IPPB5/4510-1040/15-6/MK | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymane wynagrodzenie w tytułu umorzenia Udziałów będzie mogło korzystać ze zwolnienia z opodatkowania w razie spełnienia przesłanek wskazanych art. 20 ust. 3 Ustawy o CIT?
IPPB5/4510-1040/15-6/MKinterpretacja indywidualna
 1. umorzenie udziałów
 2. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z poźn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2015 r. (data wpływu ePUAP 12 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 stycznia 2015 r. (data nadania 19 stycznia 2015 r., data wpływu 22 stycznia 2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 11 stycznia 2015 r. (data odbioru 12 stycznia 2015 r.) Nr IPPB5/4510-1040/15-3/MK, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia udziałów w spółce cypryjskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia udziałów w spółce cypryjskiej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”) jest polskim rezydentem podatkowym, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski. Wnioskodawca będzie posiadał co najmniej 10% udziałów („Udziały”) w cypryjskiej spółce kapitałowej, wymienionej w załączniku nr 4 do Ustawy CIT („Nowa Spółka”). Wnioskodawca będzie posiadał w Nowej Spółce dwie kategorie Udziałów tj. udziały zwykłe oraz umarzalne udziały uprzywilejowane (ang. redeemable prefered share, dalej: „Udziały Uprzywilejowane”). Zgodnie z cypryjskim prawem, Udziały Uprzywilejowane, nakładają na wspólników takie same obowiązki (np. w zakresie pokrycia kapitału spółki) oraz zapewniają takie same prawa, jak zwykłe udziały, poza przyznanymi im w umowie spółki lub uchwale o ich emisji uprawnieniami. Wnioskodawca nie wyklucza, iż w przyszłości, w związku z rozwojem spółki, będzie otrzymywać dywidendy od Nowej Spółki. Ponadto istnieje także możliwość, iż będzie w przyszłości otrzymywać dochody z tytułu umorzenia Udziałów (zarówno zwykłych jak i Udziałów Uprzywilejowanych). W następstwie umorzenia Udziałów dojdzie do wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wnioskodawcy. Pomimo umorzenia Udziałów w Nowej Spółce, Wnioskodawca nadal będzie posiadał nie mniej niż 10% udziałów w kapitale zakładowym Nowej Spółki. Po umorzeniu Udziałów, upłynie dwuletni okres w którym Wnioskodawca będzie posiadał bezpośrednio, nieprzerwanie co najmniej 10% udziałów w kapitale zakładowym Nowej Spółki. Wynagrodzenie z tytułu Umorzenia Udziałów nie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku Nowej Spółki.

Ponadto w uzupełnieniu przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że udziały zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny niebędący przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią oraz umorzenie udziałów na podstawie przepisów cypryjskich będzie podobne w skutkach z umorzeniem automatycznym dokonanym na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Umorzenie udziałów skutkować będzie prawnym unicestwieniem udziałów, czyli wygaśnięciem wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów. Zgodnie z prawem cypryjskim, umorzenie udziałów nastąpi bez konieczności nabycia ich przez spółkę w celu umorzenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy otrzymane wynagrodzenie w tytułu umorzenia Udziałów będzie mogło korzystać ze zwolnienia z opodatkowania w razie spełnienia przesłanek wskazanych art. 20 ust. 3 Ustawy o CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie otrzymane przez Spółkę z tytułu umorzenia Udziałów w Nowej Spółce będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm. dalej:Ustawa o CIT).

Uzasadnienie

Należy zauważyć, iż na gruncie Umowy z Cyprem wynagrodzenie, które Spółka uzyska z tytułu umorzenia Udziałów oraz ewentualnego zwrotu wkładów wniesionych do Nowej Spółki, będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce. W konsekwencji, w celu weryfikacji sposobu traktowania w Polsce omawianego wynagrodzenia, należy dokonać analizy przepisów Ustawy o CIT. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji).

W momencie umorzenia Udziałów dojdzie do unicestwienia udziałów w Nowej Spółce oraz zostanie wypłacone z tego tytułu wynagrodzenie. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, należy stwierdzić, iż uzyskane przez niego wynagrodzenie z tytułu umorzenia Udziałów w Nowej Spółce będzie traktowane jako dochód z umorzenia udziałów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT, stanowiący jedną z kategorii dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu Ustawy o CIT.

