czego posiadane udziały własne zostaną umorzone. Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 w związku z ust. 1 pkt 1 lit. k w związku z ust. 1 pkt 2, za czynność opodatkowaną należy uznać w stosunku do spółek kapitałowych podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty, oraz inne zmiany umowy spółki, które powodują podwyższenie podstawy opodatkowania PCC. Obniżenie kapitału zakładowego nie zostało wymienione w art. 1 ust. 3 pkt 2 Ustawy o PCC. Przedmiotowa zmiana nie prowadzi również do podwyższenia podstawy opodatkowania PCC. Zatem z uwagi na nieobjęcie Ustawą o PCC czynności obniżenia kapitału zakładowego w spółce kapitałowej, przedstawione zdarzenie przyszłe obniżenia kapitału zakładowego Spółki nie będzie prowadzić do opodatkowania PCC.

Podsumowanie: Zgodnie z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy wskazana w zdarzeniu przyszłym czynność podwyższenia kapitału zakładowego oraz jego obniżenia nie będą skutkować opodatkowaniem PCC. Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC z uwagi na art. 2 pkt 6 lit. b w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Dyrektywy. Przedmiotowe obniżenie kapitału zakładowego Spółki nie będzie opodatkowane z uwagi na nieujęcie tej czynności w katalogu czynności objętej opodatkowaniem PCC. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy ma potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych, np.: - interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2011 r. (sygnatura: IPPB2/436-440/10-2/MZ); - interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2012 r. (sygnatura: IPPB2/436-241/12-3/MZ); - interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 lipca 2012 r. (sygnatura: IPPB2/436-206/12-2/MZ).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), podatkowi temu podlegają

 1. astępujące czynności cywilnoprawne:
   1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
   2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
   3. (uchylona),
   4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
   5. umowy dożywocia,
   6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
   7. (uchylona),
   8. ustanowienie hipoteki,
   9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
   10. umowy depozytu nieprawidłowego,
   11. umowy spółki;
  1. zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4;
  2. orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

  Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne ( art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

  Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

  Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył z opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu, nawet gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same, bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone.

  Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że planowane jest połączenie przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 j.t., dalej: „KSH”) spółki W. przez Spółkę (tzw. połączenie odwrotne). Skutkiem tego połączenia będzie przejście na Spółkę wszystkich składników majątku W., w tym również wszystkich udziałów, które W. będzie posiadać w Spółce. W wyniku przeprowadzonego połączenia dotychczasowi udziałowcy W. staną się automatycznie udziałowcami Spółki. Połączenie to spowoduje podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy o dotychczasową nominalną wartość kapitału zakładowego Wnioskodawcy. Podwyższenie to nie będzie miało jednak charakteru ostatecznego. W wyniku połączenia Wnioskodawca nabędzie własne udziały. Z uwagi na fakt, że posiadanie własnych udziałów przez spółkę kapitałową jest, na gruncie KSH, stanem niepożądanym, kolejnym krokiem będzie obniżenie kapitału zakładowego Spółki, w wyniku czego posiadane udziały własne zostaną umorzone.

  Stosownie do art. 199 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030) udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być umorzony między innymi w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki.

  Zgodnie z art. 199 § 3 za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

  Umowa spółki może stanowić, że udział ulega umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników. Stosuje się wówczas przepisy o umorzeniu przymusowym (art. 199 § 4).

  W myśl art. 199 § 7 w razie umorzenia wymagającego obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.

  W konsekwencji stwierdzić należy, że obniżenie kapitału zakładowego dokonane z powodu umorzenia udziałów własnych, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdyż czynność taka nie została wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

  W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, iż rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.