IBPB-2-1/4511-243/16/HK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy kwoty nienależnie wypłaconych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych umorzonych przez Wnioskodawcę, na podstawie art. 76 ust. 7 oraz 7a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowią u osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które pobrały te świadczenia, przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem oraz czy powstaje obowiązek sporządzenia informacji P1T-8C przez Wnioskodawcę? Czy umorzone przez Wnioskodawcę, na podstawie art. 76 ust. 7 oraz 7a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kwoty odsetek za zwłokę naliczone od nienależnie wypłaconych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, a także koszty upomnienia i inne koszty związane z egzekucją należności stanowią u osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które pobrały te świadczenia przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem oraz czy powstaje obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C przez Wnioskodawcę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 kwietnia 2016 r. (data wpływu do Biura – 8 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym 15 i 20 czerwca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej nienależnie wypłaconych refundacji, nienależnie pobranych świadczeń, kwoty odsetek za zwłokę naliczonych od nienależnie wypłaconych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń a także kosztów upomnienia i innych kosztów związanych z egzekucją tych należności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie m.in. skutków podatkowych umorzenia osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej nienależnie wypłaconych refundacji, nienależnie pobranych świadczeń, kwoty odsetek za zwłokę naliczonych od nienależnie wypłaconych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń a także kosztów upomnienia i innych kosztów związanych z egzekucją tych należności.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 2 czerwca 2016 r., wezwano o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono 15 i 20 czerwca 2016 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną funkcjonującą jako samorządowa jednostka budżetowa i realizuje zadania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149, ze zm.).

Zgodnie z art. 76 ust. 7 i 7a ww. ustawy starosta, w imieniu którego działa dyrektor, po zasięgnięciu opinii powiatowej rady rynku pracy może umorzyć dłużnikowi należność Funduszu Pracy w całości lub części.

W myśl przywołanego przepisu umorzeniu podlegają m.in. nienależnie pobrane środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, refundacje wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w ramach prac interwencyjnych, refundacje wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w ramach robót publicznych oraz inne należności Funduszu Pracy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy w ramach usług lub instrumentów rynku pracy wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z naliczonymi od tych należności odsetkami za zwłokę oraz kosztami związanymi z egzekucją tych należności. Należności mogą być umarzane zarówno przedsiębiorcom, pracodawcom, jak również osobom fizycznym – bezrobotnym (w momencie otrzymania świadczenia, osoby te figurowały w rejestrze osób bezrobotnych), które otrzymały świadczenia z tytułu bezrobocia, tj. zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, stypendia: szkoleniowe, stażowe, na dalszą naukę, dla podejmujących studia podyplomowe, oraz inne świadczenia wynikające z ww. ustawy wraz z naliczonymi od nich odsetkami za zwłokę oraz kosztami związanymi z egzekucją tych należności. Umorzeniu podlegają należności Funduszu Pracy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń zarówno opodatkowanych w momencie ich wypłaty, jak również świadczeń zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26b, 102, 118a, 121, 128, 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ponadto na podstawie art. 18 ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz. 514, ze zm.), w związku z art. 139 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149, ze zm.) umarzane mogą być również należności z tytułu udzielonych pożyczek z Funduszu Pracy wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę oraz innymi kosztami związanymi z egzekucją tych należności. Umorzenie należności Funduszu Pracy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

W uzupełnieniu wniosku z 15 czerwca 2016 r. (wpływ do Biura – 20 czerwca 2016 r.) Wnioskodawca doprecyzował zaistniały stan faktyczny wskazując, że:

 1. opodatkowane w momencie ich wypłaty zostały następujące należności:
  • zasiłki dla bezrobotnych,
  • dodatki aktywizacyjne,
  • stypendia szkoleniowe, stażowe, stypendia dla podejmujących studia podyplomowe, stypendia na dalszą naukę,
 2. zwolnione z opodatkowania w momencie ich wypłaty zostały następujące należności:
  • środki na podjęcie działalności gospodarczej (art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
  • koszty studiów podyplomowych, badań lekarskich (art. 21 ust. 1 pkt 118 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 3. należności, od których zaniechano poboru podatku to:
  • świadczenia z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie,
  • ryczałty na dojazdy wypłacane w ramach bonu stażowego lub szkoleniowego,
  • świadczenia otrzymywane w ramach bonu na zasiedlenie.

Odsetki, o których mowa we wniosku, są wymagalne i naliczane były sukcesywnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do momentu ich umorzenia.

Pożyczki były udzielane osobom bezrobotnym w celu podjęcia działalności gospodarczej przez te osoby, na podstawie art. 18 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
 1. Czy kwoty nienależnie wypłaconych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych umorzonych przez Wnioskodawcę, na podstawie art. 76 ust. 7 oraz 7a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowią u osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które pobrały te świadczenia, przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem oraz czy powstaje obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C przez Wnioskodawcę (część pytania oznaczonego we wniosku nr 1)...
 2. Czy umorzone przez Wnioskodawcę, na podstawie art. 76 ust. 7 oraz 7a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kwoty odsetek za zwłokę naliczone od nienależnie wypłaconych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, a także koszty upomnienia i inne koszty związane z egzekucją należności stanowią u osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które pobrały te świadczenia przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem oraz czy powstaje obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C przez Wnioskodawcę (część pytania oznaczonego we wniosku nr 2)...

