IPTPB3/423-262/13-6/KJ | Interpretacja indywidualna

Jak powinna zostać ustalona przez Wnioskodawcę wartość wierzytelności dla celów podatkowych, otrzymanych w ramach umorzenia udziałów w Spółce cypryjskiej, w szczególności, czy w przypadku spłaty tych wierzytelności przez dłużnika, kosztem podatkowym dla Wnioskodawcy będzie ich wartość rynkowa z dnia ich nabycia przez Spółkę?
IPTPB3/423-262/13-6/KJinterpretacja indywidualna
 1. objęcie udziałów
 2. powstanie przychodu
 3. umorzenie udziałów
 4. zbycie udziału
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...), reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2013 r. (data wpływu 8 lipca 2013 r.), uzupełnione pismem z dnia 11 października 2013 r. (data wpływu 16 października 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku otrzymania spłaty wierzytelności przez dłużnika (pytanie nr 3) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodów i kosztów ich uzyskania związanych z umorzeniem udziałów za wynagrodzeniem.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), pismem z dnia 4 paździenika 2013 r., nr IPTPB3/423-231/13-2/KJ, (doręczonym w dniu 8 października 2013 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 16 października 2013 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 11 października 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej również jako: Spółka), polskim rezydentem podatkowym - podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z restrukturyzacją grupy kapitałowej, planowane jest nabycie przez Spółkę udziałów w cypryjskiej spółce kapitałowej, która jest cypryjskim rezydentem podatkowym (dalej jako: Spółka cypryjska) w wyniku aportu. Nabycie będzie polegało na tym, że obecny udziałowiec Spółki cypryjskiej - osoba fizyczna będąca polskim rezydentem podatkowym - wniesie swoje udziały w Spółce cypryjskiej do Spółki w formie aportu, a w zamian Wnioskodawca wyda jemu udziały w swoim podwyższonym kapitale zakładowym. Wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę będzie odpowiadała wartości rynkowej udziałów w Spółce cypryjskiej wniesionych do Spółki. W rezultacie, obecny udziałowiec Spółki cypryjskiej stanie się udziałowcem Spółki, a Spółka stanie się udziałowcem Spółki cypryjskiej. Aport ten spełni kryteria wymiany udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Majątek Spółki cypryjskiej składa się obecnie przede wszystkim z udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej polskim rezydentem podatkowym (dalej jako: Spółka operacyjna), wierzytelności oraz środków pieniężnych.

Docelowo planowane jest wycofanie się Spółki z Cypru i dlatego po przeprowadzeniu wymiany udziałów udziały Wnioskodawcy w Spółce cypryjskiej zostaną umorzone za wynagrodzeniem. Rozważane jest wypłacenie części wynagrodzenia na rzecz Wnioskodawcy w formie pieniężnej, a w części w formie niepieniężnej, tj. w formie udziałów w Spółce operacyjnej oraz w formie wierzytelności. Spółka rozpozna przychód podatkowy uwzględniający rynkową wartość otrzymanego majatku.

Po umorzeniu części udziałów w Spółce cypryjskiej zostanie ona zlikwidowana.

W uzupełnieniu z dnia 11 października 2013 r. Wnioskodawca doprecyzował wniosek następująco:

Umorzenie udziałów w spółce z siedzibą na Cyprze, zwanej we wniosku Spółką cypryjską (dalej jako: „Spółka cypryjska”) zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego, które jest właściwe dla Spółki cypryjskiej. Spółka będzie posiadała udziały w Spółce cypryjskiej przez okres krótszy niż 2 lata.

Według przepisów cypryjskich normujących umorzenie udziałów, do umorzenia udziałów niezbędne jest:

 • podjęcie przez udziałowca/udziałowców stosownej uchwały o umorzeniu udziałów w Spółce i obniżeniu kapitału zakładowego spółki,
 • złożenie wniosku do właściwego cypryjskiego sądu rejestrowego o wyrażenie przez sąd zgody na umorzenie udziałów w spółce i obniżenie jej kapitału zakładowego,
 • wyrażenie zgody na umorzenie udziałów w spółce i obniżenie kapitału zakładowego spółki przez właściwy sąd cypryjski,
 • rejestracja we właściwym rejestrze spółek przeprowadzonego obniżenia kapitału zakładowego spółki i umorzenia udziałów w spółce.

Jednocześnie w prawie cypryjskim brak jest trybów umorzenia udziałów, które byłyby tożsame z polskimi trybami dobrowolnego, automatycznego bądź przymusowego umorzenia udziałów przewidzianymi w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1030; dalej: „KSH”). Z tego względu, nie ma możliwości jednoznacznego określenia czy umorzenie udziałów w Spółce cypryjskiej będzie odpowiadało polskiemu trybowi dobrowolnego, automatycznego bądź przymusowego umorzenia udziałów.

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe nie powinno mieć jednak wpływu na konsekwencje podatkowe planowanego umorzenia.

Jako wynagrodzenie za umorzone udziały w Spółce cypryjskiej Wnioskodawca otrzyma wierzytelności z tytułu udzielonych przez Spółkę cypryjską pożyczek. Nie jest wykluczone, że uzyska również inne wierzytelności, związane z działalnością gospodarczą Spółki cypryjskiej.

