IPPB3/423-1110/14-2/MC | Interpretacja indywidualna

Czy nieodpłatne i dobrowolne umorzenie udziałów we Wnioskodawcy spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
IPPB3/423-1110/14-2/MCinterpretacja indywidualna
  1. Francja
  2. przychód
  3. spółka zagraniczna
  4. umorzenie
  5. umorzenie udziałów
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy nieodpłatne i dobrowolne umorzenie udziałów we Wnioskodawcy spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy nieodpłatne i dobrowolne umorzenie udziałów we Wnioskodawcy spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest rezydentem polskim, spółką z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w której udziały posiada osoba fizyczna, obywatel polski oraz francuska spółka akcyjna (dalej: „spółka francuska”), rezydent francuski. Planowane jest nieodpłatne dobrowolne umorzenie udziałów we Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nieodpłatne i dobrowolne umorzenie udziałów we Wnioskodawcy spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne i dobrowolne umorzenie udziałów na podstawie art. 199 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, tekst jedn.; dalej: „k.s.h.”) nie spowoduje powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy.

Jakkolwiek na gruncie art. 12 u.p.d.o.p. brak jest definicji legalnej przychodu, to przyjmuje się, że przychód musi rzeczywiście powiększać majątek podatnika i mieć charakter trwały (niezależnie od tego czy został otrzymany czy też jest należny; tak chociażby Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 29 listopada 2013 r., sygn. IPPB3/423-728/13-2/MC). Takie rozumienie przychodu dla celów podatku CIT zostało również zasadniczo przyjęte w doktrynie (por. Małecki Paweł, Mazurkiewicz Małgorzata, Komentarz do art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, LEX 2013.). Takie stanowisko przyjął również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 listopada 2003 r., sygn. akt III SA 3382/02.

Należy wskazać, że zasady umarzania udziałów uregulowane zostały w k.s.h., na podstawie którego udział może zostać umorzony, gdy umowa spółki tak stanowi. Stosownie do treści art. 199 § 3 k.s.h. umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia, jeżeli zgodę na takie umorzenie wyrazi wspólnik. Umorzenie uznawane jest za sposób zakończenia bytu prawnego udziału i skutkuje definitywnym unicestwieniem praw i obowiązków wspólnika wobec spółki.

Na szczególne aspekty prawnopodatkowe związane z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia zwrócił również uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który przyznał wnioskodawcy rację wskazując, że neutralność podatkowa nieodpłatnego umorzenia udziałów dla spółki wynika z faktu, iż dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia (poprzez nabycie tych udziałów od udziałowca i następujące po nim umorzenie udziałów):

  • nie zostało wymienione w art. 12 ustawy CIT jako źródło przychodu dla Spółki w związku dokonanym przez nią umorzeniem udziałów własnych,
  • w sensie ekonomicznym nieodpłatne umorzenie udziałów nie powoduje powstania jakiejkolwiek korzyści majątkowej dla Spółki, gdyż nie stanowi żadnego przysporzenia po jej stronie, a w efekcie nie może skutkować określeniem po stronie Spółki przychodu z powyższego tytułu,
  • nie może być uznane za przychód z otrzymanych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT, gdyż w wyniku umorzenia udziałów własnych Spółka nie uzyska żadnego świadczenia,
  • nie może być uznane za przychód z umorzenia zobowiązań, o którym mowa w art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy CIT, gdyż w wyniku umorzenia udziałów żadne zobowiązanie Spółki wobec Udziałowca nic będzie podlegało umorzeniu (interpretacja indywidualna z dnia 29 listopada 2013 r., sygn. IPPB3/423-726/13-2/MC),

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje również oparcie w interpretacji przyjętej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, który przyznał Wnioskodawcy rację, że „w wyniku nieodpłatnego (albo po cenie niższej niż rynkowa) nabycia własnych udziałów, majątek Spółki nie wzrośnie” (interpretacja indywidualna z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. ILPB3/423-356/10-4/JG ). Analogiczny pogląd wyrażony został w piśmie Dyrektora izby Skarbowej w Krakowie z dnia 28 października 2005 r. (PD-1/i/4218-27/05). W piśmie tym czytamy: „Oceniając skutki podatkowe jakie wystąpią w następstwie umorzenia udziałów bez wynagrodzenia w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stwierdzić należy, że wśród określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zdarzeń powodujących powstanie przychodu, sytuacja taka wprost nie jest wskazana. Organ odwoławczy podziela stanowisko Spółki, że nabycie udziałów bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia jest dla Niej obojętne podatkowo. Z w/w przepisów nie wynika bowiem, aby w przedstawionym stanie faktycznym po stronie Spółki powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Należy mieć na uwadze, że w opisanej wyżej sytuacji Spółka nie otrzyma dochodu. Zatem zbycie udziałów bez wynagrodzenia wspólników w celu ich umorzenia jest dla Spółki podatkowo obojętne, gdyż nie uzyskała ona z tego tytułu przychodu”.

Stanowisko potwierdzające zdanie Wnioskodawcy przyjął również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w interpretacji indywidualnej z dnia 29 listopada 2013 r., sygn. IPPB3/423-728/13- 2/MC, przyznał, że „nabycie przez Spółkę własnych udziałów celem ich umorzenia bez wynagrodzenia nie będzie skutkować dla Spółki uzyskaniem przez nią przysporzenia majątkowego w konkretnym wymiarze finansowym w następstwie omawianej transakcji. W rezultacie z powyższego tytułu nic będzie mógł zostać po stronie Spółki rozpoznany przychód, ponieważ nie zostanie spełniony żaden warunek do określenia tego przychodu, a więc nie dojdzie do powstania po stronie Spółki przysporzenia majątkowego o charakterze trwałym. Chociaż bowiem Spółka uzyska w jakimś momencie udziały, to nie można mówić, iż stanowią one przysporzenie, gdyż będą niezwłocznie podlegały umorzeniu (unicestwieniu w sensie prawnym) bez uzyskania przez Spółkę jakiegokolwiek przysporzenia”.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy jest uzasadnione, a dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia nie powinno podlegać opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.