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody za wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jednakże w myśl ogólnej zasady, że te same dochody nie powinny być opodatkowywane podwójnie, tj. w momencie wypłaty świadczeń, jak również w momencie umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zasadnym wydaje się stanowisko, iż opodatkowaniu nie powinny podlegać kwoty umorzonych należności z tytułu nienależnie wypłaconych refundacji lub świadczeń, które w momencie wypłaty zostały opodatkowane lub podlegały zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ww. ustawy, czy też zaniechano od nich poboru podatku na podstawie Ordynacji podatkowej, a co za tym idzie Wnioskodawca nie powinien wystawiać informacji PIT-8C osobom, którym dokonano umorzenia tych należności. W odniesieniu zaś do przedsiębiorców i pracodawców, Wnioskodawca także nie powinien wystawiać informacji PIT-8C. Jeżeli refundację otrzymał przedsiębiorca, pracodawca to w momencie otrzymania refundacja ta powinna stanowić przychód u przedsiębiorcy, pracodawcy, zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lub podlegać zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ww. ustawy, a zatem umorzona kwota nienależnie wypłaconych refundacji czy też środków na podjęcie działalności gospodarczej nie powinna stanowić przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Również umorzenie należności Funduszu Pracy w stosunku do przedsiębiorcy nieprowadzącego już w dniu umorzenia działalności gospodarczej nie powinno rodzić po stronie Wnioskodawcy obowiązku wystawiania informacji PIT-8C, ponieważ refundację otrzymał przedsiębiorca i kwota umorzenia tych należności powinna zostać rozliczona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nie powinien mieć znaczenia fakt komu umarzana jest należność, tylko kto otrzymał refundację czy świadczenie, tj. czy refundację otrzymał przedsiębiorca czy środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymał bezrobotny – przyszły przedsiębiorca, czy też świadczenia otrzymała osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Ad.2

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl zasady, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, należałoby uznać, że umorzone kwoty odsetek za zwłokę naliczone od nienależnie wypłaconych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, a także kosztów upomnienia i innych kosztów związanych z egzekucją, dla przedsiębiorcy, pracodawcy, osoby fizycznej – bezrobotnego stanowią przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast co do obowiązku wystawienia informacji PIT-8C, Wnioskodawca powinien wystawić tę informację tylko bezrobotnym, którzy otrzymali nienależne świadczenia z tytułu bezrobocia i z tymi świadczeniami są związane umorzone koszty uboczne (odsetki, koszty egzekucyjne, itp.). Natomiast Wnioskodawca nie jest zobowiązany wystawić informacji PIT-8C w przypadku, gdy umorzenie kosztów ubocznych (odsetek, kosztów egzekucyjnych, itp.) dotyczy przedsiębiorców, pracodawców czy bezrobotnych, którzy otrzymali środki na podjęcie działalności gospodarczej, ponieważ refundację otrzymał przedsiębiorca, pracodawca to kwota umorzenia należności z tytułu odsetek, kosztów egzekucyjnych itp. powinna zostać zaliczona do przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nie powinien mieć znaczenia fakt komu umarzana jest należność, tylko kto otrzymał refundację czy świadczenie, tj. jeżeli refundację otrzymał przedsiębiorca, pracodawca czy środki na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotny – przyszły przedsiębiorca, to umorzoną należność powinien rozliczyć jako przychód z działalności gospodarczej i wtedy Wnioskodawca nie wystawia informacji PIT-8C niezależnie od faktu prowadzenia działalności gospodarczej w dniu umorzenia należności Funduszu Pracy.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej nienależnie wypłaconych refundacji, nienależnie pobranych świadczeń, kwoty odsetek za zwłokę naliczonych od nienależnie wypłaconych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń a także kosztów upomnienia i innych kosztów związanych z egzekucją tych należności. W pozostałym zakresie zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne – to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Innymi słowy, pod pojęciem tym należy rozumieć każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu.

