IPPB2/436-325/14-6/LS | Interpretacja indywidualna

Czy obniżenie kapitału zakładowego, które zostanie dokonane z powodu umorzenia udziałów własnych Spółki po ich nabyciu w wyniku przejęcia Weneland będzie podlegać opodatkowaniu PCC?
IPPB2/436-325/14-6/LSinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. spółka akcyjna
 3. umorzenie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2014 r. (data wpływu 18 czerwca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 czerwca 2014 r. (data nadania 23 czerwca 2014 r., data wpływu 26 czerwca 2014 r.) oraz pismem z dnia 26 sierpnia 2014 r. (data nadania 26 sierpnia 2014 r., data wpływu 28 sierpnia 2014 r.) na wezwanie Nr IPPB2/436-325/14-3/LS z dnia 21 sierpnia 2014 r. (data nadania 21 sierpnia 2014 r., data doręczenia 25 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umorzenia udziałów Spółki (pytanie Nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umorzenia udziałów Spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (zwany dalej również: „Spółką”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Zgodnie z przyjętą strategią biznesową, wspólnikiem posiadającym 100% udziałów Spółki stanie się W. Ltd z siedzibą na Cyprze (dalej: „W.”). W kolejnym kroku planowane jest połączenie przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 j.t., dalej: „KSH”) spółki W. przez Spółkę (tzw. połączenie odwrotne). Skutkiem tego połączenia będzie przejście na Spółkę wszystkich składników majątku W., w tym również wszystkich udziałów, które W. będzie posiadać w Spółce. W wyniku przeprowadzonego połączenia dotychczasowi udziałowcy W. staną się automatycznie udziałowcami Spółki. Połączenie to spowoduje podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy o dotychczasową nominalną wartość kapitału zakładowego Wnioskodawcy. Podwyższenie to nie będzie miało jednak charakteru ostatecznego. W wyniku połączenia Wnioskodawca nabędzie własne udziały. Z uwagi na fakt, że posiadanie własnych udziałów przez spółkę kapitałową jest, na gruncie KSH, stanem niepożądanym, kolejnym krokiem będzie obniżenie kapitału zakładowego Spółki, w wyniku czego posiadane udziały własne zostaną umorzone.

Pismem z dnia 21 sierpnia 2014 r. Nr IPPB2/436-325/14-3/LS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 • przesłanie dokumentu (oryginału lub urzędowo poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem), z którego wynika umocowanie dla – Prezesa Zarządu do udzielania pełnomocnictwa na rzecz Pani D. oraz Pana K.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 25 sierpnia 2014 r. Pismem z dnia 26 sierpnia 2014 r. (data nadania 26 sierpnia 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, które zostanie dokonane w trakcie procesu łączenia się z W. będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”)...
 2. Czy obniżenie kapitału zakładowego, które zostanie dokonane z powodu umorzenia udziałów własnych Spółki po ich nabyciu w wyniku przejęcia W. będzie podlegać opodatkowaniu PCC...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 2. Natomiast w zakresie pytania Nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, obniżenie kapitału zakładowego Spółki, które zostanie dokonane z powodu umorzenia udziałów własnych Spółki po ich nabyciu w wyniku przejęcia W. nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia udziałów własnych. Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, w wyniku przejęcia W. przez Wnioskodawcę, zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki. Podwyższenie to nie będzie miało jednak charakteru ostatecznego. W wyniku połączenia Wnioskodawca nabędzie własne udziały. Kolejnym krokiem będzie zatem obniżenie kapitału zakładowego Spółki, w wyniku czego posiadane udziały własne zostaną umorzone. Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 w związku z ust. 1 pkt 1 lit. k w związku z ust. 1 pkt 2, za czynność opodatkowaną należy uznać w stosunku do spółek kapitałowych podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty, oraz inne zmiany umowy spółki, które powodują podwyższenie podstawy opodatkowania PCC. Obniżenie kapitału zakładowego nie zostało wymienione w art. 1 ust. 3 pkt 2 Ustawy o PCC. Przedmiotowa zmiana nie prowadzi również do podwyższenia podstawy opodatkowania PCC. Zatem z uwagi na nieobjęcie Ustawą o PCC czynności obniżenia kapitału zakładowego w spółce kapitałowej, przedstawione zdarzenie przyszłe obniżenia kapitału zakładowego Spółki nie będzie prowadzić do opodatkowania PCC.

Podsumowanie: Zgodnie z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy wskazana w zdarzeniu przyszłym czynność podwyższenia kapitału zakładowego oraz jego obniżenia nie będą skutkować opodatkowaniem PCC. Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC z uwagi na art. 2 pkt 6 lit. b w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Dyrektywy. Przedmiotowe obniżenie kapitału zakładowego Spółki nie będzie opodatkowane z uwagi na nieujęcie tej czynności w katalogu czynności objętej opodatkowaniem PCC. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy ma potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych, np.: - interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2011 r. (sygnatura: IPPB2/436-440/10-2/MZ); - interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2012 r. (sygnatura: IPPB2/436-241/12-3/MZ); - interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 lipca 2012 r. (sygnatura: IPPB2/436-206/12-2/MZ).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), podatkowi temu podlegają

 1. astępujące czynności cywilnoprawne:
   1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
   2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
   3. (uchylona),
   4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
   5. umowy dożywocia,
   6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
   7. (uchylona),
   8. ustanowienie hipoteki,
   9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
   10. umowy depozytu nieprawidłowego,
   11. umowy spółki;
  1. zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4;
  2. orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

  Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne ( art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

  Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

  Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył z opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu, nawet gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same, bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone.

  Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że planowane jest połączenie przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 j.t., dalej: „KSH”) spółki W. przez Spółkę (tzw. połączenie odwrotne). Skutkiem tego połączenia będzie przejście na Spółkę wszystkich składników majątku W., w tym również wszystkich udziałów, które W. będzie posiadać w Spółce. W wyniku przeprowadzonego połączenia dotychczasowi udziałowcy W. staną się automatycznie udziałowcami Spółki. Połączenie to spowoduje podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy o dotychczasową nominalną wartość kapitału zakładowego Wnioskodawcy. Podwyższenie to nie będzie miało jednak charakteru ostatecznego. W wyniku połączenia Wnioskodawca nabędzie własne udziały. Z uwagi na fakt, że posiadanie własnych udziałów przez spółkę kapitałową jest, na gruncie KSH, stanem niepożądanym, kolejnym krokiem będzie obniżenie kapitału zakładowego Spółki, w wyniku czego posiadane udziały własne zostaną umorzone.

  Stosownie do art. 199 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030) udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być umorzony między innymi w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki.

  Zgodnie z art. 199 § 3 za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

  Umowa spółki może stanowić, że udział ulega umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników. Stosuje się wówczas przepisy o umorzeniu przymusowym (art. 199 § 4).

  W myśl art. 199 § 7 w razie umorzenia wymagającego obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.

  W konsekwencji stwierdzić należy, że obniżenie kapitału zakładowego dokonane z powodu umorzenia udziałów własnych, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdyż czynność taka nie została wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

  W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, iż rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.