Umorzenie zaległości podatkowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umorzenie zaległości podatkowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
19
paź

Istota:

Umorzenie zaległości podatkowych.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, umorzenie zaległości podatkowych w zakresie podatków i opłat nie stanowi przychodu z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Zobowiązania publicznoprawne z tytułu podatków i opłat są świadczeniami nieekwiwalentnymi. Nie można umorzenia zaległości podatkowej rozpatrywać w kategoriach przysporzenia majątkowego i traktować jako otrzymania nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy. Bezzasadne jest zatem zastosowanie w ww. sytuacji art. 42a ustawy, z którego wynika dla płatnika obowiązek wystawienia informacji PIT-8C. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012, poz. 749 z późn. zm.) podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2011
1
kwi

Istota:


1. Zapłata podatku dokonana po wszczęciu postępowania w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej (szerzej po wszczęciu postępowania "ulgowego") nie czyni tegoż postępowania bezprzedmiotowym w związku z czym nie daję ona podstaw do jego umorzenia na podstawie art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej.

2. Zgodnie z przepisem art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej, z którym postępowanie podatkowe podlega umorzeniu, gdy z jakichkolwiek powodów stało się bezprzedmiotowe. Z takim stanem rzeczy mamy zaś do czynienia, gdy w sposób oczywisty organ podatkowy stwierdzi brak podstaw prawnych i faktycznych do merytorycznego rozpatrzenia sprawy (vide: wyrok NSA z 18.04.1995 r., sygn. SA/Łd 2424/94 - ONSA 1996 r., nr 2, poz. 80, który co prawda wydany został na gruncie art. 105 Kpa niemniej z racji tożsamości tej regulacji z regulacją stosowaną w tej sprawie zachowuje swą aktualność). Oczywista bezprzedmiotowość jest przy tym łatwa do stwierdzenia, gdy żądanie strony nie dotyczy sprawy podlegającej rozstrzygnięciu co do istoty.

3. Uiszczenie zaległości podatkowej sprawia, iż przedmiot postępowania "ulgowego" z faktycznego punktu widzenia przestaje istnieć. Niemniej jednak z punktu widzenia interesów ekonomicznych podatnika istnieje on w dalszym ciągu. Podatnik będzie wszak (a przynajmniej może być) zainteresowany określonym rozstrzygnięciem sprawy, które rzutować może na jego sytuację prawną.

4. Wnoszący skargę kasacyjną myli się twierdząc, iż Sąd l instancji poczynił błędne ustalenia faktyczne. Okoliczności sprawy jawią się bowiem jako oczywiste. Z dywagacji Sądu nie da się przy tym wyprowadzić wniosku, iż kwestionuje on fakt wygaśnięcia zobowiązania podatkowego przez fakt jego dobrowolnej zapłaty przez podatnika. Sąd różni się jednak w ocenie konsekwencji prawnych tego faktu na tok postępowania ulgowego. Tym samym więc spór, jak wyżej zaznaczono, przesuwa się z poziomu ustaleń faktycznych na poziom subsumpcji prawa. Stąd też zarzut naruszenia przepisów art. 133 § 1 w zw. z art. 141 § 4 popsa jest chybiony.

Fragment:

Stąd też Jeżeli podatnik wnosi o umorzenie zaległości podatkowej, to organ podatkowy jest zobowiązany ocenić, czy zachodzą przesłanki z art. 67 § 1 Ordynacji podatkowej i wydać stosowną decyzję" (OSNP z 2002 r, nr 14, poz. 322; patrz także glosa aprobującą A. Nity "Glosa" z 2003 r., nr 2, str. 37 ). Powyższe poglądy mają w ocenie składu orzekającego znaczenie generalnie odnoszące się do wszelkich postępowań "ulgowych", toczących się w zbliżonych do występujących w niniejszej sprawie okoliczności faktycznych. Ich słuszności dowodzi zresztą wyrok tut. Sądu z dnia 14.10.2004 r., sygn. FSK 561/04, w którym stwierdzono, że "uiszczenie przez stronę zaległości podatkowej wraz z odsetkami, w wyniku wydania decyzji określającej jej wysokość, przy jednoczesnym wniesieniu odwołania, nie dawało podstaw organowi podatkowemu drugiej instancji do umorzenia postępowania wszczętego wnioskiem strony złożonym w trybie art. 67 Ordynacji podatkowej jako bezprzedmiotowego na podstawie art. 208 Ordynacji podatkowej z 29.08.1997 r." (POP z 2005 r., nr 5, poz. 113). Reasumując można zatem wyprowadzić wniosek, który w istocie legł u podstaw zaskarżonego wyroku, że-zapłata podatku dokonana po wszczęciu postępowania w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej (szerzej po wszczęciu postępowania "ulgowego") nie czyni tegoż postępowania bezprzedmiotowym w związku z czym nie daję ona podstaw do jego umorzenia na podstawie art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej.

2011
1
kwi

Istota:

Instytucja umorzenia zaległości podatkowej uregulowana w powołanym przepisie zbudowana została przy zastosowaniu konstrukcji uznania administracyjnego. Oznacza to, iż nawet w przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy zaistnienia przesłanek wymienionych w tym przepisie (interesu publicznego lub ważnego interesu podatnika) może on, ale nie musi uwzględnić wniosek o umorzenie zaległości podatkowej. Decyzja organu jest oparta w znacznej mierze na elementach natury słusznościowej, bowiem ustawowe przesłanki umorzenia zostały określone za pomocą pojęć nieostrych. Stąd kontrola sądu administracyjnego (który stosuje jedynie kryterium legalności- art. 3 § 1 ppsa i art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi- Dz. U. Nr 153,poz. 1269) ogranicza się w tym przypadku wyłącznie do oceny prawidłowości przeprowadzenia postępowania dowodowego, wyjaśnienia sprawy i sposobu wyciągnięcia wniosków z ustalonego przez organ podatkowy stanu faktycznego.

Fragment:

Oznacza to, iż nawet w przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy zaistnienia przesłanek wymienionych w tym przepisie (interesu publicznego lub ważnego interesu podatnika) może on, ale nie musi uwzględnić wniosek o umorzenie zaległości podatkowej. Decyzja organu jest oparta w znacznej mierze na elementach natury słusznościowej, bowiem ustawowe przesłanki umorzenia zostały określone za pomocą pojęć nieostrych. Stąd kontrola sądu administracyjnego (który stosuje jedynie kryterium legalności- art. 3 § 1 ppsa i art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi- Dz. U. Nr 153,poz. 1269) ogranicza się w tym przypadku wyłącznie do oceny prawidłowości przeprowadzenia postępowania dowodowego, wyjaśnienia sprawy i sposobu wyciągnięcia wniosków z ustalonego przez organ podatkowy stanu faktycznego por. poglądy wyrażone w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2001 r.,sygn. SA/Sz 1228/00, opubl. w Systemie Informacji Prawnej LEX-Temida pod nr 78299 ,z dnia 13 października 2000 r., sygn. akt III SA 3416/99, opubl. tamże pod nr 47090, z dnia 25 czerwca 2003 r. ,sygn. akt III SA 3118/01, opubl. w Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego z 2004 r., Nr 4,poz. 77). Wybór sposobu załatwienia wniosku podatnika o umorzenie zaległości podatkowej należy zatem tylko do organu podatkowego. Sąd nie może go oceniać pod kątem jego słuszności.

2011
1
mar

Istota:

Czy przedmiotowe środki na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są wolne od podatku?

