ILPB4/423-564/14-2/DS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu wynagrodzenia za umorzone udziały w sytuacji, gdy w SKA na moment przekształcenia w Spółkę zależną nie będzie wypracowanych Zysków (pytanie nr 1) oraz w sytuacji, gdy w SKA na moment przekształcenia w Spółkę zależną będą wypracowane Zyski.
ILPB4/423-564/14-2/DSinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek płatnika
 2. pobór podatku
 3. spółka komandytowo-akcyjna
 4. umorzenie
 5. umorzenie akcji
 6. umorzenie automatyczne
 7. umorzenie przymusowe
 8. umorzenie udziałów
 9. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 4 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu wynagrodzenia za umorzone udziały:

 • w sytuacji, gdy w SKA na moment przekształcenia w Spółkę zależną nie będzie wypracowanych Zysków (pytanie nr 1) – jest prawidłowe,
 • w sytuacji, gdy w SKA na moment przekształcenia w Spółkę zależną będą wypracowane Zyski (pytanie nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu wynagrodzenia za umorzone udziały:

 • w sytuacji, gdy w SKA na moment przekształcenia w Spółkę zależną nie będzie wypracowanych Zysków (pytanie nr 1),
 • w sytuacji, gdy w SKA na moment przekształcenia w Spółkę zależną będą wypracowane Zyski (pytanie nr 2).
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spóła podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania oraz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Spółka jest akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej (dalej „SKA”), której rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy i trwa od l kwietnia do 31 marca. SKA powstała przed dniem wejścia w życie art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej. Ponadto rok obrotowy SKA nie uległ zmianie po dniu wejścia w życie art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej. Pierwszy rok podatkowy SKA zakończył się 31 marca 2014 i z tym dniem stała się ona podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Planowane jest przekształcenie SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka zależna”), w której Spółka będzie udziałowcem. Spółka zależna będzie podatnikiem podatku dochodowego i będzie miała siedzibę na terytorium Polski. Spółka będzie posiadać więcej niż 10% udziałów w Spółce zależnej.

Na moment przekształcenia SKA w Spółkę zależną, w SKA mogą być wypracowane zyski z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. zyski wypracowane od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie SKA do momentu stania się przez SKA podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych i wykazane w sprawozdaniach finansowych zgodnie z przyjętymi standardami rachunkowymi; dalej „Zyski wypracowane przez SKA”/„Zyski”).

W przyszłości Spółka zależna może dokonać umorzenia części udziałów posiadanych przez Spółkę za wynagrodzeniem, na podstawie stosownych przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.).

Umorzenie udziałów posiadanych przez Spółkę, w kapitale Spółki zależnej, będzie miało formę umorzenia przymusowego za wynagrodzeniem lub tzw. umorzenia automatycznego za wynagrodzeniem (nie będzie miało miejsca nabycie przez Spółkę zależną własnych udziałów w celu ich umorzenia – tzw. dobrowolne umorzenie udziałów). Posiadanie przez Spółkę w kapitale Spółki zależnej udziałów, które będą umarzane, wynikać będzie z tytułu własności.

Po umorzeniu udziałów Spółka nadal utrzyma nie mniej niż 10% udziałów w Spółce zależnej. Jednocześnie Spółka będzie utrzymywać nie mniej niż 10% udziałów w Spółce zależnej przez nieprzerwany okres 2 lat. Ponadto SKA, jako Spółka zależna, na moment wypłaty wynagrodzenia za umorzenie udziałów będzie posiadać stosowne pisemne oświadczenie Spółki, w światle którego Spółka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku, gdy w SKA, na moment przekształcenia w Spółkę zależną, nie będzie wypracowanych Zysków, kwota wynagrodzenia za umorzenie udziałów wypłacona Spółce przez Spółkę zależną będzie w całości korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ustawy PDOP...
 2. Czy w przypadku, gdy w Spółce zależnej będą Zyski wypracowane przez SKA, kwota wynagrodzenia za umorzenie udziałów wypłacona Spółce przez Spółkę zależną, wyłącznie w części odpowiadającej Zyskom wypracowanym przez SKA będzie stanowiła dla Spółki przychód, który nie będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ustawy PDOP, natomiast pozostała część wynagrodzenia będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach wynikających z art. 22 ustawy o PDOP...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym jeżeli na moment przekształcenia w Spółkę zależną, w SKA nie będzie wypracowanych Zysków z prowadzonej działalności gospodarczej, przychód z tytułu wypłaty przez Spółkę zależną na rzecz Spółki wynagrodzenia za umorzenie udziałów będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania PDOP na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji).

Jednocześnie zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Z kolei w myśl art. 22 ust. 4a ustawy o PDOP zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, przy czym zgodnie z ust. 4b tego przepisu zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).

W tym kontekście należy wskazać, że w świetle art. 26 ust. 1f ustawy o PDOP, w przypadku należności, o których mowa w art. 22 ust. l wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienie wynikające z art. 22 ust. 4, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 pkt 4.

