ILPB2/415-1118/11-2/JK | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne).
ILPB2/415-1118/11-2/JKinterpretacja indywidualna
  1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  2. umorzenie
  3. umorzenie udziałów
  4. zbycie udziałów w spółce
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2011 r. (data wpływu 21 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych mającym miejsce zamieszkania w Polsce.

Ojciec i matka Zainteresowanego są udziałowcami – wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Spółka). Rodzice Wnioskodawcy rozważają zmniejszenie swojego zaangażowania w Spółce i darowanie Mu większości posiadanych udziałów w Spółce. Darowizna udziałów zostanie dokonana z dochowaniem wszelkich warunków formalnych wynikających z przepisów prawa oraz umowy Spółki. W umowie darowizny wartość darowanych udziałów zostanie wykazana na poziome rynkowym (rzeczywista wartość) na dzień dokonania darowizny (wartość rynkowa udziałów zostanie ustalona wewnętrznie przez strony lub w oparciu o wycenę sporządzoną przez biegłego).

Po przeprowadzeniu darowizny Wnioskodawca nie wyklucza, że udziały te zostaną w przyszłości umorzone. Umorzenie dotyczyłoby całości albo części udziałów otrzymanych w drodze darowizny i nastąpiłoby w ramach tzw. umorzenia dobrowolnego, tj. w drodze odpłatnego zbycia przez Zainteresowanego udziałów na rzecz Spółki w celu ich umorzenia.

Umorzenie nastąpi w drodze przeniesienia tytułu prawnego do umarzanych udziałów na Spółkę (tj. poprzez nabycie udziałów od Wnioskodawcy przez Spółkę w celu ich umorzenia). Podstawę umorzenia będą stanowiły uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki oraz odpowiednie dokumenty korporacyjne. Zainteresowany z tytułu umorzenia udziałów otrzyma od Spółki wynagrodzenie, które odpowiadać będzie wartości rzeczywistej (rynkowej) umarzanych udziałów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziałów na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, nabytych uprzednio przez Niego w drodze darowizny od swoich rodziców, dochodem podlegającym opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19%, jest nadwyżka przychodu otrzymanego przez Zainteresowanego od Spółki z tytułu wypłaconego wynagrodzenia nad kosztami uzyskania przychodu, gdzie koszty uzyskania przychodu w takim przypadku stanowią wartość przedmiotu darowizny z dnia dokonania darowizny...
  2. W przypadku wystąpienia dochodu po stronie Wnioskodawcy, kto dokonuje poboru podatku dochodowego...
  3. Czy umowa darowizny udziałów przez rodziców Zainteresowanego na Jego rzecz będzie podlegała podatkowi od spadków i darowizn oraz podatkowi od czynności cywilnoprawnych, a jeżeli tak to w jakiej wysokości wystąpi podatek i jaka będzie podstawa jego wyliczenia...
  4. Czy czynność zbycia tych udziałów przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki celem ich umorzenia będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych, a jeżeli tak to w jakiej wysokości wystąpi i od jakiej podstawy będzie on wyliczany...

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1 i pytanie nr 2 w zakresie dotyczącym ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w przedmiocie odpowiedzi na pytanie nr 3 dotyczące podatku od spadków i darowizn oraz na pytanie nr 4 dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych w dniu 21 lutego 2012 r. wydano interpretacje indywidualne nr ILPB2/436-235/11-2/MK oraz nr ILPB2/436-236/11-2/MK.

Zdaniem Wnioskodawcy – w odniesieniu do pytania nr 1 i nr 2 – dochód podlegający opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który Zainteresowany osiągnie z tytułu odpłatnego zbycia udziałów na rzecz Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia, powinien zostać ustalony na podstawie w art. 24 ust. 5d updof, tj. po pomniejszeniu kwoty uzyskanego z tego tytułu od Spółki przychodu o wskazany w tym przepisie koszt nabycia zbywanych udziałów, czyli o wartość tych udziałów z dnia dokonania darowizny tych udziałów na Jego rzecz.

W opinii Wnioskodawcy do powyższych wniosków prowadzi analiza zasad opodatkowania dochodów z udziału w zyskach osób prawnych oraz obszernego orzecznictwa podatkowego i ugruntowanego stanowiska organów podatkowych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 updof opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszystkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 51, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Źródła przychodów zostały natomiast wyszczególnione w art. 10 ust. 1 updof. Pełny katalog przychodów, które stanowią przychody z kapitałów pieniężnych zawiera art. 17 ustawy o pdof.

