Umorzenie wierzytelności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umorzenie wierzytelności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
10
mar

Istota:

W zakresie ustalenia, czy do umorzenia wierzytelności zastosowanie mają przepisy art. 11 ust. 1 oraz art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy do umorzenia Wierzytelności zastosowanie będą miały przepisy art. 11 ust. 1 oraz art. 9a ustawy o CIT, a w konsekwencji czy możliwe będzie ustalenie przez organ podatkowy dochodu Wnioskodawcy w drodze oszacowania w związku z umorzeniem Wierzytelności oraz czy po stronie Wnioskodawcy powstanie z tego tytułu obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej (cen transferowych)... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2). Zdaniem Wnioskodawcy, do umorzenia Wierzytelności nie będą miały zastosowania przepisy art. 11 ust. 1 oraz art. 9a ustawy o CIT, a w konsekwencji nie będzie możliwe ustalenie przez organ podatkowy dochodu Wnioskodawcy w drodze oszacowania w związku z umorzeniem Wierzytelności oraz po stronie Wnioskodawcy nie powstanie z tego tytułu obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej (cen transferowych). Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w wyniku powiązań, o których mowa w powołanym przepisie zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać gdyby wymienione powiązania nie istniały, dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań. Przedmiotowy przepis ma zastosowanie w sytuacjach gdy podmioty powiązane biorące udział w transakcji stosują warunki różniące się od warunków rynkowych.

2015
22
gru

Istota:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego na podstawie art. 22 ust. 1 w powiązaniu z art. 23 ust. 1 pkt 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych umorzoną przez Wnioskodawcę wierzytelność ściśle związaną z przychodami należnymi w kwocie 2.619.967 zł 90 gr, w dacie podpisanego porozumienia 28 listopada 2014 r. Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 41 ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem tych, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne. Z powyższych przepisów wynika, iż o możliwości zaliczenia umorzonych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów decydują dwa warunki, które muszą zostać spełnione łącznie, a mianowicie: wierzytelność musi być zarachowana wcześniej jako przychód należny, wierzytelność musi zostać umorzona. Wnioskodawca uważa, iż z uwagi na spełnienie ww. warunków, umorzona wierzytelność stanowi podatkowy koszt uzyskania przychodów w dacie podpisania porozumienia tj. 28 listopada 2014 r., gdyż zgodnie z podpisanym porozumieniem zapłata przez dłużnika ustalonej kwoty rozliczenia stanowi pełne i ostateczne zaspokojenie wszelkich roszczeń, praw, żądań, sporów i wzajemnych rozliczeń, a Wnioskodawca odstępuje od nich i je na zawsze rozlicza. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy.

2015
25
mar

Istota:

Czy do umorzenia wierzytelności (poprzez zawarcie umowy o zwolnienie z długu) zastosowanie będą miały przepisy art. 11 ust. 1 oraz art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „UPDOP”) – w stanie prawnym do 31 grudnia 2014 r., a w konsekwencji czy możliwe będzie szacowanie przez organ podatkowy dochodu w związku z umorzeniem wierzytelności oraz czy powstanie z tego tytułu obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Fragment:

W takim przypadku, zgodnie ze stanowiskiem organu podatkowego wyrażonym w powołanej wyżej interpretacji indywidualnej nie można uznać, że umorzenie wierzytelności, które nastąpi w wyniku zawarcia umowy, samo w sobie jest świadczeniem, za które może zostać ustalona cena. Z uwagi na powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku umowy zwolnienia z długu prowadzącej do umorzenia wierzytelności nie jest możliwe ustalenie ceny i tym samym dochodu. Nie można również twierdzić, że w takim przypadku mamy do czynienia z transakcją, w wyniku której ustalona przez strony cena skutkuje powstaniem dochodu w innej wysokości, niż miałoby to miejsce w przypadku transakcji z podmiotem niezależnym. Dodatkowo w opisanej we wniosku sytuacji, nie można także przyjąć, że w wyniku zawarcia umowy zwolnienia z długu którykolwiek z podmiotów będący jej stroną nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakie należałoby oczekiwać, gdyby powiązania między tymi podmiotami nie istniały. W rezultacie zatem, umorzenie wierzytelności w wyniku zawarcia umowy zwolnienia z długu, nie spełnia przesłanek wynikających z art. 11 ust. 1 UPDOP, co oznacza, że przepis ten nie będzie mógł znaleźć zastosowania w sytuacji opisanej we wniosku o interpretację indywidualną. Niezależnie od powyższego, do wniosku że w sytuacji umorzenia wierzytelności nie można mówić o ustaleniu jakiejkolwiek ceny, prowadzi również analiza przepisów art. 11 ust. 2 i ust. 3 UPDOP oraz treści rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (t.j.

