IBPB-1-1/4511-219/16/ESZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w związku z umorzeniem nienależnie wypłaconych refundacji, kwoty odsetek za zwłokę naliczonych od tych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń a także kosztów upomnienia i innych kosztów związanych z egzekucją tych należności

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 kwietnia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 8 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym 15 i 20 czerwca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w związku z umorzeniem nienależnie wypłaconych refundacji, kwoty odsetek za zwłokę naliczonych od tych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń a także kosztów upomnienia i innych kosztów związanych z egzekucją tych należności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w związku z umorzeniem nienależnie wypłaconych refundacji, kwoty odsetek za zwłokę naliczonych od tych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń a także kosztów upomnienia i innych kosztów związanych z egzekucją tych należności. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych dlatego też pismem z 2 czerwca 2015 r. Znak: IBPB-2-1/4511-243/16/HK, IBPB-2-1/4511-297/16/HK IBPB-2-1/4511-298/16/HK, IBPBI/1/415-219/16/ESZ, IBPBI/1/415-220/16/ESZ IBPBI/1/415-221/16/ESZ, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 15 i 20 czerwca 2016 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną funkcjonującą jako samorządowa jednostka budżetowa i realizuje zadania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.). Zgodnie z art. 76 ust. 7 i 7a ww. ustawy starosta, w imieniu którego działa dyrektor, po zasięgnięciu opinii powiatowej rady rynku pracy może umorzyć dłużnikowi należność Funduszu Pracy w całości lub części.

W myśl przywołanego przepisu umorzeniu podlegają m.in. nienależnie pobrane środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, refundacje wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w ramach prac interwencyjnych, refundacje wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w ramach robót publicznych oraz inne należności Funduszu Pracy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy w ramach usług lub instrumentów rynku pracy wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z naliczonymi od tych należności odsetkami za zwłokę oraz kosztami związanymi z egzekucją tych należności.

Należności mogą być umarzane zarówno przedsiębiorcom, pracodawcom, jak również osobom fizycznym - bezrobotnym (w momencie otrzymania świadczenia, osoby te figurowały w rejestrze osób bezrobotnych), które otrzymały świadczenia z tytułu bezrobocia, tj. zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, stypendia: szkoleniowe, stażowe, na dalszą naukę, dla podejmujących studia podyplomowe, oraz inne świadczenia wynikające z ww. ustawy wraz z naliczonymi od nich odsetkami za zwłokę oraz kosztami związanymi z egzekucją tych należności. Umorzeniu podlegają należności Funduszu Pracy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń zarówno opodatkowanych w momencie ich wypłaty, jak również świadczeń zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26b, 102, 118a, 121, 128, 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ponadto na podstawie art. 18 ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 z późn. zm.), w związku z art. 139 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) umarzane mogą być również należności z tytułu udzielonych pożyczek z Funduszu Pracy wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę oraz innymi kosztami związanymi z egzekucją tych należności. Umorzenie należności Funduszu Pracy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy kwoty nienależnie wypłaconych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych umorzonych przez Wnioskodawcę na podstawie art. 76 ust. 7 oraz 7a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowią u osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców i pracodawców), przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem oraz czy powstaje obowiązek sporządzenia przez niego informacji PIT-8C?

(część pytania oznaczonego we wniosku nr 1)

Czy umorzone przez Wnioskodawcę na podstawie art. 76 ust. 7 oraz 7a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) kwoty odsetek za zwłokę naliczone od nienależnie wypłaconych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, a także koszty upomnienia i inne koszty związane z egzekucją należności stanowią u osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców i pracodawców) przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem oraz czy powstaje obowiązek sporządzenia przez Wnioskodawcę informacji PIT-8C?