Fragment:

Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wolne od podatku są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14 i 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m. Z kolei jak stanowi przepis art.16 ust.1 pkt 48 ustawy z dnia 15.02.1992r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Analizowany art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 15.02.1992r. jako przepis dotyczący zwolnienia od podatku dochodowego - stanowiący odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania - powinien być interpretowany ściśle. W świetle powołanego przepisu wolne od podatku dochodowego są środki finansowe (dotacje, subwencje, dopłaty i inne) otrzymane przez podatnika nieodpłatnie na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2011
1
mar

Istota:

- dotyczy obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C w związku z udzieloną Podatnikowi ulgą w spłacie zobowiązań podatkowych.

Fragment:

Na mocy art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy o p.d.o.f. do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Jak wynika z powyższego kwota umorzonego podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą podatku od nieruchomości nie znajduje się w katalogu przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w/w ustawy.

2011
1
lut

Istota:

W jaki sposób Przedsiębiorstwo może wnioskować o umorzenie istaniejących zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4 ?

Fragment:

W przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie mają następujące przepisy prawa podatkowego: 1. art. 59 § 2 oraz art. 66 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst ujednolicony Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Zgodnie z § 1 pkt 1 artykułu 66 ustawy Ordynacja podatkowa szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa - w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa. Natomiast § 2 pkt 1 stanowi, iż przeniesienie następuje na wniosek podatnika w przypadku o którym mowa w § 1 pkt 1 na podstawie umowy zawartej, za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego, między starostą wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej a podatnikiem. Z powołanego wyżej przepisu wynika, iż przeniesienie jest możliwe gdy odpowiedni wniosek zgłosi podatnik. W przypadku istniejącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych Strona występuje w charakterze płatnika więc art. 66 nie ma w tym wypadku zastosowania. Natomiast stosownie do podstanowień art. 59 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie płatnika lub inkasenta wygasa w całości lub w części wskutek: 1) wpłaty, 2) zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku, 3) umorzenia, w przypadkach przewidzianych w art. 67 § 6, 4) przejęcia własności nieruchomości lub przejęcia prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym, 5) przedawnienia.

2011
1
lut

Istota:

Czy umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz kosztów egzekucyjnych od niewykonanych zobowiązań skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

W myśl przepisów art. 67 § 2 Ordynacji podatkowej, umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub takiej części, w jakiej została umorzona zaległość. Zatem, jeżeli umorzone podatki stanowiące dochód budżetu nie są zaliczane do przychodów podatnika, to umorzone od nich odsetki za zwłokę również nie będą stanowiły przychodu. Kosztami uzyskania przychodów stosownie do przepisów art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań zostały wymienione w punkcie 17 wyłączeń zamieszczonych w art. 16 ust. 1, zatem nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. W związku z powyższym umorzenie takich kosztów nie będzie stanowiło przychodów Spółki.

2011
1
lut

Istota:

Czy otrzymane z budżetu państwa przez Izby Pilęgniarek i Położnych środki finansowe na pokrycie kosztów czynności określonych w ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

Nr 41, poz. 178 z późn. zm.) stanowi, że tworzy się samorząd pielęgniarek i położnych dla reprezentowania zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów tych zawodów, zwany dalej „samorządem”. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są: okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, zwane dalej odpowiednio „okręgowymi izbami” i „Naczelną Izbą”. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko ustawie.Natomiast na podstawie art. 58 w/w ustawy izby pielęgniarek i położnych otrzymują z budżetu państwa środki finansowe na pokrycie kosztów tych czynności określonych w ustawie, które dotychczas były wykonywane przez organy administracji państwowej. W świetle powyższych regulacji uznać należy, że przepis art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie znajduje w niniejszym przypadku zastosowania, z uwagi na fakt, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych nie jest ani organem władzy publicznej, ani urzędem obsługującym taki organ. Według załączonego przez wnioskodawcę pisma Urzędu Statystycznego w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź nr OK.-5672/KU-521/10-8677/2004 z dnia 28.10.2004r., czynności wykonywane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych mieszczą się w grupowaniu PKWiU 75.12.12-00.00 “Usługi administracji publicznej w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego”.