Wnioskodawca w przyszłości może dokonać odpłatnego zbycia udziałów w spółce polskiej, zwanej we wniosku Spółką operacyjną (dalej jako: „Spółka operacyjna”) na rzecz osoby trzeciej. Przedmiotem wyżej wskazanego zbycia będą udziały w Spółce operacyjnej uzyskane przez Wnioskodawcę, jako wynagrodzenie za umorzone udziały w Spółce cypryjskiej.

Wnioskodawca w przyszłości będzie dążył do uzyskania od dłużnika spłaty wierzytelności uzyskanych jako wynagrodzenie za umorzone udziały w Spółce cypryjskiej.

Wnioskodawca w chwili obecnej nie jest w stanie stwierdzić czy rozliczenie wierzytelności zostanie dokonane w formie spłaty gotówką, czy w innej formie przewidzianej prawem, np. przez potrącenie wzajemnych wierzytelności.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w przypadku otrzymania przez Spółkę majątku Spółki cypryjskiej stanowiącego wynagrodzenie za umorzenie udziałów w Spółce cypryjskiej, Spółka będzie uprawniona do obniżenia przychodu podatkowego o koszt odpowiadający wartości nominalnej udziałów wydanych przez Spółkę w ramach wymiany udziałów obecnemu udziałowcowi Spółki cypryjskiej, przypadającej proporcjonalnie na umarzane udziały...
 2. Jak powinna zostać ustalona przez Wnioskodawcę wartość udziałów w Spółce operacyjnej dla celów podatkowych, otrzymanych w ramach umorzenia udziałów w Spółce cypryjskiej, w szczególności czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu trzeciego udziałów w Spółce operacyjnej kosztem podatkowym dla Wnioskodawcy będzie zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość rynkowa udziałów w Spółce operacyjnej z dnia ich nabycia...
 3. Jak powinna zostać ustalona przez Wnioskodawcę wartość wierzytelności dla celów podatkowych, otrzymanych w ramach umorzenia udziałów w Spółce cypryjskiej, w szczególności, czy w przypadku spłaty tych wierzytelności przez dłużnika, kosztem podatkowym dla Wnioskodawcy będzie ich wartość rynkowa z dnia ich nabycia przez Spółkę...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 3.

Wniosek Spółki w pozostałym zakresie zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość wierzytelności dla celów podatkowych, otrzymanych w ramach umorzenia udziałów w Spółce cypryjskiej, w szczególności, koszt podatkowy w przypadku spłaty tych wierzytelności przez dłużnika będzie dla Wnioskodawcy stanowić wartość rynkowa tych wierzytelności z dnia ich nabycia przez Spółkę.

W związku z nabyciem przez Wnioskodawcę wierzytelności w wyniku umorzenia udziałów w Spółce cypryjskiej, zdaniem Spółki, należy ustalić wartość tych wierzytelności dla celów podatkowych. O ile zdaniem Wnioskodawcy nie ma, co do zasady, wątpliwości co do sposobu rozpoznania przychodu podatkowego w przypadku spłaty wierzytelności, który równa się otrzymanym środkom pieniężnym na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.), to mogą powstać wątpliwości co do wysokości kosztu uzyskania przychodu przy otrzymaniu takiej spłaty. Należy bowiem zauważyć, że ww. ustawa nie zawiera szczegółowych regulacji odnoszących się wprost do sposobu ustalenia kosztów podatkowych w przypadku spłaty wierzytelności, które zostały otrzymane przez zbywającego w formie niepieniężnego wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w innej spółce kapitałowej. W efekcie, zdaniem Wnioskodawcy, należy w takiej sytuacji zastosować ogólne zasady dotyczące ustalania kosztu podatkowego.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Zdaniem Spółki za powyższe koszty należy uznać wartość rynkową wierzytelności z dnia jej nabycia przez Spółkę. Uzasadnieniem dla takiego rozumowania jest ekonomiczny efekt uzyskany przez Spółkę, który będzie identyczny jak w sytuacji, w której Spółka otrzymałaby w wyniku umorzenia udziałów Spółki cypryjskiej środki pieniężne, za które następnie nabyłaby wierzytelności. W tym przypadku, w przypadku spłaty tych wierzytelności Wnioskodawca miałby prawo do ustalenia kosztu podatkowego w wysokości wydatków pieniężnych poniesionych na nabycie wierzytelności czyli ich wartości rynkowej. Nieuzasadnione byłoby zdaniem Spółki różnicowanie sytuacji prawnopodatkowej podatników, osiągających w końcowym rezultacie ten sam efekt ekonomiczny.

Zdaniem Spółki, za prawidłowością takiego zastosowania powyższego przepisu przemawia również fakt, iż wartość rynkową wierzytelności przekazanych Spółce na skutek umorzenia udziałów Spółki cypryjskiej Spółka rozpozna jako swój przychód podatkowy. W konsekwencji logiczne jest, aby dochód podatkowy z tytułu otrzymanej spłaty wierzytelności był równy nadwyżce uzyskanej ponad jej wartość rynkową z dnia nabycia. W przeciwnym razie miałoby miejsce podwójne opodatkowanie tego samego przysporzenia majątkowego - najpierw w momencie nabycia wierzytelności w ramach umorzenia, a następnie w momencie jej spłaty.

Podsumowując, Spółka powinna ustalić wartość wierzytelności dla celów podatkowych w wysokości odpowiadającej ich wartości rynkowej z dnia ich nabycia przez Spółkę. Powyższa wartość powinna również stanowić koszt podatkowy dla Wnioskodawcy w przypadku spłaty wierzytelności.

W świetle obowiązującego stanu faktycznego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 3 uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.