(część pytania oznaczonego we wniosku nr 2)

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody za wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jednakże w myśl ogólnej zasady, że te same dochody nie powinny być opodatkowywane podwójnie, tj. w momencie wypłaty świadczeń, jak również w momencie umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. Zasadnym wydaje się stanowisko, że opodatkowaniu nie powinny podlegać kwoty umorzonych należności z tytułu nienależnie wypłaconych refundacji lub świadczeń, które w momencie wypłaty zostały opodatkowane lub podlegały zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ww. ustawy, czy też zaniechano od nich poboru podatku na podstawie Ordynacji podatkowej, Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców i pracodawców), nie powinien wystawiać informacji PIT-8C. Jeżeli refundację otrzymał przedsiębiorca, to w momencie otrzymania refundacja ta powinna stanowić przychód u przedsiębiorcy, pracodawcy, zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub podlegać zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ww. ustawy, a zatem umorzona kwota nienależnie wypłaconych refundacji czy też środków na podjęcie działalności gospodarczej nie powinna stanowić przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Również umorzenie należności Funduszu Pracy w stosunku do przedsiębiorcy nieprowadzącego już w dniu umorzenia działalności gospodarczej nie powinno rodzić po stronie Wnioskodawcy obowiązku wystawiania informacji PIT-8C, ponieważ refundację otrzymał przedsiębiorca i kwota umorzenia tych należności powinna zostać rozliczona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nie powinien mieć znaczenia fakt komu umarzana jest należność, tylko kto otrzymał refundację czy świadczenie, tj. czy refundację otrzymał przedsiębiorca czy środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymał bezrobotny - przyszły przedsiębiorca (...).

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl zasady, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, należałoby uznać, że umorzone kwoty odsetek za zwłokę naliczone od nienależnie wypłaconych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, a także kosztów upomnienia i innych kosztów związanych z egzekucją, dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców i pracodawców), stanowią przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast co do obowiązku wystawienia informacji PIT-8C, Wnioskodawca nie jest zobowiązany wystawić informacji PIT-8C w przypadku gdy umorzenie kosztów ubocznych (odsetek, kosztów egzekucyjnych itp.) dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców i pracodawców), czy bezrobotnych, którzy otrzymali środki na podjęcie działalności gospodarczej, ponieważ refundację otrzymała osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, kwota umorzenia należności z tytułu odsetek, kosztów egzekucyjnych itp. powinna zostać zaliczona do przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nie powinien mieć znaczenia fakt komu umarzana jest należność, tylko kto otrzymał refundację czy świadczenie, tj. jeżeli refundację otrzymała osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, czy środki na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotny - przyszły przedsiębiorca, to umorzoną należność powinien rozliczyć jako przychód z działalności gospodarczej i wtedy Wnioskodawca nie wystawia informacji PIT-8C niezależnie od faktu prowadzenia działalności gospodarczej w dniu umorzenia należności Funduszu Pracy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Przepisy prawa podatkowego, o których mowa w ww. art. 8 Ordynacji podatkowej, zawiera m.in. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), w której w Rozdziale 7 Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników, zawarte są przepisy dotyczące zasad obliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego podatku lub zaliczek na podatek przez płatników.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Zgodnie z art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną funkcjonującą jako samorządowa jednostka budżetowa i realizuje zadania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wnioskodawca na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w drodze decyzji administracyjnej umorzył m.in. osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (przedsiębiorcom i pracodawcom), pochodzące w Funduszu Pracy, kwoty nienależnie wypłaconych refundacji, nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, odsetek za zwłokę naliczonych od tych refundacji i świadczeń, a także koszty upomnienia i inne koszty związane z egzekucją tych należności.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że w myśl z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Jak wynika z powyższego, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, sami dokonują opodatkowania tych dochodów.

Zatem nawet, jeżeli po stronie osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą powstanie przychód w związku z umorzeniem wskazanych we wniosku kwot to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek z tego tytułu, bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą dokonać samoopodatkowania uzyskiwanych przychodów. Nie będzie również zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie zauważyć należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej była wyłącznie kwestia dot. ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w związku z umorzeniem przez Wnioskodawcę wskazanych we wniosku należności tych osób. W konsekwencji przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie jest ocena, czy umorzenie to generuje u ww. osób (prowadzących działalność gospodarczą) podlegający opodatkowaniu przychód (dochód) podatkowy.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.