Jednocześnie Ustawa o CIT w art. 20 ust. 3 przewiduje zwolnienie od opodatkowania dochodów osiągniętych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w przypadku spełnienia odpowiednich warunków, o których mowa w szczególności w art. 20 ust. 3, ust. 9 oraz ust. 10 Ustawy o CIT. Zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o CIT zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) uzyskiwane przez podatników, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. Wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 2. Uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. Spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Stosownie natomiast do art. 20 ust. 9 Ustawy o CIT wskazane powyżej zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, gdy spółka otrzymująca dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w spółce wypłacającej przedmiotowe zyski nieprzerwanie przez okres 2 lat. Jednocześnie w myśl art. 20 ust. 10 Ustawy o CIT zwolnienie to znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy powyższy okres upływa po dniu uzyskania dochodu. Mając na uwadze powyższe przepisy, Spółka pragnie zaznaczyć, iż zgodnie ze zdarzeniem przyszłym zaprezentowanym w niniejszym wniosku:

 1. Wypłacającym wynagrodzenie z tytułu umorzenia Udziałów w Nowej Spółce (które to wynagrodzenie stanowi dochód z udziału w zyskach osób prawnych) będzie Nowa Spółka która podlega w Republice Cypru opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 2. Uzyskującym przedmiotowe wynagrodzenie będzie Spółka mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Spółka będzie posiadała nie mniej niż 10% udziałów w kapitale zakładowym Nowej Spółki;
 4. Nowa Spółka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Ponadto, okres posiadania przez Spółkę bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w Nowej Spółce upłynie po uzyskaniu dochodu z tytułu umorzenia części Udziałów w Nowej Spółce (na dzień dokonania umorzenia możliwe jest, że nie upłynie jeszcze 2 letni okres posiadania przez Spółkę udziałów w Nowej Spółce). Pomimo umorzenia Udziałów, Spółka będzie w posiadaniu pozostałych - nieumorzonych udziałów Nowej Spółki przez okres co najmniej 2 lat. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym w niniejszym wniosku spełnione zostaną warunki dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 20 ust. 3 Ustawy o CIT.

Podsumowując, zdaniem Spółki, wynagrodzenie otrzymane przez Spółkę z tytułu umorzenia udziałów w Nowej Spółce stanowi dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu Ustawy o CIT. Jednocześnie przedmiotowe wynagrodzenie będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy o CIT.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż powyższe stanowisko zostało potwierdzone w interpretacjach przepisów podatkowych wydawanych w imieniu Ministra Finansów, jako przykład można wskazać na:

 1. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 lipca 2013 r. (znak: IPPB5/423-297/13-2/AJ) w której organ uznając stanowisko podatnika za prawidłowe odstąpił na podstawie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy: „Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym w niniejszym wniosku spełnione zostaną warunki dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o PDOP. Podsumowując, zdaniem Spółki, wynagrodzenie otrzymane przez Spółkę z tytułu umorzenia udziałów w Spółce Cypryjskiej stanowi dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu ustawy o PDOP. Jednocześnie przedmiotowe wynagrodzenie będzie korzystało ze zwolnienia z PDOP na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o PDOP.
 2. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2013 r. (znak: IPPB3/423-285/13-2/PK1) w której organ uznając stanowisko podatnika za prawidłowe odstąpił na podstawie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy: „Tymczasem, w wyniku Umorzenia Cypryjskiego (w wyniku podjęcia odpowiedniej uchwały przez organy Spółki Cypryjskiej), udziały Wnioskodawcy ulegną prawnemu unicestwieniu (a kapitał zakładowy Spółki Cypryjskiej zostanie obniżony) - w efekcie dojdzie do wygaśnięcia wszelkich paw i obowiązków Wnioskodawcy związanych z tymi udziałami. Jak wskazano w stanie faktycznym - w przypadku Umorzenia Cypryjskiego, nie będzie miało miejsce zbycie udziałów na rzecz Spółki Cypryjskiej. Udziały będące w posiadaniu Spółki przestaną istnieć bez odrębnej czynności prawnej, jaką jest umowa pomiędzy spółką a wspólnikiem, na podstawie której zbywa on swe udziały na rzecz spółki w celu umorzenia. W konsekwencji, unicestwienie udziałów w procedurze opisanej niniejszym wnioskiem, nie może zostać zakwalifikowane jako umorzenie dobrowolne, a jego charakter może być zbliżony (z odrębnościami wynikającymi z różnic pomiędzy polskim oraz cypryjskim systemem prawnym w zakresie prawa handlowego) do umorzenia przymusowego lub automatycznego. Oznacza to, że wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawcę, w wysokości ustalonej zgodnie z wymogami prawa cypryjskiego - stanowić będzie na gruncie updop dochód z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 updop”.
 3. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2014 r. (znak: IPPB5/423-912/13-3/AJ) w której organ uznając stanowisko podatnika za prawidłowe odstąpił na podstawie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy: „W ocenie Wnioskodawcy wynagrodzenie otrzymane przez Spółkę z tytułu Umorzenia Udziałów w Spółce Nabywanej w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm., dalej: Ustawa o CIT)”.
 4. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 lutego 2015 r. (znak: ILPB4/423-570/14-2/DS) w której organ uznając stanowisko podatnika za prawidłowe odstąpił na podstawie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy: „Mając na uwadze przywołane powyżej przepisy prawa Spółka stoi na wskazanym wyżej stanowisku, zgodnie z którym dochód (przychód) Spółki z tytułu otrzymania wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce Zależnej w formie wierzytelności z tytułu Pożyczki będzie zwolniony z opodatkowania na mocy art. 20 ust. 3 Ustawy o CIT”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.