IBPB-1-3/4510-336/16/PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w przypadku, gdy dobrowolne umorzenie udziałów w Spółce będzie miało charakter nieodpłatny, spowoduje to stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 11 kwietnia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 22 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym 13 czerwca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy w związku z rozważanym zbyciem przez Wnioskodawcę udziałów na rzecz Spółki bez wypłaty wynagrodzenia, w celu ich umorzenia, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietna 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy w związku z rozważanym zbyciem przez Wnioskodawcę udziałów na rzecz Spółki bez wypłaty wynagrodzenia, w celu ich umorzenia, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Dnia 22 stycznia 2016 r. w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do Spółki tej przystąpiła spółka prawa amerykańskiego.

Do dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego (18 marca 2016 r.) jedynym udziałowcem Spółki był Wnioskodawca.

W wyniku rejestracji wskazanego wyżej podwyższenia kapitału zakładowego udziały w Spółce są objęte w następujący sposób:

  1. Wnioskodawca - 1.223 udziały o łącznej wartości nominalnej 1.223.000 zł pokrytych wkładam pieniężnym o wartości 30.000 PLN, a w pozostałej części wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.
  2. spółka prawa amerykańskiego - 30 udziałów o łącznej wartości nominalnej 30.000 zł pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 4.055.000 USD.

Obecnie Wnioskodawca rozważa umorzenie swoich udziałów zgodnie z art. 199 § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez wynagrodzenia. Działanie to będzie polegać na nabyciu od Wnioskodawcy wszystkich jego udziałów bez wynagrodzenia przez Spółkę w celu umorzenia. Wnioskodawca w wyniku wyżej opisanego działania „wyjdzie” ze Spółki (zbędzie nieodpłatnie wszystkie swoje udziały). W Spółce która nabędzie udziały własne w celu ich umorzenia pozostanie natomiast jeden dotychczasowy wspólnik (spółka prawa amerykańskiego).

Spółka prawa amerykańskiego posiada 100% kapitału zakładowego Wnioskodawcy.

Obecnie rozważanym jest także postawienie Wnioskodawcy do końca roku 2016 w stan likwidacji.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku, gdy dobrowolne umorzenie udziałów w Spółce będzie miało charakter nieodpłatny, spowoduje to stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy umorzenie dobrowolne udziałów w Spółce będzie miało charakter nieodpłatny, nie spowoduje to po stronie Wnioskodawcy powstania dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tryb umarzania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością reguluje art. 199 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”). Zgodnie z art. 199 § 1 zdanie drugie KSH, udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Stosownie do treści art. 199 § 2 zdanie pierwsze KSH, umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Jednocześnie na podstawie art. 199 § 3 KSH, za zgodą wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia.

W ocenie Wnioskodawcy, zbycie udziałów w celu umorzenia powinno być traktowane jak sprzedaż udziałów na rzecz podmiotu trzeciego.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”), za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zatem skoro Wnioskodawcy nie będzie należne żadne wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów, to zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku umorzenia udziałów bez wynagrodzenia nie powstanie po jego stronie „przychód należny” w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 199 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia tego udziału przez tę spółkę (umorzenie dobrowolne). Udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru tylko w przypadku, gdy umowa tej spółki tak stanowi.

Stosownie do treści art. 199 § 2 KSH, umorzenie udziałów wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna w szczególności określać podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. W myśl art. 199 § 3 KSH, za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

Przychód/dochód z tytułu umorzenia dobrowolnego od 1 stycznia 2011 r. nie jest już traktowany jako przychód/dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a traktowany jest jako przychód uzyskiwany na zasadach ogólnych. Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478, ze zm.), uchylony został z mocą obowiązującą od l stycznia 2011 r., art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej także: „updop”). W świetle powyższego skoro zbycie udziałów w celu ich umorzenia nie jest traktowane jako przychód z udziału w zyskach osób prawnych to powinien być kwalifikowany, zgodnie z art. 12 ust. 1 updop, jako przychód uzyskany przez podmiot podlegający przepisom o podatku dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych (przychód z działalności).

Art. 12 updop jest normą ogólną i dlatego nie stanowi pełnego wyliczenia przysporzeń, które zaliczyć należy do przychodów. W orzecznictwie i piśmiennictwie przyjmuje się zgodnie, że przychodem w rozumieniu art. 12 updop, jest każde przysporzenie mające trwały charakter. W myśl art. 12 ust. 1 pkt 8 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności (...) wynagrodzenie podatnika otrzymane w wyniku umorzenia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Jeżeli więc, w rozpoznanej sprawie zbycie udziałów w Spółce w celu ich umorzenia będzie miało miejsce bez wypłaty wynagrodzenia, w takim przypadku nie może być mowy o jakimkolwiek przysporzeniu w majątku Wnioskodawcy (przychód nie wystąpi – ani na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 8 updop, ani na podstawie żadnego innego przepisu).

Mając na względzie przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe oraz cytowane powyżej przepisy należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.