Zgodnie z art. 8 Ordynacji podatkowej płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Przepisy prawa podatkowego, o których mowa w art. 8 Ordynacji podatkowej, zawarte są m.in. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której w Rozdziale 7 „Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników”, umiejscowiono przepisy dotyczące zasad obliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego podatku lub zaliczek na podatek przez płatników.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłem przychodów są „inne źródła”.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności”, definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, gdy u podatnika występują realne korzyści majątkowe.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy (art. 14 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Jak wynika z powyższego, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalności gospodarcza, sami dokonują opodatkowania tych dochodów.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych, z tytułu:

 1. studiów podyplomowych,
 2. szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,
 3. egzaminów lub licencji,
 4. badań lekarskich lub psychologicznych,
 5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

-otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie z art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645, ze zm.) starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty nienależnie pobrane świadczenie, zwrot refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 2 i 3, albo po zasięgnięciu opinii powiatowej rady rynku pracy umorzyć te należności w całości albo w części, jeżeli wystąpiła jedna z przesłanek:

 1. w postępowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że osoba lub inny podmiot, które pobrały nienależne świadczenie, refundację lub otrzymały jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1, nie posiadają majątku, z którego można dochodzić należności;
 2. dochodzenie należności mogłoby pozbawić osobę, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, albo osobę pozostającą na jej utrzymaniu niezbędnych środków utrzymania;
 3. osoba, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, zmarła, nie pozostawiając majątku, z którego można dochodzić należności;
 4. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty nienależnie pobranego świadczenia, refundacji lub jednorazowo przyznanych środków, o których mowa w art. 46 ust. 1, przewyższającej wydatki egzekucyjne.

Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do innych niewymienionych w tym przepisie świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, w szczególności do refundacji uzyskiwanych z tytułu umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz robót publicznych (art. 76 ust. 7a ww. ustawy).

Stosownie do treści § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 194) zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od:

 1. świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, ze zm.), zwanej dalej "ustawą", przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy;
 2. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznanych na podstawie art. 46 ust. 1b ustawy absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej;
 3. ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz ryczałtu na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie, o których mowa odpowiednio w art. 66k ust. 4 pkt 3 i 4, art. 66l ust. 6 pkt 1 oraz art. 66n ust. 1 i 2 ustawy;
 4. świadczeń otrzymanych w ramach działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9aa ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca dokonuje umorzenia nienależnie wypłaconych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi od tych świadczeń, kosztami upomnienia i innymi kosztami związanymi z egzekucją tych należności.

Jak wynika z treści wniosku, opodatkowane w momencie wypłaty były zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, stypendia szkoleniowe, stażowe, stypendia dla podejmujących studia podyplomowe i stypendia na dalszą naukę. Zatem w momencie umorzenia kwoty tych świadczeń nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu, ponieważ w tych przypadkach był już odprowadzony podatek dochodowy. Zatem raz opodatkowany przychód nie może być ponownie opodatkowany.

Jeżeli chodzi o świadczenia, które korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. koszty studiów podyplomowych i badań lekarskich, należy wskazać, iż w treści przepisu traktującego o tym zwolnieniu mowa jest o świadczeniach otrzymanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pod pojęciem „otrzymane” mieści się również wartość umorzonych z tego tytułu świadczeń. Zatem w zakresie świadczeń, które korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 ww. ustawy, w przypadku ich umorzenia również nie powstaje przychód.

Wnioskodawca dokonuje również umorzenia świadczeń, które objęte były zaniechaniem poboru podatku, tj. świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie, ryczałtu na dojazdy wypłacanych w ramach bonu stażowego lub szkoleniowego i świadczeń otrzymywanych w ramach bonu na zasiedlenie.

W przypadku umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z tego tytułu także nie powstanie przychód. W treści powołanego wyżej zaniechania jest bowiem mowa o otrzymanych świadczeniach. Pod tym pojęciem, jak wyżej wskazano, należy również rozumieć umorzenie nienależnie pobranych świadczeń i nienależnie wypłaconych refundacji.

Ponadto należy wskazać, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca dokonuje umorzenia:

 • nienależnie wypłaconych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych – na podstawie art. 76 ust. 7 oraz 7a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • kwoty odsetek za zwłokę naliczonych od nienależnie wypłaconych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, a także kosztów upomnienia i innych kosztów związanych z egzekucją należności,

osobom, które w momencie otrzymania tychże świadczeń prowadziły działalność gospodarczą i świadczenia te zostały przyznane w związku z uprzednio prowadzoną działalnością gospodarczą, to powyższy przychód – pomimo, że te osoby fizyczne obecnie nie prowadzą działalności gospodarczej – jest przychodem z działalności gospodarczej.

W takiej sytuacji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzania zaliczek na podatek z tego tytułu, bowiem opodatkowanie przychodu ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza jest obowiązkiem osoby fizycznej, która osiągnęła ten przychód. Wnioskodawca tym samym w takich sytuacjach nie będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C.

Jednakże wskazać należy, że – w sytuacji, gdy Wnioskodawca dokonuje umorzenia powyższych należności osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej, które w momencie otrzymania świadczeń nie prowadziły działalność gospodarczą i jednocześnie świadczenia te nie zostały przyznane w związku z działalnością gospodarczą – przychodem z innych źródeł, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest suma naliczonych odsetek za zwłokę, kosztów upomnienia i innych kosztów związanych z egzekucją tych należności. Zatem na Wnioskodawcy w tych przypadkach ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe, aczkolwiek częściowo z innych przyczyn niż wskazuje Wnioskodawca.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.