Uwzględniając zatem powyższe, zdaniem Spółki, w zdarzeniu przyszłym zaprezentowanym w niniejszym wniosku wskazane powyżej warunki zostaną spełnione. W szczególności:

 1. Spółka zależna wypłacająca wynagrodzenie za umorzenie udziałów na rzecz Spółki będzie podatnikiem podatku dochodowego i będzie miała siedzibę na terytorium Polski;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (z umorzenia udziałów) będzie Spółka, która podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. Spółka będzie posiadała bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale Spółki zależnej, również po dokonaniu umorzenia udziałów;
 4. Spółka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania;
 5. Spółka będzie posiadała udziały w Spółce zależnej nieprzerwanie przez okres dwóch lat;
 6. Spółka zależna na moment wypłaty wynagrodzenia za umorzenie udziałów będzie posiadać pisemne oświadczenie Spółki, potwierdzające, że Spółka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że w odniesieniu do wynagrodzenia za umorzenie udziałów wypłacanego przez Spółkę zależną na rzecz Spółki, spełnione zostaną wszystkie warunki dla zastosowania zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP.

Jednocześnie, zdaniem Spółki, w przypadku gdy na moment przekształcenia w Spółkę zależną, w SKA nie będzie Zysków z prowadzonej działalności gospodarczej, nie znajdą zastosowania przepisy Ustawy nowelizującej (art. 7 tej ustawy) ograniczające możliwość skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP. Stosownie bowiem do art. 7 ust. 1-4 Ustawy nowelizującej:

 • Przepisów ustaw wymienionych w art. l i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza.
 • Zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy wymienionej w art. l ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na potrzeby stosowania ust. 2 uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do następcy prawnego spółki komandytowo-akcyjnej.

Odnosząc powyższe regulacje do zaprezentowanego w niniejszym wniosku zdarzenia przyszłego, Spółka chciałaby zaznaczyć, iż w sytuacji, gdy SKA przed przekształceniem w Spółkę zależną nie wypracuje Zysków, nie będą one składać się na kwotę wynagrodzenia za umorzenie udziałów wypłaconego przez Spółkę zależną na rzecz Spółki. W konsekwencji brak będzie podstaw do zastosowania art. 7 ust. 2 Ustawy nowelizującej, ponieważ Spółka zależna dokona wypłaty przychodu z udziału w zyskach osób prawnych, który nie będzie zawierał Zysków SKA.

Reasumując w sytuacji, gdy w SKA, na moment przekształcenia do Spółki zależnej, nie będzie wypracowanych Zysków, przychód z tytułu wypłaty przez Spółkę zależną na rzecz Spółki wynagrodzenia za umorzenie udziałów będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania PDOP na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP – jeżeli wszystkie warunki uprawniające do przedmiotowego zwolnienia (przedstawione powyżej) zostaną spełnione.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku, gdy w Spółce zależnej będą Zyski wypracowane przez SKA, kwota wynagrodzenia za umorzenie udziałów wypłacona Spółce przez Spółkę zależną, wyłącznie w części odpowiadającej Zyskom wypracowanym przez SKA będzie stanowiła dla Spółki przychód, który nie będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ustawy PDOP, natomiast pozostała część wynagrodzenia będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach wynikających z art. 22 ustawy o PODP. W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy, Spółka zależna będzie zobowiązana do pobrania podatku tylko od części wynagrodzenia odpowiadającego kwocie Zysków wypracowanych przez SKA, wypłacanego na rzecz Spółki z tytułu umorzenia udziałów, zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 26 ustawy o PDOP.

Jak zostało wykazane w odpowiedzi na pytanie nr l w przypadku wypłaty przez Spółkę zależną na rzecz Spółki wynagrodzenia za umorzenie udziałów, spełnione zostaną warunki uprawniające do zastosowania zwolnienia z opodatkowania kwoty wynagrodzenia, określone w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP. Niemniej zgodnie z przywoływanym już art. 7 ust. 1-4 Ustawy nowelizującej:

 • Przepisów ustaw wymienionych w art. l i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza.
 • Zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy wymienionej w art. l ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Jeżeli spółka komandytowo-akcyjną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na potrzeby stosowania ust. 2 uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do następcy prawnego spółki komandytowo-akcyjnej.

Odnosząc powyższe regulacje do zdarzenia przyszłego przedstawionego w niniejszym wniosku należy zauważyć, iż na moment przekształcenia w Spółkę zależną w SKA mogą być Zyski wypracowane przez SKA. W takiej sytuacji, w przypadku podjęcia decyzji o umorzeniu za wynagrodzeniem części udziałów posiadanych przez Spółkę w Spółce zależnej powstałej z SKA, należy przyjąć, iż w pierwszej kolejności wypłacone zostaną Zyski wypracowane przez SKA. W konsekwencji, na mocy art. 7 ust. 2 Ustawy nowelizującej, zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP nie będzie mogło być zastosowane do części wynagrodzenia za umorzenie udziałów wypłacanego przez Spółkę zależną, odpowiadającej kwocie zysków wypracowanych przez SKA.

W konsekwencji w takim przypadku Spółka zależna będzie pełnić funkcję płatnika, tj. będzie zobowiązana do pobrania podatku od kwoty wynagrodzenia za umorzenie udziałów, wypłaconego Spółce, wyłącznie w części odpowiadającej Zyskom wypracowanym przez SKA. Jednocześnie pozostała część kwoty ww. wynagrodzenia będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu wynagrodzenia za umorzone udziały w sytuacji, gdy w SKA na moment przekształcenia w Spółkę zależną nie będzie wypracowanych Zysków (pytanie nr 1) jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu wynagrodzenia za umorzone udziały w sytuacji, gdy w SKA na moment przekształcenia w Spółkę zależną będą wypracowane Zyski (pytanie nr 2) jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.