2012
20
gru

Istota:

Czy podatnik ma prawa zaliczyć do kup wartość umorzonych wierzytelności.

Fragment:

Skutkiem prawnym takiej redukcji jest umorzenie wierzytelności w tej części. W ocenie Wnioskodawcy, ma prawo kwotę zredukowanej wierzytelności (50% należności głównej) zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów i odpowiednio zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Czynności te można dokonać po uprawomocnieniu się postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego, zatwierdzającego układ z wierzycielami w 2012 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W świetle powołanego uregulowania, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie trzy warunki: celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, wydatek musi być prawidłowo udokumentowany.

2012
17
paź

Istota:

Czy w sytuacji umorzenia wierzytelności z tytułu dostawy towarów (usług) wobec podmiotu powiązanego będą miały zastosowanie przepisy dotyczące cen transferowych, tj. art. 9a oraz art. 11 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych ?

Fragment:

IPPB3/423-619/09-3/JB ) potwierdzono, że umorzenie wierzytelności nie może być utożsamiane z „ transakcją ”, o której mowa w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wprawdzie w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych brak jest definicji legalnej pojęcia „ transakcja ”, niemniej jednak w praktyce przyjęta powszechnie wykładnia językowa tego pojęcia wskazuje, że z transakcją mamy do czynienia wtedy, kiedy dochodzi do wymiany dóbr czy usług, w stosunku do których następuje określenie takich warunków jak cena, termin dostawy, etc. Czynność prawna, w wyniku której następuje umorzenie wierzytelności, nie może być uznana za transakcję w podanym wcześniej rozumieniu. Jest to czynność, w wyniku której następuje wygaśnięcie zobowiązania od strony dłużnika, a wierzytelności od strony wierzyciela. Wygaśnięcie to jest faktem odrębnym od wszystkich warunków transakcji, w wyniku której doszło do powstania wierzytelności i zobowiązania (innymi słowy, umorzenie nie jest warunkiem np. transakcji sprzedaży, w wyniku której powstała umarzana wierzytelność). Tak jak wskazano w stanie faktycznym, musi dojść do uzasadnionych okoliczności, w których Spółka podejmuje następczą i odrębną od bazowej transakcji (np. sprzedaży dóbr) decyzję o umorzeniu wierzytelności.

2012
9
paź

Istota:

Czy do umowy umorzenia wierzytelności (zwolnienia z długu) zastosowanie znajdą regulacje zawarte w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności czy sam fakt umorzenia wierzytelności wynikających z transakcji dokonanych z podmiotami powiązanymi stanowi podstawę do zastosowania regulacji zawartych w art. 11 tej ustawy w stosunku do tych transakcji?

Fragment:

W związku z tym, brak możliwości skorzystania z którejkolwiek z metod wymienionych w art. 11 ust. 2 i 3 tej ustawy (a tylko z nich, w ocenie Spółki, mogą korzystać organy podatkowe), a także fakt, że umorzenie wierzytelności nie stanowi świadczenia, za które może być ustalona cena, prowadzą do wniosku, że do umorzenia wierzytelności nie znajdują zastosowania postanowienia art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka podkreśla, że operacja umorzenia wierzytelności jest prawnie dopuszczalna i występuje w obrocie gospodarczym. Czynność zwolnienia z długu została również uregulowana w Kodeksie cywilnym z 23 kwietnia 1964 r. Co istotne, umorzenie wierzytelności nie powoduje zmiany poziomu ceny określonej w transakcjach. Samo zawarcie umowy zwolnienia z długu również nie może zostać uznane za zachowanie nierynkowe, gdyż podmioty niezależne również dokonują umorzenia wierzytelności wobec swoich kontrahentów z różnych powodów biznesowych. Tym samym, przy założeniu, że transakcje dokonywane z podmiotami powiązanymi (tj. sprzedaż towarów i świadczenie usług) zostały przeprowadzone na warunkach rynkowych, a w szczególności, że ustalone przez strony ceny transakcji odpowiadały tym warunkom, co skutkowało powstaniem przychodu po stronie Spółki w rynkowej wysokości, samo umorzenie wierzytelności nie będzie, w ocenie Spółki, mogło stanowić podstawy do zastosowania regulacji zawartych w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do tych transakcji.

