ITPB3/4510-529/15-2/DK | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z umorzeniem udziałów Wnioskodawcy w Spółce znajdą zastosowanie przepisy dotyczące cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11 updop?
ITPB3/4510-529/15-2/DKinterpretacja indywidualna
  1. dokumentacja
  2. podmioty powiązane
  3. umorzenie
  4. umorzenie udziałów
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Obowiązek dokumentacji transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z pózn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2015 r. (data wpływu 8 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz stosowania art. 11 ww. ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz stosowania art. 11 ww. ustawy.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

X Sp. z o.o. (Wnioskodawca) podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca jest jednym ze wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce <Spółka>.

Udziały w Spółce, zostaną umorzone, w drodze nabycia tych udziałów przez Spółkę za zgodą Wnioskodawcy, tj. w formie umorzenia dobrowolnego bądź też umorzenia przymusowego, o których mowa w art. 199 § 1 KSH ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) <dalej: KSH> lub tzw. umorzenia automatycznego (art. 199 § 4 KSH).

Na podstawie art. 199 § 3 KSH, za zgodą Wnioskodawcy, umorzenie zostanie dokonane nieodpłatnie, tj. bez wypłaty wynagrodzenia na jego rzecz.

Umorzenie nastąpi poprzez lub bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z umorzeniem udziałów Wnioskodawcy w Spółce znajdą zastosowanie przepisy dotyczące cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11 updop...

W odpowiedzi na przedstawione pytanie Wnioskodawca wskazał, że przepisy o cenach transferowych (art. 9a i art. 11 updop) nie znajdą zastosowania do nabycia udziałów własnych przez Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia, jak również do ich przymusowego lub automatycznego umorzenia.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 updop podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami – w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji.

Stosownie natomiast do postanowień art. 11 ust. 1 updop, jeżeli pomiędzy podmiotami powiązanymi, w wyniku istniejących pomiędzy nimi powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Powyższe przepisy o cenach transferowych, mogą znaleźć zastosowanie jedynie w przypadku, kiedy pomiędzy podmiotami dochodzi do transakcji. Wskazać należy, że przepisy updop nie definiują pojęcia transakcji, jednakże zdaniem Wnioskodawcy, przepisy o cenach transferowych dotyczą zdarzeń będących następstwem działalności gospodarczej, w wyniku których generowane są przychody lub ponoszone są koszty podatkowe. Nie znajdą one zastosowania w przypadku umorzenia udziałów (bez względu na jego formę), które jest zdarzeniem o charakterze korporacyjnym, uregulowanym szczególnymi przepisami prawa handlowego. Ponadto, wypłata wynagrodzenia za umorzenie udziałów nie mogłaby zostać zakwalifikowana jako koszt uzyskania przychodu. Również brak wynagrodzenia nie wpływa na zaniżenie przychodów lub zawyżenie kosztów podatkowych Wnioskodawcy.

Należy także zauważyć, że wyżej przywołane przepisy o cenach transferowych nie znajdą zastosowania również dlatego, że w przypadku umorzenia udziałów nie wystąpi „cena bowiem nabycie udziałów własnych w celu umorzenia (lub umorzenie) może ewentualnie wystąpić za wynagrodzeniem. Termin „wynagrodzenie” nie jest tożsamy z „ceną”. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego cena jest to „wartość rzeczy wyrażona w pieniądzach”, natomiast wynagrodzenie oznacza „zapłatę za pracę” bądź „odszkodowanie za utratę czegoś”. Z samej językowej wykładni wskazanych pojęć wynika zatem, iż mają one odmienne znaczenie.

W związku z powyższym, jeżeli zbycie udziałów w celu umorzenia/umorzenie udziałów nie następuje za „cenę”, to nie znajdzie zastosowania przepis art. 11 updop, jeżeli nie wystąp cena, to tym bardziej nie może wystąpić „cena rynkowa” bądź też „cena nierynkowa”.

Nawet, gdyby przyjąć, że zbycie udziałów w celu umorzenia/umorzenie udziałów stanowi transakcję dokonaną pomiędzy podmiotami powiązanymi, to nie jest możliwe ustalenie, czy transakcja umorzenia udziałów została przeprowadzona na warunkach rynkowych, jakie ustaliłyby ze sobą podmioty niepowiązane. Umorzenie udziałów, jak wynika z natury tej czynności, następuje pomiędzy spółką a jej udziałowcem (lub udziałowcami, którzy decydują, np. w formie uchwały wspólników lub w umowie spółki o przeprowadzeniu i zasadach umorzenia udziałów). W konsekwencji brak jest porównywalnych transakcji pomiędzy niepowiązanymi podmiotami

Stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę znajduje poparcie w licznych interpretacjach przepisów prawa podatkowego, w tym m.in. w interpretacjach:

W świetle powyższego, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zastosowania nie znajdą przepisy o cenach transferowych, tj. art. 9a i art. 11 updop, a tym samym nie będzie możliwości oszacowania po stronie Wnioskodawcy przychodu lub kosztu uzyskania przychodu oraz nie będzie on miał obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Przytaczane we wniosku interpretacje zostały wydane w indywidualnych sprawach podatników, jednakże argumentacja w nich przedstawiona, której prawidłowość potwierdził Minister Finansów, jest analogiczna, jak argumenty zaprezentowane przez Wnioskodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenia przyszłe, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do przywołanych przez Spółkę rozstrzygnięć organów podatkowych należy wskazać, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania, ani konsekwencji wiążących dla podjętego rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń. Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.