W myśl tego przepisu przychody z kapitałów pieniężnych stanowią w szczególności dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni.

W związku z powyższym, w stanie przyszłym objętym wnioskiem do ustalenia podstawy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia, w Jego opinii należy zastosować normę zawartą w art. 24 ust. 5d updof, stanowiącą regulację szczególną w stosunku do norm ogólnych.

W konsekwencji przy ustalaniu dochodu uzyskanego przez Zainteresowanego z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia ustala się i uwzględnia koszty uzyskania przychodów. Podstawę zatem opodatkowania dochodu Wnioskodawcy stanowić będzie nadwyżka przychodu otrzymanego od Spółki w związku ze zbyciem udziałów na rzecz Spółki (wynagrodzenia od Spółki) nad kosztami uzyskania przychodu, czyli wartością umorzonych udziałów z dnia ich nabycia w drodze darowizny, tj. rynkową wartością udziałów wskazaną w umowie darowizny.

Art. 24 ust. 5 pkt 2 updof jednoznacznie klasyfikuje opisany we wniosku dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz Spółki w celu ich umorzenia jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych. Zasadą jest, iż zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania. Jednakże ustawodawca wprowadził kilka wyjątków. Jednym z wyjątków jest art. 30a ust. 6 updof, zgodnie z którym dochodem z umorzenia udziałów w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. lf albo art. 23 ust. 1 pkt 38 updof, natomiast jeżeli nabycie zbywanych udziałów nastąpiło w drodze darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia darowizny.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku wystąpienia po Jego stronie dochodu z tytułu odpłatnego zbycia przez Niego udziałów na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, poboru podatku od uzyskanego dochodu dokona Spółka.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca ma otrzymać w drodze darowizny udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które w przyszłości mogą zostać umorzone za wynagrodzeniem w trybie dobrowolnym.

W myśl art. 199 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki.

Tak więc, w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów dochodzi do zbycia tych udziałów na rzecz spółki.

W tym miejscu należy wskazać, iż z dniem 1 stycznia 2011 r. – na mocy art. 1 pkt 16 lit. d) ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478) – uchylono art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określający, iż dochód uzyskany ze zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia jest dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Po wyeliminowaniu ww. przepisu uznać należy, iż przychód ze zbycia udziałów (akcji) w celu umorzenia jest przychodem z tytułu zbycia tychże udziałów (akcji).

Należy bowiem wskazać, iż zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są między innymi kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Stosownie natomiast do treści art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) wyżej wymienionej ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Na podstawie art. 30b ust. 1 ww. ustawy od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy dochodem z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Z treści powyższych przepisów wynika, że do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów nie zalicza się wartości udziałów z dnia ich otrzymania w drodze darowizny. W przypadku zbycia udziałów otrzymanych w drodze darowizny przez Wnioskodawcę, przychód ze zbycia udziałów nie będzie pomniejszony o żadne koszty, gdyż nie zostaną one poniesione. Darowizna jest ze swej istoty bowiem nieodpłatna.

Przepis art. 30b ust. 5 ww. ustawy stanowi, iż dochodów ze zbycia udziałów nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (na zasadach ogólnych według skali podatkowej) oraz w art. 30c (tzw. podatek liniowy z działalności gospodarczej).

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2).

W świetle natomiast art. 21 ust. 1 pkt 105 ww. ustawy wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny, w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w przypadku dokonania odpłatnego zbycia udziałów na rzecz Spółki celem ich umorzenia Wnioskodawca osiągnie – stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) – przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten nie będzie rozliczany przez płatnika, lecz będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli będzie samodzielnie wykazywany w zeznaniu i opodatkowany przez podatnika. Wobec tego, że nie zostaną przez Zainteresowanego poniesione żadne koszty nabycia tych udziałów opodatkowaniu będzie podlegała kwota przychodu osiągniętego z ich zbycia pomniejszona jedynie o wartość zapłaconego podatku od spadków i darowizn zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 105 ww. ustawy, o ile podatek ten w rzeczywistości zostanie zapłacony. W przypadku gdy podatek od spadków i darowizn nie zostanie zapłacony - opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym będzie podlegała cała kwota przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia przedmiotowych udziałów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
IPPP2/443-369/12-3/IG | Interpretacja indywidualna

umorzenie
IPTPB2/415-467/12-2/KSM | Interpretacja indywidualna

umorzenie udziałów
IPTPB2/415-471/12-2/KSM | Interpretacja indywidualna

zbycie udziałów w spółce
IBPB1/415-804/08/RM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.