2012
9
paź

Istota:

Czy do umowy umorzenia wierzytelności (zwolnienia z długu) zastosowanie znajdą regulacje zawarte w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, umorzenie wierzytelności nie będzie wiązało się z koniecznością sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Uzasadnienie. Na podstawie art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy dokonujący transakcji (których wartość przekracza określone progi) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ustawy, są obowiązani do sporządzenia szczegółowej dokumentacji podatkowej takich transakcji. Zdaniem Spółki, z uwagi na fakt, że w przypadku umorzenia wierzytelności nie dochodzi do ustalenia, czy też zapłaty jakiejkolwiek ceny (zwolnienie z długu nie powoduje również powstania jakiegokolwiek zysku, lecz jest jedną z form wygaśnięcia zobowiązania), umorzenie wierzytelności nie stanowi transakcji, dla której należałoby wykazać rynkowy charakter ustalonej ceny. W związku z tym, Spółka nie będzie obowiązana do przygotowania dokumentacji, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Brak obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych w przypadku umowy zwolnienia z długu został również potwierdzony w indywidualnych interpretacjach, np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 listopada 2009 r. sygn. nr IPPB3/423-619/09-3/JB , czy też Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 grudnia 2010 r. sygn. nr ILPB3/423-783/10-2/MM oraz w interpretacji z 8 grudnia 2009 r. sygn. nr ILPB3/423-780/09-2/HS .

2012
3
sie

Istota:

Czy umorzenia wierzytelności rodzą przychód, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i czy należy w związku z tym wystawiać PIT-8C?

Fragment:

Umorzenie wierzytelności z tytułu odpłatności rodziców naturalnych wskazanych we wniosku następuje na podstawie Zarządzenia Dyrektora (...) w oparciu o art. 79 i art. 81 ustawy o pomocy społecznej. Tym samym ocena stanowiska Wnioskodawcy zajęta w przedstawionym stanie faktycznym może być dokonana tylko w oparciu o stan prawny odnoszący się do przedstawionego stanu faktycznego. Zgodnie z treścią art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym w 2011 r. - opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5, do wysokości miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w tej rodzinie, wnoszą solidarnie rodzice. W myśl art. 79 ust. 2 ww. ustawy decyzję administracyjną o wysokości tej opłaty wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej. Stosownie do art. 79 ust. 3 tej ustawy starosta, ustalając wysokość opłaty rodziców dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej, uwzględnia ich sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową.

2011
1
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć wartość umorzonych wierzytelności na kwotę 5.661,17 Euro (22.254 zł 06 gr) w koszty uzyskania przychodów, biorąc pod uwagę fakt, że wierzytelności zostały zarachowane jako przychody należne oraz zostały spełnione wszystkie przesłanki wynikające z art. 508 Kodeksu cywilnego, pozwalające uznać, że zobowiązanie wygasło?

Fragment:

W świetle powołanego uregulowania, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie trzy warunki: celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, musi być prawidłowo udokumentowany. Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 41 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem tych, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne. Z powyższego przepisu wynika, że o możliwości zaliczenia umorzonych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów decydują dwa warunki, które muszą zostać spełnione łącznie, a mianowicie: wierzytelność musi być wcześniej zarachowana jako przychód należny, wierzytelność musi zostać umorzona. Ponadto należy zastrzec, iż przedmiotowa wierzytelność w myśl z art. 23 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie może być przedawniona. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia umorzonej wierzytelności. Natomiast zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2011
1
wrz

Istota:

Czy kwoty umorzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wg informacji PIT-8C podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Z chwilą ukazania się ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 roku umożliwiającej ubieganie się o umorzenie wierzytelności powstałych ze środków FRiOR, Wnioskodawczyni zaczęła kompletować niezbędne dokumenty i w dniu 3 stycznia 2005 r. przesłała swój wniosek o umorzenie wierzytelności. W międzyczasie komornik sądowy w dniu 29 kwietnia 2004 r. dokonał licytacji i sprzedał działki rolne o pow. 21.42 ha stanowiące własność Wnioskodawczyni. Sąd rejonowy na podstawie postanowienia z dnia 5 lutego 2007 r., dopiero w dniu 3 czerwca 2008 r. wypłacił ARMiR należną kwotę wierzytelności z planu podziału w wysokości 41.893 zł 77 gr. Agencja nie rozpatrzyła wniosku Wnioskodawczyni o umorzenie wierzytelności, gdyż do 30 kwietnia 2007 r. nie otrzymała swoich wierzytelności z planu podziału zgodnie ww. ustawą z 2003 r. Wnioskodawczyni uważa, że nie jest jej winą, że sąd trzymał w depozycie „ jej ” pieniądze. W 2008 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podobnej treści jak ta z 2003 r. i Wnioskodawczyni wraz z mężem ponowiła swój wniosek o całkowite umorzenie wierzytelności wobec Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dawny Fundusz Restrukturyzacji i Oddłużania Rolnictwa). Po dostarczeniu aktualnych danych, dotyczących niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i przedstawieniu zaświadczenia z KRUS o wysokości pobieranych rent przez Wnioskodawczynię i męża, Agencja w dniu 31 sierpnia 2009 r. przesłała pismo dotyczące pozytywnego rozpatrzenia jego wniosku.